This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/259/S - AJUTINE TEENISTUJA, HALDUSTEHNILINE ASSISTENT (AST 3)

Koht : Luxembourg
Publication end on external website : 22/11/2021 12:00
Teenistus : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : PE/259/S - ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) ET TECHNIQUE
Juhend kandidaatidele :

Üldteave

Enne kandideerimist lugege tähelepanelikult läbi töölevõtmise teadaande lisas esitatud juhend kandidaatidele.

Juhend on töölevõtmise teadaande lahutamatu osa ning aitab mõista valikumenetluse reegleid ja kandideerimiskorda.

 

 

SISUKORD

A. TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

B. MENETLUSE ETAPID

C. KANDIDEERIMINE

LISA: JUHEND EUROOPA PARLAMENDI KORRALDATAVATES VALIKUMENETLUSTES OSALEVATELE KANDIDAATIDELE

 

 

A. TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

1. Üldised märkused

Euroopa Parlament on otsustanud alustada menetlust haldustehnilise assistendi ajutise teenistuja ametikoha (AST 3) täitmiseks infrastruktuuri ja logistika peadirektoraadi logistika direktoraadi kontoriruumide jaotuse ja kolimisüksuses.

Haldustehnilise assistendi ülesanne on koordineerida Euroopa Parlamendi hoonete kasutajatele osutatavate kontoriruumide jaotuse ja kolimisteenustega seotud küsimusi Luxembourgis.

Leping sõlmitakse tähtajatuna. Haldustehniline assistent võetakse tööle palgaastme AST 3 esimesele järgule põhipalgaga 3841,17 eurot kuus. Töötasult peetakse kinni ühenduse maks ja muud Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste kohaselt ette nähtud maksud. Töötasu ei maksustata ühegi riikliku maksuga. Valitud kandidaat või kandidaadid võidakse võtta tööle ka muule palgajärgule, olenevalt töökogemusest. Põhipalgale võivad teatavatel tingimustel lisanduda hüvitised.

Euroopa Parlament rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel.

Tööülesanded

2. Ametikoha kirjeldus

Infrastruktuuri ja logistika peadirektoraat (DG INLO) aitab kaasa infrastruktuuri ja logistika tulemuslikule haldamisele Euroopa Parlamendi eri töökohtades.
DG INLO:

 • vastutab kõiki Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis asuvaid Euroopa Parlamendi hooneid ning liikmesriikides asuvaid büroosid puudutavate tehniliste ja haldusküsimuste eest;
 • haldab nimetatud hoonete varustuse ja käitamisega seotud teenuseid;
 • haldab varustust (hankimine, transportimine, kolimine, kullerteenus, toitlustamine, sisustus, kauplused jne) ja korraldab koosolekute materiaalset poolt.

Luxembourgi tööle võetav ajutine teenistuja aitab koordineerida Euroopa Parlamendi hoonete kasutajaid puudutavaid kontoriruumide jaotuse ja kolimiste küsimusi. Ta täidab üksuse juhataja alluvuses ning parlamendi organite ja juhtkonna poolt kindlaks määratud programmide ja prioriteetide raames järgmisi ülesandeid:

 • ruumide ja materiaalse vara haldamine: administratsiooni Luxembourgis asuvate kontoriruumide jaotamise, kolimise ja kontoriruumide sisustamise kavandamine ja sellealaste taotluste käsitlemise koordineerimine ja järelmeetmed ning tegevuse koordineerimine kõigi asjaomaste teenistustega;
 • kolmes asukohas seadmete ja mööbli hoiuruumide järelevalve ja optimeerimine;
 • eri tehniliste teenistuste (telekommunikatsioonid, kolijad) teavitamine muudatustest kontoriruumide jaotuses;
 • teenistuste tehnilise abi taotluste käsitlemine ja täitmise kontroll.

Nende ülesannete täitmiseks on vaja väga head organiseerimis-, koordineerimis- ja algatusvõimet, et leida ruumide haldamise taotlustele teostatavaid ja loovaid lahendusi. Väga olulised on põhjalikud praktilised teadmised logistika ja klienditeeninduse vallas, samuti kontoritarkvara tundmine. Ametikoht nõuab väga head suhtlemis- ja meeskonnatööoskust.

Ametikoht eeldab sagedast viibimist lähetustel Euroopa Parlamendi töökohtades ja tihedat suhtlust nii Euroopa Parlamendis kui ka sellest väljaspool töötavate inimestega.

Osalemistingimused

3. Kandideerimistingimused

Kandidaat peab kandideerimisavalduse esitamise tähtajal vastama järgmistele tingimustele.

(a) Üldtingimused

Vastavalt Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 12 lõikele 2 peab kandidaat

 • olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik;
 • omama kõiki kodanikuõigusi;
 • olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused;
 • ning tal peavad olema eelnimetatud tööülesannete täitmiseks vajalikud isikuomadused.

(b) Eritingimused

(i) Nõutav kvalifikatsioon

Kandidaadil peab olema

 • diplomiga tõendatud kõrgharidus

või

 • diplomiga tõendatud keskharidus, mis võimaldab õpinguid jätkata keskharidusjärgses õppeasutuses, ning vähemalt kolme aasta pikkune töökogemus ametiülesannete laadiga otseselt seotud valdkonnas

või

 • nelja-aastane erialane koolitus või töökogemus samaväärsel tasemel. Euroopa Parlamendi kasutuses olevate hoonete haldamine eeldab teadmisi direktoraatide, teenistuste ja klientide kohta. Samuti tuleb kontrollida, organiseerida ja tagada paljude erinevate seadmete toimimist. Kohapeal omandatud erialase töö kogemus on samuti kasulik, vajalik ja oluline teenuste järjepidevuse tagamiseks.

Teises ja kolmandas taandes nõutud töökogemust ei võeta arvesse A osa punkti 3 alapunkti b alapunktis ii nõutud töökogemuse hindamisel.

(ii) Nõutav töökogemus

Pärast A osa punkti 3 alapunkti b alapunktis i nõutud kvalifikatsiooni või töökogemuse omandamist peab kandidaadil olema vähemalt kolmeaastane asjakohane töökogemus ruumide (jaotamise) haldamisel ja tehnilisel korraldamisel (kolimine, sisustamine ja hooldus).

(iii) Keeleoskus

Kandidaat peab tundma põhjalikult (C1 tase) ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt (1. keel), st kas bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi või ungari keelt,

ning

piisavalt (tase B2) inglise või prantsuse keelt (2. keel).
2. keel peab olema 1. keelest erinev.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool nõutud minimaalne tase kehtib kõigi kandideerimisavalduses märgitud keeleliste oskuste kohta (rääkimine, kirjutamine, lugemine, kuulamine). Need oskused vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendis (https://europa.eu/europass/et/common-european-framework-reference) määratletutele.

Selle valikumenetluse puhul valiti 2. keeleks (inglise ja prantsuse keel) sobivad keeled lähtuvalt teenistusüksuse huvidest, mis eeldavad sellist oskust ametiülesannete laadi tõttu. Väljavalitud töötaja peab olema võimeline saama aru täidetavatest ülesannetest, töötama dokumentidega ja suutma tulemuslikult suhelda parlamendisiseste ja -väliste koostööpartnerite, juhtkonna ja kolleegidega. Kõikide nende ülesannete täitmisel kasutatakse neid kahte keelt.

Seepärast peab tulevane töötaja oma ametiülesannete täitmiseks ja teenistuse tõrgeteta toimimiseks olema suuteline töötama ja tõhusalt suhtlema vähemalt ühes neist kahest keelest.
Võrdse kohtlemise kaalutlustel peab iga kandidaat oskama piisavalt nende kahe keele hulgast valitud teist keelt, isegi kui tema esimene keel on üks nimetatud kahest keelest.

Valikumenetlusele lubamine

B. MENETLUSE ETAPID

Menetlus põhineb kvalifikatsioonil ja katsetel.

1. Valikumenetluses osalema lubamine

Kui kandidaat

 • vastab kandideerimise üldtingimustele ja
 • on esitanud ettenähtud tähtajaks nõuetekohase kandideerimisavalduse,

vaatab valikukomisjon tema kandideerimisavalduse läbi ja otsustab, kas kandidaat vastab eritingimustele.

Kui kandidaat vastab ka eritingimustele, lubab valikukomisjon tal valikumenetluses osaleda.

Valikukomisjon tugineb seejuures üksnes kandideerimisavalduses esitatud andmetele, mille kohta on esitatud tõendavad dokumendid.

Kvalifikatsiooni hindamine

2. Kvalifikatsiooni hindamine

Valikukomisjon hindab eelnevalt kindlaks määratud hindamistabeli põhjal valikumenetluses osalema lubatud kandidaatide kvalifikatsiooni ja koostab nimekirja, milles on toodud 12 parimat kandidaati, kes kutsutakse kirjalikule katsele.

Kandidaatide kvalifikatsiooni hindamisel võtab valikukomisjon arvesse eelkõige järgmisi kandideerimisavalduses tõendatud kriteeriume:

 • töökogemus üle 30 000 m² suuruste hoonete tööruumide (kontoriruumide) haldamisel ja jaotamisel;
 • erialane töökogemus sisustamise (sh kolimise) koordineerimisel ja eelkõige meeskonnajuhtimisel;
 • erialane töökogemus inventarinimestikku kantud vara ja varude haldamisel;
 • töökogemus asutusesiseste või -väliste üksustega, nt teenuseosutajatega;
 • ruumide, varude ja kolimise haldamisega seotud IT-rakenduste kasutamise kogemus;
 • töökogemus rahvusvahelises ja/või mitmekultuurilises keskkonnas.

Punktiskaala: 0–20 punkti.

Katsed

3. Katsed

Kirjalik katse

(a) Kirjalik katse 2. keeles (inglise või prantsuse keel), mis eeldab teksti koostamist ette antud dokumentide põhjal ja mille eesmärk on hinnata kandidaatide suutlikkust täita A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesandeid ning kandidaatide kirjaliku teksti koostamise oskust.

Katse kestus: 3 tundi.
Punktiskaala: 0–40 punkti (nõutav minimaalne punktiarv: 20 punkti).
Katse korraldatakse kaugosaluse teel arvutipõhiselt.

Kõige rohkem punkte kogunud kuus parimat kandidaati kutsutakse suulistele katsetele, tingimusel et nad kogusid katsel vähemalt vajaliku arvu punkte.

Suulised katsed

(b) Vestlus valikukomisjoni liikmetega 2. keeles (inglise või prantsuse keel), et hinnata kandideerimisavalduses esitatud kõiki tegureid arvesse võttes kandidaatide suutlikkust täita A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesandeid. Valikukomisjon võib kontrollida kandidaatide kandideerimisavalduses esitatud konkreetsete keelte oskust.

Katse kestab maksimaalselt 45 minutit.
Punktiskaala: 0–40 punkti (nõutav minimaalne punktiarv: 20 punkti).

(c) Rühmavestluse või rollimängu vormis toimuv katse 2. keeles (inglise või prantsuse keel). Katse käigus hindab valikukomisjon kandidaatide kohanemisvõimet, läbirääkimisoskust, loovust ja otsustusvõimet, samuti käitumist rühmas või teatavas olukorras.

Valikukomisjon määrab rühmavestluse katse kestuse kindlaks olenevalt rühmade lõplikust koosseisust.
Rollimängu katse kestab maksimaalselt 20 minutit.
Punktiskaala: 0–20 punkti (nõutav minimaalne punktiarv: 10 punkti).

Need katsed korraldatakse kaugosaluse teel.

Kirjalike ja suuliste katsete juhised saadetakse kandidaatidele aegsasti enne katsete toimumist. Katsed toimuvad kindlaksmääratud kuupäeval ja kellaajal. Katsele kutsutud kandidaat, kes kutsele või meilidele ei vasta või ei võta katsest osa, arvatakse valikumenetlusest välja. Saadud juhiseid tuleb täpselt järgida. Kui kandidaat juhiseid ei järgi või ei käitu nende kohaselt, arvatakse ta kohe valikumenetlusest välja.

Sobivate kandidaatide nimekiri

4. Sobivate kandidaatide nimekiri

Sobivate kandidaatide nimekirja kantakse paremusjärjestuses kolme kandidaadi nimed, kes kogusid menetluses (kvalifikatsiooni hindamine ja katsed) kõige rohkem punkte, tingimusel et nad said igal katsel vähemalt vajaliku arvu punkte.

Kandidaate teavitatakse tulemustest individuaalselt kirja teel.

Sobivate kandidaatide nimekiri avaldatakse Euroopa Parlamendi intranetis.

Sobivate kandidaatide nimekiri kehtib 31. detsembrini 2025. Ametisse nimetava asutuse või ametiisiku otsusega võib seda tähtaega pikendada. Sellisel juhul antakse sellest nimekirja kantud kandidaatidele aegsasti teada.

Kui kandidaadile tehakse tööpakkumine, tuleb tal kontrollimiseks esitada kõigi nõutavate dokumentide, sealhulgas diplomite ja töötõendite originaalid.

Sobivate kandidaatide nimekirja kandmine ei anna õigust ega tagatist töökoha saamiseks.

Kandideerimisavalduste esitamine

C. KANDIDEERIMINE

Kandideerimiseks peab olema loodud konto platvormil Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/et_ET. Võite luua endale ainult ÜHE konto. Selleks klõpsake lehekülje allosas oleval nupul „Kandideeri veebis“.

Enne kandideerimisavalduse täitmist lugege tähelepanelikult läbi juhend Euroopa Parlamendi korraldatavates valikumenetlustes osalevatele kandidaatidele ja esitage asjakohased tõendavad dokumendid.

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on

22. november 2021 kell 12.00 (keskpäev) Luksemburgi aja järgi.

Pärast kandideerimisavalduse kinnitamist saadetakse teile automaatselt vastuvõtuteatis.

 

Palume menetluse ajakava küsimuses MITTE HELISTADA.