This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/274/S/CSG - VÄLIAIKAINEN TOIMIHENKILÖ - HALLINTOVIRKAMIES – JOHDON AVUSTAJA (AD 11)  

Paikka : Bryssel
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Yksikkö : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : PE/274/S/CSG - MANAGEMENT ADMINISTRATOR (AD 11)
Opas hakijoille :

Yleistä

Hakijoita kehotetaan lukemaan huolellisesti tämän palvelukseenottoilmoituksen liitteenä oleva opas ennen hakemuksen jättämistä.

Kyseinen opas on erottamaton osa palvelukseenottoilmoitusta, ja sen tarkoituksena on selvittää menettelyjä koskevia sääntöjä ja osallistumisedellytyksiä.

  

SISÄLLYS

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

B. MENETTELY

C. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

LIITE:        OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄRJESTÄMIIN VALINTAMENETTELYIHIN OSALLISTUVILLE HAKIJOILLE

 

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

 1. Yleistä

Euroopan parlamentti on päättänyt aloittaa menettelyn väliaikaisen toimihenkilön toimen (AD 11) täyttämiseksi.

Tällä ilmoituksella haetaan johdon avustajana toimivaa hallintovirkamiestä Brysseliin.

Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Palvelukseen otettava hakija nimitetään palkkaluokan AD 11 ensimmäiseen palkkatasoon, jonka peruspalkka on 10 764,11 euroa kuukaudessa. Palkasta pidätetään unionille suoritettava vero ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaiset muut pidätykset. Siitä ei pidätetä kansallista veroa. Palkkatasoa, johon palvelukseen otettava hakija (otettavat hakijat) nimitetään, voidaan kuitenkin mukauttaa hakijan työkokemuksen perusteella. Peruspalkan lisäksi voidaan tietyin edellytyksin maksaa myös muita korvauksia.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakijat syrjimättä ketään sukupuolen, etniseen ryhmään kuulumisen, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, perhetilanteen tai muun sellaisen seikan perusteella.

 

 1. Toimenkuva

Palvelukseen otettu henkilö toimii pääsihteerin kabinettipäällikön (johtaja) alaisuudessa. Hän avustaa johtajaa ja antaa tälle strategista neuvontaa kaikilla vastuualueilla, muun muassa suoraan pääsihteerin alaisuudessa toimivien yksiköiden suhteen. Hän osallistuu suoraan jokapäiväisten asioiden ja strategisten hankkeiden hoitamiseen. Hän on vastuussa myös tavoitteiden, toimintasuunnitelmien ja työohjelmien laatimisesta ja täytäntöönpanosta, osallistuu erilaisiin sisäisiin ja ulkoisiin kokouksiin ja laatii pöytäkirjoja, muistioita ja lausuntoja.

Tästä johtuen Euroopan parlamentin erinomainen tuntemus ja vankka kokemus poliittisen johdon tai unionin toimielimen ylemmän johdon kabinetissa työskentelystä ja toimielinten välisestä yhteistyöstä ovat välttämättömiä edellytyksiä. Eurooppalaisten poliittisten ryhmien ja puolueiden erittäin hyvä tuntemus on etu. Henkilöllä on oltava vahvat tekstinlaadinta- ja analysointitaidot sekä erittäin hyvä koordinointi- ja viestintätaidot. Hänen on oltava joustava ja pystyttävä sopeutumaan työmäärän vaihteluihin.

Hän on vastuussa myös suhteista Belgian kansallisiin ja alueellisiin viranomaisiin sekä hallinnon ja poliittisiin johtohenkilöihin parlamentin eri toiminta-aloilla. Tähän vastuualueeseen kuuluu myös korkeimmalla tasolla tehtävää yhteistyötä etupäässä ranskaksi ja hollanniksi.

Työhön kuuluu usein virkamatkoja eri toimipaikoille, ja on varauduttava joustaviin työaikoihin.

Pääasialliset tehtävät ovat seuraavat:

–    neuvoa esimiehiä yksikön vastuualueella, seurata rakenteen toimintaa kokonaisuudessaan, toimia hierarkiassa yhteyshenkilönä johdon ja alaisten välillä, helpottaa yksiköiden välisiä yhteyksiä

–    huolehtia suhteista Belgian viranomaisiin

–    laatia selvityksiä ja korkean tason lausuntoja parlamentin poliittisille ja hallintoelimille

–    vastata eri alojen asiakokonaisuuksista (monialaisiin teknisiin, hallinnollisiin, oikeudellisiin tai varainhoitoa tai talousarviota koskeviin selvityksiin liittyvä toiminta)

–    johtaa parlamentin toimintapolitiikkoihin liittyviä keskipitkän ja pitkän aikavälin hankkeita

–    johtaa suoraan pääsihteerin alaisuudessa toimivien yksiköiden vuotuisen työohjelman valmistelua

–    huolehtia arkaluonteisista asiakokonaisuuksista

–    osallistua yksikön talousarvion laatimiseen ja toteuttamiseen (budjettihallinto, julkiset hankinnat jne.)

–    osallistua erilaisiin sisäisiin ja ulkoisiin kokouksiin esimiesten rinnalla ja edustaa heitä niissä sekä johtaa hallinnon kokouksia tai osallistua niihin.

 

Nämä tehtävät edellyttävät

– ennakointikykyä

– reagointikykyä

– tarkkuutta

– viestintätaitoja

– luotettavuutta/tahdikkuutta

– kykyä toimia hienovaraisesti.

 

 1. Edellytykset valintamenettelyyn osallistumiselle

Hakijan on hakemusten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä täytettävä seuraavat edellytykset: 

a) Yleiset edellytykset

Unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti

–          hakijan on oltava Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen

–          hakijalla on oltava täydet kansalaisoikeudet

–          hakijan on oltava täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa

–          hakijan on täytettävä tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset. 

 

b) Erityisedellytykset 

i) Vaadittavat tutkinnot ja todistukset

Hakijalla on oltava

 • vähintään neljävuotista yliopistotutkintoa vastaava koulutustaso, josta on annettu jossakin jäsenvaltiossa virallisesti tunnustettu tutkintotodistus,

tai

 • vähintään kolmen vuoden yliopisto-opintoja vastaava koulutustaso, josta on annettu jossakin jäsenvaltiossa virallisesti tunnustettu tutkintotodistus, sekä vähintään vuoden pituinen toimenkuvaan liittyvä työkokemus.

Tutkintotodistuksen on oltava unionin jäsenvaltion viranomaisen (esimerkiksi opetushallituksen) tunnustama riippumatta siitä, onko se annettu jäsenvaltiossa vai EU:n ulkopuolisessa maassa.

Valintalautakunta ottaa huomioon eri maiden koulutusjärjestelmien rakenteelliset erot. Esimerkkejä vaadittavista vähimmäistutkinnoista löytyy hakijoille tarkoitettuun oppaaseen sisältyvästä taulukosta.

Toisessa luetelmakohdassa vaadittavaa työkokemusta ei oteta huomioon arvioitaessa A osan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdassa vaadittavaa työkokemusta. 

ii) Vaadittava työkokemus

A osan 3 kohdan b alakohdan i alakohdassa vaaditun pätevyyden lisäksi hakijalla on oltava A osan 2 kohdassa esitettyyn toimenkuvaan liittyvistä tehtävistä vähintään 15 vuoden työkokemus, josta vähintään seitsemän vuotta kansainvälisessä ympäristössä.

iii) Kielitaito

Hakijalla on oltava yhden Euroopan unionin virallisen kielen perusteellinen taito (vähintään C1‑taso) (kieli 1): bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro

ja

ranskan kielen perusteellinen taito (vähintään C1-taso) (kieli 2) Kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1. Jos kieli 1 on ranska, vaatimuksena on yhden muun Euroopan unionin 23 virallisen kielen tyydyttävä taito (vähintään B2-taso).

Hollannin kielen taito on etu.

Edellä mainittuja vähimmäisvaatimuksia sovelletaan kaikkiin hakulomakkeessa mainittuihin kielitaidon osa-alueisiin (puhuminen, kirjoittaminen, kuullun ja luetun ymmärtäminen). Osa‑alueet on mainittu kieliä koskevassa yhteisessä eurooppalaisessa viitekehyksessä (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Tämän valintamenettelyn kieli 2 (ranska) on valittu toimielimen edun mukaisesti. Hakijoilta edellytetään vaadittavaa kielitaitoa toimenkuvasta johtuvista syistä. Palvelukseen otettavan henkilön on pystyttävä ymmärtämään työtehtävänsä, käsittelemään asiakokonaisuuksia ja viestimään tehokkaasti sisäisten ja ulkopuolisten tahojen kanssa tällä kielellä.

Hollannin kielen taito on etu, sillä hollanti on yksi Belgian viranomaisten pääasiallisista hallinnon kielistä (sekä kansallisella että alueellisella tasolla). 

Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti hakijan, jonka ensimmäinen kieli on ranska, on silti osattava tyydyttävästi toista virallista kieltä, jonka on oltava joku muu kuin ranska.

 

B. MENETTELY

Menettely perustuu tutkintotodistuksiin ja kokeisiin.

 1. Valintamenettelyyn hyväksyminen

Jos

 • täytät valintamenettelyyn osallistumisen yleiset edellytykset ja
 • olet jättänyt asianmukaisen hakemuksen määräaikaan mennessä,

valintalautakunta käsittelee hakemuksesi ottaen huomioon valintamenettelyyn osallistumisen erityisedellytykset.

Jos täytät valintamenettelyyn osallistumisen erityisedellytykset, valintalautakunta hyväksyy hakemuksesi valintamenettelyyn.

Valintalautakunta perustaa päätöksensä ainoastaan hakulomakkeessa annettuihin tietoihin, jotka on osoitettava oikeiksi asiakirjatodistein.

 

 1. Pätevyyden arviointi

Valintalautakunta arvioi valintamenettelyyn hyväksyttyjen hakijoiden pätevyyttä ennalta laadittua arviointitaulukkoa käyttäen ja laatii luettelon 12 parhaasta hakijasta, jotka kutsutaan kirjalliseen kokeeseen. Valintalautakunta hyväksyy viimeiselle sijalle kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat.

Hakijoiden pätevyyttä arvioidessaan valintalautakunta ottaa erityisesti huomioon seuraavat, hakemukseen liitetyin asiakirjatodistein oikeaksi osoitettavat seikat:

 • työkokemus poliittisen johdon tai unionin toimielimen ylemmän johdon kabinetista
 • työkokemus toimielinten välisestä yhteistyöstä
 • eurooppalaisessa ja/tai kansainvälisessä ympäristössä hankittu kokemus.

Pisteytys: 0–20 pistettä.

 

 1. Kokeet

Kirjallinen koe

a) Tekstin laatiminen ranskaksi asiakirjakokonaisuuden pohjalta. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa kuvatuista tehtävistä sekä heidän kykyään laatia tekstejä ja synteesejä.

Kokeen enimmäiskesto: 3 tuntia.

Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä: 20 pistettä).

Koe järjestetään verkossa tietokonetta käyttäen.

Kuusi parasta hakijaa, jotka ovat saaneet eniten pisteitä kirjallisesta kokeesta, kutsutaan suullisiin kokeisiin, edellyttäen, että he ovat saaneet vaaditun vähimmäispistemäärän.

Suullinen koe

b) Valintalautakunta haastattelee hakijoita ranskaksi. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa kuvatuista tehtävistä ottaen huomioon kaikki hakemuksesta esiin tulevat seikat. Valintalautakunta testaa myös hakijan kieleksi 1 ilmoittaman kielen taitoa tai kielen 2 taitoa, jos kieli 1 on ranska, ja voi päättää testata hakijan hakulomakkeessa mainitsemaa hollannin kielen taitoa.

Kokeen enimmäiskesto: 45 minuuttia.

Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä: 20 pistettä).

Koe voidaan järjestää etäyhteyden avulla.

Sinulle annetaan hyvissä ajoin ohjeet kirjallisia ja suullisia kokeita varten. Kokeet järjestetään määrättynä ajankohtana. Jos et vastaa kutsuun, et ole tavoitettavissa sähköpostitse tai et osallistu kokeeseen, sinut hylätään. Sinun on noudatettava annettuja ohjeita kirjaimellisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai toimiminen niiden vastaisesti johtaa välittömään hylkäämiseen.

 

 1. Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjaaminen

Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjataan paremmuusjärjestyksessä niiden kolmen hakijan nimet, jotka ovat saaneet eniten pisteitä koko menettelystä (pätevyyden arviointi ja kokeet), edellyttäen että he ovat saaneet jokaisesta kokeesta vaaditun vähimmäispistemäärän. Luetteloon kirjataan viimeiselle sijalle kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat.

Tulokset ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti ja kirjallisesti.

Soveltuvien hakijoiden luettelo julkaistaan Euroopan parlamentin intranetsivustolla.

Soveltuvien hakijoiden luettelo on voimassa 31. joulukuuta 2026 asti. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa nimittävän viranomaisen päätöksellä. Tässä tapauksessa luetteloon kirjatuille ilmoitetaan aikanaan asiasta.

Hakijoiden, joille tarjotaan työpaikkaa, on todentamista varten esitettävä alkuperäisinä kaikki vaaditut asiakirjat, muun muassa tutkinto- ja työtodistukset.

Soveltuvien hakijoiden luetteloon pääsy ei tarkoita sitä, että hakijalla olisi oikeus tulla otetuksi palvelukseen, eikä anna siitä mitään takeita.

 

C. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

Hakemus on jätettävä Apply4EP-alustaa käyttäen: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/fi_FI. Voit luoda vain YHDEN tilin. Napsauta tätä varten sivun lopussa olevaa kohtaa ”Hae verkossa”.

Lue huolellisesti hakijoille tarkoitettu opas ENNEN hakulomakkeen täyttämistä.

Hakemusten jättämisen määräaika 

Hakemus on jätettävä verkossa Apply4EP-alustaa käyttäen viimeistään

2. syyskuuta 2022 klo 12.00 Brysselin aikaa.

 

ETHÄN PYYDÄ PUHELIMITSE tietoja valintamenettelystä.

Hakulomakkeen validoinnin jälkeen sinulle lähetetään automaattisesti vastaanottotodistus.