This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/232/S - ADMINISTRATORIUS (-Ė), GARSO IR VAIZDO INŽINIERIUS (-Ė) (AD 7)

Vieta : Briuselis
Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 10/09/2021 12:00
Tarnyba : 00-Parlement Européen
Ref. : PE/232/S - AUDIOVISUAL ENGINEER
Vadovas kandidatams :

Bendra informacija

Prieš teikdami paraiškas turite atidžiai perskaityti Kandidatams skirtą vadovą, pridedamą prie šio skelbimo dėl rengiamos atrankos.

Vadovas, kuris yra neatskiriama skelbimo dėl rengiamos atrankos dalis, padės suprasti procedūrų taisykles ir registracijos tvarką.

 

TURINYS

A. PAREIGŲ POBŪDIS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI (REIKALAVIMAI KANDIDATUI)

B. PROCEDŪRA

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO RENGIAMOSE ATRANKOS PROCEDŪROSE DALYVAUJANTIEMS KANDIDATAMS SKIRTAS VADOVAS

 

A. PAREIGŲ POBŪDIS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI (REIKALAVIMAI KANDIDATUI)

1. Bendra informacija

Pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 2 dalį Europos Parlamentas nusprendė pradėti atrankos į 6 darbo vietas (AD pareigų grupės 7 lygio pareigūno) Konferencijų logistikos ir vertimo žodžiu generaliniame direktorate ir Komunikacijos generaliniame direktorate procedūrą. Ieškomi garso ir vaizdo inžinieriai, kurių specializacija – sklaidos ir multimedijos sistemų integravimas.

Minėtoms pareigoms eiti reikalinga speciali kvalifikacija, nurodyta šio skelbimo dėl rengiamos atrankos A skirsnio 3 dalies b punkte.

Asmenys bus priimti į AD 7 lygio (pirmos pakopos) pareigas, mėnesinis bazinis darbo užmokestis bus 6 294,84 EUR. Darbo užmokesčiui taikomas Bendrijos mokestis ir kiti Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose numatyti išskaitymai. Jis neapmokestinamas jokiu valstybių narių mokesčiu. Tačiau įdarbinant atrankos laimėtojus pareigų pakopa galės būti koreguojama atsižvelgiant į jų profesinę patirtį. Be to, prie bazinio darbo užmokesčio tam tikromis sąlygomis pridedamos išmokos.

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties.

Pareigų pobūdis

2. Pareigų pobūdis

Atrankos laimėtojai dirbs Briuselyje. Jie bus pavaldūs skyriaus vadovui (-ei) ir pagal Parlamento organų ir savo vadovybės nustatytas programas ir prioritetus turės vykdyti šias užduotis:

- bus atsakingi už profesionalių garso bei vaizdo ir konferencijų sistemų kūrimą, plėtojimą ir diegimą pagal techninio skyriaus, skyriaus ir direktorato įgyvendinamus projektus;
- prisidės prie garso ir vaizdo infrastruktūros ir konferencijų infrastruktūros, skirtos sinchroniniam vertimui, funkcinio ar veikimo techninio diegimo ir eksploatavimo pradžios;
- dalyvaus eksploatuojant ir prižiūrint transliavimo ir multimedijos produkcijos ir sklaidos ir konferencijų įrangą;
- teiks pagalbą šios įrangos naudotojams ir patars vadovybei strateginių gairių dėl technologijų ir techninės infrastruktūros klausimais.

Ši sritis apima visas technologijas, susijusias su medijos turinio gamyba ir sklaida (televizija, radijas, institucijos produkcija, transliavimas internetu, publikavimas žiniatinklyje ir konferencijų sistemos, skirtos sinchroniniam vertimui), ir todėl reikalingos puikios elektronikos, informatikos, analoginio ir skaitmeninio signalo apdorojimo ir naujų skaitmeninių technologijų žinios.

Be to, šioms pareigoms eiti reikalingi gebėjimai analizuoti, spręsti sudėtingas problemas, rengti tekstus, vykdyti koordinacinę (vidaus ir išorės darbuotojai) ir administracinę veiklą (dokumentai, konkursai ir sutartys), bendrauti ir mokytis ir geros praktinės biuro programinės įrangos, projektų valdymo programinės įrangos ir signalo matavimo įrangos žinios. Įdarbinti atrankos laimėtojai turės taip pat gebėti bendrauti anglų arba prancūzų k. su įvairiais techninės srities ir administracijos atstovais, kad galėtų padėti išspręsti technines ar administracines problemas ir surasti bendrą sutarimą darbo grupėse.

Šias pareigas einantys asmenys turės dažnai vykti į komandiruotes Europos Parlamento darbo vietose, palaikyti ryšius su daugeliu Parlamente ir už jo ribų dirbančių asmenų.

Atrankos reikalavimai

3. Atrankos reikalavimai

Iki galutinio paraiškų pateikimo termino kandidatai privalo atitikti toliau nurodytus reikalavimus.

a) Bendrieji reikalavimai

Pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 28 straipsnį kandidatai privalo:

– būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiais,
– turėti visas piliečio teises,
– būti atlikę visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles,
– turėti numatytoms pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes.

b) Specialieji reikalavimai

i) Reikalaujama kvalifikacija ir diplomai

Jūs privalote turėti diplomu patvirtintą universitetinį išsilavinimą (ne mažiau kaip ketverių metų studijos) vienoje iš šių sričių: garso ir vaizdo transliacijų ir multimedijos technologijos, elektronika, informatika, garso ir vaizdo transliavimas ir multimedijos gamyba arba garso gamyba ir konferencijos,

arba

universitetinį išsilavinimą (ne mažiau kaip trejų metų studijos) vienoje iš šių sričių: garso ir vaizdo transliacijų ir multimedijos technologijos, elektronika, informatika, garso ir vaizdo transliavimas ir multimedijos gamyba arba garso gamyba ir konferencijos, ir ne trumpesnę nei vienų metų atitinkamą darbo patirtį.

ii) Reikiama profesinė patirtis

Jūs privalote turėti ne mažesnę kaip šešerių metų profesinę patirtį, įgytą gavus A skirsnio 3 dalies b punkto i papunktyje nurodytą kvalifikaciją, šiose srityse:

  • transliavimo, konferencijų ir kompiuterinių sistemų, skirtų garso ir vaizdo taikomosioms programoms, integravimas, visų pirma naudojant šias technologijas: kameras, garsų ir vaizdų maišiklius, komutatorius, vaizdo serverius, SDI ir IP maršruto parinkimo sistemas, tinklus (TCP/IP ir UDP/IP), koderius ir dekoderius, gamybos platformas ir perdavimo platformas, įrašymo, redagavimo (montažo), perkodavimo, transliavimo (palydovu, internetu, publikuojant žiniatinklyje) ir archyvavimo tikslais;
  • transliavimo ir multimedijos technologijos, informatika, IP architektūra produkcijos transliavimo darbo aplinkoje (teorija ir integravimas) ir signalo (analoginio ir skaitmeninio) apdorojimas;
  • techninė audiovizualinė darbo aplinka televizijai ir (arba) institucijos produkcijai skirtų garso ir vaizdo transliavimo ir multimedijos programų gamybai ir sklaidai;
  • vadovavimas profesionaliems garso ir vaizdo projektams ir jų koordinavimas;
  • kolektyvo veiklos koordinavimas.

iii) Kalbų mokėjimas

Jūs turite puikiai mokėti (bent C1 lygiu) vieną oficialiąją Europos Sąjungos kalbą (1-oji kalba): airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų arba vokiečių,

ir

labai gerai mokėti (bent B2 lygiu) anglų arba prancūzų kalbą (2-oji kalba).

2-oji kalba turi skirtis nuo 1-osios.

 

Kandidatams pranešama, kad šiai atrankos procedūrai pasirinktos 2-osios kalbos (anglų arba prancūzų k.) nustatytos vadovaujantis tarnybos interesais. Garso ir vaizdo inžinieriaus pareigoms eiti dėl jų pobūdžio reikia mokėti atitinkamas kalbas, nurodytas šio skelbimo dėl atrankos A skirsnio 3 dalies b punkte. Mokėti vieną iš šių kalbų būtina, kad pareigūnas galėtų atlikti jam teksiančias pareigas, vykdyti užduotis, kurios bus jam paskirtos, ir atitikti reikalavimą turėti puikius bendravimo įgūdžius, kad galėtų bendrauti su vidaus ir išorės subjektais, kurie dažniausiai kalba anglų arba prancūzų k.

Be to, anglų ir prancūzų k. dažniausiai vartojamos palaikant ryšius abiejų generalinių direktoratų, kuriuose paskelbta ši atrankos procedūra, skyriuose ir tarp skyrių, taip pat palaikant ryšius su kitais generaliniais direktoratais ir institucijos politiniais ir administraciniais organais, visų pirma dokumentų rengimo klausimais. Jos taip pat įprastai vartojamos bendraujant su išorės subjektais (paslaugų teikėjais, valdymo įstaigomis ir valdžios institucijomis). Todėl įdarbinami asmenys turi gebėti veiksmingai dirbti ir bendrauti bent viena iš šių dviejų kalbų, kad galėtų vykdyti savo funkcijas ir padėti užtikrinti tinkamą tarnybos veikimą.

Be to, kad visiems kandidatams būtų taikomos vienodos sąlygos, kiekvienas (-a) kandidatas (-ė), įskaitant tuos, kurių pirmoji oficialioji kalba yra viena iš šių dviejų kalbų, privalo gerai mokėti antrąją kalbą, kuri turi būti ne viena iš šių dviejų kalbų.

Leidimas dalyvauti atrankos procedūroje

B. PROCEDŪRA

Kandidatai atrenkami pagal kvalifikaciją ir egzaminų rezultatus.

1. Leidimas dalyvauti atrankos procedūroje

Jei Jūs

– atitinkate bendruosius atrankos reikalavimus,
– pateikėte paraišką laikydamiesi reikiamos tvarkos ir terminų,

atrankos komitetas nagrinėja Jūsų paraišką, atsižvelgdamas į specialiuosius reikalavimus (A skilties 3 dalies b punktas).

Jei atitinkate specialiuosius atrankos reikalavimus, atrankos komitetas Jums leidžia dalyvauti atrankos procedūroje.

Jis remiasi tik paraiškoje pateikta informacija, grindžiama patvirtinamaisiais dokumentais.

Kvalifikacijos vertinimas

2. Kvalifikacijos vertinimas

Atrankos komitetas, vadovaudamasis iš anksto nustatyta vertinimo lentele, įvertina kandidatų, kuriems leista dalyvauti atrankos procedūroje, kvalifikaciją ir parengia 30 geriausiai įvertintų kandidatų, kurie bus pakviesti į egzaminus, sąrašą.

Vertindamas kandidatų kvalifikaciją, atrankos komitetas ypač atsižvelgia į šiuos aspektus, kurie turi būti pagrįsti paraiškoje:

1. Žinios ir patirtis

- transliavimo, multimedijos ir transliavimo internetu nuolatinių (infrastruktūros) ar laikinų (renginių) produkcijos ir sklaidos sistemų, grindžiamų rinkos standartais ir standartizacijos organizacijų standartais (EBU, SMPTE, ITU ir kt.), kūrimas ir diegimas;
- transliavimo ir multimedijos technologijos, IP architektūra produkcijos transliavimo darbo aplinkoje (teorija ir integravimas) ir signalo (analoginio ir skaitmeninio) apdorojimas;
- stacionarios ir kilnojamosios profesionalios garso ir vaizdo infrastruktūros eksploatavimas ir priežiūra;
- konferencijų ir vertimo žodžiu sistemų (stacionarių ir kilnojamųjų, fizinio ir nuotolinio dalyvavimo sistemų) kūrimas ir diegimas;
- IT sertifikavimas (CISCO ir (arba) ARISTA) arba lygiavertės žinios multimedijai skirtų tinklų diegimo ir konfigūravimo srityje.

2. Įgūdžiai ir gebėjimai

- vadovavimas profesionaliems garso ir vaizdo projektams ir jų koordinavimas;
- vadovavimas kolektyvui ir jo veiklos koordinavimas, bendrasis valdymas (bendro sutarimo ieškojimas, konfliktų valdymas, planavimas), bendravimas raštu ir žodžiu ir komandinis darbas (susirinkimai, darbo grupės ir kt.)
- dokumentų ir techninės bei programinės įrangos administravimas;
- naujų technologijų mokymasis (savarankiškas mokymasis ir tęstinis mokymas).

Vertinimas: 0–20 balų.

Egzaminai

3. Egzaminai

Egzaminas raštu

a) Teksto 2-ąja kalba (anglų arba prancūzų k.) parengimas remiantis dokumentų rinkiniu; pagal jį vertinamas Jūsų gebėjimas eiti A skirsnio 2 dalyje aprašytas pareigas ir gebėjimai rengti tekstus.

Egzamino trukmė – 3 valandos.
Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).
Šis egzaminas bus rengiamas internetu naudojant kompiuterį.


Egzaminai žodžiu

Pokalbis su atrankos komitetu 2-ąja kalba (anglų arba prancūzų k.), leidžiantis, atsižvelgus į visą Jūsų paraiškoje pateiktą informaciją, įvertinti gebėjimą eiti A skirsnio 2 dalyje aprašytas pareigas. Atrankos komitetas galės nuspręsti patikrinti kalbų, nurodytų Jūsų paraiškoje, mokėjimą.

Ilgiausia egzamino trukmė – 45 minutės.
Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).

Grupės diskusija arba vaidmenų užduotis 2-ąja kalba (anglų arba prancūzų k.), pagal kurią atrankos komitetas įvertina Jūsų gebėjimą prisitaikyti, gebėjimą vesti derybas, ryžtingumą ir elgesį grupėje arba iškilus atitinkamai situacijai.

Grupės diskusijos trukmę nustato atrankos komitetas, atsižvelgdamas į galutinę grupių sudėtį.
Ilgiausia vaidmenų užduoties trukmė – 25 minutės.

Vertinimas: 0–20 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 10).

Šie egzaminai gali būti rengiami nuotoliniu būdu.

Nurodymus apie egzaminą raštu ir egzaminus žodžiu gausite reikiamu metu. Egzaminai numatomi konkrečią dieną ir konkrečią valandą. Jei neatsakysite į kvietimą, su Jumis nebus galima susisiekti elektroniniu paštu arba neatvyksite į egzaminą, būsite pašalinti iš atrankos procedūros. Privalote griežtai laikytis pateiktų nurodymų. Jei nesilaikysite nurodymų arba elgsitės ne pagal nurodymus, būsite nedelsiant pašalinti iš atrankos procedūros.

Tinkamų kandidatų sąrašas

4. Įtraukimas į tinkamų kandidatų sąrašą

Į tinkamų kandidatų sąrašą įrašomos 12 kandidatų, surinkusių daugiausia balų per visą procedūrą (kvalifikacijos vertinimą ir a, b ir c punktuose nurodytus egzaminus) ir mažiausią reikalaujamą kiekvieno egzamino rezultatų balų skaičių, pavardės.

Apie savo rezultatus būsite asmeniškai informuoti raštu.

Tinkamų kandidatų sąrašas skelbiamas Europos Parlamento intraneto svetainėje.

Tinkamų kandidatų sąrašas galioja iki 2024 m. gruodžio 31 d. Jis galės būti pratęstas paskyrimų tarnybos sprendimu. Tokiu atveju į sąrašą įrašyti atrankos laimėtojai apie tai bus informuojami reikiamu laiku.

Jei jums bus siūlomas darbas, turėsite pateikti tvirtinti visų reikiamų dokumentų, t. y. diplomų ir darbo pažymų, originalus.

Tai, kad kandidato pavardė įtraukiama į tinkamų kandidatų sąrašą, nesuteikia jam teisės ir garantijos būti įdarbintam.

Paraiškų teikimas

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Norėdami pateikti paraišką, turite turėti paskyrą platformoje Apply4EP.: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lt_LT. Galite susikurti tik vieną VIENINTELĘ paskyrą. Norėdami tai padaryti, puslapio gale spauskite „Pateikite paraišką internetu“.

Prieš užpildydami paraišką ir pateikdami atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus, atidžiai perskaitykite Europos Parlamento rengiamose atrankos procedūrose dalyvaujantiems kandidatams skirtą vadovą.


Galutinis paraiškų pateikimo terminas

Galutinis paraiškų pateikimo terminas –

2021 m. rugsėjo 10 d. 12 val. (vidurdienis) Briuselio laiku.

Kai bus patvirtinta Jūsų paraiška, gausite automatinį gavimo patvirtinimą.

Kandidatų prašoma dėl atrankos procedūros tvarkaraščio NESKAMBINTI.