This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/274/S/CSG - LAIKINASIS (-OJI) TARNAUTOJAS (-A) - ADMINISTRATORIUS (-Ė) – DIREKTORIAUS REFERENTAS (-Ė) (AD 11)

Vieta : Briuselis
Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 02/09/2022 12:00
Tarnyba : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : PE/274/S/CSG - MANAGEMENT ADMINISTRATOR (AD 11)
Vadovas kandidatams :

Bendra informacija

Prieš teikdami paraiškas turite atidžiai perskaityti Kandidatams skirtą vadovą, pridedamą prie šio skelbimo dėl rengiamos atrankos.  

Vadovas, kuris yra neatskiriama skelbimo dėl rengiamos atrankos dalis, padės suprasti procedūrų taisykles ir registracijos tvarką.  

 

TURINYS

A. PAREIGOS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

B. PROCEDŪRA

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO RENGIAMOSE ATRANKOS PROCEDŪROSE DALYVAUJANTIEMS KANDIDATAMS SKIRTAS VADOVAS

 

A. PAREIGOS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

 1. Bendra informacija

Europos Parlamentas nusprendė pradėti atrankos į laikinojo tarnautojo (AD 11) pareigas procedūrą.

Parlamentas ieško administratoriaus (-ės) – direktoriaus referento (-ės) Briuselyje.

Bus sudaroma neterminuota sutartis. Asmuo bus priimtas į AD 11 lygio (pirmos pakopos) pareigas, mėnesinis bazinis darbo užmokestis bus 10 764,11 EUR. Darbo užmokesčiui taikomas Bendrijos mokestis ir kiti Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose (toliau – Įdarbinimo sąlygos) numatyti išskaitymai. Jis neapmokestinamas jokiu valstybių narių mokesčiu. Tačiau įdarbinant atrankos laimėtojus pareigų pakopa galės būti koreguojama atsižvelgiant į jų profesinę patirtį. Be to, prie bazinio darbo užmokesčio tam tikromis sąlygomis pridedamos išmokos.

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, etninės priklausomybės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties.

 

 1. Pareigų pobūdis

Atrinktas asmuo bus pavaldus Generalinio sekretoriaus kabineto direktorei. Jis direktorei teiks pagalbą ir strateginius patarimus visose atsakomybės srityse, visų pirma susijusiose su centrinėmis tarnybomis. Šis asmuo tiesiogiai dalyvaus sprendžiant kasdienius klausimus ir įgyvendinant strateginius projektus. Be to, jis bus atsakingas už tikslų, veiksmų planų ir darbo programų rengimą ir įgyvendinimą, dalyvaus daugelyje vidaus ir išorės posėdžių ir rašys protokolus, raštus ir nuomones.

Todėl atrinktas asmuo turi būti puikiai susipažinęs su Europos Parlamento realijomis ir turėti dokumentais patvirtintos darbo kurios nors ES institucijos politiniame arba aukščiausiosios vadovybės kabinete ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirties.  Labai geros žinios apie frakcijų ir Europos politinių partijų veiklą bus laikomos privalumu. Atrinktas asmuo privalės turėti tvirtus dokumentų rengimo ir analitinius įgūdžius ir labai gerus koordinavimo ir bendravimo įgūdžius. Jis turi būti lankstus ir pajėgti dirbti esant kintamam darbo krūviui.

Šis asmuo taip pat bus atsakingas už ryšių su Belgijos administracinėmis ir politinėmis nacionalinės ir regioninės valdžios institucijomis palaikymą įvairiose Parlamento veiklos srityse. Į šias pareigas įeis bendradarbiavimas, taip pat ir aukščiausiu lygiu, daugiausia prancūzų ir nyderlandų kalbomis.

Atrinktas asmuo turės dažnai vykti į komandiruotes įvairiose Europos Parlamento darbo vietose ir jam bus taikomas lankstus darbo grafikas.

Pagrindinės funkcijos:

    teikti patarimus vadovybei padalinio kompetencijos srityse, sekti visą padalinio veiklą, perduoti informaciją tarp žemesnių ir aukštesnių grandžių, palengvinti tarnybų tarpusavio ryšius;

–    būti atsakingam už ryšius su Belgijos valdžios institucijomis;

–    rengti tyrimus ir aukšto lygio nuomones, skirtus institucijos politinei ir administracinei vadovybei;

–    būti atsakingam už konkrečius klausimus (įvairius aspektus apimančius techninius, administracinius, teisinius, finansinius, biudžetinius ir kitus tyrimus);

–    laikantis Parlamento politikos įgyvendinti vidutinės trukmės ir ilgalaikius projektus;

–    vadovauti rengiant centrinių tarnybų metinę darbo programą;

–    tvarkyti neskelbtinas bylas,

–    padėti rengti ir vykdyti padalinio biudžetą (biudžeto valdymas, viešieji pirkimai ir kt.);

–    dalyvauti kartu su vadovybe ar jai atstovauti įvairiuose vidaus ir išorės posėdžiuose, dalyvauti administracijos posėdžiuose ar juos vesti.

 

Šioms pareigoms eiti reikalingi tokie įgūdžiai:

– gebėjimas numatyti;

– gebėjimas reaguoti;

– reiklumas;

– bendravimo įgūdžiai;

– konfidencialumas ir diskretiškumas;

– diplomatiškumas.

 

 1. Atrankos reikalavimai

Iki galutinio paraiškų pateikimo termino kandidatai privalo atitikti toliau nurodytus reikalavimus. 

a) Bendrieji reikalavimai

Pagal Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalį kandidatai privalo:

–          būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai,

–          naudotis visomis piliečio teisėmis,

–          būti atlikę visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles,

–          turėti numatytoms pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes. 

 

b) Specialieji reikalavimai 

i) Reikalaujama kvalifikacija ir diplomai

Kandidatai privalo turėti:

 • oficialiai vienoje iš valstybių narių pripažintu diplomu patvirtintą išsilavinimą, atitinkantį užbaigtas ne trumpesnes nei ketverių metų universitetines studijas,

arba

 • oficialiai vienoje iš valstybių narių pripažintu diplomu patvirtintą išsilavinimą, atitinkantį ne trumpesnes nei trejų metų universitetines studijas, ir ne trumpesnę nei vienų metų atitinkamą darbo patirtį

Diplomai, nesvarbu, ar jie išduoti kurioje nors iš valstybių narių, ar ne ES šalyje, turi būti pripažinti oficialaus Sąjungos valstybės narės organo, pvz., Sąjungos valstybės narės švietimo ministerijos.

Atrankos komitetas atsižvelgs į skirtingas švietimo sistemas. Diplomų, suteikiančių teisę dalyvauti atrankos procedūrose, pavyzdžiai įtraukti į Kandidatams skirtame vadove pateikiamą lentelę.

Į antroje įtraukoje nurodytą patirtį nebus atsižvelgiama vertinant A skirsnio 3 dalies b punkto ii papunktyje nurodytą būtiną profesinę patirtį.        

ii) Reikiama profesinė patirtis

Be A skirsnio 3 dalies b punkto i papunktyje nurodytos kvalifikacijos jūs privalote turėti ne trumpesnę kaip 15 metų profesinę patirtį su A skirsnio 2 dalyje aprašytomis pareigomis susijusioje srityje, iš kurių turite būti dirbę ne trumpiau kaip septynerius metus tarptautinėje aplinkoje.

iii) Kalbų mokėjimas

Kandidatai turi puikiai mokėti (bent C1 lygiu) vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (1-oji kalba): airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų arba vokiečių,

ir

puikiai mokėti (bent C1 lygiu) prancūzų kalbą (2-oji kalba). 2-oji kalba turi skirtis nuo 1-osios. Jei prancūzų k. yra 1-oji kalba, reikalaujama pakankamai gerai mokėti (bent B2 lygiu) vieną iš 23 kitų oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

Nyderlandų kalbos mokėjimas laikomas privalumu.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad visi paraiškos formoje nurodyti kalbiniai gebėjimai (kalbėjimas, rašymas, skaitymas ir klausymas) turi būti bent nurodyto minimalaus lygio. Tai gebėjimai, numatyti Bendroje Europos kalbų mokėjimo orientacinėje sistemoje (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Kandidatams pranešama, kad šiai atrankos procedūrai pasirinkta 2-oji kalba (prancūzų k.) nustatyta vadovaujantis tarnybos interesais, pagal kuriuos dėl pareigų pobūdžio reikalinga būtina kvalifikacija. Įdarbintas asmuo privalo sugebėti šia kalba suprasti užduotis, kurias jis turės atlikti, tvarkyti bylas ir veiksmingai bendrauti su vidaus ir išorės subjektais.

Nyderlandų kalbos mokėjimas laikomas privalumu, nes nyderlandų k. yra viena iš pagrindinių administracinių Belgijos nacionalinių ir regioninių valdžios institucijų kalbų.

Be to, kad visiems kandidatams būtų taikomos vienodos sąlygos ir laikantis Kitų tarnautojų įdarbinio sąlygų 12 straipsnio 2 punkto e papunkčio, kiekvienas (-a) kandidatas (-ė), įskaitant tuos, kurių pirmoji oficialioji kalba yra prancūzų, privalo pakankamai gerai mokėti antrąją kalbą, kuri turi būti ne prancūzų kalba.

 

B. PROCEDŪRA

Kandidatai atrenkami pagal kvalifikaciją ir egzaminų rezultatus.

 1. Leidimas dalyvauti atrankos procedūroje

Jei Jūs:

 • atitinkate bendruosius atrankos reikalavimus ir
 • pateikėte paraišką laikydamiesi reikiamos tvarkos ir termino,

atrankos komitetas išnagrinėja Jūsų paraišką, atsižvelgdamas į specialiuosius atrankos reikalavimus.

Jei atitinkate specialiuosius atrankos reikalavimus, atrankos komitetas Jums leidžia dalyvauti atrankos procedūroje.

Jis remiasi tik paraiškoje pateikta informacija, pagrįsta patvirtinamaisiais dokumentais.

 

 1. Kvalifikacijos vertinimas

Atrankos komitetas, vadovaudamasis iš anksto nustatyta vertinimo lentele, įvertina kandidatų, kuriems leista dalyvauti atrankos procedūroje, kvalifikaciją ir parengia 12 geriausiai įvertintų kandidatų, kurie bus pakviesti į egzaminą raštu, sąrašą. Atrankos komitetas atrenka visus po vienodą balų skaičių surinkusius kandidatus, pretenduojančius į paskutinę vietą.

Vertindamas kandidatų kvalifikaciją, atrankos komitetas ypač atsižvelgia į šiuos aspektus, kurie turi būti pagrįsti paraiškoje:

 • darbo kurios nors ES institucijos politiniame arba aukščiausiosios vadovybės kabinete patirtis;
 • profesinė tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirtis;
 • darbo europinėje ir (arba) tarptautinėje aplinkoje patirtis.

Vertinimas: 0–20 balų.

 

 1. Egzaminai

Egzaminas raštu

a) Teksto prancūzų kalba parengimas remiantis dokumentų rinkiniu; pagal jį vertinamas Jūsų gebėjimas eiti A skirsnio 2 dalyje aprašytas pareigas ir gebėjimai rengti tekstus ir apibendrinti duomenis.

Ilgiausia egzamino trukmė – 3 valandos.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).

Šis egzaminas bus rengiamas nuotoliniu būdu naudojant kompiuterį.

Daugiausia balų per egzaminą raštu surinkę 6 kandidatai bus pakviesti į egzaminus žodžiu, jei jie surinko mažiausią reikalaujamą egzamino rezultatų balų skaičių.

Egzaminas žodžiu

b) Pokalbis su atrankos komitetu prancūzų kalba, leidžiantis, atsižvelgus į visą Jūsų paraiškoje pateiktą informaciją, įvertinti gebėjimą eiti A skirsnio 2 dalyje aprašytas pareigas. Atrankos komitetas taip pat patikrins, kaip mokate kalbą, kurią nurodėte kaip 1-ąją arba kaip 2-ąją kalbą (jei 1-oji kalba yra prancūzų), ir galės nuspręsti patikrinti nyderlandų kalbos mokėjimą, jei ji nurodyta Jūsų paraiškoje.

Ilgiausia egzamino trukmė – 45 minutės.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).

Šis egzaminas gali būti rengiamas nuotoliniu būdu.

Nurodymus apie egzaminus raštu ir žodžiu gausite reikiamu metu. Egzaminai numatomi konkrečią dieną ir konkrečią valandą. Jei neatsakysite į kvietimą, su Jumis nebus galima susisiekti elektroniniu paštu arba neatvyksite į egzaminą, būsite pašalinti iš atrankos procedūros. Privalote griežtai laikytis pateiktų nurodymų. Jei nesilaikysite nurodymų arba elgsitės ne pagal nurodymus, būsite nedelsiant pašalinti iš atrankos procedūros.

 

 1. Įtraukimas į tinkamų kandidatų sąrašą

Į tinkamų kandidatų sąrašą įrašomos pagal nuopelnus trijų kandidatų, surinkusių daugiausia balų per visą procedūrą (kvalifikacijos vertinimą ir egzaminus) ir mažiausią reikalaujamą kiekvieno egzamino rezultatų balų skaičių, pavardės. Į sąrašą bus įtraukti visi po vienodą balų skaičių surinkę kandidatai, pretenduojantys į paskutinę vietą.

Apie savo rezultatus būsite asmeniškai informuoti raštu.

Tinkamų kandidatų sąrašas skelbiamas Europos Parlamento intraneto svetainėje.

Tinkamų kandidatų sąrašas galioja iki 2026 m. gruodžio 31 d. Jis galės būti pratęstas paskyrimų tarnybos sprendimu. Tokiu atveju į sąrašą įrašyti atrankos laimėtojai apie tai bus informuojami reikiamu laiku.

Jei Jums bus siūlomas darbas, turėsite pateikti tvirtinti visų reikiamų dokumentų, t. y. diplomų ir darbo pažymų, originalus.

Tai, kad kandidato (-ės) pavardė įtraukiama į tinkamų kandidatų sąrašą, nesuteikia jam (jai) nei teisės, nei garantijos būti įdarbintam (-ai).

 

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Norėdami pateikti paraišką, turite turėti paskyrą platformoje APPLY4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lt_LT. Galite susikurti tik VIENĄ paskyrą. Norėdami tai padaryti, puslapio gale spauskite „Pateikite paraišką internetu“.

PRIEŠ pildydami paraiškas kandidatai raginami atidžiai perskaityti Kandidatams skirtą vadovą.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas

Kandidatai paraišką internetu platformoje APPLY4EP turi pateikti ne vėliau kaip

2022 m. rugsėjo 2 d. 12 val. (vidurdienį) Briuselio laiku.

 

Kandidatų prašoma dėl šios atrankos procedūros NESKAMBINTI.

Kai bus patvirtinta Jūsų paraiška, gausite automatinį gavimo patvirtinimą.