This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/AD/272/TRAD - KALBŲ IR TARPKULTŪRIŠKUMO SPECIALISTAS (-Ė) (AD 5 LYGIS)

Vieta : Liuksemburgas
Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 25/07/2022 17:00
Tarnyba : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : AD/272/TRAD: INTERCULTURAL & LANGUAGE PROFESSIONAL AD 5
Vadovas kandidatams :
Kvalifikacijos vertinimo forma :

Bendra informacija

Prieš teikdami paraiškas turite atidžiai perskaityti Kandidatams skirtą vadovą, pridedamą prie šio skelbimo apie konkursą. Vadovas, kuris yra neatskiriama skelbimo apie konkursą dalis, padės suprasti procedūrų taisykles ir registracijos tvarką.

TURINYS

A. PAREIGŲ POBŪDIS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

B. KONKURSO EIGA

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

PRIEDAI:         EUROPOS PARLAMENTO RENGIAMUOSE KONKURSUOSE DALYVAUJANTIEMS KANDIDATAMS SKIRTAS VADOVAS

                       KVALIFIKACIJOS VERTINIMO FORMA

 

A. PAREIGŲ POBŪDIS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

 1. Bendra informacija

Pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 1 dalį Europos Parlamentas nusprendė paskelbti viešąjį konkursą (AD 5) pareigūnams Vertimo raštu generaliniame direktorate įdarbinti.

Parlamentas ieško kalbų ir tarpkultūriškumo specialistų šių kalbų:

 1. bulgarų k. (12 konkurso laimėtojų)
 2. maltiečių k. (12 konkurso laimėtojų)
 3. prancūzų k. (12 konkurso laimėtojų)
 4. slovakų k. (12 konkurso laimėtojų)
 5. švedų k. (12 konkurso laimėtojų)

Šis konkursas skelbiamas dėl penkių kalbų. Pateikti paraišką galite tik dėl vienos iš jų. Kalbą turite pasirinkti registruodamiesi internetu. Kai Jūsų elektroninė paraiška bus patvirtinta, pasirinktos kalbos keisti nebegalėsite. 

Asmenys bus priimti į AD pareigų grupės 5 lygio (pirmos pakopos) pareigas, mėnesinis bazinis darbo užmokestis bus 5 130,98 EUR. Darbo užmokesčiui taikomas Bendrijos mokestis ir kiti Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatuose numatyti išskaitymai. Jis neapmokestinamas jokiu valstybių narių mokesčiu. Tačiau įdarbinant konkurso laimėtojus pareigų pakopa galės būti koreguojama atsižvelgiant į jų profesinę patirtį. Be to, prie bazinio darbo užmokesčio tam tikromis sąlygomis pridedamos išmokos.

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties.

 1. Pareigų pobūdis

Vertimo raštu generalinis direktoratas (toliau – Vertimo raštu GD) teikia vertimo raštu paslaugas Europos Parlamente, kad spausdintinė ir elektroninė komunikacija vyktų visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Pagrindinės Vertimo raštu GD funkcijos:

 • užtikrinti, kad visi dokumentai, susiję su Parlamento, kaip vienos iš teisėkūros institucijų ir vienos iš dviejų biudžeto valdymo institucijų, vaidmeniu, būtų parengti visomis oficialiosiomis ar darbo kalbomis, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos teisėkūros ir biudžeto sudarymo procesų legitimumą ir skaidrumą;
 • sudaryti Europos Parlamentui sąlygas vykdyti savo įsipareigojimus dėl daugiakalbystės politikos, kuria siekiama užtikrinti vienodą požiūrį į visas kalbas ir taip sudaryti galimybes visiems Europos Sąjungos piliečiams bendrauti su institucijomis ir susipažinti su jų dokumentais savo kalba;
 • vartojant aiškią kalbą užtikrinti, kad tekstai būtų kuo paprastesni ir suprantamesni, o Parlamentas pasiekiamesnis ir prieinamesnis piliečiams, be kita ko, pasitelkiant naujus formatus, kurie atspindi būsimus skaitymo būdus, kuriuos naudojant bus skaitoma ateityje;
 • užtikrinti, kad visos šios paslaugos būtų teikiamos kuo veiksmingiau.

Vertimo raštu GD misija – tiesti tiltus tarp įvairių kalbų ir kultūrų ir populiarinti tvarią daugiakalbystę, nes ji yra neatsiejama Europos demokratijos idealo dalis.

Kalbų ir tarpkultūriškumo specialistai dirba Liuksemburge ir savo gimtąja kalba užtikrina geresnę komunikaciją tarp Europos Parlamento ir plačiosios visuomenės. Jie turi vartoti aiškią kalbą visose savo darbo srityse, atsižvelgdami į atitinkamos šalies ar šalių kultūrinį kontekstą. Jų pareigos – versti tekstus, skirtus skaityti, klausyti ar žiūrėti, lokalizuoti šių tekstų turinį, tikrinti kolegų išverstus tekstus ir teikti pagalbą ne teisėkūros dokumentų autoriams rengiant ir redaguojant tekstus. Jie taip pat turi adaptuoti tekstus savo gimtąja kalba. Labai svarbu sugebėti gerai dirbti komandoje ir turėti tvirtų bendravimo įgūdžių, nes kalbų ir tarpkultūriškumo specialistai dirba glaudžiai bendradarbiaudami su kitų Vertimo raštu GD skyrių kolegomis ir retkarčiais palaiko ryšius su vertimą užsakančiomis tarnybomis.

Kalbų ir tarpkultūriškumo specialisto pareigos:

 • vartojant aiškią kalbą palengvinti komunikaciją su piliečiais savo gimtąja kalba;
 • versti visų tipų tekstus į gimtąją kalbą, juos adaptuoti, perkurti tekstus ir tikrinti vertimus;
 • dirbti vartojant ne mažiau kaip dvi kitas oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas teikiant kalbinio ir tarpkultūrinio tarpininkavimo paslaugas (tokias kaip subtitravimas, audiovizualinio turinio kalbinis adaptavimas, tinklalaidės ar interneto svetainės);
 • teikti pagalbą rengiant ne teisėkūros dokumentus;
 • prisidėti prie veiklos, susijusios su mokymais, terminologinio darbo ir kompiuterinių bei komunikacijos priemonių kūrimo;
 • nuolat palaikyti ryšius su vertimus užsakančiomis tarnybomis;
 • padėti užtikrinti bei tikrinti kokybę ir laikytis gerosios patirties, siekiant, kad Vertimo raštu GD rengiami tekstai būtų aukščiausios kokybės.

Tekstuose, su kuriais dirbama ir kurie dažnai būna sudėtingi, paprastai aptariamos politinės, teisinės, ekonominės, finansinės, mokslo ar techninės temos, apimančios visas Europos Sąjungos veiklos sritis.

Vykdant šias pareigas reikia aktyviai naudoti specialias kompiuterines ir susijusias priemones. Šiame darbe taip pat reikia vykdyti kalbinį ir tarpkultūrinį tarpininkavimą pasitelkiant audiovizualinio turinio vertimą ir subtitravimą.

Kalbų ir tarpkultūriškumo specialistas (-ė) turi gebėti greitai prisitaikyti, suvokti įvairaus pobūdžio ir dažnai sudėtingas problemas, greitai reaguoti į kintančias aplinkybes ir efektyviai bendrauti. Kandidatai turi gebėti nuolat intensyviai dirbti savarankiškai ir komandoje daugiakultūrėje darbo aplinkoje. Be to, jie turės per visą karjerą kelti savo kvalifikaciją.

 1. Konkurso reikalavimai

Iki galutinio paraiškų pateikimo termino turite atitikti toliau nurodytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.

a) Bendrieji reikalavimai 

Pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 28 straipsnį turite:

–          būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiais,

–          naudotis visomis piliečio teisėmis,

–          būti atlikę visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles,

–          turėti numatytoms pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes.

b) Specialieji reikalavimai

i) Reikalaujama kvalifikacija ir diplomai

Turite turėti vienoje iš Sąjungos valstybių narių oficialiai pripažintu diplomu patvirtintą universitetinį išsilavinimą, kai įprasta studijų trukmė yra ne mažesnė kaip treji metai.

Vienoje iš Sąjungos valstybių narių arba ne ES šalyje išduoti diplomai turi būti pripažinti oficialaus Sąjungos valstybės narės organo, pvz., Sąjungos valstybės narės švietimo ministerijos. Konkurso komisija atsižvelgia į skirtingas švietimo sistemas.

Informacijos apie tai galite rasti Europos Parlamento rengiamuose konkursuose dalyvaujantiems kandidatams skirto vadovo I priede.

ii) Kalbų mokėjimas

Turite mokėti ne mažiau kaip tris oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Šiame skelbime apie konkursą reikalaujama mokėti šias kalbas:

 • 1-oji kalba – pagrindinė kalba, pasirinkta iš penkių šio konkurso kalbų (bulgarų, maltiečių, prancūzų, slovakų arba švedų) (mokėti puikiai kaip gimtąją);
 • 2-oji kalba – anglų arba prancūzų (mokėti labai gerai bent C1 lygiu). Jei Jūsų 1-oji kalba yra prancūzų, 2-oji kalba turi būti anglų;
 • 3-oji kalba – viena iš 24 oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (mokėti labai gerai, bent C1 lygiu). 3-oji kalba turi skirtis nuo 1-osios ir 2-osios.

Šiam konkursui pasirinktos kalbos nustatytos vadovaujantis tarnybos interesais. Kalbų ir tarpkultūriškumo specialisto pareigoms eiti dėl jų pobūdžio reikalinga speciali kvalifikacija, nurodyta šio skelbimo apie konkursą A skirsnio 2 dalyje.

Todėl įdarbinami asmenys turi gebėti veiksmingai dirbti ir bendrauti trimis kalbomis, kad galėtų vykdyti savo funkcijas ir padėti užtikrinti tinkamą Vertimo raštu GD veikimą.

Konkrečiau, prancūzų ir anglų k. yra dažniausiai vartojamos kalbos bendraujant Vertimo raštu GD ir palaikant ryšius su kitais Europos Parlamento generaliniais direktoratais ir politiniais organais. Todėl įdarbinami asmenys turi gebėti veiksmingai dirbti ir bendrauti bent viena iš šių dviejų kalbų, kad galėtų vykdyti savo funkcijas ir padėti užtikrinti tinkamą tarnybos veikimą.

 Be to, anglų ir prancūzų kalbos – tai pagrindinės kalbos, kuriomis yra rengiami versti skirti dokumentai: anglų k. parengiama 80 proc. versti skirtų dokumentų, prancūzų k. – 10 proc. ir visomis kitomis kalbomis – 10 proc.

iii)     Reikiama profesinė patirtis

Profesinės patirties turėti nebūtina. Vis dėlto bet kuri profesinė patirtis tik 1-ąja kalba, įgyta šiame skelbime apie konkursą nurodytoje srityje (žr. dalyje „Pareigų pobūdis“ aprašytų kalbų ir tarpkultūriškumo specialisto pareigų sąrašą), bus laikoma privalumu.

 

B. KONKURSO EIGA

 Konkursą sudaro du etapai:

1. pirminė atranka:

a. klausimyno su keliais atsakymų variantais testas;

b. kvalifikacijos vertinimas;

2. egzaminai.

 1. Pirminė atranka

a) Klausimų su keliais atsakymų variantais testas

Būsite pakviesti atlikti pirminės atrankos (klausimų su keliais atsakymų) testą, jei pateikėte savo paraišką:

– laikydamiesi C skirsnyje pateiktos tvarkos ir

– C skirsnyje numatyto termino.

Klausimų su keliais atsakymų testas vyks 2-ąja kalba (angų arba prancūzų). Jei Jūsų 1-oji kalba yra prancūzų, testas vyks anglų kalba.

Klausimų su keliais atsakymų sudarys ne daugiau kaip 40 klausimų, kuriais siekiama įvertinti Jūsų gebėjimus identifikuoti informaciją, susijusią su Europos Sąjungos vertybėmis ir Europos Parlamento vaidmeniu. Iki testo dienos reikiamu metu gausite klausimų pavyzdžių.

Testas truks ne ilgiau kaip 80 minučių ir jis bus rengiamas internetu naudojant kompiuterį.

b) Kvalifikacijos vertinimas

Turite užpildyti kvalifikacijos vertinimo formą, kuri pridedama prie skelbimo apie konkursą, ir ją įtraukti į savo elektroninę paraišką. Kvalifikacijos vertinimo forma turi būti įtraukta į Jūsų paraišką iki paraiškų teikimo galutinio termino dienos ir valandos (C skirsnis).

Jei esate tarp geriausiai klausimų su keliais atsakymų variantais testą atlikusių kandidatų (šiuo tikslu konkurso komisija atrinks 150 kiekvienos kalbos kandidatų, surinkusių daugiausiai balų šiame teste; prireikus konkurso komisija atrinks visus po vienodą balų skaičių surinkusius kandidatus, pretenduojančius į paskutinę vietą, nepriklausomai nuo jų skaičiaus), komisija įvertins kvalifikacijos vertinimo formoje Jūsų pateiktus atsakymus ir atrinks 60 geriausiai įvertintų kiekvienos kalbos kandidatų, kuriems bus leista dalyvauti egzaminuose raštu. Konkurso komisija galės įvairiems vertinimo kriterijams taikyti koeficientus. Bus sudėti pagal visus kriterijus surinkti balai ir nustatyti kandidatai, kurių kvalifikacija labiausiai atitinka pareigas.

Kad atrinktų 60 geriausiai įvertintų kiekvienos kalbos kandidatų, kurie dalyvaus egzaminuose raštu, konkurso komisija vertindama remsis tik atsakymais, pateiktais kvalifikacijos vertinimo formoje. Po šio vertinimo konkurso komisija patikrins, ar kandidatai atitinka specialiuosius reikalavimus (A skirsnio 3 dalis) ir ar kandidatų atsakymai pagrįsti jų paraiškoje pateikiamais patvirtinamaisiais dokumentais.

Jei į konkursą užsiregistravusių atitinkamos kalbos kandidatų skaičius būtų mažesnis nei didžiausias kandidatų, kviečiamų dalyvauti egzaminuose raštu, skaičius, konkurso komisija gali nuspręsti nerengti atitinkamos kalbos pirminės atrankos etapo ir visus kandidatus, kurie atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus (A skirsnio 3 dalis), pakviesti dalyvauti tiesiai egzaminuose raštu.

 1. Egzaminai

Vertimo raštu ir teksto rengimo aiškia kalba egzaminai

a) Su Europos Parlamento teisėkūros veikla susijusio teksto vertimas raštu iš 2-osios kalbos į 1-ąją.

Ilgiausia egzamino trukmė – 90 minučių (maždaug 450–500 žodžių tekstas).

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20 iš 40)

Kandidatų, kurie nesurinko minimalaus šio egzamino balų skaičiaus, b ir c punktuose nurodytų egzaminų darbai nebus tikrinami.

b) Kalbos arba piliečiams skirto pranešimo vertimas raštu iš 3-osios kalbos į 1-ąją.

Ilgiausia egzamino trukmė – 90 minučių (maždaug 450–500 žodžių tekstas).

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20 iš 40)

Kandidatų, kurie nesurinko minimalaus šio egzamino balų skaičiaus, c punkte nurodyto egzamino darbas nebus tikrinamas.

c) Teksto rengimo egzaminas: remiantis sudėtingu 2-ąja kalba parengtu tekstu piliečiams skirto teksto 1-ąja kalba rengimas vartojant aiškią kalbą. Šio egzamino tikslas – įvertinti Jūsų 2-osios kalbos žinias ir gebėjimą nustatyti pagrindines mintis ir vartojant aiškią kalbą jas išreikšti 1-ąja kalba.

Ilgiausia egzamino trukmė – 60 minučių.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20 iš 40)

Šie egzaminai bus rengiami internetu naudojant kompiuterį.

Daugiausia balų per egzaminą raštu surinkę 24 kiekvienos konkurso kalbos kandidatai bus pakviesti dalyvauti egzaminuose žodžiu, jei jie surinko bent minimalų reikalaujamą kiekvieno egzamino balų skaičių. Prireikus konkurso komisija atrinks visus po vienodą balų skaičių surinkusius kiekvienos kalbos kandidatus, pretenduojančius į paskutinę vietą.

Egzaminai žodžiu

d) Pokalbis su konkurso komisija 1-ąja ir 2-ąja kalbomis, leidžiantis, atsižvelgus į visą Jūsų paraiškoje pateiktą informaciją, įvertinti Jūsų gebėjimą eiti dalyje „Pareigų pobūdis“ aprašytas pareigas ES institucijoje. Konkurso komisija galės nuspręsti patikrinti kitų oficialiųjų kalbų, nurodytų Jūsų paraiškoje, mokėjimą.

Ilgiausia egzamino trukmė – 45 minutės.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20 iš 40)

Kandidatų, kurie nesurinko minimalaus d punkte nurodyto egzamino balų skaičiaus, e punkte nurodyto egzamino darbas nebus tikrinamas.

e) Grupės diskusija arba vaidmenų užduotis 2-ąja kalba, pagal kurią konkurso komisija įvertins Jūsų gebėjimą prisitaikyti, gebėjimą vesti derybas, ryžtingumą ir elgesį grupėje.

Grupės diskusijos trukmę nustatys konkurso komisija, atsižvelgdama į galutinę grupių sudėtį.

Ilgiausia vaidmenų užduoties trukmė – 25 minutės.

Vertinimas: 0–20 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 10 iš 20)

Šie egzaminai gali būti rengiami nuotoliniu būdu.

Nurodymus apie egzaminus raštu ir žodžiu gausite reikiamu metu. Egzaminai numatomi konkrečią dieną ir konkrečią valandą. Jei neatsakysite į kvietimą, su Jumis nebus galima susisiekti elektroniniu paštu arba neatvyksite į egzaminą, Jūs galite būti pašalinti iš konkurso. Privalote griežtai laikytis pateiktų nurodymų. Jei nesilaikysite nurodymų arba elgsitės ne pagal nurodymus, būsite nedelsiant pašalinti iš konkurso.

 1. Įtraukimas į tinkamų kandidatų sąrašą

Konkurso komisija sudarys kiekvienos konkurso kalbos tinkamų kandidatų, gavusių geriausią galutinį įvertinimą per egzaminus, sąrašą, kaip nurodyta A skirsnio 1 dalyje „Bendra informacija“. Galutinį įvertinimą sudaro per visus egzaminus raštu ir žodžiu surinktų balų skaičius, jei kandidatai surinko bent minimalų reikalaujamą kiekvieno egzamino balų skaičių. Į sąrašą galės būti įtraukti visi kiekvienos kalbos po vienodą balų skaičių surinkę kandidatai, pretenduojantys į paskutinę vietą sąraše. Laimėtojai į sąrašą bus įrašomi abėcėlės tvarka.

Tinkamų kandidatų sąrašas galios iki 2025 m. gruodžio 31 d. Jis galės būti pratęstas paskyrimų tarnybos sprendimu. Tokiu atveju į sąrašą įrašyti konkurso laimėtojai apie tai bus informuojami reikiamu laiku.

Apie savo rezultatus konkurso laimėtojai bus informuojami atskirai, o tinkamų kandidatų sąrašas bus skelbiamas oficialioje Europos Parlamento intraneto svetainėje.

Jei Jums bus siūlomas darbas, turėsite pateikti tvirtinti visų reikiamų dokumentų, t. y. diplomų ir darbo pažymų, originalus.

Tai, kad kandidato (-ės) pavardė įtraukiama į tinkamų kandidatų sąrašą, nesuteikia jam (jai) teisės ir garantijos būti įdarbintam (-ai).

 

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Registracijos tvarka:

Paraišką turite pateikti platformoje Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lt_LT.

Prieš užpildydami paraišką ir pateikdami atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus, turite atidžiai perskaityti Europos Parlamento rengiamuose konkursuose dalyvaujantiems kandidatams skirtą vadovą.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas

Galutinis paraiškų pateikimo terminas –

 

2022 m. liepos 25 d. 17.00 val. (Liuksemburgo laiku).

 

Kai bus patvirtinta Jūsų paraiška, gausite automatinį gavimo patvirtinimą.

Kandidatų prašoma dėl šio konkurso Europos Parlamento tarnyboms NESKAMBINTI.