This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/232/S - UPRAVNI USLUŽBENEC, INŽENIR NA PODROČJU AVDIOVIZUALNIH MEDIJEV (AD 7)

Kraj : Bruselj
Publication end on external website : 10/09/2021 12:00
Pristojna služba : 00-Parlement Européen
Referenca : PE/232/S - AUDIOVISUAL ENGINEER
Navodila za kandidate :

Splošne opombe

Pred prijavo skrbno preberite vodič za kandidate, ki je priložen razpisu.

Vodič je sestavni del razpisa za prosto delovno mesto, v katerem so razložena pravila, ki veljajo v zvezi s postopki, in pogoji za prijavo.

 

VSEBINA

A. OPIS NALOG, POGOJI ZA SPREJEM (ZAHTEVANI PROFIL)

B. POSTOPEK

C. ODDAJA PRIJAV

PRILOGA: VODIČ ZA KANDIDATE V IZBIRNIH POSTOPKIH, KI JIH ORGANIZIRA EVROPSKI PARLAMENT

 

A. OPIS NALOG, POGOJI ZA SPREJEM (ZAHTEVANI PROFIL)

1. Splošne opombe

Evropski parlament je na podlagi člena 29(2) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije sklenil začeti postopek za zasedbo 6 uradniških delovnih mest (AD 7) v Generalnem direktoratu za konferenčno logistiko in tolmačenje in Generalnem direktoratu za komuniciranje. Iščejo se inženirji na področju avdiovizualnih medijev, ki so specializirani za integracijo radiodifuzijskih in multimedijskih sistemov.

Za omenjena delovna mesta so potrebne posebne kvalifikacije, navedene v točki A 3(b) tega razpisa.

Delovno mesto se uvršča v razred AD 7, prva stopnja, za katerega je osnovna mesečna plača 6294,84 EUR. Od plače se odštejejo davek Unije in drugi odtegljaji iz pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, a je oproščena nacionalnih davkov. Stopnja, po kateri se zaposlijo uspešni kandidati, se lahko prilagodi njihovim delovnim izkušnjam. Osnovni plači se pod določenimi pogoji prištejejo nadomestila.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave brez diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.

Opis nalog

2. Opis nalog

Izbrani kandidati bodo svoje delo opravljali v Bruslju in bodo pod vodstvom vodje oddelka in v okviru programov in prednostnih nalog, ki jih bodo določili parlamentarni organi in hierarhija:

- skrbeli za zasnovo, razvoj in delovanje profesionalnih avdiovizualnih in konferenčnih sistemov v okviru projektov pod vodstvom tehničnega oddelka, enote in direktorata;
- sodelovali pri tehničnem (funkcionalnem in operativnem) nameščanju in dajanju v obratovanje avdiovizualne in konferenčne infrastrukture s tolmačenjem;
- sodelovali pri uporabi in vzdrževanju naprav za radijsko, multimedijsko in konferenčno produkcijo in difuzijo;
- nudili podporo uporabnikom teh naprav ter svetovali nadrejenim o strategiji v zvezi s tehnologijo in tehnično infrastrukturo.

To področje vključuje vse tehnologije, ki so povezane s produkcijo in difuzijo medijskih vsebin (TV, radio, institucionalna produkcija, pokritost sejnih dvoran, spletni prenosi, objavljanje na spletu ter konferenčni sistemi s tolmačenjem) ter zahteva poglobljeno poznavanje elektronike, informatike, obdelave analognega in digitalnega signala ter novih digitalnih tehnologij.

Opravljanje teh nalog zahteva med drugim sposobnost analiziranja, reševanja zapletenih problemov, pisanja besedil, usklajevanja dela (notranje in zunanje osebje), administrativnega upravljanja (dosjeji, javna naročila in pogodbe), komunikacije in učenja ter poglobljeno praktično poznavanje pisarniške programske opreme, programske opreme za načrtovanje in izvajanje računalniško podprtih projektov ter poznavanje naprav za merjenje signala. Izbrani kandidati bodo morali biti sposobni komunicirati v angleščini ali francoščini z različnim tehničnim in upravnim osebjem, reševati tehnične ali administrativne težave in iskati soglasje v delovnih skupinah.

Delovna mesta zahtevajo pogosta službena potovanja v različne kraje dela Evropskega parlamenta ter številne notranje in zunanje stike.

Pogoji za prijavo

3. Pogoji za sprejem prijave

Na dan, ki je določen kot končni datum za oddajo prijav, morate izpolnjevati naslednje pogoje:

(a) Splošni pogoji

V skladu s členom 28 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije se od kandidata zahteva, da:

– je državljan ene od držav članic Evropske unije,
– uživa državljanske pravice,
– je izpolnil vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka,
– ustreza zahtevam o osebnostnih lastnostih, potrebnih za opravljanje zadevnih delovnih nalog.

(b) Posebni pogoji

(i) Zahtevani nazivi in diplome

Imeti morate izobrazbo, ki ustreza najmanj zaključenemu štiriletnemu univerzitetnemu študiju, potrjenemu z diplomo, na enem od naslednjih področij: tehnologija za avdiovizualno oddajanje in multimedijska tehnologija, elektronika, informacijska tehnologija, produkcija za avdiovizualno oddajanje in multimedijska produkcija ali zvočna in konferenčna produkcija,

ali

izobrazbo, ki ustreza najmanj zaključenemu triletnemu univerzitetnemu študiju na enem od naslednjih področij: tehnologija za avdiovizualno oddajanje in multimedijska tehnologija, elektronika, informacijska tehnologija, produkcija za avdiovizualno oddajanje in multimedijska produkcija ali zvočna in konferenčna produkcija ter ustrezne vsaj enoletne ustrezne delovne izkušnje.

(ii) Zahtevane delovne izkušnje

Imeti morate še najmanj šest let delovnih izkušenj, ki ste jih pridobili po zahtevanih kvalifikacijah iz točke A 3(b)(i), in sicer na naslednjih področjih:

  • integracija sistemov za radiodifuzijo, konferenčnih sistemov in sistemov informacijske tehnologije za avdiovizualne aplikacije, zlasti za naslednje tehnologije: kamere, avdio in video mešalne mize, komutacijske mreže, video strežniki, sistemi usmerjanja SDI in IP, omrežja (TCP/IP, UDP/IP), zapisovalniki in dekoderji, produkcijske in prenosne platforme in platforme za pridobivanje, urejanje (montažo), pretvarjanje kod, oddajanje (satelit, prenašanje po spletu, objavljanje po spletu), arhiviranje;
  • tehnologije za radiodifuzijo in multimedijo, informacijske tehnologije in tehnologije strukture IP v okolju za radiodifuzijsko produkcijo (teorija in integracija) ter obdelava (analognega in digitalnega) signala;
  • avdiovizualno tehnično okolje za produkcijo in oddajanje radiodifuzijskih in multimedijskih avdiovizualnih programov za televizijo in/ali institucionalno produkcijo;
  • vodenje in usklajevanje profesionalnih avdiovizualnih projektov;
  • usklajevanje med člani ekipe.

(iii) Znanje jezikov

Temeljito morate znati enega od uradnih jezikov Evropske unije (jezik 1) (najmanj raven C1): angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, litovščina, latvijščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina in švedščina

ter

zelo dobro znati angleščino ali francoščino (jezik 2) (najmanj raven B2).

Jezik 2 se mora razlikovati od jezika 1.

 

Kandidate obveščamo, da je bila v tem izbirnem postopku izbira jezika 2 (angleščina ali francoščina) določena v skladu z interesi službe, saj delovno mesto inženirja avdiovizualnih medijev zaradi narave dela, opisanega pod točko A 3(b) tega razpisa, zahteva posebno jezikovno znanje. Znanje teh dveh jezikov je temeljnega pomena, da bi uslužbenec na svojem delovnem mestu lahko prevzel odgovornosti, opravljal naloge in se pri tem lahko sporazumeval z različnimi notranjimi in zunanjimi udeleženci, ki govorijo predvsem angleško ali francosko.

Angleščina in francoščina sta najpogosteje uporabljena jezika za komunikacijo na oddelkih in med oddelki dveh generalnih direktoratov, ki razpisujeta mesto, ter z drugimi generalnimi direktorati in s političnimi in upravnimi organi institucije, zlasti za pripravo dokumentov. Sta tudi običajna jezika za komunikacijo z zunanjimi sogovorniki (ponudniki storitev, upravo in organi). Da bi lahko prevzeli svoje dolžnosti in skrbeli za dobro delovanje oddelka, morajo biti izbrani kandidati sposobni opravljati svoje delo in se učinkovito sporazumevati najmanj v enem od teh dveh jezikov.

Poleg tega morajo vsi kandidati zaradi enake obravnave, vključno s tistimi, ki enega od teh dveh jezikov prijavijo kot prvi uradni jezik, zadovoljivo obvladati tudi drugi jezik.

Sprejem v izbirni postopek

B. POSTOPEK

Postopek je organiziran na podlagi kvalifikacij in preizkusov.

1. Sprejem v izbirni postopek

Če

– izpolnjujete splošne pogoje za prijavo
– in ste svojo dokumentacijo vložili na ustrezen način in v zahtevanih rokih,

bo izbirni odbor v vaši dokumentaciji preučil, ali izpolnjujete posebne pogoje za prijavo (A 3(b)).

Če izpolnjujete tudi te pogoje, vas bo izbirni odbor uvrstil v izbirni postopek.

Odbor odloča izključno na podlagi informacij iz prijave, ki so podprte z dokazili.

Ocena kvalifikacij

2. Ocena kvalifikacij

Izbirni odbor na podlagi vnaprej dogovorjenih meril oceni kvalifikacije kandidatov, ki so se uvrstili v izbirni postopek, in pripravi seznam 30 najboljših kandidatov, ki so vabljeni na opravljanje preizkusov.

Izbirni odbor pri oceni kvalifikacij kandidatov upošteva zlasti elemente iz prijave, podprte z dokazili:

1. Znanje in izkušnje na naslednjih področjih

- zasnova in obratovanje fiksnih (kot infrastruktura) ali začasnih (za prireditve) sistemov za produkcijo in oddajanje vsebin (radiodifuzija, multimedija in prenašanje po spletu), ki temeljijo na tržnih standardih in pravilih organizacij za standardizacijo (EBU, SMPTE, ITU ...);
- tehnologije za radiodifuzijo in multimedijo, strukture IP v produkcijskem okolju za radiodifuzijo (teorija in integracija) ter obdelava (analognega in digitalnega) signala;
- delovanje in vzdrževanje profesionalne nepremične in premične avdiovizualne infrastrukture;
- zasnova in obratovanje konferenčnih sistemov in sistemov za tolmačenje (nepremični in premični sistemi, za delovanje v živo ali na daljavo);
- informacijsko certificiranje (Cisco in/ali Arista) ali enakovredno znanje na področju izvajanja in konfiguracije omrežij za multimedijsko uporabo.

2. Strokovne kompetence in veščine

- vodenje in usklajevanje profesionalnih avdiovizualnih projektov;
- usmerjanje in usklajevanje članov ekipe, splošno upravljanje (iskanje soglasja, reševanje sporov, načrtovanje), pisna in ustna komunikacija, skupinsko delo (sestanki, delovne skupine...);
- administrativno upravljanje dosjejev in strojne in programske opreme;
- seznanjanje z novimi tehnologijami (samostojno učenje in redno usposabljanje).

Ocena: od 0 do 20 točk.

Preizkusi

3. Preizkusi

Pisni preizkus

a) Pisni preizkus v jeziku 2 (angleščina ali francoščina) na podlagi gradiva, katerega namen je oceniti vašo sposobnost za opravljanje nalog, opisanih v oddelku A 2, ter sposobnost pisanja besedil.

Trajanje preizkusa: 3 ure.
Ocena: od 0 do 40 točk (najnižje potrebno število točk: 20).
Ta preizkus bo potekal na računalniku na spletu.


Ustni preizkusi

(b) Razgovor z izbirnim odborom v jeziku 2 (angleščina ali francoščina), ki bo ob upoštevanju vseh elementov iz dokumentacije ob prijavi omogočil oceno vaše sposobnosti za opravljanje nalog, opisanih v oddelku A 2. Izbirni odbor se lahko odloči, da preveri znanje jezikov, navedenih v prijavnici.

Trajanje preizkusa: največ 45 minut.
Ocena: od 0 do 40 točk (najnižje potrebno število točk: 20).

(c) Preizkus v obliki skupinske razprave ali igre vlog v jeziku 2 (angleščina ali francoščina), ki bo izbirnemu odboru omogočil, da oceni vašo sposobnost za prilagajanje, pogajanje, sprejemanje odločitev in obnašanje v skupini ali v določenih okoliščinah.

Trajanje tega skupinskega preizkusa bo določil izbirni odbor glede na končno sestavo skupin.
Preizkus v obliki igre vlog lahko traja največ 25 minut.

Ocena: od 0 do 20 točk (najnižje potrebno število točk: 10).

Ti preizkusi bodo morebiti potekali na daljavo.

Navodila v zvezi s pisnim in ustnimi preizkusi boste prejeli pravočasno. Preizkusi bodo potekali na točno določen dan in ob določeni uri. Če se ne boste odzvali na vabilo, ne boste dosegljivi po elektronski pošti ali se ne boste udeležili preizkusa, boste izločeni iz postopka. Dosledno se morate držati navodil. Če se jih ne boste držali ali se ne boste obnašali skladno z njimi, boste nemudoma izločeni iz postopka.

Seznam primernih kandidatov

4. Seznam uspešnih kandidatov

Na seznam uspešnih kandidatov se uvrsti dvanajst kandidatov, ki so dosegli najvišje skupno število točk v postopku (ocena kvalifikacij in preizkusov (a), (b) in (c)) in so v vsakem od preizkusov presegli zahtevani prag.

O svojih rezultatih boste obveščeni pisno.

Seznam uspešnih kandidatov bo objavljen na intranetu Evropskega parlamenta.

Veljal bo do 31. decembra 2024, veljavnost pa se mu lahko podaljša, če tako odloči organ za imenovanja. V tem primeru bodo kandidati s seznama pravočasno obveščeni.

Če vam bo ponujena zaposlitev, boste morali predložiti izvirnike vseh zahtevanih dokumentov, zlasti diplom in potrdil o delovnih izkušnjah.

Ime kandidata na seznamu ne pomeni pravice do zaposlitve in tudi ni zagotovilo, da bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi.

Oddaja prijav

C. ODDAJA PRIJAV

Da bi se lahko prijavili, morate imeti račun na platformi Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sl_SL. Imate lahko samo EN račun. Za prijavo kliknete na zavihek „Prijava prek spleta“, ki je na koncu strani.

Preden izpolnite obrazec za prijavo in predložite ustrezna dokazila, pozorno preberite Vodič za kandidate v izbirnih postopkih, ki jih organizira Evropski parlament.


Skrajni rok za oddajo prijav

Skrajni rok za oddajo prijav je

10. september 2021 ob 12.00 (poldne) po bruseljskem času.

Ko boste potrdili prijavo, vam bo samodejno poslano potrdilo o prejemu.

Prosimo, NE TELEFONIRAJTE v zvezi s časovnim razporedom dela.