This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/274/S/CSG - GNÍOMHAIRE SEALADACH - RIARTHÓIR BAINISTÍOCHTA (AD 11)

Suíomh : An Bhruiséil
Deireadh an fhoilseacháin ar shuíomh gréasáin seachtrach : 02/09/2022 12:00
Seirbhís : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : PE/274/S/CSG - MANAGEMENT ADMINISTRATOR (AD 11)
Treoir d’iarrthóirí :

Sonraí ginearálta

Sula ndéanfaidh tú iarratas, ní mór duit an Treoir d’Iarrthóirí atá i gceangal leis an bhfógra folúntais seo a léamh go cúramach.

Is cuid dhílis den fhógra folúntais í an Treoir sin, agus cabhróidh sí leat tuiscint a fháil ar na nósanna imeachta roghnúcháin agus conas iarratas a dhéanamh.

 

CLÁR

A. CÚRAIMÍ AGUS INCHÁILITHEACHT

B. NÓS IMEACHTA

C. IARRATAIS A CHUR ISTEACH

IARSCRÍBHINN:       TREOIR D’IARRTHÓIRÍ I NÓSANNA IMEACHTA ROGHNÚCHÁIN A EAGRAÍONN PARLAIMINT NA hEORPA

 

A. CÚRAIMÍ AGUS INCHÁILITHEACHT

 1. Sonraí ginearálta

Tá cinneadh déanta ag Parlaimint na hEorpa tús a chur leis an nós imeachta chun post mar ghníomhaire sealadach (AD 11) a líonadh.

Is í an phróifíl atá á lorg ná Riarthóir Bainistíochta sa Bhruiséil.

Is ar feadh tréimhse éiginnte ama a dhéanfar an conradh. Déanfar an earcaíocht ar ghrád AD 11, an chéad chéim, ag a bhfuil an buntuarastal EUR 10 764,11 in aghaidh na míosa. Tá an tuarastal sin faoi réir cáin Chomhphobail agus asbhaintí eile a leagtar síos i gCoinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh (CFSE). Tá sé díolmhaithe ó gach cáin náisiúnta. Féadfar an chéim ar a n-earcófar na hiarrthóirí rathúla a choigeartú, áfach, i gcomhréir leis an taithí ghairmiúil a bheidh acu. Ina theannta sin, íocfar liúntais sa bhreis ar an mbuntuarastal faoi choinníollacha áirithe.

Is fostóir comhionannais deiseanna í Parlaimint na hEorpa agus glacann sí le hiarratais gan idirdhealú, amhail idirdhealú bunaithe ar inscne, cine, dath, bunadh eitneach nó sóisialta, tréithe géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, tuairimí polaitiúla nó aon tuairim eile, nó a bheith ar dhuine de mhionlach náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois, gnéaschlaonadh, stádas pósta nó stádas teaghlaigh.

 

 1. Cúraimí an phoist

Beidh an duine a roghnófar sannta chuig Stiúrthóir Oifig Phríobháideach an Ard-Rúnaí. Cuirfidh an duine a roghnófar cúnamh agus comhairle straitéiseach ar fáil di i ngach réimse freagrachta, go háirithe maidir leis na seirbhísí lárnacha. Beidh baint dhíreach ag an duine a roghnófar le comhaid laethúla agus le tionscadail straitéiseacha. Ina theannta sin, beidh an duine a roghnófar freagrach as ullmhú agus cur chun feidhme na gcuspóirí, na bpleananna gníomhaíochta agus na gclár oibre. Beidh an duine a roghnófar rannpháirteach i roinnt mhaith cruinnithe inmheánacha agus seachtracha agus freagrach as miontuairiscí, nótaí agus tuairimí a dhréachtú.

Dá réir sin, tá gá le sáreolas ar Pharlaimint na hEorpa agus le taithí chruthaithe in oifig phríobháideach ar an leibhéal polaitiúil nó ar leibhéal na hardbhainistíochta in institiúid Eorpach agus i gcomhar idirinstitiúideach. Bheadh eolas an-mhaith ar fheidhmiú páirtithe agus grúpaí polaitiúla Eorpacha ina bhuntáiste. Ní mór scileanna láidre dréachtaithe agus anailíse a bheith ag an duine a roghnófar, chomh maith le scileanna an-mhaith comhordúcháin agus cumarsáide. Ní foláir go mbeadh an duine a roghnófar solúbtha go leor chun bheith in ann déileáil le hualach oibre athraitheach.

Beidh an duine a roghnófar freagrach freisin as an gcaidreamh le húdaráis náisiúnta agus réigiúnacha na Beilge ar an leibhéal riaracháin agus polaitiúil i réimsí éagsúla d’obair na Parlaiminte. Beidh comhar i gceist leis an bhfreagracht sin, lena n-áirítear ar an leibhéal is airde, sa Fhraincis agus san Ollainnis den chuid is mó.

Beifear ag súil go mbeidh an duine a roghnófar rannpháirteach i misin rialta chuig na hionaid oibre éagsúla agus go mbeidh uaireanta oibre solúbtha ag teastáil.

Áireofar na nithe seo a leanas sna príomhdhualgais:

-    comhairle a chur ar na bainisteoirí i réimsí inniúlachta an aonaid, faireachán a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí uile na stiúrthóireachta, faisnéis a sholáthar feadh an tslabhra ceannais, agus caidreamh idirsheirbhíse a éascú;

-    caidreamh le húdaráis na Beilge a bhainistiú;

-    staidéir agus tuairimí ardleibhéil a tharraingt suas agus iad a thabhairt ar aird údaráis pholaitiúla agus riaracháin na hinstitiúide;

-    a bheith i gceannas ar chomhaid shonracha (gníomhaíochtaí iltoiseacha staidéir i ndáil le cúrsaí teicniúla, riaracháin, dlíthiúla, airgeadais, buiséadacha, etc.);

-    tionscadail mheántéarmacha agus fhadtéarmacha faoi chuimsiú an bheartais idirinstitiúidigh a sheoladh;

-    ullmhú an chláir oibre bhliantúil do na seirbhísí lárnacha a stiúradh;

-    sainchomhaid íogaire a riar;

-    rannchuidiú le hullmhú agus cur chun feidhme bhuiséad an aonaid (bainistiú buiséadach, margaí poiblí, etc.);

-    a bheith i dteannta bainisteoirí, nó ionadaíocht a dhéanamh orthu, ag cruinnithe éagsúla inmheánacha agus seachtracha agus cruinnithe riaracháin a stiúradh nó páirt a ghlacadh iontu.

 

Teastaíonn na hinniúlachtaí seo a leanas le haghaidh na ndualgas sin:

- cumas pleanála chun cinn;

- cumas freagairt d’athruithe;

- cur chuige críochnúil;

- cumas cumarsáide;

- rúndacht/discréid;

- bua na taidhleoireachta;

 

 1. Incháilitheacht

Faoin dáta deiridh atá socraithe do na hiarratais a chur isteach, ní mór na coinníollacha seo a leanas a bheith comhlíonta agat:

(a)     Coinníollacha ginearálta

I gcomhréir le hAirteagal 12.2 de Choinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile na gComhphobal Eorpach, ní mór duit go háirithe:

–          a bheith i do náisiúnach de cheann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh;

–          do lánchearta mar shaoránach a bheith á dteachtadh agat;

–          do chuid dualgas a bheith comhlíonta agat i ndáil leis na hoibleagáidí seirbhíse míleata is infheidhme de réir dlí;

–          na teistiméireachtaí carachtair a bheith agat is iomchuí do na cúraimí atá i gceist a chomhlíonadh.

 

(b)     Coinníollacha sonracha

(i)      Na cáilíochtaí is gá

Éilítear na nithe seo a leanas ar na hiarrthóirí:

 • leibhéal oideachais is comhionann le cúrsa iomlán ollscoile de 4 bliana ar a laghad agus céim bainte amach ag a dheireadh, ar céim í a aithnítear go hoifigiúil i gceann de na Ballstáit.

 • leibhéal oideachais is comhionann le cúrsa iomlán ollscoile de 3 bliana ar a laghad agus céim bainte amach ag a dheireadh, ar céim í a aithnítear go hoifigiúil i gceann de na Ballstáit, mar aon le taithí ghairmiúil ábhartha d’aon bhliain amháin ar a laghad i ndiaidh na céime.

Is cuma cé acu i mBallstát nó i dtír nach cuid den Aontas Eorpach í a bhronntar iad, ní mór do chéimeanna a bheith aitheanta ag comhlacht oifigiúil i mBallstát de chuid an Aontais, amhail Aireacht Oideachais i gceann de Bhallstáit an Aontais.

Chuige sin, tabharfaidh an coiste roghnúcháin aird ar na córais dhifriúla oideachais. Féach na samplaí de na híoscháilíochtaí céime a éilítear sa tábla atá sa treoir d’iarrthóirí.

Ní chuirfear an taithí ghairmiúil a iarrtar sa dara fleasc san áireamh agus an taithí ghairmiúil a éilítear faoi phointe A.3.(b)(ii) á meas.     

(ii)       An taithí ghairmiúil is gá

Tar éis duit na cáilíochtaí a éilítear faoi A.3.(b)(i) a fháil, caithfidh 15 bliana ar a laghad de thaithí ghairmiúil a bheith agat i réimse a bhaineann leis na cúraimí a shonraítear i roinn A.2., agus ní mór 7 mbliana ar a laghad den taithí sin a bheith i dtimpeallacht idirnáisiúnta.

(iii)      Eolas ar theangacha

Ní mór sáreolas (leibhéal C1 ar a laghad) a bheith ag iarrthóirí ar cheann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh (teanga 1): an Béarla, an Bhulgáiris, an Chróitis, an Danmhairgis, an Eastóinis, an Fhionlainnis, an Fhraincis, an Ghaeilge, an Ghearmáinis, an Ghréigis, an Iodáilis, an Laitvis, an Liotuáinis, an Mháltais, an Ollainnis, an Pholainnis, an Phortaingéilis, an Rómáinis, an tSeicis, an tSlóivéinis, an tSlóvaicis, an Spáinnis, an tSualainnis nó an Ungáiris

agus

sáreolas (leibhéal C1 ar a laghad) ar an bhFraincis (teanga 2). Ní mór do Theanga 2 a bheith éagsúil le Teanga 1. I gcás inarb í an Fhraincis teanga 1, is gá eolas sásúil (leibhéal B2 ar a laghad) a bheith ar cheann amháin de na 23 theanga oifigiúla eile san Aontas Eorpach.

Is buntáiste é eolas a bheith ar an Ollainnis.

Tabhair do d’aire go mbaineann na híosleibhéil is gá thuas le gach réimse inniúlachta teanga (labhairt, scríobh, léamh, éisteacht) dá dtagraítear ar an bhfoirm iarratais. Freagraíonn na hinniúlachtaí sin dóibh siúd a shonraítear sa Chreat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Cuirtear in iúl d’iarrthóirí gur sainíodh Teanga 2 (Fraincis) a roghnaíodh chun críoch an nós imeachta roghnúcháin seo i gcomhréir le leas na seirbhíse, a éilíonn na cáilíochtaí is gá mar gheall ar chineál na gcúraimí. Caithfidh an duine a earcófar a bheith in ann na cúraimí atá le déanamh a thuiscint, comhaid a phróiseáil agus cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le hidirghabhálaithe inmheánacha agus seachtracha sa teanga sin.

Bheadh eolas ar an Ollainnis ina bhuntáiste, ós rud é go bhfuil an Ollainnis ar cheann de phríomhtheangacha riaracháin údaráis na Beilge (ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal réigiúnach). 

Ina theannta sin, ar mhaithe le cóir chomhionann agus i gcomhréir le hAirteagal 12(2)(e) CFSE, éilítear ar gach iarrthóir, fiú má tá an Fhraincis mar chéad teanga oifigiúil acu, eolas sásúil a bheith acu ar dhara teanga, a chaithfidh a bheith éagsúil leis an bhFraincis.

 

B. NÓS IMEACHTA

Is ar bhonn cáilíochtaí agus trialacha a eagrófar an nós imeachta .

 1. Glacadh isteach chuig an nós imeachta roghnúcháin

Más rud é

 • go gcomhlíonann tú na coinníollacha ginearálta incháilitheachta agus
 • go bhfuil d’iarratas curtha isteach agat de réir na rialacha a leagtar síos agus faoin spriocdháta i gcomhair iarratas,

scrúdóidh an bord roghnúcháin do chomhad iarratais i bhfianaise na gcoinníollacha sonracha incháilitheachta.

Má chomhlíonann tú na coinníollacha sonracha incháilitheachta, glacfaidh an bord roghnúcháin isteach sa nós imeachta roghnúcháin thú.

Bunóidh an bord a chinntí go huile agus go hiomlán ar an bhfaisnéis atá tugtha san fhoirm iarratais agus a dtugann na doiciméid tacaíochta bonn cirt di.

 

 1. Measúnú ar cháilíochtaí

Bunaithe ar thábla marcála a leagfar síos roimh ré, déanfaidh an coiste roghnúcháin measúnú ar cháilíochtaí na n-iarrthóirí a nglacfar leo sa nós imeachta roghnúcháin agus tarraingeoidh sé suas liosta den 12 iarrthóir is fearr, a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an triail scríofa. Tabharfaidh an bord roghnúcháin cuireadh do na hiarrthóirí ar fad a chríochnaíonn cothrom le chéile don áit dheireanach.

Agus measúnú á dhéanamh ar cháilíochtaí na n-iarrthóirí a ghlacfar isteach sa nós imeachta roghnúcháin, beidh aird ar leith ag an mbord roghnúcháin ar na gnéithe seo a leanas a gcaithfear bonn cirt a thabhairt dóibh san fhoirm iarratais:

 • taithí ghairmiúil in oifig phríobháideach ar an leibhéal polaitiúil nó ar leibhéal na hardbhainistíochta in institiúid Eorpach;
 • taithí oibre i gcomhar idirinstitiúideach;
 • taithí a fuarthas i dtimpeallacht Eorpach agus/nó idirnáisiúnta;

Marcanna: 0 go 20 pointe

 

 1. Trialacha

Triail scríofa

a) Triail cheapadóireachta i bhFraincis, bunaithe ar chomhad, chun measúnú a dhéanamh ar d’inniúlacht na cúraimí a dtugtar tuairisc orthu faoi Roinn A.2. a chomhlíonadh, chomh maith le measúnú a dhéanamh ar do chumas dréachtú agus achoimre a dhéanamh.

Uasfhad na trialach: 3 uair an chloig.

Marcanna: 0 go 40 pointe (pasmharc:  20 pointe).

Déanfar an triail sin a eagrú go cianda ar an ríomhaire.

Iarrfar ar an seisear iarrthóirí is fearr a mbeidh na pointí is airde faighte acu sa triail scríofa freastal ar na trialacha cainte, ar choinníoll go mbeidh an pasmharc faighte acu.

Trialacha cainte

b) Agallamh leis an mbord roghnúcháin i bhFraincis chun measúnú a dhéanamh, agus an fhaisnéis uile atá i do chomhad iarratais á cur i gcuntas, ar d’oiriúnacht chun na cúraimí a leagtar amach i Roinn A.2. a chomhlíonadh. Déanfaidh an bord roghnúcháin tástáil freisin ar an teanga a bheidh dearbhaithe agat mar theanga 1 / teanga 2 (más í an Fhraincis do theanga 1), agus féadfaidh sé a chinneadh d’eolas ar an Ollainnis a thástáil, má dhearbhaítear san fhoirm iarratais é.

Uasfhad na trialach: 45 nóiméad.

Marcanna: 0 go 40 pointe (pasmharc: 20 pointe)

D'fhéadfaí an triail sin a eagrú go cianda.

Gheobhaidh tú treoracha na dtrialacha scríofa agus cainte in am trátha. Tá na trialacha beartaithe le haghaidh dáta agus am ar leith. Mura dtugann tú freagra ar chuireadh, mura féidir teagmháil a dhéanamh leat trí ríomhphost, nó mura bhfreastalaíonn tú ar thriail, beidh tú dícháilithe. Beidh ort cloí go huile agus go hiomlán leis na treoracha a thugtar. Dícháileofar láithreach thú as aon sárú ar na treoracha nó as iompraíocht nach gcomhlíonann na treoracha.

 

 1. Liosta d’iarrthóirí oiriúnacha

Beidh ar an liosta d’iarrthóirí oiriúnacha, de réir ord tuillteanais, ainmneacha an triúr iarrthóirí ag a mbeidh na marcanna is airde san iomlán sa nós imeachta (an measúnú ar cháilíochtaí agus na trialacha) agus ar éirigh leo an pasmharc a bhaint amach i ngach triail. Áireofar ar an liosta na hiarrthóirí ar fad a chríochnaíonn cothrom le chéile don áit dheireanach.

Cuirfear ar an eolas go pearsanta faoi do thorthaí thú trí theachtaireacht i scríbhinn.

Foilseofar liosta na n-iarrthóirí oiriúnacha ar inlíon Pharlaimint na hEorpa.

Rachaidh bailíocht an liosta d’iarrthóirí oiriúnacha in éag an 31 Nollaig 2026. Féadfar bailíocht an liosta sin a fhadú trí chinneadh ón údarás ceapacháin. Má dhéantar amhlaidh, cuirfear an méid sin in iúl in am trátha do na hiarrthóirí a mbeidh a n-ainmneacha ar an liosta.

Má thairgtear post duit, beidh ort na doiciméid bhunaidh go léir a thabhairt ar aird i gcomhair fíordheimhniú, lena n-áirítear dioplómaí agus deimhniúcháin oibre.

Ní ceart ná ráthaíocht earcaíochta é a bheith ar liosta d’iarrthóirí oiriúnacha.

 

C. IARRATAIS A CHUR ISTEACH

Chun iarratas a dhéanamh, ní mór duit cuntas a bheith agat ar an ardán Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/ga_GA. Ní fhéadfaidh tú ach cuntas AMHÁIN a chruthú. Chun déanamh amhlaidh, beidh ort cliceáil ar an gclib ‘Déan iarratas ar líne’ atá ag deireadh an leathanaigh.

Iarrtar ar na hiarrthóirí an Treoir d’Iarrthóirí a léamh go cúramach SULA gcomhlánóidh siad an fhoirm iarratais.

Spriocdháta le haghaidh iarratas

Ní mór do na hiarrthóirí iarratas a chur isteach ar an ardán Apply4EP ar a dhéanaí ar

An 2 Meán Fómhair 2022, 12.00 (meán lae), am na Bruiséile.

 

Iarrtar ar na hiarrthóirí GAN GLAO GUTHÁIN A CHUR maidir leis an nós imeachta roghnúcháin seo.

Cuirfear admháil chugat go huathoibríoch a luaithe a bheidh d’fhoirm iarratais bailíochtaithe.