This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/232/S - RIARTHÓIR, INNEALTÓIR CLOSAMHAIRC (AD 7)

Suíomh : An Bhruiséil
Deireadh an fhoilseacháin ar shuíomh gréasáin seachtrach : 10/09/2021 12:00
Seirbhís : 00-Parlement Européen
Tagairt : PE/232/S - AUDIOVISUAL ENGINEER
Treoir d’iarrthóirí :

Sonraí ginearálta

Sula gcuirfidh tú iarratas isteach, ní mór duit an Treoir d’Iarrthóirí atá ag gabháil leis an bhfógra folúntais seo a léamh go cúramach.

Tugann an Treoir sin, ar cuid dhílis den fhógra folúntais í, soiléiriú ar na rialacha a rialaíonn an nós imeachta roghnúcháin agus ar conas iarratas a dhéanamh.

 

CLÁR NA nÁBHAR

A. CÚRAIMÍ AGUS INCHÁILITHEACHT (AN PHRÓIFÍL RIACHTANACH)

B. AN NÓS IMEACHTA

C. IARRATAIS A CHUR ISTEACH

IARSCRÍBHINN: TREOIR D’IARRTHÓIRÍ MAIDIR LE NÓSANNA IMEACHTA ROGHNÚCHÁIN A EAGRAÍONN PARLAIMINT NA hEORPA

 

A. CÚRAIMÍ AGUS INCHÁILITHEACHT (AN PHRÓIFÍL RIACHTANACH)

1. Faisnéis Ghinearálta

Tá cinneadh déanta ag Parlaimint na hEorpa, ar bhonn Airteagal 29(2) de Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh, tús a chur leis an nós imeachta chun sé phost mar oifigeach (AD 7) a líonadh san Ard-Stiúrthóireacht um Lóistíocht agus um Ateangaireacht do Chomhdhálacha agus in Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide. Is iad na próifílí atá á lorg ná próifílí innealtóirí closamhairc, a dhéanann speisialtóireacht i gcomhtháthú córas craolacháin agus ilmheán.

Éilítear cáilíochtaí speisialaithe le haghaidh na bpost sin, mar atá luaite i bpointe A (3)(b) den fhógra seo.

Déanfar an earcaíocht sin ar ghrád AD 7, an chéad chéim, ag a bhfuil buntuarastal EUR 6 294.84 in aghaidh na míosa. Tá an tuarastal sin faoi réir cáin Chomhphobail agus asbhaintí eile dá bhforáiltear sna coinníollacha fostaíochta d’oifigigh an Aontais Eorpaigh. Tá sé díolmhaithe ó gach cáin náisiúnta. Féadfar an chéim ar a gceapfar na hiarrthóirí rathúla a oiriúnú, áfach, i gcomhréir lena dtaithí ghairmiúil. Ina theannta sin, íocfar liúntais sa bhreis ar an mbuntuarastal faoi choinníollacha áirithe.

Is fostóir comhionannais deiseanna í Parlaimint na hEorpa agus glacann sí le hiarratais gan idirdhealú a dhéanamh ar fhorais ar bith amhail inscne, cine, dath, bunadh eitneach nó sóisialta, tréithe géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, tuairimí polaitiúla nó aon tuairim eile, a bheith ar dhuine de mhionlach náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois, gnéaschlaonadh, stádas sibhialta nó imthosca an teaghlaigh.

Cúraimí an phoist

2. Cúraimí an phoist

Agus iad lonnaithe sa Bhruiséil, na hiarrthóirí a n-éireoidh leo agus a earcófar, beidh orthu, faoi cheannas an chinn aonaid, agus faoi chuimsiú na gclár agus na dtosaíochtaí a bheidh sainithe ag na comhlachtaí parlaiminteacha agus a n-ardbhainistíocht, na príomhchúraimí seo a leanas a chur i gcrích:

- bainistiú a dhéanamh ar dhearadh, forbairt agus cur i bhfeidhm córas gairmiúil closamhairc agus comhdhála i gcomhthéacs tionscadail faoi stiúir na Roinne Teicniúla, an Aonaid agus na Stiúrthóireachta;
- rannchuidiú le himlonnú teicniúil feidhmiúil agus oibríochtúil agus le coimisiúnú bonneagar closamhairc agus le coimisiúnú bonneagar comhdhála le hateangaireacht chomhuaineach;
- a bheith rannpháirteach in oibriú agus cothabháil saoráidí léiriúcháin agus scaipthe craolacháin, ilmheán agus comhdhála;
- cúnamh a thabhairt d’úsáideoirí na saoráidí sin agus comhairle a chur ar a n-ardbhainistíocht i dtaobh treoirlínte straitéiseacha i dtaca le teicneolaíochtaí agus bonneagair theicniúla.

Cumhdaíonn an réimse sin na teicneolaíochtaí uile a bhaineann le léiriú agus scaipeadh inneachair meán (teilifís, raidió, léiriú institiúideach, cumhdach na seomraí cruinnithe, sruthú gréasáin, foilsiú gréasáin, agus córais chomhdhála le hateangaireacht chomhuaineach) agus éilítear leis sáreolas ar an leictreonaic, an ríomhaireacht, próiseáil comharthaí analógacha agus digiteacha mar aon le nuatheicneolaíochtaí ríomhaireachta.

I bhfeidhmiú na gcúraimí sin, éilítear, i measc nithe eile, scileanna anailíseacha, réitithe fadhbanna, dréachtaithe, comhordaithe (ar fhoireann inmheánach agus ar fhoireann sheachtrach), bainistithe riaracháin (comhad, glaonna ar thairiscintí agus conarthaí), cumarsáide agus foghlama, agus éilítear eolas maith praiticiúil ar bhogearraí oifige agus ar bhainistiú tionscadal ríomhchuidithe, agus ar threalamh tomhais comharthaí. Ní mór d’iarrthóirí a n-éireoidh leo agus a earcófar a bheith in ann cumarsáid a dhéanamh i mBéarla nó i bhFraincis le teagmhálaithe teicniúla agus riaracháin éagsúla chun réiteach fadhbanna teicniúla nó riaracháin a éascú agus teacht ar chomhthoil laistigh de mheithleacha.

Fágann na cúraimí sin go gcaithfear taisteal go minic chuig áiteanna oibre Pharlaimint na hEorpa chomh maith le teagmháil a dhéanamh go rialta le mórán daoine laistigh den Pharlaimint agus lasmuigh di.

Coinníollacha iontrála

3. Incháilitheacht

Faoin dáta deiridh atá socraithe do na hiarratais a chur isteach, ní mór duit na coinníollacha seo a leanas a bheith comhlíonta agat:

(a) Coinníollacha ginearálta

I gcomhréir le hAirteagal 28 de Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh, ní mór do na hiarrthóirí:

– a bheith ina náisiúnach de cheann amháin de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh;
– a lánchearta mar shaoránach a bheith á dteachtadh acu;
– a ndualgais a bheith comhlíonta acu i ndáil leis na hoibleagáidí seirbhíse míleata is infheidhme de réir dlí;
– na teistiméireachtaí carachtair a bheith acu is iomchuí do na cúraimí atá i gceist a chomhlíonadh.

(b) Coinníollacha sonracha

(i) Na cáilíochtaí is gá

Ní mór duit leibhéal oideachais a chomhfhreagraíonn do cheithre bliana ar a laghad de staidéar ollscoile a bheith críochnaithe agat, agus é á fhianú ag dioplóma i gceann de na réimsí seo a leanas: na teicneolaíochtaí closamhairc craolacháin agus ilmheán, an leictreonaic, an teicneolaíocht faisnéise, an léiriú closamhairc craolacháin agus ilmheán nó léiriú fuaime agus comhdhálacha.

leibhéal oideachais a chomhfhreagraíonn do thrí bliana ar a laghad de staidéar ollscoile a bheith críochnaithe agat i gceann de na réimsí seo a leanas: na teicneolaíochtaí closamhairc craolacháin agus ilmheán, an leictreonaic, an teicneolaíocht faisnéise, an léiriú closamhairc craolacháin agus ilmheán nó léiriú fuaime agus comhdhálacha, agus taithí ghairmiúil ábhartha aon bhliana amháin ar a laghad ina dhiaidh sin.

(ii) An taithí ghairmiúil is gá

Ní mór duit, i ndiaidh duit na cáilíochtaí is gá faoi phointe A 3(b)(i) a bhaint amach, sé bliana ar a laghad de thaithí ghairmiúil a bheith agat sna nithe seo a leanas:

  • córais chraolacháin, córais chomhdhála agus córais teicneolaíochta faisnéise le haghaidh feidhmeanna closamhairc a chomhtháthú, go háirithe maidir leis na teicneolaíochtaí seo a leanas: ceamaraí, meascthóirí fuaime agus físe, maitrísí cumarsáide, freastalaithe físe, córais ródaithe SDI agus IP, líonraí (TCP/IP agus UDP/IP), ionchódóirí agus díchódóirí, ardáin léiriúcháin agus ardáin tarchuir le haghaidh sealbhú, eagarthóireacht (cur in eagar), traschódú, craolachán (craolachán satailíte, sruthú gréasáin, foilsiú gréasáin), cartlannú;
  • teicneolaíochtaí craolacháin agus ilmheán, teicneolaíocht faisnéise agus ailtireacht IP i dtimpeallacht léiriúcháin craolacháin (teoiric agus comhtháthú) agus próiseáil comharthaí (analóga agus digiteacha);
  • an timpeallacht theicniúil chlosamhairc chun cláir chlosamhairc chraolacháin agus ilmheáin a léiriú agus a chraoladh le haghaidh na teilifíse agus/nó an léirithe institiúidigh;
  • tionscadail chlosamhairc ghairmiúla a stiúradh agus a chomhordú;
  • comhordú foirne.

(iii) Eolas ar theangacha

Ní mór eolas sármhaith a bheith ag na hiarrthóirí (leibhéal C1 ar a laghad) ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh (teanga 1): an Béarla, an Bhulgáiris, an Chróitis, an Danmhairgis, an Eastóinis, an Fhionlainnis, an Fhraincis, an Ghaeilge, an Ghearmáinis, an Ghréigis, an Iodáilis, an Laitvis, an Liotuáinis, an Mháltais, an Ollainnis, an Pholainnis, an Phortaingéilis, an Rómáinis, an tSeicis, an tSlóivéinis, an tSlóvaicis, an Spáinnis, an tSualainnis nó an Ungáiris,

agus

eolas an-mhaith (leibhéal B2 ar a laghad) ar an mBéarla nó ar an bhFraincis (teanga 2).

Ní mór do Theanga 2 a bheith éagsúil le Teanga 1.

 

Cuirtear in iúl do na hiarrthóirí gur roghnaíodh na teangacha do Theanga 2 (Béarla agus Fraincis) sa nós imeachta roghnúcháin seo de réir leas na seirbhíse. Go deimhin, éilítear eolas teanga ar leith le haghaidh phost an innealtóra mar gheall ar chineál na gcúraimí, mar a leagtar síos i bpointe A (3)(b) den fhógra folúntais seo iad. Tá eolas ar cheann den dá theanga sin riachtanach chun go mbeidh an t-oifigeach in ann na freagrachtaí a bheidh air nó uirthi a chomhlíonadh, chun a chuid nó a cuid cúraimí a chur i gcrích agus mar gheall ar ngá a bheidh le tuiscint láidir cumarsáide i gcaidreamh oibre le geallsealbhóirí éagsúla inmheánacha agus seachtracha arb é i mBéarla nó i bhFraincis is mó a labhraíonn siad.

Is iad an Béarla agus an Fhraincis na teangacha is mó a úsáidtear freisin sa chaidreamh laistigh d’aonaid an dá Ard-Stiúrthóireacht earcaíochta agus idir na haonaid sin, agus sa chumarsáid leis na hArd-Stiúrthóireachtaí eile agus le húdaráis pholaitiúla agus riaracháin na hinstitiúide, go háirithe maidir le doiciméid a dhréachtú. Is iad na gnáth-theangacha cumarsáide iad freisin le teagmhálaithe lasmuigh den Pharlaimint (soláthraithe seirbhíse, riaracháin agus údaráis). Dá bhrí sin, chun tabhairt faoina gcuid cúraimí agus chun dea-fheidhmiú na seirbhíse a áirithiú, caithfidh na daoine a earcófar a bheith in ann oibriú agus cumarsáid éifeachtach a dhéanamh i dteanga amháin ar a laghad den dá theanga sin.

Sa bhreis air sin, chun cóir chomhionann a áirithiú, ní mór do na hiarrthóirí uile, fiú má tá ceann amháin den dá theanga sin acu mar phríomhtheanga oifigiúil, eolas sásúil a bheith acu ar an dara teanga díobh.

Glacadh isteach chuig an nós imeachta roghnúcháin

B. FEIDHMIÚ AN NÓS IMEACHTA

Is ar bhonn cáilíochtaí agus trialacha a eagrófar an nós imeachta.

1. Glacadh isteach chuig an nós imeachta roghnúcháin

Más rud é

– go gcomhlíonann tú na coinníollacha ginearálta incháilitheachta,
– agus go bhfuil iarratas déanta agat de réir na rialacha a leagtar síos faoin dáta deiridh i gcomhair iarratais,

déanfaidh an coiste roghnúcháin d’iarratas a scrúdú ó thaobh na gcoinníollacha sonracha incháilitheachta de (pointe A (3)(b)).

Má chomhlíonann tú na coinníollacha sonracha incháilitheachta, déanfaidh an coiste roghnúcháin thú a ghlacadh isteach sa nós imeachta roghnúcháin.

Chuige sin, bunóidh an coiste a chinntí go huile agus go hiomlán ar an bhfaisnéis atá tugtha san fhoirm iarratais agus a dtugann na doiciméid tacaíochta bonn cirt dóibh.

Measúnú ar cháilíochtaí

2. Measúnú ar cháilíochtaí

Ar bhonn greille mheastóireachta a leagfar síos roimh ré, déanfaidh an coiste roghnúcháin measúnú ar cháilíochtaí na n-iarrthóirí a nglacfar leo sa nós imeachta roghnúcháin agus tarraingeoidh sé suas liosta den tríocha iarrthóir is fearr, a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an triail scríofa.

Agus measúnú á dhéanamh ag an gcoiste roghnúcháin ar cháilíochtaí na n-iarrthóirí, tabharfaidh sé aird ar leith ar na nithe seo a leanas a bheith sa chomhad iarratais:

1. Eolas agus taithí

- dearadh agus cur chun feidhme córas léirithe agus scaipthe craolacháin, ilmheán agus sruthaithe gréasáin seasta (bonneagar) nó sealadach (ar bhonn teagmhas) bunaithe ar chaighdeáin an mhargaidh agus ar ghnásanna na gcomhlachtaí caighdeánaithe (EBU, SMPTE, ITU ...) ;
- teicneolaíochtaí craolacháin agus ilmheán agus ailtireachtaí IP i dtimpeallacht léirithe craolacháin (teoiric agus comhtháthú) agus próiseáil comharthaí (analóga agus digiteacha);
- oibriú agus cothabháil bonneagar closamhairc gairmiúil, fosaithe agus soghluaiste;
- dearadh agus cur chun feidhme córas comhdhála agus ateangaireachta (córais sheasta agus mhóibíleacha, duine le duine agus ó chian);
- deimhniú TF (Cisco agus/nó Arista) nó eolas coibhéiseach ar chur chun feidhme agus ar chumraíocht líonraí le haghaidh feidhmchlár ilmheán.

2. Scileanna agus inniúlachtaí

- tionscadail chlosamhairc ghairmiúla a stiúradh agus a chomhordú;
- bainistiú agus comhordú foirne, bainistíocht ghinearálta (teacht ar chomhréitigh, bainistíocht coinbhleachta, pleanáil a eagrú), cumarsáid scríofa agus bhéil agus obair foirne (cruinnithe, meithleacha, ...);
- bainistiú riaracháin comhad agus bainistiú crua-earraí agus bogearraí;
- foghlaim (féinfhoghlaim agus oiliúint leanúnach) maidir le nuatheicneolaíochtaí.

Marcanna: ó 0 go 20 pointe.

Trialacha

3. Trialacha

Triail scríofa

a) Triail cheapadóireachta i dTeanga 2 (Béarla nó Fraincis), bunaithe ar chomhad, chun measúnú a dhéanamh ar d’inniúlacht na cúraimí a dtugtar tuairisc orthu i Roinn A (2) a fheidhmiú chomh maith le measúnú a dhéanamh ar do chumas dréachtú a dhéanamh.

Fad ama na trialach: 3 huair an chloig.
Marcanna: ó 0 go 40 pointe (pasmharc: 20 pointe).
Is ar ríomhaire agus ar líne a eagrófar an triail sin.


Trialacha cainte

(b) Agallamh leis an gcoiste roghnúcháin i dTeanga 2 (Béarla nó Fraincis) ina ndéanfar measúnú, i bhfianaise na faisnéise uile sa chomhad iarratais, ar do chumas na cúraimí a bhfuil tuairisc orthu i Roinn A (2) a fheidhmiú. Féadfaidh an coiste roghnúcháin a chinneadh tástáil a dhéanamh ar d’eolas ar theangacha a bheidh sonraithe i d’iarratas agat.

Uasfhad ama na trialach: 45 nóiméad.
Marcanna: ó 0 go 40 pointe (pasmharc: 20 pointe).

(c) Triail ghrúpdhíospóireachta nó rólimirt i dTeanga 2 (Béarla nó Fraincis) ionas go mbeidh an coiste roghnúcháin in ann measúnú a dhéanamh ar d’inoiriúnaitheacht, ar do chumas caibidlíochta, ar do chumas cinnteoireachta agus ar d’iompraíocht laistigh de ghrúpa nó nuair a bhíonn tú ag tabhairt aghaidh ar chás ar leith.

Déanfaidh an coiste roghnúcháin fad na trialach grúpa a shainiú de réir chomhdhéanamh críochnaitheach na ngrúpaí.
Is é 25 nóiméad uasfhad thriail na rólimeartha.

Marcanna: ó 0 go 20 pointe (pasmharc: 10 bpointe).

D’fhéadfaí na trialacha sin a eagrú ó chian.

Gheobhaidh tú treoracha na trialach scríofa agus na dtrialacha cainte in am trátha. Tá na trialacha beartaithe le haghaidh dáta agus am ar leith. Mura bhfreagraíonn tú cuireadh, mura féidir teagmháil a dhéanamh leat trí ríomhphost, nó mura bhfreastalaíonn tú ar thriail, beidh tú dícháilithe. Beidh ort cloí go huile agus go hiomlán leis na treoracha a thabharfar. Má sháraíonn tú na treoracha nó mura gcloíonn d’iompraíocht leis na treoracha, dícháileofar láithreach thú.

Liosta d’iarrthóirí oiriúnacha

4. Liosta d’iarrthóirí oiriúnacha

Beidh ar an liosta d’iarrthóirí oiriúnacha ainmneacha an dáréag iarrthóirí ag a mbeidh na marcanna is airde san iomlán sa nós imeachta (an measúnú ar cháilíochtaí agus trialacha (a), (b) agus (c)) agus ar éirigh leo an pasmharc a bhaint amach i ngach triail.

Cuirfear do chuid torthaí in iúl duit i gcumarsáid i scríbhinn.

Foilseofar liosta na n-iarrthóirí oiriúnacha ar inlíon Pharlaimint na hEorpa.

Rachaidh bailíocht an liosta d’iarrthóirí oiriúnacha in éag an 31 Nollaig 2024. Féadfar síneadh a chur le bailíocht an liosta sin trí chinneadh ón údarás ceapacháin. Sa chás go bhfadaítear bailíocht an liosta, cuirfear an méid sin in iúl luath go maith do na daoine atá ar an liosta.

Sa chás go ndéantar post a thairiscint duit, caithfidh tú, chun críoch creidiúnúcháin, na doiciméid bhunaidh uile a éilítear a chur isteach, go háirithe dioplómaí agus deimhniúcháin oibre.

Ní ceart ná ráthaíocht earcaíochta é a bheith ar liosta d’iarrthóirí oiriúnacha.

Iarratais a chur isteach

C. IARRATAIS A CHUR ISTEACH

Chun iarratas a chur isteach ní mór duit cuntas a bheith agat ar an ardán Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/ga_GA. Ní féidir leat ach AON CHUNTAS AMHÁIN a bheith agat. Chun déanamh amhlaidh, beidh ort cliceáil ar an gclib ‘Déan iarratas ar líne’ atá ag bun an leathanaigh.

Iarrtar ort an Treoir d’Iarrthóirí maidir leis na nósanna imeachta roghnúcháin a eagraíonn Parlaimint na hEorpa a léamh go cúramach sula ndéanfaidh tú d’fhoirm iarratais a chomhlánú agus na doiciméid tacaíochta ábhartha a sholáthar.


Dáta deiridh do na hiarratais

Is é an dáta deiridh le hiarratais a chur isteach ná an

10 Meán Fómhair 2021, ar 12:00 (meán lae), am na Bruiséile.

Cuirfear admháil chugat go huathoibríoch a luaithe a bheidh d’fhoirm iarratais bailíochtaithe.

Iarrtar ort GAN GLAO TEILEAFÓIN a dhéanamh chun eolas a fháil faoi sceideal an nós imeachta.