This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/AD/272/TRAD - STROKOVNI SODELAVEC/STROKOVNA SODELAVKA ZA JEZIKE IN MEDKULTURNOST (AD 5)

Kraj : Luxembourg
Publication end on external website : 25/07/2022 17:00
Pristojna služba : 09-Direction Générale de la traduction
Referenca : AD/272/TRAD: INTERCULTURAL & LANGUAGE PROFESSIONAL AD 5
Vodnik za kandidate (Navodila) :
Preverjanje dodatnih sposobnosti :

Splošne opombe

Pred prijavo skrbno preberite vodič za kandidate, ki je priložen razpisu natečaja. Vodič je sestavni del razpisa natečaja. V njem so razložena pravila, ki veljajo za postopke, in pogoji za prijavo.

VSEBINA

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA UVRSTITEV V IZBIRNI POSTOPEK

B. POSTOPEK

C. ODDAJA PRIJAV

PRILOGE:        VODIČ ZA KANDIDATE IN KANDIDATKE NA NATEČAJIH, KI JIH ORGANIZIRA EVROPSKI PARLAMENT

                       PREVERJANJE DODATNIH SPOSOBNOSTI

 

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA UVRSTITEV V IZBIRNI POSTOPEK

 1. Splošno

Evropski parlament je na podlagi člena 29(1) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije sklenil objaviti javni natečaj (AD 5) za zaposlitev javnih uslužbencev v Generalnem direktoratu za prevajanje (GD TRAD).

Iskani profil je strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za jezike in medkulturnost za naslednje jezike:

 1. bolgarščina (12 kandidatov)
 2. francoščina (12 kandidatov)
 3. malteščina (12 kandidatov)
 4. slovaščina (12 kandidatov)
 5. švedščina (12 kandidatov)

Razpis natečaja zadeva pet jezikov. Prijavite se lahko samo za enega od teh jezikov. Odločiti se morate, ko vložite spletno prijavo. Po potrditvi spletne prijave svoje izbire ne boste mogli več spremeniti.

Uspešni kandidati bodo uvrščeni v plačni razred AD 5, prva stopnja, za katerega osnovna mesečna plača znaša 5.130,98 EUR. Od plače se obračunajo davek Unije in drugi odtegljaji, ki so določeni v Kadrovskih predpisih za uradnike Evropske unije, a je izvzeta iz plačila nacionalnih davkov. Stopnja, po kateri se bodo zaposlili uspešni kandidati, se lahko prilagodi njihovim delovnim izkušnjam. Osnovni plači se pod določenimi pogoji prištejejo nadomestila.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave brez diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože, narodnostnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti nacionalni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.

 1. Opis nalog

 Generalni direktorat za prevajanje (GD TRAD) Evropskemu parlamentu zagotavlja prevajalske storitve, da lahko v vseh oblikah, papirni ali elektronski, komunicira v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Naloge GD TRAD so:

 • zagotoviti razpoložljivost vseh dokumentov, ki sodijo na področje delovanja Parlamenta v vlogi sozakonodajalca in ene od dveh vej proračunskega organa, v vseh uradnih ali delovnih jezikih, da se zagotovita legitimnost in preglednost zakonodajnega in proračunskega postopka Unije;
 • omogočiti Parlamentu, da izpolnjuje obveznosti v okviru politike večjezičnosti, katere cilj je, da se vsi jeziki obravnavajo enako, da lahko vsi državljani Evropske unije z institucijami komunicirajo v svojem jeziku ter da so dokumenti Unije državljanom na voljo v njihovem jeziku;
 • uporabljati čim preprostejši, berljiv in jasen jezik, da bo Parlament bolj dostopen za državljane, tudi s pomočjo novih oblik, ki se prilagajajo oblikam branja v prihodnosti;
 • zagotavljati maksimalno učinkovite

Poslanstvo GD TRAD je graditi mostove med različnimi jeziki in kulturami ter spodbujati trajno večjezičnost, ki je bistven sestavni del evropskega demokratičnega ideala.

Strokovni sodelavci za jezike in medkulturnost svoje delo, to je omogočanje komunikacije v maternem jeziku med javnostjo in Evropskim parlamentom, opravljajo v Luxembourgu. Na vseh področjih svojega dela morajo uporabljati jasen jezik in upoštevati kulturno okolje zadevne države ali držav. Prevajajo vsebine, namenjene branju, poslušanju in gledanju, ter jih umeščajo v kontekst, pregledujejo delo kolegov in avtorjem nezakonodajnih dokumentov pomagajo pri pisanju in redakciji. Prav tako prirejajo vsebine v maternem jeziku. Strokovni sodelavci za jezike in medkulturnost morajo imeti smisel za skupinsko delo in dober čut za medosebne odnose, saj bodo tesno sodelovali s sodelavci z drugih oddelkov GD TRAD in imeli občasne stike z naročniki storitev.

Naloge strokovnega sodelavca za jezike in medkulturnost so:

 • omogočati jasno komunikacijo z državljani v njihovem maternem jeziku;
 • prevajanje v materni jezik, prirejanje, preoblikovanje in preverjanje raznovrstnih vsebin v maternem jeziku;
 • jezikovno in medkulturno posredovanje na podlagi znanja najmanj dveh drugih uradnih jezikov Unije (na primer podnaslavljanje, jezikovno prirejanje avdiovizualnih vsebin, podkastov ali spletnih strani);
 • pomoč pri pisanju nezakonodajnih dokumentov;
 • sodelovanje pri usposabljanju, terminološkem delu in razvijanju informacijskih in komunikacijskih orodij;
 • redni stiki z naročniki storitev;
 • skrb za kakovost in nadzor nad njo, upoštevanje dobrih praks, da se zagotovi odlična kakovost vsebin, ki jih pripravi v GD TRAD.

Obravnavane teme so pogosto zapletene, imajo politično, pravno, gospodarsko, finančno, znanstveno ali tehnično vsebino, saj pokrivajo vsa področja dejavnosti Evropske unije.

Opravljanje teh nalog zahteva uporabo posebnih informacijskih in sorodnih orodij. Med nalogami je tudi jezikovno in medkulturno posredovanje s prevajanjem avdiovizualnih vsebin in podnaslavljanjem.

Delo strokovnega sodelavca/strokovne sodelavke za jezike in medkulturnost zahteva izreden smisel za prilagajanje, sposobnost dojemanja različnih in pogosto zapletenih problemov, hitro odzivanje na spremenjene okoliščine in učinkovito komunikacijo. Kandidati morajo biti sposobni intenzivno delati v večkulturnem delovnem okolju, tako samostojno kot v skupini. Prav tako morajo biti vseskozi pripravljeni izpopolnjevati svoje znanje.

 1. Pogoji za uvrstitev v izbirni postopek

Na dan, določen za oddajo prijav, morate izpolnjevati naslednje splošne in posebne pogoje:

a) Splošni pogoji

 V skladu s členom 28 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije morate:

– biti državljan ene od držav članic Evropske unije;

– uživati vse državljanske pravice;

– izpolnjevati vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka;

– izpolnjevati moralna merila za opravljanje predvidenega dela.

 b) Posebni pogoji

 i) Zahtevani nazivi in diplome

Raven izobrazbe, ki ustreza z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju, ki običajno traja vsaj tri leta, ta diploma pa je uradno priznana v eni od držav članic Unije.

Diplome, ne glede na to, ali so bile izdane v državi članici ali državi, ki ni članica EU, mora priznati uradni organ države članice Unije, kot je ministrstvo za izobraževanje države članice Unije. Komisija bo upoštevala razlike v izobraževalnih sistemih.

Vse informacije so vam na voljo v prilogi I vodiča za kandidate in kandidatke na natečajih, ki jih organizira Evropski parlament.

ii) Znanje jezikov

Znati morate najmanj tri uradne jezike Evropske unije. V tem razpisu natečaja so določene naslednje stopnje znanja jezikov:

 • jezik 1: glavni jezik, odlično znanje na ravni maternega jezika; izberete ga med petimi jeziki tega natečaja (bolgarščina, francoščina, malteščina, slovaščina ali švedščina);
 • jezik 2: angleščina ali francoščina, zelo dobro znanje (najmanj na ravni znanja C1). Če je vaš jezik 1 francoščina, mora biti jezik 2 angleščina;
 • jezik 3: eden od drugih 24 uradnih jezikov Evropske unije, zelo dobro znanje (najmanj na ravni znanja C1). Jezik 3 ne sme biti isti kot jezika 1 in 2.

Zahtevani jeziki na tem natečaju so bili določeni v skladu z interesom službe, saj mesto strokovnega sodelavca za jezike in medkulturnost zaradi narave dela zahteva posebne kvalifikacije, ki so navedene v točki A.2 tega razpisa natečaja.

Zato morajo biti osebe, s katerimi bo sklenjena pogodba o zaposlitvi, za opravljanje nalog in dobro delovanje služb GD TRAD sposobne uspešno delati in komunicirati v treh jezikih.

Francoščina in angleščina sta jezika, ki se najpogosteje uporabljata v notranji komunikaciji GD TRAD ter z drugimi generalnimi direktorati in političnimi organi Evropskega parlamenta. Zato morajo biti osebe, s katerimi bo sklenjena pogodba o zaposlitvi, za opravljanje nalog in dobro delovanje službe sposobne uspešno delati in komunicirati v najmanj enem od teh dveh jezikov.

 Največ dokumentov, poslanih v prevod, je napisanih v angleščini in francoščini: 80 % v angleščini, 10 % v francoščini in 10 % v drugih jezikih.

iii)     Zahtevane delovne izkušnje

 Delovne izkušnje se ne zahtevajo, vendar so lahko izkušnje na zadevnem področju tega natečaja prednost (gl. seznam nalog strokovnih sodelavcev za jezike in medkulturnost v točki „Opis nalog“), pod pogojem, da se bile te izkušnje pridobljene izključno v jeziku 1.

 

B. POSTOPEK

Natečaj bo potekal v dveh fazah:

1. predizbor:

a. test z vprašanji izbirnega tipa

b. preverjanje dodatnih sposobnosti.

2. preizkusi.

 1. Predizbor

(a) Test z vprašanji izbirnega tipa

Povabljeni boste na predizbirni test, če ste prijavno dokumentacijo predložili:

– v skladu z zahtevami iz točke C in

– v roku iz točke C.

Test z vprašanji izbirnega tipa bo v jeziku 2 (angleščina ali francoščina). Če je vaš jezik 1 francoščina, bo test v angleščini.

Test bo imel največ 40 vprašanj, na podlagi katerih je mogoče oceniti vašo sposobnost prepoznavanja informacij, povezanih z vrednotami Evropske unije in vloge Evropskega parlamenta. Pred datumom testa boste pravočasno prejeli primere vprašanj izbirnega tipa.

Test bo trajal največ 80 minut in bo potekal prek spleta.

b) Preverjanje dodatnih sposobnosti

Izpolniti morate obrazec za preverjanje dodatnih sposobnosti, ki je priložen razpisu natečaja in je sestavni del vaše spletne prijavnice. Obrazec za preverjanje dodatnih sposobnosti morate priložiti prijavnici najpozneje zadnji dan in uro za oddajo prijave (točka C).

Če ste med kandidati, ki so bili najbolj uspešni na testu z vprašanji izbirnega tipa (komisija bo izbrala 150 kandidatov za posamezni jezik natečaja, ki so dosegli najboljši rezultat na tem testu; po potrebi bo natečajna komisija za zadnje mesto izbrala vse kandidate z enakim številom točk brez omejitve števila), bo komisija ocenila vaše odgovore na obrazcu za preverjanje dodatnih sposobnosti in 60 najboljše kandidate za posamezni jezik povabila na pisne preizkuse. Natečajna komisija lahko odloči, da bo pri različnih ocenjevalnih merilih uporabila ponder. Dobljene točke za vsako merilo se seštejejo, da se določijo kandidati, katerih profil najbolj ustreza predvidenim nalogam.

Komisija bo svojo oceno pripravila izključno na podlagi odgovorov v obrazcu za preverjanje in tako določila 60 najboljših kandidatov, ki bodo lahko opravljali pisne preizkuse,  Na podlagi te ocene bo komisija preverila, ali kandidati izpolnjujejo posebne pogoje za uvrstitev v postopek (točka A.3) in ali so njihovi odgovori podprti z dokazili, ki so priložena prijavi.

Če število kandidatov, ki so se prijavili za posamezen jezik, ne presega največjega dovoljenega števila kandidatov za pisne preizkuse, se lahko natečajna komisija odloči, da za zadevni jezik ne opravi predizbora in vse kandidate, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za uvrstitev v postopek (točka A.3), neposredno povabi na pisne preizkuse.

2. Preizkusi

Preizkusi iz prevajanja in pisanja besedila v jasnem jeziku

(a) Prevod besedila, povezanega z zakonodajnimi dejavnostmi Evropskega parlamenta, iz jezika 2 v jezik 1.

Trajanje preizkusa: 90 minut za besedilo, ki šteje približno od 450 do 500 besed.

Ocena: od 0 do 40 točk, zahtevano minimalno število točk: 20/40

Preizkusa (b) in (c) kandidatov, ki ne dosežejo minimalnega števila točk pri tem preizkusu, se ne popravita.

(b) Prevod govora ali sporočila, namenjenega državljanom, iz jezika 3 v jezik 1.

Trajanje preizkusa: 90 minut za besedilo, ki šteje približno od 450 do 500 besed.

Ocena: od 0 do 40 točk, zahtevano minimalno število točk: 20/40

Preizkus (c) kandidatov, ki ne dosežejo minimalnega števila točk pri tem preizkusu, se ne popravi.

(c) Preizkus iz pisanja besedila: na podlagi kompleksnega besedila v jeziku 2 napisati besedilo v jasnem jeziku, namenjeno državljanom, v jeziku 1. Namen preizkusa je oceniti vaše znanje jezika 2 in sposobnost prepoznati najpomembnejše ideje in jih jasno izraziti v jeziku 1.

Trajanje preizkusa: 60 minut.

Ocena: od 0 do 40 točk, zahtevano minimalno število točk: 20/40

Preizkusi bodo potekali na računalniku prek spleta.

24 kandidatov za posamezni jezik, ki bo pri pisnih preizkusih doseglo največ točk, bo povabljenih na ustne preizkuse, če bodo pri vsakem preizkusu dosegli vsaj minimalno zahtevano število točk. V primeru, da bo več kandidatov na zadnjem mestu za vsak jezik prejelo enako število točk, bo natečajna komisija vse povabila na ustni preizkus.

Ustni preizkusi

d) Razgovor s komisijo v jeziku 1 in 2, na podlagi katerega bo lahko komisija ob upoštevanju vseh elementov iz prijavne dokumentacije ocenila vaše sposobnosti za opravljanje nalog iz točke „Opis nalog“ v evropski instituciji. Komisija se lahko odloči, da preveri tudi vaše znanje drugih uradnih jezikov, ki ste jih navedli v prijavnici.

Trajanje preizkusa: največ 45 minut.

Ocena: od 0 do 40 točk, zahtevano minimalno število točk: 20/40

Preizkus (e) kandidatov, ki niso dosegli minimalnega števila točk pri preizkusu (d), ne bo ocenjen.

e) Preizkus s skupinsko razpravo ali igro vlog v jeziku 2, na podlagi česar bo lahko komisija ocenila vaše sposobnosti za prilagajanje, pogajanje, sprejemanje odločitev in delovanje v skupini.

Trajanje preizkusa s skupinsko razpravo bo določila komisija glede na končno sestavo skupin.

Preizkus z igro vlog traja največ 25 minut.

Ocena: od 0 do 20 točk (zahtevano minimalno število točk:10/20)

Ti preizkusi bodo morda potekali na daljavo.

Pravočasno boste prejeli navodila za opravljanje pisnih in ustnih preizkusov. Preizkusi bodo potekali na določen dan ob določeni uri. Če se ne boste odzvali vabilu, ne boste dosegljivi po elektronski pošti ali se preizkusa ne boste udeležili, boste lahko izključeni iz postopka. Dosledno morate upoštevati dana navodila. Vsakršno neupoštevanje navodil ali ravnanje, ki ni v skladu z navodili, bo pomenilo vašo takojšnjo izključitev.

 1. Uvrstitev na seznam primernih kandidatov

Komisija bo sestavila seznam primernih kandidatov za posamezni jezik, ki so pri preizkusih dosegli najvišjo splošno oceno, kot je navedeno v oddelku A.1 „Splošno“. Končna ocena je sestavljena iz števila točk, doseženih pri vseh pisnih in ustnih preizkusih, pod pogojem, da so kandidati pri vsakem preizkusu dosegli najnižje minimalno zahtevano število točk. Če je na zadnjem mestu več kandidatov za isti jezik z enakim številom točk, se na seznam uvrstijo vsi. Imena uspešnih kandidatov bodo navedena po abecednem vrstnem redu.

Seznam primernih kandidatov bo veljal do 31. decembra 2025. Njegovo veljavnost lahko s sklepom podaljša odbor za imenovanja. V tem primeru bodo uspešni kandidati, ki so uvrščeni na seznam, pravočasno obveščeni.

Uspešni kandidati bodo o rezultatih obveščeni posamično, seznam primernih kandidatov pa bo objavljen na uradni spletni strani Evropskega parlamenta.

Če vam bo ponujena zaposlitev, boste morali predložiti izvirnike vseh zahtevanih dokumentov, zlasti diplom in potrdil o delovnih izkušnjah.

Uvrstitev na seznam primernih kandidatov ne pomeni pravice do zaposlitve ali zagotovila zanjo.

 

C.ODDAJA PRIJAV

Pogoji za prijavo:

Prijavite se prek platforme Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sl_SL

Preden izpolnite prijavo in priložite ustrezna dokazila, skrbno preberite vodič za kandidate in kandidatke na natečajih, ki jih organizira Evropski parlament.

 Rok za oddajo prijav

 Rok za oddajo prijav je

 

25. julij 2022 do 17.00 po luksemburškem času.

 

Ko boste potrdili prijavo, vam bo sistem samodejno poslal potrdilo o prejemu.

Kandidate prosimo, naj služb Evropskega parlamenta v zvezi s tem natečajem NE KLIČEJO PO TELEFONU.