This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/274/S/CSG - MIDLERTIDIGT ANSAT - ADMINISTRATOR TILKNYTTET DIREKTIONEN (AD 11)

Tjenestested : Bruxelles
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Enhed : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : PE/274/S/CSG - MANAGEMENT ADMINISTRATOR (AD 11)
Vejledning til ansøgere :

Generelt

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, bedes ansøgeren omhyggeligt læse den vejledning, der er vedføjet denne bekendtgørelse om ledig stilling.

I vejledningen, som er en del af bekendtgørelsen om ledig stilling, redegøres der for reglerne vedrørende procedurerne og ansøgningsvilkårene.  

 

INDHOLD

A. OPGAVER OG ADGANGSBETINGELSER

B. PROCEDURE

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

BILAG:      VEJLEDNING FOR ANSØGERE I FORBINDELSE MED UDVÆLGELSESPROCEDURER AFHOLDT AF EUROPA-PARLAMENTET

 

A. OPGAVER OG ADGANGSBETINGELSER

 1. Generelt

Europa-Parlamentet har besluttet at indkalde ansøgninger til en stilling som midlertidig ansat (AD 11).

Den ønskede profil er en administrator tilknyttet direktionen i Bruxelles.

Kontrakten vil være af ubestemt varighed. Ansættelse vil ske i lønklasse AD 11, første løntrin, hvor den månedlige grundløn andrager 10 764,11 EUR. Fra dette vederlag trækkes EU-skat og andre tilbageholdelser i overensstemmelse med ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Vederlaget er fritaget for national beskatning. Det løntrin, de udvalgte ansøgere ansættes i, kan dog tilpasses afhængig af de pågældendes erhvervserfaring. I visse tilfælde vil grundlønnen endvidere blive forhøjet med tillæg.

Europa-Parlamentet ønsker ligestilling og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, etnicitet, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familiesituation.

 

 1. Stillingsbeskrivelse

Den udvalgte person vil blive tilknyttet direktøren for generalsekretærens kabinet. Den pågældende yder strategisk bistand og rådgivning på alle ansvarsområder, navnlig med hensyn til de centrale tjenester. Vedkommende vil blive direkte involveret i det daglige arbejde og i strategiske projekter.  Desuden vil han/hun være ansvarligt for udarbejdelsen og gennemførelsen af mål, handlingsplaner og arbejdsprogrammer, deltagelse i en lang række interne og eksterne møder og udarbejdelse af referater, notater og udtalelser.

Som følge heraf er det nødvendigt med et indgående kendskab til Europa-Parlamentet og dokumenteret erfaring fra et kabinet på politisk eller øverste ledelsesniveau i en EU-institution og inden for interinstitutionelt samarbejde. Et særdeles godt kendskab til, hvordan de europæiske politiske partier og grupper fungerer, vil være en fordel. Den udvalgte person skal have stærke redaktionelle og analytiske færdigheder samt særdeles gode koordinerings- og kommunikationsevner. Vedkommende skal være fleksibel og i stand til at klare en varierende arbejdsbyrde.

Den pågældende vil desuden være ansvarligt for forbindelserne med de belgiske nationale og regionale myndigheder på administrativt og politisk plan inden for de forskellige områder af Parlamentets aktiviteter. Dette ansvar vil omfatte samarbejde, herunder på højeste niveau, hovedsageligt på fransk og nederlandsk.

Der skal med denne stilling påregnes hyppige tjenesterejser til Europa-Parlamentets arbejdssteder samt fleksible arbejdstider.

Hovedopgaverne vil bestå i følgende:

 • rådgivning af ledelsen inden for enhedens kompetenceområder, opfølgning af enhedens aktiviteter som helhed, videreformidling af oplysninger både opad og nedad i hierarkiet, fremme af forbindelserne mellem tjenestegrene
 • varetagelse af forbindelserne med de belgiske myndigheder
 • udarbejdelse af undersøgelser og udtalelser på højt plan til institutionens politiske og administrative myndigheder
 • varetagelse af ansvaret for specifikke dossierer (flerdimensionale undersøgelser på bl.a. det tekniske, administrative, juridiske, finansielle og budgetmæssige område mm.)
 • gennemførelse af projekter på mellemlang og lang sigt inden for rammerne af institutionelle politikker
 • varetagelse af styringen af udarbejdelsen af det årlige arbejdsprogram for de centrale tjenester
 • forvaltning af følsomme dossierer
 • deltagelse i forberedelsen og gennemførelsen af generaldirektoratets budget (budgetforvaltning, offentlige udbud osv.)
 • ledsagelse eller repræsentation af ledelsen på interne og eksterne møder og deltagelse i eller ledelse af administrative møder.

 

Disse arbejdsopgaver kræver, at ansøgeren har følgende kompetencer:

- planlægningsevner

- hurtig reaktionsevne

- en omhyggelig tilgang

- kommunikationsevner

- fortrolighed/diskretion

- diplomatiske evner.

 

 1. Adgangsbetingelser

Ved ansøgningsfristens udløb skal ansøgerne opfylde følgende betingelser: 

a) Almindelige betingelser

I overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union skal ansøgerne bl.a. opfylde følgende betingelser:

–          være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater

–          være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder

–          have opfyldt sine forpligtelser efter de gældende love om værnepligt

–          opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv. 

 

b) Særlige betingelser 

i) Nødvendige eksamensbeviser og kvalifikationer

Ansøgerne skal have:

 • en uddannelse på universitetsniveau af en varighed på mindst fire år, afsluttet med et eksamensbevis, der er officielt anerkendt i en af medlemsstaterne.

eller

 • gennemført universitetsuddannelse, hvis normerede studietid er mindst tre år, og som er afsluttet med et eksamensbevis, der er officielt anerkendt i en af medlemsstaterne, samt mindst et års relevant erhvervserfaring.

Eksamensbeviser skal, hvad enten de er udstedt i en medlemsstat eller et land uden for EU, være anerkendt af et officielt organ i en af Unionens medlemsstater som f.eks. undervisningsministeriet i en af Unionens medlemsstater.

Udvælgelseskomitéen vil i denne forbindelse tage højde for, at uddannelsessystemerne kan være forskellige. Tabellen i vejledningen for ansøgere indeholder eksempler på de eksamensbeviser, der kræves som et minimum.

Den erhvervserfaring, der kræves i henhold til andet led, tages ikke i betragtning ved vurderingen af den i punkt A.3., litra b), nr. ii), krævede erfaringserfaring.             

ii) Nødvendig erhvervserfaring

Efter at have opnået de i punkt A.3., litra b), nr. i), nævnte kvalifikationer skal ansøgerne have mindst femten års erhvervserfaring, der er relevant for de arbejdsopgaver, som er angivet i afsnit A.2, heraf mindst syv år i et internationalt miljø.

iii) Sprogkundskaber

Ansøgerne skal have indgående kendskab (mindst på niveau C1) til et af Den Europæiske Unions officielle sprog (sprog 1): bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk eller ungarsk

og

indgående kendskab (mindst på niveau C1) til fransk (sprog 2). Sprog 2 skal være et andet end sprog 1. I de tilfælde, hvor sprog 1 er fransk, kræves der tilfredsstillende kendskab (mindst på niveau B2) til et af Den Europæiske Unions 23 andre officielle sprog.

Kendskab til nederlandsk vil være en fordel.

Bemærk, at de minimumsniveauer, der kræves ovenfor, gælder for hver enkelt af de sproglige færdigheder (tale-, skrive-, lytte-, og læsefærdigheder), som der henvises til i ansøgningsskemaet. Disse færdigheder svarer til dem, der er specificeret i Den fælles europæiske referenceramme for sprog (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Ansøgerne gøres således opmærksom på, at sprog 2 (fransk) i forbindelse med denne udvælgelsesprocedure er blevet fastlagt ud fra tjenestens interesse, hvilket betyder, at de krævede kvalifikationer afhænger af arbejdsopgaverne. Den udvalgte ansøger skal kunne forstå de opgaver, der skal udføres, behandle sagerne og kommunikere effektivt med interne og eksterne interessenter på dette sprog.

Kendskab til nederlandsk vil være en fordel, da nederlandsk er et af de belgiske myndigheders vigtigste administrative sprog (på nationalt og regionalt plan). 

Af hensyn til ligebehandling og i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, litra e), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union skal også ansøgere, der har fransk som deres officielle førstesprog, have et tilfredsstillende kendskab til et andet sprog, som ikke må være fransk.

 

B. PROCEDURE

Udvælgelsesprøven afholdes på grundlag af kvalifikationsbeviser og prøver.

 1. Adgang til udvælgelsesproceduren

Hvis ansøgeren

 • opfylder de almindelige adgangsbetingelser og
 • har indgivet sin ansøgning efter reglerne og inden for fristen,

vil udvælgelseskomitéen vurdere ansøgningen i lyset af de særlige adgangsbetingelser.

Hvis ansøgeren opfylder de særlige adgangsbetingelser, vil udvælgelseskomitéen give vedkommende adgang til udvælgelsesproceduren.

Udvælgelseskomitéen tager ved sin afgørelse udelukkende hensyn til de oplysninger i ansøgningen, der er dokumenteret med bilag.

 

 1. Bedømmelse af kvalifikationer

Udvælgelseskomitéen bedømmer på grundlag af en på forhånd fastlagt karakterskala kvalifikationerne hos de ansøgere, der har fået adgang til udvælgelsesproceduren, og opstiller en liste over de 12 bedste ansøgere, der får adgang til den skriftlige prøve. Udvælgelseskomitéen medtager alle ansøgere, der har opnået det pointtal, der kræves til sidstepladsen.

Ved bedømmelsen af ansøgernes kvalifikationer vil udvælgelseskomitéen navnlig lægge vægt på følgende elementer i ansøgningsskemaet:

 • erhvervserfaring fra et kabinet på politisk eller øverste ledelsesniveau i en EU-institution
 • erhvervserfaring inden for interinstitutionelt samarbejde
 • erfaring fra et europæisk og/eller internationalt miljø.

Point: 0-20.

 

 1. Prøver

Skriftlig prøve

a) Skriftlig prøve på fransk på grundlag af et dossier for at bedømme ansøgerens evne til at udføre de opgaver, der er beskrevet i punkt A.2, samt vedkommendes skriftlige udtryksfærdighed og sammenfatningsevne.

Varighed: højst 3 timer.

Point: 0-40 (der kræves mindst 20 point).

Prøven aflægges online på computer.

De seks bedste ansøgere, som opnår flest point ved den skriftlige prøve, indbydes til de mundtlige prøver, forudsat at de har opnået minimumspointtallet.

Mundtlige prøver

b) Samtale med udvælgelseskomitéen på fransk for på baggrund af samtlige oplysninger i ansøgningen at bedømme ansøgerens egnethed til at udføre de i punkt A.2. beskrevne opgaver. Udvælgelseskomitéen tester også det sprog, som ansøgeren har angivet som sprog 1 / sprog 2 (hvis sprog 1 er fransk), og kan beslutte at teste ansøgerens kendskab til nederlandsk, hvis kendskab hertil er anført i ansøgningsskemaet.

Varighed: højst 45 minutter.

Point: 0-40 (der kræves mindst 20 point).

Prøven kan afholdes som fjernprøve.

Ansøgerne vil i god tid modtage instrukser for såvel de skriftlige som de mundtlige prøver. Prøverne vil finde sted på en bestemt dato og på et bestemt tidspunkt. Ansøgere, som ikke reagerer på en indkaldelse, ikke kan kontaktes pr. e-mail eller ikke møder op til en prøve, udelukkes fra proceduren. Ansøgerne skal følge de modtagne instrukser til punkt og prikke. Enhver undladelse af at følge instrukserne eller afvigelse herfra medfører øjeblikkelig udelukkelse.

 

 1. Opførelse på listen over egnede ansøgere

På listen over egnede ansøgere opføres i prioriteret rækkefølge navnene på de tre ansøgere, som har opnået det højeste samlede pointtal under hele proceduren (bedømmelse af kvalifikationer og prøver) og tillige minimumspointtallet i hver prøve. Listen medtager alle ansøgere, der har opnået det pointtal, der kræves til sidstepladsen.

Ansøgerne vil skriftligt blive informeret om deres personlige resultater.

Listen over egnede ansøgere offentliggøres på Europa-Parlamentets intranet.

Listen over egnede ansøgere er gyldig indtil den 31. december 2026. Gyldighedsfristen kan forlænges ved afgørelse truffet af ansættelsesmyndigheden. Såfremt den forlænges, vil ansøgerne på listen blive underrettet herom i god tid.

Ansøgere, der tilbydes ansættelse, skal forevise originalerne af alle de krævede dokumenter, herunder eksamensbeviser og arbejdsattester, med henblik på kontrol af deres ægthed.

Optagelse på en liste over egnede ansøgere giver ikke ret til eller garanti for ansættelse.

 

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

Ansøgerne skal have en konto på platformen Apply4EP for at ansøge. https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/da_DA. Man må kun oprette EN konto. Klik på knappen "Ansøg online" nederst på siden for at gøre dette.

INDEN ansøgningsskemaet udfyldes, bedes ansøgerne omhyggeligt læse vejledningen for ansøgere.

Ansøgningsfrist

Ansøgerne skal ansøge online på Apply4EP-platformen senest den

2. september 2022 kl. 12.00, Bruxelles-tid.

 

Ansøgerne bedes venligst UNDLADE AT HENVENDE SIG TELEFONISK for at få oplysninger om udvælgelsesprøven.

Der vil automatisk blive fremsendt en kvittering for modtagelsen, når ansøgningsskemaet er blevet valideret.