This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/259/S - СРОЧНО НАЕТ СЛУЖИТЕЛ, АДМИНИСТРАТИВЕН И ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ (AST 3)

Място : Люксембург
Край на публикуването на външен уебсайт : 22/11/2021 12:00
Отдел : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : PE/259/S - ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) ET TECHNIQUE
Ръководство на вниманието на кандидатите :

Общи положения

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите, приложено към настоящото обявление за наемане на работа.

Ръководството e неразделна част от обявлението за наемане на работа. То ще Ви помогне да разберете правилата, ръководещи процедурите по подбор, организирани от Европейския парламент, както и по какъв начин да подадете своята кандидатура.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

Б. ПРОЦЕДУРА

В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

 

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

1. Общи положения

Европейският парламент взе решение да открие процедура за заемане на една длъжност на срочно нает служител (AST 3) в Генералната дирекция за инфраструктури и логистика, Дирекция за логистика, Отдел за разпределяне на офиси и пренасяне.

Търсеният профил е на административен и технически асистент, отговарящ за координацията на всички въпроси, свързани с разпределянето на офисите и пренасянията за всички ползватели от Европейския парламент в Люксембург.

Договорът ще се сключи за неопределено време. Назначението ще се извърши на степен AST 3, първа стъпка, с основна месечна заплата от 3841,17 EUR. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно правилата, предвидени в Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Тя се освобождава от национално облагане. Стъпката, на която ще бъде назначен одобреният кандидат, може обаче да бъде съобразена с неговия/нейния професионален опит. Освен това към основната заплата може да се прибавят, при определени условия, надбавки.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без дискриминация на основата на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

Естество на служебните задължения

2. Естество на служебните задължения

Генералната дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO) спомага за осигуряването на добро управление на инфраструктурата и на логистиката в различните места на работа на Европейския парламент.
Мисията на ГД INLO се състои в следното:

 • техническо и административно управление на всички сгради на Европейския парламент в Брюксел, Люксембург и Страсбург, както и на бюрата за връзка в държавите членки;
 • управление на службите, отговарящи за обезпечаването с оборудване и за предоставянето на услугите, необходими за експлоатацията на сградите;
 • управление на оборудването (закупуване, транспорт, пренасяне, куриерска служба, заведения за хранене, магазини и др.), както и практическа организация на заседанията.

С място на работа в Люксембург, наетият служител ще допринася за координацията на всички въпроси, свързани с разпределянето на офисите и пренасянето за ползвателите в Европейския парламент. Изпълнявани под ръководството на началник-отдела и в рамките на програмите и приоритетите, определени от органите на Парламента и от висшестоящите, задачите ще се състоят по-конкретно в:

 • управление на пространствата и инвентара в сградите: планиране и координиране на обработването и изпълнението на искания за предоставяне на офиси, за пренасяне и за оборудване на офиси с мебели за администрацията в Люксембург и координиране на всички свързани с това услуги;
 • надзор и рационализиране на помещенията за складиране на материали и мебели в трите места на работа;
 • информиране на различните технически служби (по телекомуникациите, по пренасянето) за промените в разпределението на офисите;
 • обработване на исканията за извършване на технически работи от страна на службите и проследяване на тяхното изпълнение.

За изпълнението на тези служебни задължения са необходими, наред с другото, отлични организационни умения, координация, инициативност за намиране на жизнеспособни и творчески решения на потребностите по отношение на управлението на различните пространства. Съществени са задълбочените практически познания в областта на логистиката и на обслужването на клиенти, както и познаването на офисния софтуер. За изпълнението на тези служебни задължения се изискват много добри комуникационни умения и способност за работа в екип.

Изискват се чести командировки в местата на работа на Европейския парламент, както и множество вътрешни и външни контакти.

Условия за допускане

3. Условия за допускане

Към крайния срок за подаване на кандидатурите трябва да отговаряте на следните условия:

(а) Общи условия

В съответствие с член 12, параграф 2 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз е необходимо кандидатът:

 • да бъде гражданин на една от държавите — членки на Европейския съюз,
 • да се ползва от своите граждански права,
 • да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба,
 • да притежава необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

б) Специални условия

(i) Необходими документи, удостоверяващи образователно-квалификационна степен, и дипломи

Трябва да притежавате:

 • образователна степен след завършено средно образование, удостоверена с диплома,

или

 • завършено средно образование, удостоверено с диплома, даваща достъп до висше образование, и след дипломирането си да сте придобили професионален опит с продължителност най-малко три години в пряка връзка с естеството на служебните задължения;

или

 • еквивалентно ниво на професионално обучение или професионален опит с продължителност четири години. Управлението на сградите на Европейския парламент изисква познаване на дирекциите, службите и клиентите. Освен това трябва да се проверява, организира и осигурява многобройно и разнообразно оборудване. Този професионален опит, придобит в практиката, е също така полезен, необходим и важен за осигуряване на безпрепятственото функциониране на службата.

Професионалният опит, изискван съгласно второто и третото тире, няма да бъде взет под внимание за оценката на необходимия професионален опит по дял A, точка 3, буква б), подточка ii).

(ii) Необходим професионален опит

Трябва да сте придобили, след квалификацията или професионалния опит, изисквани съгласно дял А, точка 3, буква б), подточка i), подходящ професионален опит с продължителност най-малко три години в административното управление (разпределяне) и техническото управление (премествания, оборудване и поддръжка) на помещения.

(iii) Езикови познания

Необходимо е задълбочено владеене (ниво С1) на един от официалните езици на Европейския съюз (език 1): английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски

и

задоволително владеене (ниво В2) на английски или френски език (език 2).
Език 2 трябва да бъде различен от език 1.

Моля, имайте предвид, че посочените по-горе минимални нива се прилагат за всяка област на езикови умения (устно изразяване, писмено изразяване, слушане с разбиране и четене с разбиране), посочени във формуляра за кандидатстване. Това са уменията, определени в Общата европейска референтна рамка за езиците (https://europa.eu/europass/bg/common-european-framework-reference).

Кандидатите се уведомяват, че допустимите варианти за език 2 (английски и френски) за целите на настоящата процедура за подбор са определени в съответствие с интереса на службата, за която е необходима определена квалификация поради естеството на служебните задължения. Новоназначеният служител трябва да бъде в състояние да разбира поставените му задачи, да работи по досиетата и да общува ефикасно с вътрешните и външните партньори, както и с висшестоящите служители и колегите си. Всички тези задачи се извършват на тези два езика.

Следователно, за да изпълнява своите задачи и да допринася за доброто функциониране на службата, наетото лице трябва да бъде способно да работи и да общува ефикасно поне на един от тези два езика.
Освен това, с оглед на равното третиране, всеки кандидат, дори да посочи един от тези два езика като първи официален език, трябва да има задоволително владеене на втори език, който трябва да бъде другият от въпросните два езика.

Допускане до процедурата за подбор

Б. ПРОЦЕДУРА

Процедурата се провежда по документи и чрез изпити.

1. Допускане до процедурата за подбор

Ако

 • отговаряте на общите условия за допускане и
 • сте подали своето досие за кандидатстване според изискваните условия и ред и в изисквания срок,

комисията за подбор ще разгледа досието Ви с оглед на специфичните условия за допускане.

Ако отговаряте на специфичните условия за допускане, комисията за подбор ще Ви допусне до процедурата за подбор.

За тази цел комисията се основава изключително на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения, подкрепени с удостоверителни документи.

Оценяване на квалификациите

2. Оценка на квалификацията

Въз основа на предварително установена скала за оценяване комисията за подбор извършва оценка на квалификацията на кандидатите, допуснати до процедурата за подбор, и изготвя списък на 12-те най-добри кандидати, които получават покана да се явят на писмения изпит.

При оценяването на квалификацията на кандидатите комисията за подбор отчита по-специално следните елементи, за които трябва да се приложат удостоверителни документи към формуляра за кандидатстване:

 • професионален опит в наблюдението и разпределянето на работни пространства (офиси) в сгради с площ над 30 000 кв.м.;
 • професионален опит в координирането на дейности по оборудване (включително пренасяне), и по-специално ръководство на екип;
 • професионален опит в управлението на инвентар и складови наличности;
 • опит в работа с външни или вътрешни субекти, например доставчици;
 • опит в използването на софтуерни приложения, свързани с управлението на пространства, складови наличности и пренасяне;
 • опит в международна и/или мултикултурна среда.

Оценяване: от 0 до 20 точки.

Изпити

3. Изпити

Писмен изпит

(а) Изготвяне на текст на език 2 (английски или френски) въз основа на досие, чиято цел е да се оцени способността Ви да упражнявате описаните в дял А, точка 2 функции, както и уменията Ви за писмено изразяване.

Продължителност на изпита: 3 часа.
Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки).
Този изпит ще бъде организиран дистанционно, на компютър.

6-имата най-добри кандидати, които са получили най-висок брой точки на писмения изпит, ще бъдат поканени на устните изпити, при условие че са получили изисквания минимален брой точки.

Устни изпити

(б) Събеседване с комисията за подбор на език 2 (английски или френски), за да се оцени, като се вземат предвид всички елементи от досието за кандидатстване, способността Ви да упражнявате описаните в дял А, точка 2 функции. Комисията за подбор може да реши да провери езиковите Ви познания, които сте заявили във формуляра за кандидатстване.

Максимална продължителност на изпита: 45 минути.
Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки).

(в) Изпит, състоящ се в разискване в група или ролева игра на език 2 (английски или френски), за да се даде възможност на комисията за подбор да оцени способностите Ви за адаптиране, водене на преговори, творчески подход и способност за вземане на решения, както и поведението Ви в група или при определени обстоятелства.

Продължителността на изпита, състоящ се в разискване в група, ще бъде определена от комисията за подбор в зависимост от окончателния състав на групите.
Максималната продължителност на ролевата игра е 20 минути.
Оценяване: от 0 до 20 точки (необходим минимум: 10 точки).

Тези изпити ще бъдат организирани дистанционно.

Ще получите своевременно инструкции за писмените и устните изпити. Провеждането на изпитите е предвидено за определена дата и час. Ако не отговорите на покана, ако с Вас не може да бъде установена връзка по електронна поща или ако не се явите на даден изпит, ще бъдете дисквалифициран(а). Трябва стриктно да следвате инструкциите. Всеки случай на неспазване на инструкциите или на поведение, което не е в съответствие с инструкциите, води до незабавно дисквалифициране.

Списък на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати

4. Включване в списъка на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати ще съдържа, по реда на постигнатите резултати, имената на тримата кандидати, които са получили най-голям брой точки в цялостната процедура (оценка на квалификацията и резултати от изпитите) и са достигнали определения минимален праг на всеки един от изпитите.

За резултатите си ще бъдете лично уведомен(а) с писмено съобщение.

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати ще бъде публикуван в интранета на Европейския парламент.

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати ще бъде валиден до 31 декември 2025 г.; Валидността му може да бъде удължена с решение на органа по назначаване. В този случай лицата, успешно преминали процедурата за подбор, ще бъдат уведомени своевременно.

Ако Ви бъде предложена работа, трябва да представите, с цел удостоверяване на автентичността, оригиналите на всички изисквани документи, а именно Вашите дипломи и удостоверения за работа.

Фактът, че дадено име фигурира в списък на успешно преминалите процедура за подбор кандидати, не представлява нито право, нито гаранция за наемане на работа.

Подаване на кандидатурите

В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

За да кандидатствате, трябва да разполагате с потребителски профил на платформата Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/bg_BG. Можете да създадете САМО ЕДИН потребителски профил. За целта трябва да отворите раздел „Кандидатстване онлайн“, който се намира в края на страницата.

Моля, прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите по процедурите за подбор, организирани от Европейския парламент, преди да попълните формуляра за кандидатстване и да предоставите съответните удостоверителни документи.

Краен срок за подаване на кандидатурите

Крайният срок за подаване на кандидатурите е

22 ноември 2021 г., 12.00 ч. (на обед) люксембургско време.

Автоматично ще Ви бъде изпратено потвърждение за получаване веднага след като Вашият формуляр за кандидатстване бъде валидиран.

 

Моля, НЕ СЕ ОБАЖДАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНА във връзка с графика на процедурата.