This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/274/S/CSG - ZAČASNI USLUŽBENEC - UPRAVNI USLUŽBENEC/USLUŽBENKA V DIREKTORATU (AD 11)

Kraj : Bruselj
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Pristojna služba : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : PE/274/S/CSG - MANAGEMENT ADMINISTRATOR (AD 11)
Navodila za kandidate :

Splošne opombe

Pred prijavo skrbno preberite vodnik za kandidate (navodila), ki je priložen razpisu.

Vodnik je sestavni del razpisa za prosto delovno mesto, v katerem so razložena pravila, ki veljajo v zvezi s postopki, in pogoji za prijavo.

 

KAZALO

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA UVRSTITEV V IZBIRNI POSTOPEK

B. POSTOPEK

C. ODDAJA PRIJAV

PRILOGA: VODNIK ZA KANDIDATE V IZBIRNIH POSTOPKIH, KI JIH ORGANIZIRA EVROPSKI PARLAMENT

 

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA UVRSTITEV V IZBIRNI POSTOPEK

 1. Splošno

Evropski parlament je odločil, da začne izbirni postopek za zasedbo delovnega mesta začasnega uslužbenca (AD 11).

Iskani profil je upravni uslužbenec/uslužbenka v direktoratu v Bruslju.

Pogodba bo sklenjena za nedoločen čas. Delovno mesto se uvršča v plačilni razred AD 11, prva stopnja, za katerega je določena osnovna mesečna plača v višini 10.764,11 EUR. Od plače se obračuna davek Unije in drugi odtegljaji iz pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Plača je oproščena nacionalnega davka. Stopnja, v katero bodo uvrščeni uspešni kandidati in kandidatke, bo prilagojena njihovim delovnim izkušnjam. Osnovni plači bodo pod določenimi pogoji prišteta nadomestila.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave brez diskriminacije na podlagi spola, etnične pripadnosti, barve kože, narodnostnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti nacionalni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.

 

 1. Opis nalog

Izbrani kandidat bo dodeljen direktorici urada generalnega sekretarja. Zagotavljal ji bo strateško pomoč in svetovanje na vseh področjih, za katera je odgovorna, zlasti v zvezi s centralnimi službami. Neposredno bo vpleten v redne zadeve in strateške projekte. Poleg tega bo odgovoren za pripravo in izvajanje ciljev, akcijskih načrtov in delovnih programov, sodeloval bo na številnih notranjih in zunanjih sestankih ter pripravljal zapisnike, zapiske in mnenja.

Za to sta potrebna odlično poznavanje Evropskega parlamenta in dokazane izkušnje v kabinetu na politični ravni ali ravni višjega vodstva evropske institucije ter v medinstitucionalnem sodelovanju. Zelo dobro poznavanje delovanja evropskih političnih strank in skupin je prednost. kandidat mora imeti dobre sposobnosti za oblikovanje besedil in analitične sposobnosti ter zelo dobre sposobnosti usklajevanja in komuniciranja. Biti mora dovolj prilagodljiv, da se bo lahko soočil z nihanji v delovni obremenitvi.

Odgovoren bo tudi za odnose z belgijskimi nacionalnimi in regionalnimi organi na upravni in politični ravni na različnih področjih delovanja Parlamenta. Ta odgovornost bo vključevala sodelovanje, tudi na najvišji ravni, predvsem v francoščini in nizozemščini.

Pričakovati je treba pogoste službene poti v različne kraje dela in gibljiv delovni čas.

Glavne naloge bodo vključevale:

- svetovanje nadrejenim na področjih njihove odgovornosti, spremljanje vseh dejavnosti strukture, posredovanje informacij med nadrejenimi in podrejenimi, vzdrževanje stikov med službami;

- upravljanje odnosov z belgijskimi organi;

- priprava študij in mnenj na visoki ravni za politične in upravne organe institucije;

- odgovornost za posebne zadeve (večdimenzionalne tehnične, upravne, pravne, finančne, proračunske študije itd.);

- izvajanje srednjeročnih in dolgoročnih projektov v okviru institucionalnih politik;

- usmerjanje priprave letnega delovnega programa za osrednje službe;

- vodenje občutljivih zadev;

- pomoč pri pripravi in izvrševanju proračuna službe (upravljanje proračuna, javna naročila itd.);

- spremljanje/zastopanje vodstva na različnih notranjih in zunanjih sestankih, vodenje/sodelovanje na upravnih sestankih.

 

Za te naloge so potrebne naslednje kompetence:

- sposobnost predvidevanja;

- sposobnost ukrepanja;

- doslednost;

- sposobnost komuniciranja;

- zaupnosti in diskretnosti;

- diplomatske sposobnosti.

 

 1. Pogoji za uvrstitev v izbirni postopek

Na dan, ki je določen kot končni rok za oddajo prijav, morate izpolnjevati naslednje pogoje:

 a) Splošni pogoji

V skladu s členom 12(2) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije je treba:

– biti državljan ali državljanka ene od držav članic Evropske unije,

– uživati državljanske pravice,

– imeti izpolnjene vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka ter

– imeti osebnostne lastnosti, potrebne za opravljanje zadevnih delovnih nalog.

 

b) Posebni pogoji

 i) Zahtevani nazivi in diplome

Kandidati morajo imeti:

 • raven izobrazbe, ki ustreza z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju najmanj štirih let, pri čemer je ta diploma uradno priznana v eni od držav članic Unije,

ali

 • raven izobrazbe, ki ustreza z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju najmanj treh let, pri čemer je ta diploma uradno priznana v eni od držav članic Unije, in vsaj eno leto ustreznih delovnih izkušenj.

Diplome, pridobljene v državah članicah EU ali državah, ki niso članice EU, mora priznati uradni organ države članice Unije, na primer ministrstvo za izobraževanje države članice Unije.

Izbirna komisija pri tem upošteva različne izobraževalne sisteme. Primeri zahtevane najnižje stopnje diplome so na voljo v preglednici v vodniku za kandidate.

Delovne izkušnje iz druge alineje se ne bodo upoštevale pri ocenjevanju delovnih izkušenj iz točke A.3(b)(ii).           

 ii) Zahtevane delovne izkušnje

Poleg kvalifikacij, zahtevanih v točki A.3(b)(i), morate imeti vsaj petnajst let delovnih izkušenj na področju, povezanem z nalogami iz točke A.2, od tega vsaj sedem let v mednarodnem okolju.

iii) Znanje jezikov

Kandidati morajo imeti odlično znanje (najmanj raven C1) enega uradnega jezika Evropske unije (jezik 1): nemščina, angleščina, bolgarščina, hrvaščina, danščina, španščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, irščina, italjanščina, latvijščina, litovščina, malteščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, švedščina ali češčina

in

odlično znanje (najmanj raven C1) francoščine (jezik 2). Jezik 2 ne sme biti isti kot jezik 1. Če je francoščina jezik 1, se zahteva zadovoljivo znanje (najmanj stopnja B2) enega od ostalih 23 uradnih jezikov Evropske unije.

Znanje nizozemščine je prednost.

Minimalne zahtevane stopnje znanja veljajo za vse štiri jezikovne spretnosti (govorno sporazumevanje, pisanje ter bralno in slušno razumevanje). Te spretnosti ustrezajo tistim v skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Kandidate in kandidatke obveščamo, da je bila francoščina (jezik 2) v tem izbirnem postopku določena v skladu z interesom službe, ki zahteva kvalifikacije na podlagi narave nalog. Izbrana oseba mora biti sposobna v tem jeziku razumeti, katere so njene naloge, obravnavati spise ter se učinkovito sporazumevati z notranjimi in zunanjimi sogovorniki.

Znanje nizozemščine je prednost, saj je nizozemščina eden glavnih upravnih jezikov belgijskih organov (na nacionalni in regionalni ravni).

Poleg tega morajo zaradi enake obravnave in v skladu s členom 12(2)(e) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije vsi kandidati, tudi tisti, ki francoščino navedejo kot prvi uradni jezik, zadovoljivo obvladati drug jezik, ki ni francoščina.

 

B. POSTOPEK

Postopek poteka na podlagi kvalifikacij in preizkusov.

 1. Uvrstitev v izbirni postopek

Če

 • izpolnjujete splošne pogoje za prijavo in
 • ste prijavo oddali v skladu z zahtevami in v določenem roku,

bo izbirna komisija obravnavala vašo prijavo glede na posebne pogoje za uvrstitev v izbirni postopek.

Če izpolnjujete posebne pogoje, vas bo uvrstila v izbirni postopek.

Odbor odloča izključno na podlagi navedb iz prijavnice, ki so podprte z dokazili.

 

 1. Ocenjevanje kvalifikacij

Izbirna komisija bo po vnaprej določeni lestvici ocenila kvalifikacije kandidatov in kandidatk, sprejetih v izbirni postopek, ter pripravila seznam 12 najboljših kandidatov in kandidatk, ki bodo povabljeni na pisni preizkus. Na seznam bo uvrstila vse kandidate, ki so dosegli enako število točk kot zadnjeuvrščeni.

Izbirni odbor bo pri ocenjevanju kvalifikacij zlasti upošteval naslednje elemente, za katere je treba v prijavnici priložiti dokazila:

 • delovne izkušnje v kabinetu na politični ravni ali ravni višjega vodstva evropske institucije;
 • delovne izkušnje v medinstitucionalnem sodelovanju;
 • izkušnje v mednarodnem in/ali večkulturnem okolju;

Ocena: od 0 do 20 točk.

 

 1. Preizkusi

Pisni preizkus

a) Pisna naloga v francoščini na podlagi dokumentacije, s katero se preverjata sposobnost opravljanja nalog, opisanih pod točko A.2, ter sposobnost pisanja in povzemanja besedil.

Trajanje preizkusa: 3 ure.

Ocena: od 0 do 40 točk (minimalno število točk: 20).

Ta preizkus se opravi na daljavo prek računalnika.

Šest najboljših kandidatov in kandidatk, ki bodo na pisnem preizkusu zbrali največ točk, bo povabljenih na ustne preizkuse, če bodo zbrali vsaj najnižje potrebno število točk.

Ustni preizkus

b) Razgovor z izbirno komisijo v francoščini, na katerem se ob upoštevanju vseh informacij, ki ste jih navedli v prijavnici, oceni vaša primernost za opravljanje nalog iz točke A.2. Izbirna komisija bo preizkusila tudi znanje jezika 1 oziroma jezika 2 (če je prvi jezik francoščina), lahko pa preizkusi tudi znanje nizozemščine, če bo navedeno v prijavnici.

Trajanje preizkusa: največ 45 minut.

Ocena: od 0 do 40 točk (minimalno število točk: 20).

Preizkus lahko poteka na daljavo.

Vodnik v zvezi s pisnimi in ustnimi preizkusi boste prejeli pravočasno. Preizkusi bodo potekali na določen dan ob določeni uri. Če se ne boste odzvali na vabilo, ne boste dosegljivi po elektronski pošti ali se preizkusa ne boste udeležili, boste izključeni iz postopka. Natančno morate upoštevati Vodnik. Če jih ne boste upoštevali ali če ne boste ravnali v skladu z njimi, boste nemudoma izločeni iz postopka.

 

 1. Seznam primernih kandidatov in kandidatk

Na seznam primernih kandidatov in kandidatk bodo po vrsti glede na skupno oceno uvrščeni trije kandidati, ki bodo zbrali najvišje skupno število točk v izbirnem postopku (skupna ocena kvalifikacij in preizkusov) in ki bodo zbrali potrebno število točk v vsakem od preizkusov. Na seznam bo uvrstila vse kandidate, ki so dosegli enako število točk kot zadnjeuvrščeni.

S svojimi rezultati boste seznanjeni s pisnim obvestilom.

Seznam primernih kandidatov in kandidatk bo objavljen v intranetu Evropskega parlamenta.

Veljal bo do 31. decembra 2026. Njegovo veljavnost lahko odbor za imenovanja s sklepom podaljša. V tem primeru bodo uspešni kandidati, ki so uvrščeni na seznam, pravočasno obveščeni.

Če vam bo ponujena zaposlitev, boste morali predložiti izvirnike vseh zahtevanih dokumentov, zlasti diplom in potrdil o delovnih izkušnjah.

Uvrstitev na seznam primernih kandidatov ne pomeni pravice do zaposlitve ali zagotovila zanjo.

 

C. ODDAJA PRIJAV

Za prijavo potrebujete uporabniški račun na spletni platformi Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sl_SL. Ustvarite lahko SAMO EN uporabniški račun. Račun ustvarite tako, da kliknete gumb „Prijava prek spleta“, ki ga najdete na dnu strani.

Kandidati morajo skrbno prebrati vodnik za kandidate, PREDEN izpolnijo prijavnico.

Rok za oddajo prijav

Kandidati se prijavijo prek spletne platforme Apply4EP do

2. septembra 2022, 12.00 (poldne) po bruseljskem času.

 

Kandidate prosimo, naj v zvezi s tem izbirnim postopkom NE KLIČEJO PO TELEFONU.

Ko boste prijavnico potrdili, vam bo sistem samodejno poslal potrdilo o prejemu.