This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/277/S/EPRS - СРОЧНО НАЕТ СЛУЖИТЕЛ - АДМИНИСТРАТОР – КУРАТОР В БИБЛИОТЕКИ, ДОСТЪПНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА (АНАЛИЗАТОР НА ПОЛИТИКИ) (AD 7) 

Място : Брюксел
Край на публикуването на външен уебсайт : 02/09/2022 12:00
Отдел : 05-Direction Générale des services de recherche parlementaire
Ref. : PE/277/S/EPRS - ADMINISTRATOR LIBRARY (AD 7)
Ръководство на вниманието на кандидатите :

Общи положения

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите, приложено към настоящото обявление за наемане на работа. 

Ръководството e неразделна част от обявлението за наемане на работа. То ще Ви помогне да разберете правилата, ръководещи процедурите по подбор, организирани от Европейския парламент, както и по какъв начин да подадете своята кандидатура. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

Б. ПРОЦЕДУРА

В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

1. Общи положения

Европейският парламент взе решение да започне процедура по заемане на длъжността „срочно нает служител“ (AD 7).

Търсеният профил е на администратор – куратор в библиотеки, достъпни за обществеността (анализатор на политики), в Брюксел.

Договорът ще се сключи за неопределено време. Назначението ще се извърши на степен AD 7, първа стъпка, с основна месечна заплата от 6 568,39 EUR. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно правилата, предвидени в Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Тя се освобождава от национално облагане. Стъпката, на която ще бъде назначен одобреният кандидат, може обаче да бъде съобразена с неговия/нейния професионален опит. Освен това, при определени условия, към основната заплата може да се прибавят надбавки.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без дискриминация на основата на пол, етнос, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

 

2. Естество на служебните задължения

Генералната дирекция за парламентарни изследвания (EPRS) предоставя на членовете на Европейския парламент, на неговите парламентарни комисии и на Европейския парламент като цяло независими, обективни и надеждни анализи и изследвания по различни политически въпроси, свързани с Европейския съюз.

Дирекцията за библиотеката и услуги в областта на знанието към EPRS предоставя на членовете и на служителите на Европейския парламент голям избор на книги в хартиен и електронен формат, списания, вестници, новини, бази данни и други източници на информация във връзка с различните аспекти на работата на Европейския парламент като институция. Библиотеката споделя своята база от знания с широката общественост, като отговаря на въпроси на гражданите и постепенно разширява своята колекция от материали, които са достъпни за всички граждани, с цел подпомагане на преподаватели, изследователи и всички, които се интересуват от Европейския съюз, както и от неговата история, историческа памет и политики. 

В рамките на тази дирекция, екипът на отдел „Библиотека на гражданите“ се състои от около 12 колеги, базирани в Брюксел и Люксембург. Библиотеката на гражданите управлява процеса по създаване на голяма многоезична обществена библиотека, Библиотеката на гражданите за Европа в Брюксел и библиотеката на Парламента в Люксембург, чиито исторически колекции вече са достъпни за обществеността, и понастоящем създава читалня за посетители на Парламента в Страсбург. Отделът развива също така партньорства с големи обществени научноизследователски библиотеки в Европа и извън нея, както и партньорства с други големи обществени платформи за четене, като например Europeana. И накрая, отделът съхранява, обогатява и подобрява историческата колекция на Европейския парламент, като някои от произведенията датират от началото на европейската интеграция – от 50-те години на миналия век. 

Отделът „Библиотека на гражданите“ търси да назначи куратор в библиотеки, достъпни за обществеността (анализатор на политики), в Брюксел.

 

Основните задачи ще бъдат, както следва:

Да работи в тясно сътрудничество с директора на колекциите и с отговорния ръководител на отдела с цел:

 • допринасяне за реализация на дейностите по придобиване, съхранение и обогатяване на колекциите на Библиотеката на гражданите на трите работни места на Парламента и за всички читални, които са достъпни за посетителите, и на всички езици на колекциите от материали;
 • участие във финансовия процес при организирането на обществени поръчки и воденето на преговори с доставчици на услуги, както и упражняване на контрол върху предоставяните услуги;
 • участие при създаването и обогатяването на онлайн платформата за обществено ползване на материали; 
 • организиране, координиране и мониторинг на изложби на място и в онлайн пространството;
 • организиране, координиране и мониторинг на услугите, осигурявани за посетителите на място в различните обществени читални, в сътрудничество с библиотекарите;
 • организиране, координиране и мониторинг на програмата за прояви, провеждани в обществените читални;
 • популяризиране сред широката общественост и изследователите на всички колекции на Библиотеката на гражданите: историческата колекция, общата колекция, колекцията за европейската интеграция и най-новите публикации на Европейския парламент;
 • популяризиране сред обществеността на мултимедийните колекции на Европейския парламент;
 • организиране на курсове, конференции, беседи за историческата памет, седалищата и колекциите на Парламента, които са достъпни за обществеността;
 • подготовка на материали за историческата памет, седалищата и колекциите на Парламента, които са достъпни за обществеността, подготовка на материали и организиране на семинари за историческата памет на институцията, по целесъобразност, в сътрудничество с историческата служба на Европейския парламент;
 • изготвяне на кратки справки във връзка с въпроси на членове на ЕП относно историческата памет, седалищата и колекциите на Европейския парламент.

 

За изпълнението на тези служебни задължения са необходими следните умения:

 • отлично познаване на европейските публични политики, на историята на европейската интеграция и на европейските институции, и по-специално Европейския парламент;
 • познаване на съвременните проучвания за историята и историческата памет във връзка с европейската интеграция;
 • наличие на общи познания по финансов мениджмънт и в сферата на обществените поръчки;
 • познаване на процеса на управление и съхранение на архивни и библиотечни материали в многоезичен контекст;
 • доказан опит при организирането на прояви, конференции и курсове, популяризиращи историческото и интелектуалното наследство в многоезичен контекст;
 • наличие на опит във връзка с публикуването онлайн на информация за прояви и с работата с цифрови източници в многоезичен контекст;
 • доказан опит в управлението на проекти; 
 • доказани умения като обучител и лектор, както и за съставяне и редактиране на текстове;
 • взаимодействие с националните и местните органи на управление на трите работни места на Парламента;
 • лесна комуникация с партньорите на Библиотеката на гражданите: университетски изследователи, водещи изследователи от европейски и други институции, директори на големи библиотеки и др.

Създаването на Библиотеката на гражданите за Европа в Брюксел, управлението на библиотеката на Парламента в Люксембург, създаването на читалня за посетителите на Парламента в Страсбург и организирането на прояви и изложби на тези публични места за четене изискват чести контакти с националните и регионалните органи на трите държави, където се намират седалищата на Европейския парламент (Франция, Люксембург и Белгия). Аудиторията, към която са насочени изложбите, обученията и семинарите, провеждани в Парламента, включва основно местни граждани на различна възраст: франкофони в Брюксел, Страсбург и Люксембург, немскоговорящи граждани в Люксембург и Страсбург и нидерландскоговорящи граждани в Брюксел.

 

3. Условия за допускане 

Към крайния срок за подаване на кандидатурите трябва да отговаряте на следните условия:

(а) Общи условия

В съответствие с член 12, параграф 2 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз е необходимо кандидатът:

 • да бъде гражданин на една от държавите — членки на Европейския съюз, 
 • да се ползва от своите граждански права,
 • да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба,
 • да притежава необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

 

(б) Специални условия

(i) Необходими документи, удостоверяващи образователно-квалификационна степен, и дипломи

Кандидатите трябва да имат:

 • образователна степен, съответстваща на завършен пълен курс на университетско образование, официално призната в една от държавите членки; 

или

 • университетско образование с продължителност най-малко три години, удостоверено с диплома, официално призната в една от държавите членки, последвано от подходящ професионален опит от най-малко една година.

Дипломите, издадени от държава членка или от трета държава, трябва да бъдат признати от официален орган на държава — членка на ЕС, например министерството на образованието на държава — членка на ЕС.

В тази връзка комисията за подбор ще вземе предвид различията между отделните образователни системи. Примери за минималните изисквани дипломи са включени в таблицата, представена в ръководството на вниманието на кандидатите.

Професионалният опит, изискван съгласно второто тире, няма да се взема предвид при оценката за необходимия професионален опит по дял A, точка 3, буква б), подточка ii).

(ii) Необходим професионален опит

Освен квалификациите, изисквани по дял A, точка 3, буква б), подточка i), трябва да имате най-малко шест години професионален опит в област, свързана с естеството на задълженията, посочени в дял A, точка 2, включително поне две години в международна среда.

(iii) Езикови познания

Кандидатите трябва да имат задълбочени познания (най-малко ниво C1) по един от официалните езици на Европейския съюз (език 1): английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски

и

задълбочени познания (най-малко ниво C1) по френски език (език 2). Език 2 трябва да бъде различен от език 1. Ако френският език е език 1, се изисква задоволително владеене (най-малко ниво B2) на един от 23-те официални езика на Европейския съюз.

Познанията по немски и/или нидерландски език са предимство.

Моля, имайте предвид, че посочените по-горе минимални нива се прилагат за всяка област на езикови умения (устно изразяване, писмено изразяване, слушане с разбиране и четене с разбиране), посочени във формуляра за кандидатстване. Това са уменията, определени в Общата европейска референтна рамка за езиците (https://europa.eu/europass/bg/common-european-framework-reference).

Кандидатите се уведомяват, че език 2 е избран за целите на настоящата процедура за подбор, в съответствие с интереса на службата, като се изисква наличието на определени квалификации поради естеството на служебните задължения. Срочно наетият служител трябва да може да работи и да комуникира ефективно на френски език, за да може да изпълнява задълженията, посочени в дял A, точка 2 от настоящото обявление за наемане на работа, и за да се гарантира доброто функциониране на службата.

Новоназначеният служител трябва да може да общува ефикасно с вътрешните и външните партньори на този език. Френският език е основен език за комуникация с националните и регионалните органи и с други партньори в трите държави, където Европейският парламент има седалища (Франция, Белгия и Люксембург), както и един от най-често използваните езици за вътрешна комуникация в Парламента. 

Освен това, с оглед на равното третиране и съгласно член 12, точка 2, буква д) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, всички кандидати, дори ако те имат френски като първи официален език, трябва да владеят, поне на задоволително ниво, още един език от другите официални езици на Европейския съюз.

 

Б. ПРОЦЕДУРА

Процедурата се провежда по документи и чрез изпити.

1. Допускане до процедурата за подбор

Ако

 • отговаряте на общите условия за допускане и 
 • сте подали своето досие за кандидатстване според изискваните условия и ред и в изисквания срок,

комисията за подбор ще разгледа досието Ви с оглед на специфичните условия за допускане.

Ако отговаряте на специфичните условия за допускане, комисията за подбор ще Ви допусне до процедурата за подбор.

За тази цел комисията се основава изключително на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения, подкрепени с удостоверителни документи.

 

2. Оценка на квалификацията 

Въз основа на предварително установена скала за оценяване комисията за подбор извършва оценка на квалификацията на кандидатите, допуснати до процедурата за подбор, и изготвя списък на 12-те най-добри кандидати, които получават покана да се явят на изпитите. В случай на равен резултат конкурсната комисия ще одобри за последното място всички кандидати с такъв резултат.

При оценяването на квалификацията на кандидатите комисията за подбор ще отчита по-специално следните елементи, за които към формуляра за кандидатстване трябва да се приложат удостоверителни документи:

 • допълнителни квалификации и дипломи, свързани с историята на европейската интеграция;
 • трудов опит в областта на библиотечното дело, включително участие при изготвяне на каталози; 
 • опит в комуникацията с големи библиотеки и общности на университетски изследователи; 
 • опит, придобит в политически органи, и/или свързан с такива органи; 
 • опит в организирането на изложби, конференции и семинари;
 • познания за медиите и областта на информационните и комуникационните технологии;
 • цифрова грамотност.

Оценяване: от 0 до 20 точки.

 

3. Изпити

Писмен изпит

(а) Изготвяне на текст на френски език въз основа на досие, чиято цел е да се оцени Вашата способност да изпълнявате описаните в част А, точка 2 служебни задължения, както и Вашите умения за писмено изразяване и резюмиране на текст.

Максимална продължителност на изпита: 3 часа.

Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки).

Този изпит ще бъде организиран дистанционно, на компютър. 

Устен изпит

(б) Събеседване с комисията за подбор на френски език, което ще позволи да се оцени способността Ви да изпълнявате задълженията, описани в дял А, точка 2, като се вземат предвид всички елементи от досието за кандидатстване. Комисията за подбор ще провери също така езиковите Ви познания по езика, който сте посочили като език 1 (или език 2, ако Вашият първи език е френски), и може да реши да провери езиковите Ви познания по нидерландски и/или немски език, ако във формуляра за кандидатстване сте посочили, че владеете този език.

Максимална продължителност на изпита: 45 минути.

Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки).

Този изпит може да бъде организиран дистанционно.

Ще получите своевременно инструкции за писмените и устните изпити. Провеждането на изпитите е предвидено за определена дата и час. Ако не отговорите на поканата, ако с Вас не може да бъде установена връзка по електронна поща или ако не се явите на даден изпит, ще бъдете дисквалифициран(а). Трябва стриктно да следвате инструкциите. Всеки случай на неспазване на инструкциите или на поведение, което не е в съответствие с инструкциите, води до незабавно дисквалифициране на кандидата. 

 

4. Включване в списъка на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати ще съдържа, по реда на постигнатите резултати, имената на тримата кандидати, които са получили най-голям брой точки в цялостната процедура (оценка на квалификацията и резултати от изпитите) и са достигнали определения минимален праг на всеки един от изпитите. Списъкът ще включва всички кандидати с еднакъв резултат, класирани на последно място. 

За резултатите си ще бъдете лично уведомен(а) с писмено съобщение.

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати ще бъде публикуван на интранет сайта на Европейския парламент.

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати ще бъде валиден до 31 декември 2026 г. Валидността му може да бъде удължена с решение на органа по назначаване. В този случай лицата, успешно преминали процедурата за подбор, ще бъдат уведомени своевременно.

Ако Ви бъде предложена работа, с цел удостоверяване на автентичността, трябва да представите оригиналите на всички изисквани документи, а именно Вашите дипломи и удостоверения за работа.

Фактът, че дадено име фигурира в списък на успешно преминалите процедура за подбор кандидати, не представлява нито право, нито гаранция за наемане на работа.

 

В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

За да кандидатствате, трябва да разполагате с потребителски профил на платформата Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/bg_BG. Можете да създадете САМО ЕДИН потребителски профил. За целта трябва да отворите раздел „Кандидатстване онлайн“, който се намира на края на страницата.

Кандидатите трябва да прочетат внимателно ръководството, предназначено за тях, ПРЕДИ да попълнят своя формуляр за кандидатстване.

Краен срок за подаване на кандидатурите

Кандидатите трябва да подадат своята кандидатура онлайн на платформата Apply4EP най-късно до: 

 

2 септември 2022 г., 12 ч. (обед), брюкселско време

 

Кандидатите се умоляват ДА НЕ СЕ ОБАЖДАТ ПО ТЕЛЕФОНА във връзка с настоящата процедура за подбор на служители.

Ще Ви бъде изпратено автоматично потвърждение за получаване на кандидатурата, веднага след като Вашият формуляр за кандидатстване бъде валидиран.