This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/274/S/CSG - ΕΚΤΑΚΤΟΣ/-Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΈΝΟΣ/-Η ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ (AD 11)

Τόπος : Βρυξέλλες
Τέλος δημοσίευσης στον εξωτερικό ιστότοπο : 02/09/2022 12:00
Υπηρεσία : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : PE/274/S/CSG - MANAGEMENT ADMINISTRATOR (AD 11)
Οδηγός προς τους υποψηφίους :

Γενικά

Πριν υποβάλετε υποψηφιότητα, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό για τους υποψηφίους/τις υποψήφιες που προσαρτάται στην παρούσα ανακοίνωση πρόσληψης.  

Ο εν λόγω οδηγός, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης πρόσληψης, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες της εγγραφής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α.               ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β.               ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Γ.                ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:          ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

 

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Γενικά

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία πλήρωσης θέσης έκτακτου/-ης υπαλλήλου (AD 11).

Το επιζητούμενο προφίλ είναι αυτό του/της υπαλλήλου διοίκησης, εντεταλμένου/-ης συμβούλου διεύθυνσης στις Βρυξέλλες.

Η σύμβαση θα είναι αορίστου χρόνου. Η πρόσληψη θα γίνει στον βαθμό AD 11, πρώτο κλιμάκιο, και οι βασικές αποδοχές ανέρχονται σε 10.764,11 ευρώ μηνιαίως. Οι αποδοχές αυτές υπόκεινται στον κοινοτικό φόρο και τις άλλες παρακρατήσεις που προβλέπει το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΛΠ). Απαλλάσσονται από εθνικό φόρο. Ωστόσο, το κλιμάκιο στο οποίο θα προσληφθούν όσοι/όσες επιλεγούν μπορεί να προσαρμοσθεί συναρτήσει της επαγγελματικής τους πείρας. Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, καταβάλλονται επιδόματα επιπλέον του βασικού μισθού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει πολιτική ισότητας ευκαιριών και δέχεται υποψηφιότητες χωρίς διάκριση βάσει φύλου, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού, προσωπικής ή οικογενειακής κατάστασης.

 

 1. Φύση των καθηκόντων

Το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα είναι εντεταλμένος/-η σύμβουλος στη Διευθύντρια του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα. Θα της παρέχει στρατηγική βοήθεια και συμβουλές σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά τις κεντρικές υπηρεσίες. Θα ασχολείται άμεσα με καθημερινά ζητήματα και στρατηγικά έργα. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία και την υλοποίηση των στόχων, των σχεδίων δράσης και των προγραμμάτων εργασίας, θα συμμετέχει σε πολυάριθμες εσωτερικές και εξωτερικές συνεδριάσεις και θα συντάσσει πρακτικά, σημειώματα και γνωμοδοτήσεις.

Συνεπώς, απαιτείται άριστη γνώση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αποδεδειγμένη πείρα σε ιδιαίτερο γραφείο σε πολιτικό ή ανώτερο διοικητικό επίπεδο ενός ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου, καθώς και στη διοργανική συνεργασία. Η πολύ καλή γνώση της λειτουργίας των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ομάδων θα αποτελούσε πλεονέκτημα. Πρέπει να διαθέτει ισχυρές δεξιότητες σύνταξης και ανάλυσης, καθώς και πολύ καλές δεξιότητες στους τομείς του συντονισμού και της επικοινωνίας. Πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τον μεταβαλλόμενο φόρτο εργασίας.

Θα είναι επίσης αρμόδιο για τις σχέσεις με τις βελγικές εθνικές και περιφερειακές αρχές σε διοικητικό και πολιτικό επίπεδο στους διάφορους τομείς δραστηριότητας του Κοινοβουλίου. Το καθήκον αυτό συνεπάγεται συνεργασία, μεταξύ άλλων και σε ανώτατο επίπεδο, κυρίως στα γαλλικά και τα ολλανδικά.

Προβλέπονται συχνές αποστολές στους διάφορους τόπους εργασίας και ευέλικτο ωράριο εργασίας.

Τα βασικά καθήκοντα θα είναι συγκεκριμένα τα εξής:

-    να συμβουλεύει την ιεραρχία στους τομείς αρμοδιότητας της υπηρεσίας, να παρακολουθεί το σύνολο των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας, να μεταδίδει τις πληροφορίες από τα χαμηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας προς τα υψηλότερα και αντιστρόφως, να διευκολύνει τις διυπηρεσιακές σχέσεις·

-    να διαχειρίζεται τις σχέσεις με τις βελγικές αρχές·

-    να εκπονεί μελέτες και γνωμοδοτήσεις υψηλού επιπέδου προς τις πολιτικές και διοικητικές αρχές του Οργάνου·

-    να αναλαμβάνει συγκεκριμένους φακέλους (πολυδιάστατες μελέτες τεχνικής, διοικητικής, νομικής, οικονομικής και δημοσιονομικής φύσης, κ.λπ)·

-    να διευθύνει την υλοποίηση μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων σχεδίων στο πλαίσιο θεσμικών πολιτικών·

-    να καθοδηγεί την προετοιμασία του ετήσιου προγράμματος εργασίας για τις κεντρικές υπηρεσίες·

-    να διαχειρίζεται ευαίσθητους φακέλους·

-    να συμβάλλει στην προετοιμασία και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (δημοσιονομική διαχείριση, δημόσιες συμβάσεις, κ.λπ.)·

-    να συνοδεύει/εκπροσωπεί την ιεραρχία σε διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές συνεδριάσεις, να εμψυχώνει/λαμβάνει μέρος σε διοικητικές συνεδριάσεις.

 

Τα καθήκοντα αυτά απαιτούν τις ακόλουθες ικανότητες:

- ικανότητα πρόβλεψης·

- ικανότητα αντίδρασης·

- επαγγελματική συνέπεια και ακρίβεια·

- ικανότητα επικοινωνίας·

- εμπιστευτικότητα/διακριτικότητα·

- διπλωματική ικανότητα.

 

 1. Όροι συμμετοχής

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, πρέπει να πληροίτε τους ακόλουθους όρους:

α)      Γενικοί όροι

Σύμφωνα με το άρθρο 12.2 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλετε ειδικότερα:

–          να είστε υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–          να απολαύετε των πολιτικών σας δικαιωμάτων,

–          να έχετε τακτοποιηθεί με βάση τη νομοθεσία της χώρας σας σε θέματα στρατολογίας,

–          να παρέχετε τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων σας.

 

β)      Ειδικοί όροι 

i) Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών και διπλώματα

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να διαθέτουν:

 • επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε έναν πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών τουλάχιστον τεσσάρων ετών, επικυρωμένο με επισήμως αναγνωρισμένο δίπλωμα σε ένα από τα κράτη μέλη·

ή

 • επίπεδο εκπαίδευσης τουλάχιστον τριετούς διάρκειας πανεπιστημιακών σπουδών, επικυρωμένο με επισήμως αναγνωρισμένο δίπλωμα σε ένα από τα κράτη μέλη, ακολουθούμενο από τουλάχιστον ένα έτος σχετικής επαγγελματικής πείρας.

Τα διπλώματα, είτε έχουν χορηγηθεί σε κράτος μέλος είτε σε χώρα εκτός ΕΕ, πρέπει να αναγνωρίζονται από επίσημο φορέα κράτους μέλους της Ένωσης, όπως το Υπουργείο Παιδείας κράτους μέλους της Ένωσης.

Η επιτροπή επιλογής θα λάβει υπόψη, στο θέμα αυτό, τις διαφορετικές δομές εκπαίδευσης. Παραδείγματα ελάχιστων απαιτούμενων διπλωμάτων παρουσιάζονται σε πίνακα που περιέχεται στον οδηγό για τους υποψηφίους/τις υποψήφιες.

Η επαγγελματική πείρα που απαιτείται βάσει της δεύτερης περίπτωσης δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση της επαγγελματικής πείρας που απαιτείται βάσει του σημείου Α.3 στοιχείο β) σημείο ii).            

ii) Απαιτούμενη επαγγελματική πείρα

Εκτός από τα προσόντα που απαιτούνται βάσει του σημείου Α.3 στοιχείο β) σημείο i), πρέπει να διαθέτετε τουλάχιστον δεκαπέντε έτη επαγγελματικής πείρας σε τομέα σχετικό με τα καθήκοντα που απαριθμούνται στον τίτλο Α.2, εκ των οποίων τουλάχιστον επτά έτη σε διεθνές περιβάλλον.

iii) Γλωσσικές γνώσεις

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να έχουν εις βάθος γνώση (επίπεδο τουλάχιστον C1) μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γλώσσα 1): αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική ή φινλανδική,

και

εις βάθος γνώση (επίπεδο τουλάχιστον C1) της γαλλικής γλώσσας (γλώσσα 2). Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1. Εάν η γαλλική είναι η γλώσσα 1, απαιτείται ικανοποιητική γνώση (επίπεδο τουλάχιστον Β2) μιας από τις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η γνώση της ολλανδικής αποτελεί πλεονέκτημα.

Επισημαίνεται ότι τα ελάχιστα επίπεδα που αναφέρονται ανωτέρω ισχύουν για κάθε τομέα γλωσσικής ικανότητας (προφορική έκφραση, γραπτή έκφραση, προφορική κατανόηση και γραπτή κατανόηση) που αναφέρεται στο έντυπο της αίτησης. Οι δεξιότητες αυτές αντιστοιχούν σε εκείνες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες ενημερώνονται ότι η γλώσσα 2 (γαλλικά) επελέγη για την παρούσα διαδικασία επιλογής σε συνάρτηση με το συμφέρον της υπηρεσίας, το οποίο, λόγω της φύσης των καθηκόντων, απαιτεί το συγκεκριμένο προσόν. Το πρόσωπο που θα προσληφθεί πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τα προς εκπλήρωση καθήκοντα, να διεκπεραιώνει τους φακέλους και να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνομιλητές στη γλώσσα αυτή.

Η γνώση της ολλανδικής γλώσσας αποτελεί πλεονέκτημα, καθώς τα ολλανδικά είναι μία από τις κύριες διοικητικές γλώσσες των βελγικών αρχών (σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο). 

Επιπλέον, για λόγους ίσης μεταχείρισης και σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του ΚΛΠ, κάθε υποψήφιος/υποψήφια, ακόμη και αν έχει ως πρώτη επίσημη γλώσσα τη γαλλική, πρέπει να έχει ικανοποιητική γνώση μιας δεύτερης γλώσσας, η οποία πρέπει να είναι διαφορετική της γαλλικής.

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαδικασία διοργανώνεται βάσει τίτλων και δοκιμασιών.

 1. Συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής

Εάν

 • πληροίτε τους γενικούς όρους συμμετοχής, και
 • έχετε υποβάλει την αίτησή σας σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προϋποθέσεις και εντός των απαιτούμενων προθεσμιών,

η επιτροπή επιλογής θα εξετάσει την αίτησή σας ως προς τους ειδικούς όρους συμμετοχής.

Εάν πληροίτε τους ειδικούς όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, η επιτροπή επιλογής θα αποδεχθεί τη συμμετοχή σας στη διαδικασία επιλογής.

Προς τούτο, η επιτροπή βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία που παρέχονται στην αίτηση υποψηφιότητας και τεκμηριώνονται από δικαιολογητικά έγγραφα.

 

 1. Αξιολόγηση των προσόντων

Η επιτροπή επιλογής, με βάση πίνακα αξιολόγησης που έχει καθορίσει εκ των προτέρων, προβαίνει στην αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/δεκτές προς συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τον πίνακα των 12 καλύτερων υποψηφίων που θα κληθούν στη γραπτή δοκιμασία. Η επιτροπή επιλογής θα επιλέξει όλους τους υποψήφιους/όλες τις υποψήφιες που ισοβαθμούν στην τελευταία θέση.

Κατά την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, η επιτροπή επιλογής θα συνεκτιμήσει ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία στην αίτηση υποψηφιότητας, που πρέπει να τεκμηριώνονται:

 • επαγγελματική πείρα σε ιδιαίτερο γραφείο σε πολιτικό ή ανώτερο διοικητικό επίπεδο ενός ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου·
 • επαγγελματική πείρα στη διοργανική συνεργασία·
 • πείρα που έχει αποκτηθεί σε ευρωπαϊκό και/ή διεθνές περιβάλλον.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 20 μονάδες.

 

 1. Δοκιμασίες

Γραπτή δοκιμασία

a) Δοκιμασία σύνταξης κειμένου στη γαλλική γλώσσα, βάσει φακέλου, με στόχο να αξιολογηθεί η ικανότητά σας να ασκήσετε τα καθήκοντα που περιγράφονται στον τίτλο Α.2., καθώς και οι ικανότητές σας στη σύνταξη και τη σύνοψη κειμένου.

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμασίας: 3 ώρες.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 40 μονάδες (ελάχιστη απαιτούμενη βάση: 20 μονάδες).

Η δοκιμασία αυτή θα διοργανωθεί εξ αποστάσεως σε υπολογιστή.

Οι 6 καλύτεροι υποψήφιοι/καλύτερες υποψήφιες που θα λάβουν τον υψηλότερο αριθμό μονάδων στη γραπτή δοκιμασία θα κληθούν να συμμετάσχουν στις προφορικές δοκιμασίες, υπό τον όρο ότι θα έχουν λάβει τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό.

Προφορική δοκιμασία

b) Συνέντευξη με την επιτροπή επιλογής στη γαλλική γλώσσα, που παρέχει στην επιτροπή τη δυνατότητα να αξιολογήσει, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, την ικανότητά σας να ασκήσετε τα καθήκοντα που περιγράφονται στον τίτλο A.2. Η επιτροπή επιλογής θα εξετάσει επίσης τη γλώσσα που έχετε δηλώσει ως γλώσσα 1/τη γλώσσα 2 (εάν η γλώσσα 1 είναι η γαλλική), και μπορεί να αποφασίσει να εξετάσει τις γνώσεις σας στην ολλανδική γλώσσα, εφόσον δηλώνεται στην αίτηση υποψηφιότητας.

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμασίας: 45 λεπτά.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 40 μονάδες (ελάχιστη απαιτούμενη βάση: 20 μονάδες).

Η δοκιμασία αυτή ενδέχεται να διοργανωθεί εξ αποστάσεως.

Θα λάβετε τις οδηγίες σχετικά με τις γραπτές και τις προφορικές δοκιμασίες σε εύθετο χρόνο. Οι δοκιμασίες έχουν προγραμματιστεί για συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Αν δεν απαντήσετε σε μια πρόσκληση, αν δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αν δεν παρουσιαστείτε σε δοκιμασία, θα αποκλειστείτε. Θα πρέπει να ακολουθήσετε πιστά τις παρεχόμενες οδηγίες. Η μη τήρηση των οδηγιών ή συμπεριφορά που δεν είναι συμβατή με τις οδηγίες θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό σας.

 

 1. Εγγραφή στον πίνακα κατάλληλων υποψηφίων

Ο πίνακας κατάλληλων υποψηφίων θα περιέχει, κατά σειρά επιτυχίας, τα ονόματα των τριών υποψηφίων που θα έχουν λάβει τον υψηλότερο βαθμό στο σύνολο της διαδικασίας (αξιολόγηση των προσόντων και δοκιμασίες) και που θα έχουν λάβει την ελάχιστη απαιτούμενη βάση σε καθεμία από τις δοκιμασίες. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους/όλες τις υποψήφιες που ισοβαθμούν στην τελευταία θέση.

Οι υποψήφιοι/Οι υποψήφιες θα ενημερωθούν ατομικά και γραπτώς για τα αποτελέσματά τους.

Ο πίνακας κατάλληλων υποψηφίων θα δημοσιευθεί στο ενδοδίκτυο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ισχύς του πίνακα κατάλληλων υποψηφίων θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η ισχύς του μπορεί να παραταθεί με απόφαση της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής. Στην περίπτωση αυτή, οι επιτυχόντες υποψήφιοι/επιτυχούσες υποψήφιες που περιλαμβάνονται στον πίνακα θα ενημερωθούν σχετικώς σε εύθετο χρόνο.

Εάν σας προσφερθεί θέση εργασίας, πρέπει να υποβάλετε, για λόγους πιστοποίησης, τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων εγγράφων, συγκεκριμένα των διπλωμάτων και των βεβαιώσεων εργασίας σας.

Η εγγραφή σε πίνακα κατάλληλων υποψηφίων δεν συνιστά ούτε δικαίωμα ούτε εγγύηση πρόσληψης.

 

Γ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να έχετε λογαριασμό στην πλατφόρμα Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/el_EL. Μπορείτε να έχετε ΜΟΝΟ ΕΝΑΝ λογαριασμό. Προς τούτο, πρέπει να κάνετε κλικ στην καρτέλα «Υποβολή υποψηφιότητας» στο τέλος της σελίδας.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τον οδηγό για τους υποψηφίους/τις υποψήφιες ΠΡΟΤΟΥ συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους.

Καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα Apply4EP το αργότερο έως τις

2 Σεπτεμβρίου 2022, στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

 

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες παρακαλούνται NΑ ΜΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ στις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παρούσα διαδικασία επιλογής.

Η απόδειξη παραλαβής θα σας αποσταλεί αυτόματα, αμέσως μόλις επικυρωθεί η αίτηση υποψηφιότητάς σας.