This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/277/S/EPRS - ΕΚΤΑΚΤΟΣ/-Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΣ/ΕΠΙΜΕΛΉΤΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΏΝ ΑΝΟΙΚΤΏΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΌ (ΘΕΜΑΤΙΚΌΣ ΑΝΑΛΥΤΉΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΉ ΑΝΑΛΎΤΡΙΑ) (AD 7) 

Τόπος : Βρυξέλλες
Τέλος δημοσίευσης στον εξωτερικό ιστότοπο : 02/09/2022 12:00
Υπηρεσία : 05-Direction Générale des services de recherche parlementaire
Ref. : PE/277/S/EPRS - ADMINISTRATOR LIBRARY (AD 7)
Οδηγός προς τους υποψηφίους :

Γενικά

Πριν υποβάλετε υποψηφιότητα, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό για τους υποψηφίους/τις υποψήφιες που προσαρτάται στην παρούσα ανακοίνωση πρόσληψης. 

Ο εν λόγω οδηγός, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης πρόσληψης, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες της εγγραφής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Γ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

 

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Γενικές παρατηρήσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία πλήρωσης θέσης έκτακτου/-ης υπαλλήλου (AD 7).

Το ζητούμενο προφίλ είναι αυτό του/της υπαλλήλου διοίκησης, επιμελητή/επιμελήτριας βιβλιοθηκών ανοικτών στο κοινό (θεματικός αναλυτής/θεματική αναλύτρια) στις Βρυξέλλες. 

Η σύμβαση θα είναι αορίστου χρόνου. Η πρόσληψη θα γίνει στον βαθμό AD 7, πρώτο κλιμάκιο, και οι βασικές αποδοχές ανέρχονται σε 6 568,39 EUR μηνιαίως. Οι αποδοχές αυτές υπόκεινται στον κοινοτικό φόρο και τις άλλες παρακρατήσεις που προβλέπει το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΛΠ). Απαλλάσσονται από εθνικό φόρο. Ωστόσο, το κλιμάκιο στο οποίο θα προσληφθούν οι επιτυχόντες υποψήφιοι/επιτυχούσες υποψήφιες μπορεί να προσαρμοσθεί συναρτήσει της επαγγελματικής τους πείρας. Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, καταβάλλονται επιδόματα επιπλέον του βασικού μισθού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει πολιτική ισότητας ευκαιριών και δέχεται υποψηφιότητες χωρίς διάκριση βάσει φύλου, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού, προσωπικής ή οικογενειακής κατάστασης.

 

2. Φύση των καθηκόντων

Η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας (EPRS) παρέχει στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις κοινοβουλευτικές επιτροπές του και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του ανεξάρτητες, αντικειμενικές και αξιόπιστες αναλύσεις και ερευνητικό υλικό για διάφορα θέματα πολιτικής που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Εργαλείων Γνώσης της EPRS παρέχει στους βουλευτές και στο προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ευρεία επιλογή φυσικών και ψηφιακών βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, ειδήσεων, βάσεων δεδομένων και άλλων πηγών πληροφοριών που αφορούν όλες τις πτυχές των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως θεσμικού οργάνου. Προσηλωμένη στο να μοιράζεται τη βάση γνώσεων που διαθέτει με το ευρύ κοινό, απαντά στις ερωτήσεις των πολιτών και επεκτείνει σταδιακά τις συλλογές που είναι ανοικτές σε όλους, προκειμένου να βοηθά τους εκπαιδευτικούς, τους ερευνητές και όλους όσους ενδιαφέρονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ιστορία, τη μνήμη και τις πολιτικές της. 

Εντός της διεύθυνσης αυτής, η Μονάδα Βιβλιοθήκης των Πολιτών είναι μια ομάδα 12 συναδέλφων περίπου, με έδρα τις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. Η Βιβλιοθήκη των Πολιτών διευθύνει την υλοποίηση μιας μεγάλης πολύγλωσσης δημόσιας βιβλιοθήκης, της Βιβλιοθήκης των Πολιτών για την Ευρώπη στις Βρυξέλλες, διαχειρίζεται τη Βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο, της οποίας οι ιστορικές συλλογές είναι ήδη ανοικτές στο κοινό, και βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας ενός χώρου ανάγνωσης για τους επισκέπτες στο Στρασβούργο. Η μονάδα αναπτύσσει επίσης εταιρικές σχέσεις με μεγάλες δημόσιες βιβλιοθήκες έρευνας, στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και αναπτύσσει εταιρικές σχέσεις με άλλες μεγάλες πλατφόρμες δημόσιας ανάγνωσης, όπως η Europeana. Τέλος, η υπηρεσία συντηρεί, εμπλουτίζει και αξιοποιεί την ιστορική συλλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της οποίας ορισμένα τμήματα ανάγονται στις απαρχές της ευρωπαϊκής οικοδόμησης κατά τη δεκαετία του ’50. 

Η Μονάδα της Βιβλιοθήκης των Πολιτών επιδιώκει να προσλάβει επιμελητή/επιμελήτρια βιβλιοθηκών ανοικτών στο κοινό (θεματικός αναλυτής/θεματική αναλύτρια) στις Βρυξέλλες.

 

Τα βασικά καθήκοντα θα είναι συγκεκριμένα τα εξής:

Σε στενή συνεργασία με τον Διευθυντή Συλλογών και τον αρμόδιο προϊστάμενο μονάδας:

 • συμβολή στις δραστηριότητες απόκτησης, συντήρησης και αξιοποίησης των συλλογών της Βιβλιοθήκης των Πολιτών στους τρεις τόπους εργασίας και σε όλους τους χώρους ανάγνωσης στους οποίους έχουν πρόσβαση οι επισκέπτες και σε όλες τις γλώσσες των συλλογών·
 • συμβολή στη δημοσιονομική διαδικασία όσον αφορά τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, τη διαπραγμάτευση με τους παρόχους, τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών·
 • συμβολή στη δημιουργία και τον εμπλουτισμό της διαδικτυακής πλατφόρμας δημόσιας ανάγνωσης· 
 • διοργάνωση, συντονισμός και παρακολούθηση διαδικτυακών και επιτόπιων εκθέσεων·
 • οργάνωση, συντονισμός και παρακολούθηση της προσφοράς για τους επισκέπτες στους διάφορους χώρους δημόσιας ανάγνωσης σε συνεργασία με τους βιβλιοθηκάριους·
 • οργάνωση, συντονισμός και παρακολούθηση του προγράμματος εκδηλώσεων των χώρων δημόσιας ανάγνωσης·
 • προώθηση στο ευρύ κοινό και στους ερευνητές όλων των συλλογών της Βιβλιοθήκης των Πολιτών: ιστορική συλλογή, γενική συλλογή, συλλογή για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, πρόσφατες δημοσιεύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
 • προώθηση στο κοινό των πολυμεσικών συλλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
 • διοργάνωση ανοικτών στο κοινό μαθημάτων, συνεδρίων, ομιλιών σχετικά με τη μνήμη, τους τόπους και τις συλλογές του Κοινοβουλίου·
 • παραγωγή ανοικτών στο κοινό έργων σχετικών με τη μνήμη, τους τόπους και τις συλλογές του Κοινοβουλίου, παραγωγή έργων και σεμιναρίων στη μνήμη του θεσμικού οργάνου, ενδεχομένως σε συνεργασία με την ιστορική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
 • παραγωγή ενημερωτικών σημειωμάτων ως απάντηση στις ερωτήσεις των βουλευτών σχετικά με τη μνήμη, τους τόπους και τις συλλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Τα καθήκοντα αυτά απαιτούν τις ακόλουθες ικανότητες:

 • άριστη γνώση των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών, της ιστορίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
 • εξοικείωση με τη σύγχρονη έρευνα για την ιστορία και τις μνήμες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·
 • γενικές γνώσεις στους τομείς της δημοσιονομικής διαχείρισης και των δημόσιων συμβάσεων·
 • εξοικείωση με τη διαχείριση και τη συντήρηση των αρχειακών πηγών και των πηγών βιβλιοθήκης σε ένα πολυγλωσσικό πλαίσιο·
 • αποδεδειγμένη πείρα στη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και μαθημάτων που αναδεικνύουν την ιστορική και πνευματική κληρονομιά, σε ένα πολυγλωσσικό πλαίσιο·
 • πείρα στη διάθεση εκδηλώσεων στο διαδίκτυο και στις ψηφιακές πηγές, σε ένα πολυγλωσσικό πλαίσιο·
 • αποδεδειγμένη πείρα στη διαχείριση έργων·
 • αποδεδειγμένη ικανότητα στους τομείς της κατάρτισης, της πραγματοποίησης ομιλιών, της σύνταξης και της επιμέλειας·
 • αλληλεπίδραση με τις εθνικές και τοπικές αρχές στους τρεις τόπους εργασίας·
 • ευχερής αλληλεπίδραση με τους φυσικούς συνομιλητές της Βιβλιοθήκης των Πολιτών: πανεπιστημιακούς ερευνητές, διευθυντές έρευνας εντός των ιδρυμάτων και πέραν αυτών, διευθυντές μεγάλων βιβλιοθηκών, και άλλους.

Η υλοποίηση της δημιουργίας Βιβλιοθήκης των Πολιτών για την Ευρώπη στις Βρυξέλλες, η διαχείριση της Βιβλιοθήκης του Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο, η δημιουργία χώρου ανάγνωσης για τους επισκέπτες στο Στρασβούργο και η διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων σε αυτούς τους χώρους δημόσιας ανάγνωσης απαιτούν συχνές επαφές με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές των τριών κρατών που φιλοξενούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Γαλλία, Λουξεμβούργο και Βέλγιο). Το κοινό στο οποίο απευθύνονται οι εκθέσεις, τα μαθήματα κατάρτισης και τα επιτόπια σεμινάρια επιτόπου θα είναι σε μεγάλο βαθμό επιτόπια κοινά όλων των ηλικιών: γαλλόφωνοι στις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο και το Λουξεμβούργο, γερμανόφωνοι στο Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο, και ολλανδόφωνοι στις Βρυξέλλες.

 

3. Όροι συμμετοχής στη διαδικασία 

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, πρέπει να πληροίτε τους ακόλουθους όρους:

(α) Γενικοί όροι

Σύμφωνα με το άρθρο 12.2 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλετε ειδικότερα:

 • να είστε υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
 • να απολαύετε των πολιτικών σας δικαιωμάτων,
 • να είστε τακτοποιημένοι στρατολογικά βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί στρατολογίας,
 • να παρέχετε τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων σας.

 

(β) Ειδικοί όροι

(i) Απαιτούμενα πτυχία και διπλώματα

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να διαθέτουν:

 • επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε έναν πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών, αναγνωρισμένο επισήμως σε ένα από τα κράτη μέλη·

ή

 • επίπεδο εκπαίδευσης τουλάχιστον τριετούς διάρκειας πανεπιστημιακών σπουδών, επικυρωμένο με επισήμως αναγνωρισμένο δίπλωμα σε ένα από τα κράτη μέλη, ακολουθούμενο από τουλάχιστον ένα έτος σχετικής επαγγελματικής πείρας.

Τα διπλώματα, είτε έχουν χορηγηθεί σε κράτος μέλος είτε σε χώρα εκτός ΕΕ, πρέπει να αναγνωρίζονται από επίσημο φορέα κράτους μέλους της Ένωσης, όπως το Υπουργείο Παιδείας κράτους μέλους της Ένωσης.

Η επιτροπή επιλογής θα λάβει υπόψη, στο θέμα αυτό, τις διαφορετικές δομές εκπαίδευσης. Παραδείγματα ελάχιστων απαιτούμενων διπλωμάτων παρουσιάζονται σε πίνακα που περιέχεται στον οδηγό προς τους υποψηφίους/τις υποψήφιες.

Η επαγγελματική πείρα που απαιτείται βάσει της δεύτερης περίπτωσης δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση της επαγγελματικής πείρας που απαιτείται βάσει του σημείου Α.3 στοιχείο β) σημείο ii).

(ii) Απαιτούμενη επαγγελματική πείρα

Εκτός από τα προσόντα που απαιτούνται βάσει του σημείου Α.3 στοιχείο β) σημείο i), πρέπει να διαθέτετε τουλάχιστον έξι έτη επαγγελματικής πείρας σε τομέα σχετικό με τα καθήκοντα που απαριθμούνται στον τίτλο Α.2, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο έτη σε διεθνές περιβάλλον.

(iii) Γλωσσικές γνώσεις

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να έχουν εις βάθος γνώση (επίπεδο τουλάχιστον C1) μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γλώσσα 1): αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική ή φινλανδική,

και

εις βάθος γνώση (επίπεδο τουλάχιστον C1) της γαλλικής γλώσσας (γλώσσα 2). Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1. Εάν η γαλλική είναι η γλώσσα 1, απαιτείται ικανοποιητική γνώση (επίπεδο τουλάχιστον Β2) μιας από τις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η γνώση της γερμανικής και/ή της ολλανδικής γλώσσας αποτελεί πλεονέκτημα.

Επισημαίνεται ότι τα ελάχιστα επίπεδα που απαιτούνται ανωτέρω ισχύουν για κάθε τομέα γλωσσικής δεξιότητας (προφορική έκφραση, γραπτή έκφραση, κατανόηση προφορικού λόγου και κατανόηση γραπτού λόγου) που αναφέρεται στο έντυπο της αίτησης. Οι δεξιότητες αυτές αντιστοιχούν σε εκείνες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (https://europa.eu/europass/el/common-european-framework-reference-language-skills).

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες ενημερώνονται ότι η γλώσσα 2 επελέγη για την παρούσα διαδικασία επιλογής σε συνάρτηση με το συμφέρον της υπηρεσίας, το οποίο, λόγω της φύσης των καθηκόντων, απαιτεί το συγκεκριμένο προσόν. Για να είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του, όπως αυτά ορίζονται στο τμήμα Α.2 της παρούσας ανακοίνωσης πρόσληψης, και για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, το πρόσωπο που θα προσληφθεί ως έκτακτος/-η υπάλληλος πρέπει να είναι σε θέση να εργάζεται και να επικοινωνεί αποτελεσματικά στη γαλλική γλώσσα.

Το πρόσωπο που θα προσληφθεί πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνομιλητές στη γλώσσα αυτή. Πράγματι, η γαλλική είναι η κύρια γλώσσα επικοινωνίας με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές και άλλους συνομιλητές στις τρεις χώρες υποδοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Γαλλία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο), καθώς και μία από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην εσωτερική επικοινωνία εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Επιπλέον, για λόγους ίσης μεταχείρισης και σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του ΚΛΠ, κάθε υποψήφιος/υποψήφια, ακόμη και αν έχει ως πρώτη επίσημη γλώσσα τη γαλλική, πρέπει να έχει τουλάχιστον ικανοποιητική γνώση μιας δεύτερης γλώσσας μεταξύ των άλλων επισήμων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαδικασία διοργανώνεται βάσει τίτλων και δοκιμασιών.

1. Συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής

Εάν

 • πληροίτε τους γενικούς όρους συμμετοχής, και 
 • έχετε υποβάλει την αίτησή σας σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προϋποθέσεις και εντός των απαιτούμενων προθεσμιών,

η επιτροπή επιλογής θα εξετάσει την αίτησή σας ως προς τους ειδικούς όρους συμμετοχής.

Εάν πληροίτε τους ειδικούς όρους συμμετοχής, η επιτροπή επιλογής θα αποδεχθεί τη συμμετοχή σας στη διαδικασία επιλογής.

Προς τούτο, η επιτροπή βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία που παρέχονται στην αίτηση υποψηφιότητας και τεκμηριώνονται από δικαιολογητικά έγγραφα.

 

2. Αξιολόγηση των προσόντων 

Η επιτροπή επιλογής, με βάση πίνακα αξιολόγησης που έχει καθορίσει εκ των προτέρων, προβαίνει στην αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/δεκτές προς συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τον πίνακα των 12 καλύτερων υποψηφίων που θα κληθούν στις γραπτές δοκιμασίες. Η επιτροπή επιλογής θα επιλέξει όλους τους υποψήφιους/όλες τις υποψήφιες που ισοβαθμούν στην τελευταία θέση.

Κατά την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, η επιτροπή επιλογής θα συνεκτιμήσει ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία στην αίτηση υποψηφιότητας, που πρέπει να τεκμηριώνονται:

 • συμπληρωματικούς τίτλους σπουδών και διπλώματα σχετικά με την ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·
 • την εργασιακή πείρα στον τομέα των βιβλιοθηκών, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής σε καταλόγους· 
 • την πείρα στη συνεργασία με μεγάλες βιβλιοθήκες και πανεπιστημιακούς ερευνητές· 
 • την πείρα που έχει αποκτηθεί σε και/ή με πολιτικά όργανα· 
 • την πείρα στη διοργάνωση εκθέσεων, συμποσίων και σεμιναρίων·
 • την εξοικείωση με τα μέσα ενημέρωσης και τον κόσμο της επικοινωνίας·
 • τις ψηφιακές γνώσεις.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 20 μονάδες.

 

3. Δοκιμασίες

Γραπτή δοκιμασία

(a) Δοκιμασία σύνταξης κειμένου στη γαλλική γλώσσα, βάσει φακέλου, με στόχο να αξιολογηθεί η ικανότητά σας να ασκήσετε τα καθήκοντα που περιγράφονται στον τίτλο Α.2., καθώς και οι ικανότητές σας στη σύνταξη και τη σύνοψη κειμένου.

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμασίας: 3 ώρες.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 40 μονάδες (ελάχιστη απαιτούμενη βάση: 20 μονάδες).

Η δοκιμασία αυτή θα διοργανωθεί εξ αποστάσεως σε υπολογιστή. 

Προφορική δοκιμασία

(b) Συνέντευξη με την επιτροπή επιλογής στη γαλλική γλώσσα, που παρέχει στην επιτροπή τη δυνατότητα να αξιολογήσει, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, την ικανότητά σας να ασκήσετε τα καθήκοντα που περιγράφονται στον τίτλο A.2. Η επιτροπή επιλογής θα εξετάσει επίσης τη γλώσσα που έχετε δηλώσει ως γλώσσα 1/ως γλώσσα 2, εάν η γλώσσα 1 είναι η γαλλική, και μπορεί να αποφασίσει να εξετάσει τις γνώσεις σας στην ολλανδική και/ή στη γερμανική γλώσσα, εφόσον αυτές δηλώνονται στην αίτηση υποψηφιότητας.

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμασίας: 45 λεπτά.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 40 μονάδες (ελάχιστη απαιτούμενη βάση: 20 μονάδες).

Η δοκιμασία αυτή ενδέχεται να διοργανωθεί εξ αποστάσεως.

Θα λάβετε τις οδηγίες σχετικά με τις γραπτές και τις προφορικές δοκιμασίες σε εύθετο χρόνο. Οι δοκιμασίες έχουν προγραμματιστεί για συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Αν δεν απαντήσετε σε μια πρόσκληση, αν δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αν δεν παρουσιαστείτε σε δοκιμασία, θα αποκλειστείτε. Θα πρέπει να ακολουθήσετε πιστά τις παρεχόμενες οδηγίες. Τυχόν μη τήρηση των οδηγιών ή συμπεριφορά που δεν είναι συμβατή με τις οδηγίες θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό σας. 

 

4. Εγγραφή στον πίνακα κατάλληλων υποψηφίων

Ο πίνακας κατάλληλων υποψηφίων θα περιέχει, κατά σειρά επιτυχίας, τα ονόματα των τριών υποψηφίων που θα έχουν λάβει τον υψηλότερο βαθμό στο σύνολο της διαδικασίας (αξιολόγηση των προσόντων και δοκιμασίες) και που θα έχουν λάβει την ελάχιστη απαιτούμενη βάση σε καθεμία από τις δοκιμασίες. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους/όλες τις υποψήφιες που ισοβαθμούν στην τελευταία θέση. 

Οι υποψήφιοι/Οι υποψήφιες θα ενημερωθούν ατομικά και γραπτώς για τα αποτελέσματά τους.

Ο πίνακας κατάλληλων υποψηφίων θα δημοσιευθεί στο ενδοδίκτυο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ισχύς του πίνακα κατάλληλων υποψηφίων θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η ισχύς του μπορεί να παραταθεί με απόφαση της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής. Στην περίπτωση αυτή, οι επιτυχόντες υποψήφιοι/επιτυχούσες υποψήφιες που περιλαμβάνονται στον πίνακα θα ενημερωθούν σχετικώς σε εύθετο χρόνο.

Εάν σας προσφερθεί θέση εργασίας, πρέπει να υποβάλετε, για λόγους πιστοποίησης, τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων εγγράφων, συγκεκριμένα των διπλωμάτων και των βεβαιώσεων εργασίας σας.

Η εγγραφή σε πίνακα κατάλληλων υποψηφίων δεν συνιστά ούτε δικαίωμα ούτε εγγύηση πρόσληψης.

 

Γ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Για να υποβάλετε υποψηφιότητα πρέπει να έχετε λογαριασμό στην πλατφόρμα Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/el_EL. Μπορείτε να έχετε μόνον ΕΝΑΝ λογαριασμό. Για τον σκοπό αυτό, κάνετε κλικ στην καρτέλα «Υποβολή υποψηφιότητας» στο τέλος της σελίδας

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τον οδηγό προς τους υποψηφίους/τις υποψήφιες ΠΡΟΤΟΥ συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους.

Προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα Apply4EP το αργότερο έως τις 

 

2 Σεπτεμβρίου 2022, στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

 

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες παρακαλούνται NΑ ΜΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ στις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παρούσα διαδικασία επιλογής.

Η απόδειξη παραλαβής θα σας αποσταλεί αυτόματα, αμέσως μόλις επικυρωθεί η αίτηση υποψηφιότητάς σας.