This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/259/S - VÄLIAIKAINEN TOIMIHENKILÖ, HALLINNOLLINEN JA TEKNINEN AVUSTAJA (AST 3)

Paikka : Luxemburg
Publication end on external website : 22/11/2021 12:00
Yksikkö : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : PE/259/S - ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) ET TECHNIQUE
Opas hakijoille :

Yleistä

Hakijoita kehotetaan lukemaan huolellisesti tämän palvelukseenottoilmoituksen liitteenä oleva opas ennen hakemuksen jättämistä.

Kyseinen opas on erottamaton osa palvelukseenottoilmoitusta, ja sen tarkoituksena on selvittää menettelyjä koskevia sääntöjä ja osallistumisedellytyksiä.

 

 

SISÄLLYS

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

B. MENETTELY

C. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

LIITE: OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄRJESTÄMIIN VALINTAMENETTELYIHIN OSALLISTUVILLE HAKIJOILLE

 

 

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

1. Yleistä

Euroopan parlamentti on päättänyt järjestää menettelyn väliaikaisen toimihenkilön toimen (AST 3) täyttämiseksi infrastruktuurin ja logistiikan pääosaston logistiikkaosastoon kuuluvassa tila-asioiden ja muuttopalvelujen yksikössä.

Tällä ilmoituksella haetaan hallinnollista ja teknistä avustajaa, joka vastaa toimistotilojen kohdentamisen ja muuttopalvelujen koordinoinnista kaikille käyttäjille Euroopan parlamentin Luxemburgin toimipaikassa.

Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Palvelukseen otettava hakija nimitetään palkkaluokan AST 3 ensimmäiseen palkkatasoon, jonka peruspalkka on 3 841,17 euroa kuukaudessa. Palkasta pidätetään unionille suoritettava vero ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaiset muut pidätykset. Siitä ei pidätetä kansallista veroa. Palkkatasoa, johon palvelukseen otettava hakija (otettavat hakijat) nimitetään, voidaan kuitenkin mukauttaa hakijan työkokemuksen perusteella. Peruspalkan lisäksi voidaan tietyin edellytyksin maksaa myös muita korvauksia.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakijat syrjimättä ketään sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, perhetilanteen tai muun sellaisen seikan perusteella.

Toimenkuva

2. Toimenkuva

Infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto (INLO-pääosasto) huolehtii osaltaan Euroopan parlamentin eri toimipaikkojen infrastruktuurin ja logistiikan moitteettomasta hallinnoinnista.
INLO-pääosaston tehtävänä on

 • hallinnoida Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa Euroopan parlamentin käytössä olevia rakennuksia sekä jäsenvaltioissa sijaitsevien yhteystoimistojen kiinteistöjä teknisistä ja hallinnollisista tehtävistä huolehtien
 • hallinnoida kiinteistöjen toimintaan liittyvistä laitteista ja palveluista vastaavia yksikköjä
 • huolehtia laitteista (hankinnat, kuljetukset, muutot, lähettipalvelut, ravintolapalvelut, henkilöstömyymälät jne.) sekä kokouksiin liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Palvelukseen otetun henkilön asemapaikka on Luxemburg. Hän vastaa osaltaan toimistotilojen kohdentamisen ja siihen liittyvien muuttopalvelujen koordinoinnista käyttäjille Euroopan parlamentissa. Hän toimii yksikönpäällikön alaisuudessa ja noudattaa parlamentin elinten ja niiden johdon laatimia ohjelmia ja prioriteetteja. Hänen tehtäviinsä kuuluu

 • tilojen ja laitteiden hallinnointi: toimistotilojen jakamista, muuttoja ja kalustamista koskevien hallinnon esittämien pyyntöjen käsittelyn ja seurannan suunnittelu ja koordinointi Luxemburgissa ja koordinointi kaikkien asianomaisten yksikköjen kanssa
 • laitteiden ja kalusteiden varastotilojen valvonta ja optimointi kolmessa toimipaikassa
 • teknisille yksiköille (tietoliikenne, muuttopalvelut) ilmoittaminen toimistotilojen jakamisen muutoksista
 • teknisiä toimenpiteitä koskevien yksikköjen pyyntöjen käsittely ja niiden jatkotoimista huolehtiminen.

Tehtävien hoitaminen edellyttää lisäksi erinomaista organisointi-, koordinointi- ja aloitekykyä toteuttamiskelpoisten ja luovien ratkaisujen löytämiseksi tilojen hallinnointia koskeviin pyyntöihin. Logistiikan ja asiakaspalvelun perusteellinen käytännön tuntemus sekä toimisto-ohjelmistojen tuntemus ovat olennaisen tärkeitä valmiuksia. Toimenkuva edellyttää erittäin hyviä viestintätaitoja ja tiimityöskentelytaitoja.

Työhön kuuluu usein virkamatkoja parlamentin toimipaikkojen välillä sekä tiivistä yhteydenpitoa sisäisiin ja ulkopuolisiin tahoihin.

Osallistumisedellytykset

3. Edellytykset valintamenettelyyn osallistumiselle

Hakijan on hakemusten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä täytettävä seuraavat edellytykset:

(a) Yleiset edellytykset

Unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti

 • hakijan on oltava Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen
 • hakijalla on oltava täydet kansalaisoikeudet
 • hakijan on oltava täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa
 • hakijan on täytettävä tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

(b) Erityisedellytykset

(i) Vaadittavat tutkinnot ja todistukset

Hakijalla on oltava

 • keskiasteen jälkeisen koulutuksen suorittamisesta annettu tutkintotodistus

tai

 • ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuksen suorittamisesta annettu tutkintotodistus, joka antaa oikeuden keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus toimenkuvaan suoraan liittyvistä tehtävistä

tai

 • vastaavan tasoinen ammatillinen koulutus tai neljän vuoden työkokemus. Euroopan parlamentin käytössä olevien rakennusten hallinnointi edellyttää osastojen, yksikköjen ja asiakkaiden tuntemusta. Lisäksi lukuisat erilaiset laitteet on tarkastettava ja on huolehdittava niiden järjestelystä ja toimintakunnosta. Käytännön työkokemus on myös välttämätöntä ja tärkeää, ja siitä on hyötyä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Toisessa ja kolmannessa alakohdassa vaadittavaa työkokemusta ei oteta huomioon arvioitaessa A osan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdassa vaadittavaa työkokemusta.

(ii) Vaadittava työkokemus

Hakijalla on oltava A osan 3 kohdan b alakohdan i alakohdassa vaaditun tutkinnon suorittamisen tai työkokemuksen saamisen jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus toimitilojen hallinnoinnin hallinnollisista (tilojen jakaminen) ja teknisistä (muutto, varustelu ja kunnossapito) tehtävistä.

(iii) Kielitaito

Hakijalla on oltava perusteellinen taito (C1-taso) yhdessä Euroopan unionin virallisessa kielessä (kieli 1), joita ovat bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro,

ja

tyydyttävä taito (B2-taso) englannin tai ranskan kielessä (kieli 2).
Kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1.

Edellä mainittuja vähimmäisvaatimuksia sovelletaan kaikkiin hakemuslomakkeessa mainittuihin kielitaidon osa-alueisiin (puhuminen, kirjoittaminen, kuullun ja luetun ymmärtäminen). Osa-alueet on mainittu kieliä koskevassa yhteisessä eurooppalaisessa viitekehyksessä (https://europa.eu/europass/fi/common-european-framework-reference).

Tämän valintamenettelyn vaihtoehdot kieleksi 2 (englanti ja ranska) on valittu toimielimen edun mukaisesti. Hakijoilta edellytetään vaadittavaa kielitaitoa toimenkuvasta johtuvista syistä. Palvelukseen otettavan henkilön on pystyttävä ymmärtämään työtehtävänsä, käsittelemään asiakokonaisuuksia ja kommunikoimaan tehokkaasti sisäisten ja ulkopuolisten tahojen, esimiesten ja kollegoiden kanssa. Kaikkien tehtävien suorittamisessa käytetään molempia kieliä.

Sen vuoksi palvelukseen otettavan henkilön on tehtäviensä hoitamiseksi ja edistääkseen osaltaan yksikön asianmukaista toimintaa pystyttävä työskentelemään ja kommunikoimaan tehokkaasti ainakin yhdellä näistä kahdesta kielestä.
Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi hakijan, jonka ensimmäinen kieli on jokin näistä kahdesta kielestä, on silti osattava riittävästi toista kieltä, jonka on myös oltava toinen näistä kahdesta kielestä.

Valintamenettelyyn hyväksyminen

B. MENETTELY

Menettely perustuu tutkintotodistuksiin ja kokeisiin.

1. Valintamenettelyyn hyväksyminen

Jos

 • täytät valintamenettelyyn osallistumisen yleiset edellytykset ja
 • olet jättänyt asianmukaisen hakemuksen määräaikaan mennessä,

valintalautakunta käsittelee hakemuksesi ottaen huomioon valintamenettelyyn osallistumisen erityisedellytykset.

Jos täytät valintamenettelyyn osallistumisen erityisedellytykset, valintalautakunta hyväksyy hakemuksesi valintamenettelyyn.

Valintalautakunta perustaa päätöksensä ainoastaan hakulomakkeessa annettuihin tietoihin, jotka on osoitettava oikeiksi asiakirjatodistein.

Pätevyyden arviointi

2. Pätevyyden arviointi

Valintalautakunta arvioi valintamenettelyyn hyväksyttyjen hakijoiden pätevyyttä ennalta laadittua arviointitaulukkoa käyttäen ja laatii luettelon 12 parhaasta hakijasta, jotka kutsutaan kirjalliseen kokeeseen.

Hakijoiden pätevyyttä arvioidessaan valintalautakunta ottaa erityisesti huomioon seuraavat, hakemukseen liitetyin asiakirjatodistein oikeaksi osoitettavat seikat:

 • työkokemus työtilojen (toimistotilojen) seurannasta ja kohdentamisesta yli 30 000 m2:n rakennuksissa
 • työkokemus tilojen varustelun (myös muuttojen) koordinoinnista ja erityisesti ryhmän johtamisesta
 • työkokemus inventoidun irtaimiston ja varastojen hallinnoinnista
 • kokemus työskentelystä sisäisten tai ulkoisten tahojen, esimerkiksi palveluntarjoajien, kanssa
 • kokemus tilojen, varastojen ja muuttopalvelujen hallinnoinnin tietoteknisten sovellusten käytöstä
 • kokemus työskentelystä kansainvälisessä ja/tai monikulttuurisessa ympäristössä.

Pisteytys: 0–20 pistettä.

Kokeet

3. Kokeet

Kirjallinen koe

(a) Tekstin laatiminen kielellä 2 (englanti tai ranska) asiakirjakokonaisuuden pohjalta. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa kuvatuista tehtävistä sekä heidän kykyään laatia tekstejä.

Kokeen kesto: 3 tuntia.
Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä: 20 pistettä).
Koe järjestetään verkossa tietokonetta käyttäen.

Kirjallisesta kokeesta kuusi eniten pisteitä saanutta hakijaa kutsutaan suullisiin kokeisiin, edellyttäen, että he ovat saaneet vaaditun vähimmäispistemäärän.

Suulliset kokeet

(b) Valintalautakunta haastattelee hakijoita kielellä 2 (englanti tai ranska). Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa kuvatuista tehtävistä ottaen huomioon kaikki hakemuksesta esiin tulevat seikat. Valintalautakunta voi päättää testata hakijoiden hakulomakkeessa mainitsemaa muuta kielitaitoa.

Kokeen enimmäiskesto: 45 minuuttia.
Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä: 20 pistettä).

(c) Ryhmäkeskustelu- tai roolipelikoe kielellä 2 (englanti tai ranska). Valintalautakunta arvioi kokeen avulla hakijoiden sopeutumiskykyä, neuvottelutaitoja, luovuutta, päätöksentekokykyä ja käyttäytymistä ryhmässä tai tietyssä tilanteessa.

Valintalautakunta määrittää ryhmäkeskustelukokeen keston ryhmien lopullisen kokoonpanon perusteella.
Roolipelikokeen enimmäiskesto on 20 minuuttia.
Pisteytys: 0–20 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä: 10 pistettä).

Kokeet järjestetään etäyhteyden avulla.

Hakijoille annetaan hyvissä ajoin ohjeet kirjallisia ja suullisia kokeita varten. Kokeet järjestetään määrättynä ajankohtana. Jos et vastaa kutsuun, et ole tavoitettavissa sähköpostitse tai et osallistu kokeeseen, sinut hylätään. Sinun on noudatettava annettuja ohjeita kirjaimellisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai toimiminen niiden vastaisesti johtaa välittömään hylkäämiseen.

Soveltuvien hakijoiden luettelo

4. Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjaaminen

Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjataan paremmuusjärjestyksessä niiden kolmen hakijan nimet, jotka ovat saaneet eniten pisteitä koko menettelystä (pätevyyden arviointi ja kokeet), edellyttäen että he ovat saaneet jokaisesta kokeesta vaaditun vähimmäispistemäärän.

Tulokset ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti ja kirjallisesti.

Soveltuvien hakijoiden luettelo julkaistaan Euroopan parlamentin intranetsivustolla.

Soveltuvien hakijoiden luettelo on voimassa 31. joulukuuta 2025 asti. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa nimittävän viranomaisen päätöksellä. Tässä tapauksessa luetteloon kirjatuille ilmoitetaan asiasta.

Hakijoiden, joille tarjotaan työpaikkaa, on todentamista varten esitettävä alkuperäisinä kaikki vaaditut asiakirjat, muun muassa tutkinto- ja työtodistukset.

Soveltuvien hakijoiden luetteloon pääsy ei tarkoita sitä, että hakijalla olisi oikeus tulla otetuksi palvelukseen, eikä anna siitä mitään takeita.

Hakemuksen jättäminen

C. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

Hakemus on jätettävä Apply4EP-alustaa käyttäen: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/fi_FI. Voit luoda vain YHDEN tilin. Napsauta tätä varten sivun lopussa olevaa kohtaa ”Hae verkossa”.

Tutustu huolellisesti oppaaseen Euroopan parlamentin järjestämiin valintamenettelyihin osallistuville hakijoille ennen hakulomakkeen täyttämistä ja liitä lomakkeeseen asiaankuuluvat asiakirjatodisteet.

Hakemusten jättämisen määräaika

Hakemukset on jätettävä viimeistään

22. marraskuuta 2021 klo 12.00 Luxemburgin aikaa.

Hakulomakkeen validoinnin jälkeen sinulle lähetetään automaattisesti vastaanottotodistus.

 

ETHÄN PYYDÄ PUHELIMITSE tietoja aikataulusta.