This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/259/S - ZAČASNI USLUŽBENEC, STROKOVNO-TEHNIČNI USLUŽBENEC (AST 3)

Kraj : Luxembourg
Publication end on external website : 22/11/2021 12:00
Pristojna služba : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : PE/259/S - ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) ET TECHNIQUE
Navodila za kandidate :

Splošne opombe

Pred prijavo skrbno preberite vodič za kandidate, ki je priložen razpisu.

Vodič je sestavni del razpisa za prosto delovno mesto, v katerem so razložena pravila, ki veljajo v zvezi s postopki, in pogoji za prijavo.

 

 

KAZALO

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA SPREJEM

B. POSTOPEK

C. ODDAJA PRIJAV

PRILOGA: VODIČ ZA KANDIDATE V IZBIRNIH POSTOPKIH, KI JIH ORGANIZIRA EVROPSKI PARLAMENT

 

 

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA SPREJEM

1. Splošne opombe

Evropski parlament se je odločil začeti izbirni postopek za zasedbo začasnega delovnega mesta strokovno-tehničnega uslužbenca (AST 3) v Generalnem direktoratu za infrastrukturo in logistiko, Direktoratu za logistiko, Oddelku za dodeljevanje pisarn in selitve.

Iskani profil je strokovno-tehnični uslužbenec, odgovoren za usklajevanje zadev, povezanih s popravili v pisarnah in selitvami za uporabnike Evropskega parlamenta v Luxembourgu.

Pogodba bo sklenjena za nedoločen čas. Delovno mesto se uvršča v plačilni razred AST 3, prva stopnja, za katerega je določena osnovna mesečna plača v višini 3841,17 EUR. Od plače se obračuna davek Unije in drugi odtegljaji iz Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Plača je oproščena nacionalnega davka. Stopnja, v katero bodo uvrščeni uspešni kandidati in kandidatke, bo prilagojena njihovim delovnim izkušnjam. Osnovni plači bodo pod določenimi pogoji prišteta nadomestila.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave brez diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože, narodnostnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti nacionalni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.

Opis nalog

2. Opis nalog

Generalni direktorat za infrastrukturo in logistiko (GD INLO) skrbi za dobro upravljanje infrastrukture in logistike v različnih krajih dela Evropskega parlamenta.
Naloge GD INLO so:

 • tehnično in administrativno upravljanje vseh stavb, ki jih uporablja Evropski parlament v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu, ter pisarn za stike v državah članicah;
 • upravljanje opreme in storitev, potrebnih za delovanje stavb;
 • skrb za opremo (nakupi, prevoz, selitve, kurirske in gostinske storitve, trgovine itd.) in za praktične vidike organizacije sej;

Oseba, s katero bo sklenjena pogodba o zaposlitvi, bo odgovorna za usklajevanje zadev, povezanih z dodeljevanjem pisarn in selitvami za uporabnike Evropskega parlamenta, in bo svoje delo opravljala v Luxembourgu. Pod vodstvom vodje oddelka bo v okviru programov in prednostnih nalog, ki jih določijo parlamentarni organi in njihovi nadrejeni, opravljala naslednje naloge:

 • skrb za prostore in materialne dobrine: načrtovanje, usklajevanje, obravnava in spremljanje prošenj za dodeljevanje pisarn, selitve in opremljanje pisarn za upravo v Luxembourgu ter usklajevanje z vsemi zadevnimi službami;
 • nadzorovanje in optimizacija prostorov za skladiščenje materiala in pohištva v treh krajih dela;
 • seznanjanje različnih tehničnih služb (telekomunikacija, selitveni delavci) o spremembah pri dodeljevanju pisarn;
 • obravnava zahtev za tehnično posredovanje in zagotavljanje nadaljnjega ukrepanja.

Opravljanje teh nalog med drugim zahteva odlične organizacijske sposobnosti, sposobnost usklajevanja, dajanja pobud pri iskanju izvedljivih in domiselnih rešitev za zahteve po upravljanju prostorov. Potrebno je temeljito in praktično poznavanje logistike in storitev za stranke ter poznavanje pisarniške programske opreme. Za to delovno mesto se zahtevajo zelo dobre komunikacijske spretnosti in sposobnost za timsko delo. 

Predvideti je treba tudi pogosta poslovna potovanja v različne kraje dela Evropskega parlamenta ter številne notranje in zunanje stike.

Pogoji za prijavo

3. Pogoji za sprejem

Na dan, ki je določen kot končni rok za oddajo prijav, morate izpolnjevati naslednje pogoje:

(a) Splošni pogoji

V skladu s členom 12(2) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije je treba:

 • biti državljan ali državljanka ene od držav članic Evropske unije,
 • uživati vse državljanske pravice,
 • imeti izpolnjene vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka ter
 • imeti osebnostne lastnosti, potrebne za opravljanje zadevnih delovnih nalog.

(b) Posebni pogoji

(i) Zahtevani nazivi in diplome

Da bi se lahko prijavili na razpis, potrebujete:

 • diplomo visokošolske izobrazbe

ali

 • spričevalo srednješolske izobrazbe, ki omogoča nadaljnje izobraževanje na višji stopnji, in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju, povezanem z zahtevanimi nalogami,

ali

 • strokovno usposobljenost ali najmanj štiri leta ustreznih delovnih izkušenj. Upravljanje stavb Evropskega parlamenta zahteva poznavanje njegovih direktoratov, služb in strank. Poleg tega je treba preverjati, organizirati in zagotavljati številno in raznoliko opremo. Praktične izkušnje so koristne, potrebne in pomembne za zagotavljanje nemotenih storitev.

Delovne izkušnje iz druge in tretje alineje se ne bodo upoštevale pri ocenjevanju delovnih izkušenj iz točke A.3(b)(ii).      

(ii) Zahtevane delovne izkušnje

Najmanj tri leta ustreznih delovnih izkušenj na področju administrativnega (dodeljevanje) in tehničnega (selitve, urejanje in vzdrževanje) upravljanja prostorov po tem, ko ste pridobili kvalifikacije ali delovne izkušnje iz točke A.3(b)(i).

(iii) Znanje jezikov

Zelo dobro (stopnja C1) morate poznati enega od uradnih jezikov Evropske unije (jezik 1), ki so: angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina ali švedščina,

in

zadovoljivo (stopnja B2) poznati angleščino ali francoščino (jezik 2).
Jezik 2 ne sme biti isti kot jezik 1.

Minimalne zahtevane stopnje znanja veljajo za vse štiri jezikovne spretnosti (govorno sporazumevanje, pisanje ter bralno in slušno razumevanje). Te spretnosti ustrezajo tistim v skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike (https://europa.eu/europass/sl/common-european-framework-reference).

Kandidate in kandidatke obveščamo, da sta bila angleščina in francoščina (jezik 2) v tem izbirnem postopku določeni v skladu z interesom službe, ki narekuje kvalifikacije na podlagi narave nalog. Izbrana oseba mora biti sposobna razumeti, katere so njene zadolžitve, obdelovati spise ter se učinkovito sporazumevati z notranjimi in zunanjimi sogovorniki, nadrejenimi in sodelavci.

Za te zadolžitve se uporabljata ta dva jezika, zato mora biti izbrana oseba za njihovo opravljanje in svoj prispevek k dobremu delovanju službe sposobna delati in učinkovito komunicirati najmanj v enem od teh dveh jezikov.
Poleg tega morajo vsi kandidati in kandidatke zaradi enake obravnave, tudi tisti, ki enega od teh dveh jezikov prijavijo kot prvi uradni jezik, zadovoljivo obvladati tudi drug jezik.

Sprejem v izbirni postopek

B. POSTOPEK

Postopek poteka na podlagi kvalifikacij in preizkusov.

1. Sprejem v izbirni postopek

Če

 • izpolnjujete splošne pogoje za prijavo in
 • ste prijavo oddali v skladu z zahtevami in v določenem roku,

bo izbirni odbor obravnaval vašo prijavo glede na posebne pogoje za sprejem.

Če izpolnjujete posebne pogoje, vas bo izbirni odbor uvrstil v izbirni postopek.

Odbor odloča izključno na podlagi navedb iz prijavnice, ki so podprte z dokazili.

Ocena kvalifikacij

2. Ocenjevanje kvalifikacij

Izbirni odbor bo po vnaprej določeni lestvici ocenil kvalifikacije kandidatov in kandidatk, sprejetih v izbirni postopek, ter pripravil seznam 12 najboljših kandidatov in kandidatk, ki bodo povabljeni na pisni preizkus.

Izbirni odbor bo pri ocenjevanju kvalifikacij zlasti upošteval naslednje elemente, ki jim je treba v prijavnici priložiti dokazila:

 • delovne izkušnje pri vzdrževanju in dodeljevanju delovnih prostorov (pisarn) v stavbah, katerih površina je večja od 30 000 m2;
 • delovne izkušnje pri usklajevanju opremljanja (tudi pri selitvah) ter zlasti pri vodenju delovnih ekip;
 • delovne izkušnje pri gospodarjenju z inventarjem in zalogami;
 • izkušnje pri delu z notranjimi in zunanjimi subjekti, na primer z izvajalci;
 • izkušnje z uporabo informacijskih aplikacij za upravljanje prostorov, zalog in selitev;
 • izkušnje v mednarodnem in/ali večkulturnem okolju.

Ocena: od 0 do 20 točk.

Preizkusi

3. Preizkusi

Pisni preizkus

(a) Pisna naloga v jeziku 2 (angleščina ali francoščina) na podlagi dokumentacije, s katero se preverjata sposobnost opravljanja nalog, opisanih pod točko A.2., ter sposobnost pisanja besedil.

Trajanje preizkusa: 3 ure.
Ocena: od 0 do 40 točk (minimalno število točk: 20).
Ta preizkus se opravi na daljavo prek računalnika.

Šest najboljših kandidatov in kandidatk, ki bodo na pisnem preizkusu zbrali največ točk, bo povabljenih na ustne preizkuse, če bodo zbrali vsaj najnižje potrebno število točk.

Ustna preizkusa

(b) Razgovor z izbirnim odborom v jeziku 2 (angleščini ali francoščini), na katerem se ob upoštevanju vseh informacij, ki ste jih navedli v prijavnici, oceni vaša primernost za opravljanje nalog iz točke A.2. Izbirni odbor se lahko odloči, da preizkusi vaše jezikovno znanje v skladu s podatki, navedenimi v prijavnici.

Trajanje preizkusa: največ 45 minut.
Ocena: od 0 do 40 točk (minimalno število točk: 20).

(c) Preizkus v obliki skupinske razprave ali igre vlog v jeziku 2 (angleščini ali francoščini), na podlagi katerega bo lahko izbirni odbor ocenil vašo sposobnost prilagajanja in pogajanja, vašo ustvarjalnost ter sposobnost sprejemanja odločitev in obnašanja v skupini.

Trajanje skupinske razprave bo določil izbirni odbor glede na končno sestavo skupin.
Igra vlog lahko traja največ 20 minut.
Ocena: od 0 do 20 točk (minimalno število točk: 10).

Preizkusa bosta potekala na daljavo.

Navodila v zvezi s pisnimi in ustnimi preizkusi boste prejeli pravočasno. Preizkusi bodo potekali na določen dan in ob določeni uri. Če ne boste odgovorili na vabilo k sodelovanju, ne boste dosegljivi prek elektronske pošte ali se ne boste udeležili katerega od preizkusov, boste izločeni iz izbirnega postopka. Natančno morate upoštevati navodila. Če jih ne boste upoštevali ali če ne boste ravnali v skladu z njimi, boste nemudoma izločeni iz postopka.

Seznam primernih kandidatov

4. Seznam uspešnih kandidatov in kandidatk

Na seznam uspešnih kandidatov in kandidatk bodo po vrsti glede na skupno oceno uvrščeni trije kandidati in kandidatke, ki bodo zbrali najvišje skupno število točk v izbirnem postopku (skupna ocena kvalifikacij in preizkusov) in ki bodo zbrali potrebno število točk v vsakem od preizkusov.

S svojimi rezultati boste seznanjeni s pisnim obvestilom.

Seznam uspešnih kandidatov in kandidatk bo objavljen v intranetu Evropskega parlamenta.

Veljal bo do 31. decembra 2025, organ za imenovanja pa lahko podaljša njegovo veljavnost. Vsi ki bodo uvrščeni na seznam, bodo o morebitnem podaljšanju pravočasno obveščeni.

Če boste dobili ponudbo za zaposlitev, boste morali v pregled predložiti izvirnike vseh zahtevanih dokumentov, tudi diplom in potrdil o zaposlitvi.

Uvrstitev na ta seznam ne pomeni pravice do zaposlitve in je tudi ne zagotavlja.

Oddaja prijav

C. ODDAJA PRIJAV

Za prijavo potrebujete uporabniški račun na spletni platformi Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sl_SL. Ustvarite lahko SAMO EN uporabniški račun. Račun ustvarite tako, da kliknete na zavihek „prijava na spletu“, ki ga najdete na koncu strani.

Preden izpolnite prijavnico in pošljete ustrezna dokazila, pozorno preberite vodič za kandidate v izbirnih postopkih, ki jih organizira Evropski parlament.

Rok za oddajo prijav

Rok za prijavo je

22. november 2021 ob 12.00 (poldne) po luksemburškem času.

Ko bo vaša prijavnica potrjena, boste prejeli samodejno obvestilo o njenem prejemu.

 

Prosimo vas, da NE TELEFONIRATE glede časovnega razporeda postopka.