This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/277/S/EPRS - MIDLERTIDIGT ANSAT - ADMINISTRATOR OG KURATOR FOR OFFENTLIGE BIBLIOTEKER (POLITISK ANALYTIKER) (AD 7) 

Tjenestested : Bruxelles
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Enhed : 05-Direction Générale des services de recherche parlementaire
Ref. : PE/277/S/EPRS - ADMINISTRATOR LIBRARY (AD 7)
Vejledning til ansøgere :

Generelt

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, bør du nøje læse den vejledning for ansøgere, der er vedføjet denne bekendtgørelse om ledig stilling. 

Vejledningen, som er en integreret del af bekendtgørelsen om ledig stilling, gør det lettere at forstå reglerne vedrørende procedurerne, og hvordan der skal ansøges. 

 

INDHOLD

A. OPGAVER OG ADGANGSBETINGELSER

B. PROCEDURE

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

BILAG: VEJLEDNING FOR ANSØGERE I FORBINDELSE MED UDVÆLGELSESPROCEDURER AFHOLDT AF EUROPA-PARLAMENTET

 

A. OPGAVER OG ADGANGSBETINGELSER

1. Generelt

Europa-Parlamentet har besluttet at indkalde ansøgninger til en stilling som midlertidig ansat (AD 7).

Der søges en administrator og kurator for offentlige biblioteker (politisk analytiker) i Bruxelles. 

Kontrakten vil være af ubestemt varighed. Ansættelse vil ske i lønklasse AD 7, første løntrin, hvor den månedlige grundløn andrager 6 568,39 EUR. Fra dette vederlag trækkes EU-skat og andre tilbageholdelser i overensstemmelse med ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Vederlaget er fritaget for national beskatning. Det løntrin, de udvalgte ansøgere ansættes i, kan dog tilpasses i forhold til de pågældendes erhvervserfaring. I visse tilfælde vil grundlønnen endvidere blive forhøjet med tillæg.

Europa-Parlamentet ønsker ligestilling og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, etnicitet, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familiesituation.

 

2. Stillingsbeskrivelse

Generaldirektoratet for Parlamentarisk Forskning (EPRS) forsyner medlemmerne af Europa-Parlamentet, dets parlamentariske udvalg og Europa-Parlamentet som helhed med uafhængige, objektive og autoritative analyser og forskningsresultater om forskellige politiske spørgsmål vedrørende Den Europæiske Union.

Direktoratet for Biblioteket og Videnbaserede Tjenester under EPRS giver Europa-Parlamentets medlemmer og personale et bredt udvalg af fysiske og digitale bøger, tidsskrifter, aviser, nyhedstjenester, databaser og andre informationskilder, der er relevante for alle aspekter af Europa-Parlamentets arbejde som institution. Da det ønsker at dele sin videnbase med den brede offentlighed, besvarer det spørgsmål fra borgerne og udvider gradvist de samlinger, der er åbne for alle, for at hjælpe undervisere, forskere og alle, der er interesserede i Den Europæiske Union, dens historie, hukommelse og politikker. 

I dette direktorat er Enheden for Borgernes Bibliotek et team bestående af ca. 12 kolleger med base i Bruxelles og Luxembourg. Borgernes Bibliotek styrer oprettelsen af et stort flersproget offentligt bibliotek, Borgernes Bibliotek for Europa i Bruxelles, forvalter Parlamentets bibliotek i Luxembourg, hvis historiske samlinger allerede er åbne for offentligheden, og er i færd med at skabe et læseområde for besøgende i Strasbourg. Enheden udvikler også partnerskaber med større offentlige forskningsbiblioteker i og uden for Europa og udvikler partnerskaber med andre større offentlige læseplatforme som f.eks. Europeana. Endelig bevarer, beriger og nyttiggør tjenesten Europa-Parlamentets historiske samling, som omfatter elementer, der går tilbage til de tidlige faser af den europæiske integration i 1950'erne. 

Enheden for Borgernes Bibliotek søger en administrator og kurator for offentlige biblioteker (politisk analytiker) i Bruxelles.

 

Hovedopgaverne vil bestå i følgende:

I tæt samarbejde med direktøren for samlingerne og den ansvarlige kontorchef:

 • bidrage til aktiviteterne i forbindelse med at erhverve, bevare og udnytte Borgernes Biblioteks samlinger på de tre arbejdssteder og på alle læsesteder, der er tilgængelige for besøgende, og på alle samlingernes sprog
 • bidrage til den finansielle proces i forbindelse med udbud, forhandling med leverandørerne, kontrol af de leverede tjenesteydelser
 • bidrage til oprettelsen og berigelsen af den offentlige onlinelæseplatform 
 • tilrettelægge, koordinere og overvåge online- og in situ-udstillinger
 • tilrettelægge, koordinere og overvåge udbuddet for de besøgende in situ på de forskellige offentlige læsesteder i samarbejde med bibliotekerne
 • tilrettelægge, koordinere og overvåge programmet for arrangementer på de offentlige læsesteder
 • nyttiggøre alle Borgernes Biblioteks samlinger over for offentligheden og forskere: den historiske samling, den generelle samling, samlingen vedrørende den europæiske integration, nylige publikationer fra Europa-Parlamentet
 • nyttiggøre Europa-Parlamentets multimediesamlinger over for offentligheden
 • tilrettelægge kurser, konferencer, indlæg om Parlamentets hukommelse, steder og samlinger, der er åbne for offentligheden
 • fremstille værker om Parlamentets hukommelse, steder og samlinger, der er åbne for offentligheden, fremstille værker og seminarer om institutionens hukommelse, eventuelt i samarbejde med Europa-Parlamentets historiske tjeneste
 • udarbejde briefinger som svar på medlemmernes spørgsmål om Europa-Parlamentets hukommelse, steder og samlinger.

 

Disse arbejdsopgaver kræver, at ansøgeren har følgende kompetencer:

 • indgående kendskab til de europæiske offentlige politikker, den europæiske integrations historie, EU-institutionerne og navnlig Europa-Parlamentet
 • kendskab til den seneste forskning om historien og erindringerne om den europæiske integration
 • generelt kendskab til økonomisk forvaltning og offentlige udbud
 • kendskab til forvaltningen og bevarelsen af arkiv- og bibliotekskilderne i en flersproget sammenhæng
 • dokumenteret erfaring med tilrettelæggelse af arrangementer, konferencer og kurser, der udnytter en historisk og intellektuel arv, i en flersproget sammenhæng
 • erfaring med at gøre arrangementer og digitale kilder tilgængelige online i en flersproget sammenhæng
 • dokumenteret erfaring med projektstyring
 • dokumenteret evne som underviser, foredragsholder, redaktør og udgiver
 • interaktion med de nationale og lokale myndigheder på de tre arbejdssteder
 • let interaktion med Borgernes Biblioteks naturlige samtalepartnere: akademiske forskere, forskningsledere i og uden for institutionerne, ledere af større biblioteker m.fl.

Oprettelsen af et Borgernes Bibliotek for Europa i Bruxelles, forvaltningen af Parlamentets bibliotek i Luxembourg, oprettelsen af et læseområde for besøgende i Strasbourg og tilrettelæggelsen af arrangementer og udstillinger på disse offentlige læsesteder kræver hyppige kontakter med de nationale og regionale myndigheder i Europa-Parlamentets tre værtslande (Frankrig, Luxembourg og Belgien). Målgrupperne for in situ-udstillingerne, -kurserne og -seminarerne vil i øvrigt i vid udstrækning være lokale i alle aldre: fransktalende i Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg, tysktalende i Luxembourg og Strasbourg og nederlandsktalende i Bruxelles.

 

3. Adgangsbetingelser 

Ved ansøgningsfristens udløb skal ansøgerne opfylde følgende betingelser:

(a) Almindelige betingelser

Ansøgeren skal i overensstemmelse med artikel 12.2 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union bl.a. opfylde følgende betingelser:

 • være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater 
 • være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder
 • have opfyldt sine forpligtelser efter de gældende love om værnepligt
 • opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv.

 

(b) Særlige betingelser

(i) Nødvendige eksamensbeviser og kvalifikationer

Ansøgerne skal have:

 • en uddannelse på universitetsniveau, der er officielt anerkendt i en af medlemsstaterne.  

eller

 • en uddannelse på universitetsniveau, hvis normerede studietid er mindst tre år, og som er afsluttet med et eksamensbevis, der er officielt anerkendt i en af medlemsstaterne, samt mindst et års relevant erhvervserfaring.

Eksamensbeviser skal, hvad enten de er udstedt i en medlemsstat eller et land uden for EU, være anerkendt af et officielt organ i en af Unionens medlemsstater som f.eks. undervisningsministeriet i en af Unionens medlemsstater.

Udvælgelseskomitéen vil i denne forbindelse tage højde for, at uddannelsessystemerne kan være forskellige. Tabellen i vejledningen for ansøgere indeholder eksempler på de eksamensbeviser, der kræves som et minimum.

Den erhvervserfaring, der kræves i henhold til andet led, tages ikke i betragtning ved vurderingen af den i punkt A.3., litra b), nr. ii), krævede erfaringserfaring.

(ii) Nødvendig erhvervsfaring

Efter at have opnået de i punkt A.3., litra b), nr. i), nævnte kvalifikationer skal ansøgerne have mindst seks års erhvervserfaring, der er relevant for de arbejdsopgaver, som er angivet i punkt A.2, heraf mindst to år i et internationalt miljø.

(iii) Sprogkundskaber

Ansøgerne skal have indgående kendskab (mindst niveau C1) til et af Den Europæiske Unions officielle sprog (sprog 1): bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk eller ungarsk

og

indgående kendskab (mindst niveau C1) til fransk (sprog 2). Sprog 2 skal være et andet end sprog 1. I de tilfælde, hvor sprog 1 er fransk, kræves der tilfredsstillende kendskab (mindst niveau B2) til et af Den Europæiske Unions 23 andre officielle sprog.

Kendskab til tysk og/eller nederlandsk vil være en fordel.

Bemærk, at de minimumsniveauer, der kræves ovenfor, gælder for hver enkelt af de sproglige færdigheder (tale-, skrive-, lytte-, og læsefærdigheder), som der henvises til i ansøgningsskemaet. Disse færdigheder svarer til dem, der er specificeret i Den fælles europæiske referenceramme for sprog (https://europa.eu/europass/da/common-european-framework-reference-language-skills).

Ansøgerne gøres således opmærksom på, at sprog 2 i forbindelse med denne udvælgelsesprocedure er blevet fastlagt ud fra tjenestens interesse, hvilket betyder, at de krævede kvalifikationer afhænger af arbejdsopgaverne. Med henblik på udøvelsen af vedkommendes opgaver som omhandlet i punkt A.2 i denne bekendtgørelse om ledig stilling og for at sikre tjenestens gnidningsløse funktion skal den midlertidigt ansatte kunne arbejde og kommunikere effektivt på fransk.

Den udvalgte ansøger skal kunne kommunikere effektivt med interne og eksterne samtalepartnere på dette sprog. Fransk er nemlig det vigtigste sprog i kommunikationen med de nationale og regionale myndigheder og andre samtalepartnere i Europa-Parlamentets tre værtslande (Frankrig, Belgien og Luxembourg) og et af de sprog, der hyppigst anvendes i Europa-Parlamentets interne kommunikation. 

For at sikre ligebehandling og i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, litra e), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union kræves det desuden, at alle ansøgere, selv om de har fransk som deres første officielle sprog, som minimum har et tilfredsstillende kendskab til et andet sprog, som skal være et af de andre officielle EU-sprog.

 

B. PROCEDURE

Udvælgelsesprøven afholdes på grundlag af kvalifikationsbeviser og prøver.

1. Adgang til udvælgelsesproceduren

Hvis ansøgeren

 • opfylder de almindelige adgangsbetingelser og 
 • har indgivet sin ansøgning efter reglerne og inden for fristen,

vil udvælgelseskomitéen vurdere ansøgningen i lyset af de særlige adgangsbetingelser.

Hvis ansøgeren opfylder de særlige adgangsbetingelser, vil udvælgelseskomiteen give vedkommende adgang til udvælgelsesproceduren.

Udvælgelseskomitéen tager ved sin afgørelse udelukkende hensyn til de oplysninger i ansøgningen, der er dokumenteret med bilag.

 

2. Bedømmelse af kvalifikationer 

Udvælgelseskomitéen bedømmer på grundlag af en på forhånd fastlagt karakterskala kvalifikationerne hos de ansøgere, der har fået adgang til udvælgelsesproceduren, og opstiller en liste over de 12 bedste ansøgere, der får adgang til prøverne. Udvælgelseskomitéen medtager alle ansøgere, der har opnået det pointtal, der kræves til den sidste plads.

Ved bedømmelsen af ansøgernes kvalifikationer vil udvælgelseskomitéen navnlig lægge vægt på følgende elementer i ansøgningsskemaet:

 • ekstra kvalifikationer og eksamensbeviser med forbindelse til den europæiske integrations historie
 • erfaring med at arbejde på biblioteksområdet, herunder bidrage til kataloger 
 • erfaring med at samarbejde med større biblioteker og akademiske forskere 
 • erfaring fra arbejde i og/eller med politiske organer 
 • erfaring med tilrettelæggelse af udstillinger, kollokvier og seminarer
 • kendskab til medierne og kommunikationsverdenen
 • digitale færdigheder.

Point: 0-20.

 

3. Prøver

Skriftlig prøve

(a) Skriftlig prøve på fransk på grundlag af et dossier for at bedømme ansøgerens evne til at udføre de opgaver, der er beskrevet i punkt A.2, samt vedkommendes skriftlige udtryksfærdighed og sammenfatningsevne.

Varighed: højst 3 timer.

Point: 0-40 (der kræves mindst 20 point).

Prøven aflægges online på computer. 

Mundtlig prøve

(b) Samtale med udvælgelseskomitéen på fransk for på baggrund af samtlige oplysninger i ansøgningen at bedømme ansøgerens egnethed til at udføre de i punkt A.2. beskrevne opgaver. Udvælgelseskomitéen tester også det sprog, som ansøgeren har angivet som sprog 1 / som sprog 2, hvis sprog 1 er fransk, og kan beslutte at teste ansøgerens kendskab til nederlandsk og/eller tysk, hvis kendskab hertil er anført i ansøgningsskemaet.

Varighed: højst 45 minutter.

Point: 0-40 (der kræves mindst 20 point).

Prøven kan afholdes som fjernprøve.

Ansøgerne vil i god tid modtage instrukser for såvel de skriftlige som de mundtlige prøver. Prøverne vil finde sted på en bestemt dato og på et bestemt tidspunkt. Ansøgere, som ikke reagerer på en indkaldelse, ikke kan kontaktes pr. e-mail eller ikke møder op til en prøve, udelukkes fra proceduren. Ansøgerne skal følge de modtagne instrukser til punkt og prikke. Enhver undladelse af at følge instrukserne eller afvigelse herfra medfører øjeblikkelig udelukkelse. 

 

4. Opførelse på listen over egnede ansøgere

På listen over egnede ansøgere opføres i prioriteret rækkefølge navnene på de tre ansøgere, som har opnået det højeste samlede pointtal under hele proceduren (bedømmelse af kvalifikationer og prøver) og tillige har opnået minimumspointtallet i hver prøve. Alle ansøgere, der har opnået det pointtal, der kræves til den sidste plads, medtages på listen. 

Ansøgerne underrettes personligt om deres resultater.

Listen over egnede ansøgere offentliggøres på Europa-Parlamentets intranet.

Listen over egnede ansøgere er gyldig indtil den 31. december 2026. Gyldighedsfristen kan forlænges ved afgørelse truffet af ansættelsesmyndigheden. I så fald vil personerne på listen blive rettidigt informeret herom.

Ansøgere, der tilbydes ansættelse, skal forevise originalerne af alle de krævede dokumenter, herunder eksamensbeviser og arbejdsattester, med henblik på kontrol af deres ægthed.

Optagelse på en liste over egnede ansøgere giver ikke ret til eller garanti for ansættelse.

 

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

Man skal have en konto på platformen Apply4EP for at ansøge: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/da_DA. Man må kun oprette ÉN konto. Klik på knappen "Søg online" nederst på siden for at gøre dette.

INDEN ansøgningsskemaet udfyldes, bedes ansøgerne omhyggeligt læse vejledningen for ansøgere.

Ansøgningsfrist

Ansøgerne skal ansøge online på Apply4EP-platformen senest den 

 

2. september 2022 kl. 12.00, Bruxelles-tid.

 

Ansøgerne bedes venligst UNDLADE AT HENVENDE SIG TELEFONISK for at få oplysninger om denne udvælgelsesprocedure.

Der vil automatisk blive sendt en kvittering for modtagelsen, så snart ansøgningsskemaet er blevet valideret.