This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/AD/272/TRAD - СПЕЦИАЛИСТ ПО ЕЗИЦИ И МЕЖДУКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ (AD 5)

Място : Люксембург
Край на публикуването на външен уебсайт : 25/07/2022 17:00
Отдел : 09-Direction Générale de la traduction
Относно: : AD/272/TRAD: INTERCULTURAL & LANGUAGE PROFESSIONAL AD 5
Ръководство на вниманието на кандидатите :
Оценка на талантите :

Общи положения

Преди да кандидатствате, трябва да прочетете внимателно Ръководството на вниманието на кандидатите, приложено към настоящото обявление за конкурс. Ръководството, което e неразделна част от обявлението за конкурса, ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

СЪДЪРЖАНИЕ

A. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

Б.  ПРОТИЧАНЕ НА КОНКУРСА

В.  ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ:  РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ

                            ОЦЕНКА НА ТАЛАНТИТЕ

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

 1. Общи положения

Европейският парламент взе решение да открие, въз основа на член 29, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, общ конкурс – (AD 5) за назначаването на служители в Генералната дирекция за писмени преводи (ГД TRAD).

Длъжностите са за специалисти по езици и междукултурна комуникация със следните езици:

 1. български (12 издържали успешно конкурса кандидати)
 2. малтийски (12 издържали успешно конкурса кандидати)
 3. словашки (12 издържали успешно конкурса кандидати)
 4. френски (12 издържали успешно конкурса кандидати)
 5. шведски (12 издържали успешно конкурса кандидати)

Настоящото обявление за конкурс обхваща пет езика. Можете да се регистрирате само за един от тях. Трябва да направите избор в момента на регистрирането онлайн. Няма да можете да промените избора си, след като валидирате електронната си кандидатура.

Назначението ще се извършва на степен AD 5, първа стъпка, с основна месечна заплата от 5130,98 EUR. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. Тя се освобождава от национално облагане. Стъпката, на която ще бъдат назначени издържалите успешно конкурса кандидати, може обаче да бъде съобразена с техния професионален опит. Освен това към основната заплата може да се прибавят, при определени условия, надбавки.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без дискриминация на основата на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

 1. Естество на служебните задължения

Генералната дирекция за писмени преводи (ГД TRAD) предоставя услуги за писмен превод на Европейския парламент за целите на неговата комуникация във всякакъв формат, както на хартия, така и в електронен вид, на всички официални езици на Европейския съюз.

Мисията на ГД TRAD се състои в следното:

 • да осигурява наличие на всички документи, свързани с ролята на Парламента като съзаконодател и едно от двете направления на бюджетния орган, на всички официални или работни езици, за да се гарантират законносттаи прозрачността на законодателната и на бюджетната процедура на Съюза;
 • да позволява на Парламента да спазва ангажиментите, свързани с политиката на езиково многообразие, която цели да се гарантира равно третиране на езиците и да се позволи на всички граждани на Съюза да общуват с институциите и да разполагат с документите на тези институции на собствения си език;
 • да прави текстовете по-прости и по-четивничрез ясен език и така да прави Парламента по-разбираем и по-достъпен за гражданите, включително посредством нови формати, ориентирани към бъдещите начини на четене;
 • да следи за това тези услуги да се предоставят максимално ефикасно.

Призванието на ГД TRAD е да създава мостове между различните езици и култури и да насърчава устойчиво езиково многообразие — съществен градивен елемент на европейския демократичен идеал.

С място на работа в Люксембург, специалистите по езици и междукултурна комуникация улесняват комуникацията, на майчиния си език, между Европейския парламент и широката общественост. Те трябва да използват ясен език във всички аспекти на работата си, като имат предвид културния контекст на съответната държава или държави. Те превеждат и локализират съдържание, предназначено за четене, слушане и гледане, редактират работата на своите колеги и предоставят на авторите на незаконодателни документи помощ при съставяне на текстове и услуги за редакторска проверка. От тях се изисква също да адаптират съдържание на майчиния си език. Съществено е те да притежават добър екипен дух и солидни междуличностни умения, тъй като специалистите по езици и междукултурна комуникация работят в тясно сътрудничество с колеги от други отдели на ГД TRAD и понякога влизат в контакт със службите заявители.

Задачите на специалист по езици и междукултурна комуникация са следните:

 • да улеснява комуникацията на ясен език с гражданите — на майчиния си език;
 • да превежда, адаптира, пресъздава и редактира всякакви видове съдържание на майчиния си език;
 • да ползва като езици източници поне два други официални езика на Съюза в езиковата и междукултурна медиация (например субтитриране, езиково адаптиране на аудио-визуално съдържание, подкастове или уебсайтове);
 • да помага за съставянето на незаконодателни документи;
 • да допринася за обучения, за терминологични задачи и за разработването на информационни и комуникационни инструменти;
 • да поддържа редовни контакти със службите заявители;
 • да допринася за процесите на осигуряване и контрол на качеството и да следи за спазването на добрите практики, така че да се осигури отличното качество на съдържанието, създавано от ГД TRAD.

Въпросната материя често е сложна и в общия случай засяга политически, правни, икономически, финансови, научни или технически теми, отнасящи се до всички сфери на дейност на Европейския съюз.

За изпълнението на тези задачи се изисква интензивно използване на специфични инструменти на информационните технологии и свързани с тях инструменти. Работата включва също езикова и междукултурна медиация чрез превод на аудио-визуално съдържание и субтитриране.

За изпълнението на задачите на специалист по езици и междукултурна комуникация се изисква развито чувство за адаптиране, способност да се разбират често сложни проблеми от различно естество, да се реагира бързо на променящи се обстоятелства и да се комуникира ефективно. Кандидатите трябва да могат редовно да работят интензивно, както самостоятелно, така и в екип, в мултикултурна работна среда. От тях ще се очаква да се развиват професионално през цялата си кариера.

 1. Условия за допускане

Към крайния срок за подаване на кандидатурите трябва да отговаряте на следните общи и специални условия:

а)      Общи условия

В съответствие с член 28 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз е необходимо:

–          да бъдете гражданин(-ка) на една от държавите – членки на Европейския съюз,

–          да се ползвате от своите граждански права,

–          да сте изпълнили задълженията, наложени Ви от законите по отношение на военната служба,

–          да притежавате необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

б)      Специални условия

i) Необходими документи, удостоверяващи образователно-квалификационна степен, и дипломи

Трябва да притежавате образователна степен, съответстваща на завършен пълен курс на университетско образование, удостоверена с диплома, призната официално в една от държавите — членки на ЕС, когато нормалната продължителност на съответното образование е най-малко три години.

Дипломите, издадени от държава членка или от трета държава, трябва да бъдат признати от официален орган на държава — членка на ЕС, например министерството на образованието на държава — членка на ЕС. Конкурсната комисия ще отчете в тази връзка различните образователни структури.

За повече информация вижте по-специално приложение І към Ръководството на вниманието на кандидатите в конкурси, организирани от Европейския парламент.

ii) Езикови познания

Трябва да владеете най-малко три официални езика на Европейския съюз. В настоящото обявление за конкурс имаме предвид езиците в следния ред:

 • език 1: основен език, избран измежду петте езика на настоящия конкурс (български, малтийски, словашки, френски или шведски), перфектно владеене на ниво майчин език;
 • език 2: английски или френски, задълбочени познания (минимално ниво C1); ако Вашият език 1 е френски, Вашият език 2 трябва да бъде английски;
 • език 3: един от 24-те официални езика на Европейския съюз, задълбочени познания (минимално ниво C1); език 3 трябва да бъде различен от език 1 и език 2.

Езиците, избрани за целите на настоящия конкурс, са определени в съответствие с интереса на службата. На практика за длъжността специалист по езици и междукултурна комуникация е необходима специална квалификация поради естеството на служебните задължения, определени в дял А, точка 2 от настоящото обявление за конкурс.

Следователно, за да изпълняват своите служебни задължения и да осигуряват доброто функциониране на службата в ГД TRAD, наетите лица трябва да бъдат способни да работят и да общуват ефикасно на три езика.

По-точно, френският и английският език са двата езика, които са най-често използвани при вътрешното общуване в ГД TRAD, както и в общуването с другите генерални дирекции и политическите органи на Европейския парламент. Следователно, за да изпълняват своите служебни задължения и да осигуряват доброто функциониране на службата, наетите лица трябва да бъдат способни да работят и да общуват ефикасно поне на един от тези два езика.

Освен това английският и френският език са основните изходни езици на документите за превод: около 80% от оригиналните документи за превод са на английски език, 10% са на френски език, а 10% са на останалите езици.

iii)     Необходим професионален опит

Не се изисква професионален опит. При все това всякакъв професионален опит, придобит изключително при превод към Вашия език 1, в областта, посочена в настоящия конкурс (вж. списъка на задачите на специалист по езици и междукултурна комуникация в точка „Естество на служебните задължения“), е предимство.

 

Б. ПРОТИЧАНЕ НА КОНКУРСА

Конкурсът се състои от два етапа:

1. Предварителен подбор:

а.   въпроси с избор между няколко отговора,

б.   оценка на талантите.

2. Етап на изпити.

 1. Предварителен подбор

а) Въпроси с избор между няколко отговора

Ако сте подали досие за кандидатстване, ще бъдете поканени да се явите на тест за предварителен подбор (тест с въпроси с избор между няколко отговора):

— в съответствие с условията, посочени в дял В и

— в срока, посочен в дял В.

Тестът с въпроси ще се проведе на език 2 (английски или френски език). Ако Вашият език 1 е френски, тестът ще бъде английски език.

Тестът с въпроси ще съдържа максимално 40 въпроса с избор между няколко отговора за оценка на способността Ви да разпознавате информация, свързана с ценностите на Европейския съюз и ролята на Европейския парламент. Ще получите примери за видовете въпроси своевременно преди датата на теста.

Тестът ще бъде с максимална продължителност 80 минути и ще бъде организиран онлайн, на компютър.

б) Оценка на талантите

Трябва да попълните формуляра за оценка на талантите, приложен към обявлението за конкурса, и да го добавите към електронната си кандидатура. Оценката на талантите трябва да бъде прибавена към формуляра Ви за кандидатстване най-късно в деня на изтичане на крайните дата и час за подаване на кандидатурите (дял В).

Ако сте сред най-добрите кандидати от теста с въпроси (за тази цел конкурсната комисия ще вземе предвид за всеки от езиците в конкурса 150-имата кандидати, получили най-високи оценки на този тест; в случай на равен резултат конкурсната комисия ще одобри за последното място всички кандидати с такъв резултат без ограничение в броя), конкурсната комисия ще оцени отговорите Ви от формуляра за оценка на талантите и ще допусне 60-имата най-добри кандидати за всеки от езиците в конкурса до писмените изпити. Конкурсната комисия може да приложи различна тежест за различните критерии. Оценките по всички критерии ще бъдат сумирани, за да се определят кандидатите, чийто профил съответства най-добре на длъжността.

Оценката на конкурсната комисия ще се основава изключително на отговорите, дадени във формуляра за оценка на талантите, за да бъдат допуснати 60-имата най-добри кандидати за всеки от езиците в конкурса до писмените изпити. След като приключи оценката, конкурсната комисия ще провери дали кандидатите отговарят на специалните условия за допускане (дял А, точка 3) и дали отговорите на кандидатите се потвърждават от съответните удостоверителни документи, представени с формуляра им за кандидатстване.

В случай че броят на кандидатите за някой от езиците в конкурса не превишава максималния брой на кандидатите, които да бъдат поканени да се явят на писмените изпити, конкурсната комисия може да вземе решение да не провежда етапа на предварителен подбор за въпросния език в конкурса и да отправи пряко покана до всички кандидати, които отговарят на общите и специалните условия за допускане (дял А, точка 3), да се явят на писмените изпити.

 1. Изпити

Изпити по превод и съставяне на текст на ясен език

а)      Превод на текст, свързан със законодателната дейност на Европейския парламент, от език 2 към език 1.

Максимална продължителност на изпита: 90 минути за текст от около 450 — 500 думи

Оценяване: от 0 до 40 точки; необходим минимум: 20/40

Работите от изпитите б) и в) на кандидатите, които не са достигнали минималната оценка за този изпит, няма да бъдат проверявани.

б) Превод на реч или на съобщение за гражданите от език 3 към език 1.

Максимална продължителност на изпита: 90 минути за текст от около 450 — 500 думи

Оценяване: от 0 до 40 точки; необходим минимум: 20/40

Работата от изпит в) на кандидатите, които не са достигнали минималната оценка за този изпит, няма да бъде проверявана.

в) Съставяне на текст: съставяне на ясен за разбиране език на текст, предназначен за гражданите, на език 1 въз основа на сложен документ, написан на език 2. Целта на изпита е да се оценят познанията Ви по език 2 и способността Ви да набележите основните идеи и да ги изразите на ясен за разбиране език на език 1.

Максимална продължителност на изпита: 60 минути

Оценяване: от 0 до 40 точки; необходим минимум: 20/40

Тези изпити ще бъдат организирани онлайн, на компютър.

24-имата кандидати за всеки от езиците в конкурса, които са получили най-висок брой точки на писмените изпити, ще бъдат поканени да се явят на устните изпити, при условие че са получили изискваната минимална оценка на всеки изпит. В случай на равен резултат конкурсната комисия ще одобри за последното място всички кандидати с такъв резултат за всеки от езиците.

Устни изпити

г) Събеседване с конкурсната комисия на език 1 и на език 2, за да се оцени, като се вземат предвид всички елементи от досието за кандидатстване, способността Ви да изпълнявате задачите, описани в точката „Естество на служебните задължения“ в европейска институция. Конкурсната комисия може да реши да провери познанията Ви по другите официални езици, които сте заявили във формуляра за кандидатстване.

Максимална продължителност на изпита: 45 минути

Оценяване: от 0 до 40 точки; необходим минимум: 20/40

Работата от изпит д) на кандидатите, които не са достигнали минималната оценка за изпит г), няма да бъде оценявана.

д)      Изпит, състоящ се в разискване в група или ролева игра на език 2, за да се даде възможност на конкурсната комисия да оцени способностите Ви за адаптиране, водене на преговори и вземане на решения, както и поведението Ви в група.

Продължителността на изпита, състоящ се в разискване в група, ще бъде определена от конкурсната комисия в зависимост от окончателния състав на групите.

Максималната продължителност на ролевата игра е 25 минути.

Оценяване: от 0 до 20 точки; необходим минимум: 10/20

Тези изпити може да бъдат организирани дистанционно.

Ще получите своевременно инструкции за писмените и устните изпити. Провеждането на изпитите е предвидено за определени дата и час. Ако не отговорите на покана, ако с Вас не може да бъде установена връзка по електронна поща или ако не се явите на даден изпит, рискувате да бъдете дисквалифициран(-а). Трябва стриктно да следвате инструкциите. Всеки случай на неспазване на инструкциите или на поведение, което не е в съответствие с инструкциите, води до незабавно дисквалифициране.

 1. Включване в списъка на подходящите кандидати

Конкурсната комисия ще изготви за всеки от езиците в конкурса списък на подходящите допустими кандидати, получили най-високите общи оценки от изпитите, както е посочен в дял А, точка 1 „Общи положения“. Общите оценки се получават, като се сумират точките, получени на всеки от писмените и устните изпити, при условие че кандидатите са получили необходимия минимум на всеки от изпитите. В случай на равен резултат за последното място в списъка се включват всички кандидати с такъв резултат за всеки от езиците. Имената на издържалите успешно конкурса кандидати ще бъдат подредени по азбучен ред.

Списъкът на подходящите кандидати е валиден до 31 декември 2025 г. Валидността му може да бъде удължена с решение на органа по назначаване. В този случай издържалите успешно конкурса кандидати, които са включени в списъка, ще бъдат уведомени своевременно.

Издържалите успешно конкурса кандидати ще бъдат уведомени поотделно за резултатите си, а списъкът на подходящите кандидати ще бъде публикуван на официалния уебсайт на Европейския парламент.

Ако Ви бъде предложена работа, трябва да представите, с цел удостоверяване на автентичността, оригиналите на всички изисквани документи, а именно Вашите дипломи и удостоверения за работа.

Фактът, че дадено име фигурира в списък на одобрени кандидати, не представлява нито право, нито гаранция за наемане на работа.

 

В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

Условия за регистрация:

Кандидатства се чрез платформата Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/bg_BG.

Трябва да прочетете внимателно Ръководството на вниманието на кандидатите в конкурси, организирани от Европейския парламент, преди да попълните формуляра за кандидатстване и да предоставите съответните удостоверителни документи.

Краен срок за подаване на кандидатурите 

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 

 

25 юли 2022 г. в 17.00 ч., люксембургско време.

 

Автоматично ще Ви бъде изпратено потвърждение за получаване веднага след като Вашият формуляр за кандидатстване бъде валидиран.

Кандидатите се умоляват да НЕ СЕ ОБАЖДАТ ПО ТЕЛЕФОНА на службите на Европейския парламент във връзка с настоящия конкурс.