This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/232/S - HALLINTOVIRKAMIES, AUDIOVISUAALIALAN INSINÖÖRI (AD7)

Paikka : Bryssel
Publication end on external website : 10/09/2021 12:00
Yksikkö : 00-Parlement Européen
Ref. : PE/232/S - AUDIOVISUAL ENGINEER
Opas hakijoille :

Yleistä

Hakijoita kehotetaan lukemaan huolellisesti tämän palvelukseenottoilmoituksen liitteenä oleva opas ennen hakemuksen jättämistä.

Kyseinen opas on erottamaton osa palvelukseenottoilmoitusta, ja sen tarkoituksena on selvittää menettelyjä koskevia sääntöjä ja osallistumisedellytyksiä.

 

SISÄLLYS

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

B. MENETTELYN KULKU

C. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

LIITE: OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄRJESTÄMIIN VALINTAMENETTELYIHIN OSALLISTUVILLE HAKIJOILLE

 

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

1. Yleistä

Euroopan parlamentti on päättänyt aloittaa konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosastossa sekä viestinnän pääosastossa olevien kuuden viran (AD7) täyttämismenettelyn Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Virkoihin etsitään audiovisuaalialan insinöörejä, jotka ovat erikoistuneet lähetys- ja multimediajärjestelmien integrointiin.

Näissä viroissa vaaditaan tämän ilmoituksen A osan 3 kohdan b alakohdassa esitettyä erityispätevyyttä.

Palvelukseen otettavat hakijat nimitetään palkkaluokan AD7 ensimmäiseen palkkatasoon, jonka peruspalkka on 6 294,84 euroa kuukaudessa. Palkasta pidätetään unionille suoritettava vero ja virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaiset muut pidätykset. Siitä ei pidätetä kansallista veroa. Palkkatasoa, johon palvelukseen otettavat hakijat nimitetään, voidaan kuitenkin mukauttaa hakijoiden työkokemuksen perusteella. Peruspalkan lisäksi voidaan tietyin edellytyksin maksaa myös muita korvauksia.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakemukset syrjimättä ketään sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, perhetilanteen tai muun sellaisen seikan perusteella.

Toimenkuva

2. Toimenkuva

Valituksi tulleiden hakijoiden asemapaikka on Bryssel. He vastaavat yksikönpäällikön alaisuudessa ja noudattaen parlamentin elinten ja johdon laatimia ohjelmia ja prioriteetteja seuraavista tehtävistä:

- ammattikäyttöön tarkoitettujen audiovisuaali- ja konferenssijärjestelmien suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta huolehtiminen teknisen osaston, yksikön ja johdon hankkeiden yhteydessä
- audiovisuaali- ja konferenssi-infrastruktuurin ja -järjestelmien (simultaanitulkkaustoiminnot mukaan lukien) teknisen käyttöönoton suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen
- yleislähetys- ja multimediatoiminnan tuotanto- ja lähetyslaitteiden sekä konferenssilaitteiden käyttöön ja ylläpitoon osallistuminen
- laitteiden käyttäjien opastaminen sekä johdon neuvonta teknologiaa ja teknistä infrastruktuuria koskevien strategisten linjausten tekemisessä.

Ala käsittää kaiken mediasisällön tuottamiseen ja lähettämiseen liittyvän teknologian (tv, radio, toimielimen oma tuotanto, kokoushuoneet, suoratoisto verkossa, verkkojulkaiseminen ja konferenssijärjestelmät simultaanitulkkaustoiminnoin) ja edellyttää sähköisten järjestelmien, tietotekniikan, analogisen ja digitaalisen signaalin käsittelyn sekä uuden digitaalitekniikan perusteellista tuntemusta.

Tehtävien hoitaminen edellyttää lisäksi analysointikykyä, ongelmanratkaisukykyä, tekstinlaadintakykyä, (sisäisen ja ulkoisen henkilöstön) koordinointikykyä, hallinnollista osaamista (asiakirjahallinta, tarjouspyynnöt ja sopimukset), viestintätaitoja, oppimiskykyä ja toimisto-ohjelmistojen sekä tietokoneavusteisten hankehallinta-ohjelmistojen ja signaalinmittauslaitteistojen hyvää käytännön tuntemusta. Valituksi tulleiden hakijoiden on myös pystyttävä kommunikoimaan englanniksi tai ranskaksi teknisten ja hallinnollisten tahojen kanssa selvitettäessä teknisiä tai hallinnollisia ongelmia ja etsittäessä yhteisymmärrystä työryhmien sisällä.

Työhön kuuluu usein virkamatkoja parlamentin toimipaikkojen välillä sekä tiivistä yhteydenpitoa sisäisiin ja ulkopuolisiin tahoihin.

Osallistumisedellytykset

3. Edellytykset valintamenettelyyn osallistumiselle

Hakijan on hakemusten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä täytettävä seuraavat edellytykset:

a) Yleiset edellytykset

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 28 artiklan mukaisesti

– hakijan on oltava Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen
– hakijalla on oltava täydet kansalaisoikeudet
– hakijan on oltava täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa
– hakijan on täytettävä tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

b) Erityisedellytykset

i) Vaadittavat tutkinnot ja todistukset

Hakijalla on oltava vähintään neljän vuoden korkeakouluopintoja vastaava koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, audiovisuaalisen yleislähetys- ja multimediateknologian, sähköisten järjestelmien tai tietotekniikan sekä audiovisuaalisen lähetys- ja multimediatuotannon, äänituotannon ja konferenssitekniikan alalla

tai

vähintään kolmen vuoden korkeakoulututkintoa vastaava koulutus audiovisuaalisen yleislähetys- ja multimediateknologian, sähköisten järjestelmien tai tietotekniikan sekä audiovisuaalisen yleislähetys- ja multimediatuotannon, äänituotannon ja konferenssitekniikan alalla sekä vähintään vuoden pituinen toimenkuvaan liittyvä työkokemus.

ii) Vaadittava työkokemus

Hakijalla on oltava A osan 3 kohdan b alakohdan i alakohdassa vaaditun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kuuden vuoden työkokemus seuraavilla aloilla:

  • yleislähetys-, konferenssi- ja tietotekniikkajärjestelmien integrointi audiovisuaalisia sovelluksia varten, etenkin seuraavat tekniikat: kamerat, audio- ja videomikserit, kytkentäkentät, videopalvelimet, SDI- ja IP-reititinjärjestelmät, verkot (TCP / IP ja UDP / IP), kooderit ja dekooderit, tuotantoalustat ja lähetysalustat vastaanottamista, editointia (koostaminen), koodinmuuntamista, lähettämistä (satelliitti, suoratoisto verkossa, verkkojulkaiseminen) ja arkistointia varten
  • yleislähetys- ja multimediatekniikka, tietotekniikka ja IP-arkkitehtuuri yleislähetystuotantoympäristössä (teoria ja integrointi) ja signaalin käsittely (analoginen ja digitaalinen)
  • audiovisuaalitekniikkaympäristö audiovisuaalisten yleislähetys- ja multimediaohjelmien tuotantoa ja lähettämistä varten (televisio ja/tai toimielimen oma tuotanto)
  • ammattimaisten audiovisuaalisten hankkeiden johtaminen ja koordinointi
  • tiimin koordinointi.

iii) Kielitaito

Hakijalla on oltava perusteellinen taito (vähintään C1-taso) yhdessä Euroopan unionin virallisessa kielessä (kieli 1), joita ovat bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro,

ja

erittäin hyvä taito (vähintään B2-taso) englannissa tai ranskassa (kieli 2).

Kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1.

 

Tämän valintamenettelyn vaihtoehdot kieleksi 2 (englanti ja ranska) on valittu toimielimen edun mukaisesti. Audiovisuaalialan insinöörin tehtävät edellyttävät tämän palvelukseenottoilmoituksen A osan 3 kohdan b alakohdassa esitetystä toimenkuvasta johtuen erityistä kielitaitoa. Palvelukseen otettavan henkilön on ehdottomasti osattava toista näistä kahdesta kielestä suoriutuakseen tehtävistään ja tarvittavasta työasioihin liittyvästä viestinnästä parlamentin sisäisten ja ulkopuolisten tahojen kanssa, jotka käyttävät pääasiassa englantia tai ranskaa.

Englannin ja ranskan kieltä käytetään eniten hoidettaessa asioita kyseisiin kahteen pääosastoon kuuluvissa yksiköissä ja niiden kesken sekä viestinnässä toisten pääosastojen sekä parlamentin poliittisten ja hallinnollisten elinten kanssa, erityisesti laadittaessa asiakirjoja. Niitä käytetään myös yleisesti yhteydenpidossa ulkopuolisten tahojen kanssa (palveluntarjoajat sekä hallinto- ja muut viranomaiset). Sen vuoksi palvelukseen otettavien henkilöiden on tehtäviensä hoitamiseksi ja yksiköiden hyvän toiminnan varmistamiseksi pystyttävä työskentelemään ja kommunikoimaan tehokkaasti ainakin toisella näistä kielistä.

Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi hakijan, jonka ensimmäinen kieli on jompikumpi näistä kahdesta kielestä, on silti osattava riittävästi toista kieltä, jonka on myös oltava jompikumpi näistä kahdesta kielestä.

Valintamenettelyyn hyväksyminen

B. MENETTELYN KULKU

Menettely perustuu tutkintotodistuksiin ja kokeisiin.

1. Valintamenettelyyn hyväksyminen

Jos

– täytät valintamenettelyyn osallistumisen yleiset edellytykset ja
– olet jättänyt asianmukaisen hakemuksen määräaikaan mennessä,

valintalautakunta käsittelee hakemuksesi ottaen huomioon valintamenettelyyn osallistumisen erityisedellytykset (A osan 3 kohdan b alakohta).

Jos täytät valintamenettelyyn osallistumisen erityisedellytykset, valintalautakunta hyväksyy hakemuksesi valintamenettelyyn.

Valintalautakunta perustaa päätöksensä ainoastaan hakulomakkeessa annettuihin tietoihin, jotka on osoitettava oikeiksi asiakirjatodistein.

Pätevyyden arviointi

2. Pätevyyden arviointi

Valintalautakunta arvioi valintamenettelyyn hyväksyttyjen hakijoiden pätevyyttä aiemmin vahvistamiaan perusteita käyttäen ja laatii luettelon 30 parhaasta hakijasta, jotka kutsutaan kokeisiin.

Hakijoiden pätevyyttä arvioidessaan valintalautakunta ottaa erityisesti huomioon seuraavat, hakemukseen liitetyin asiakirjatodistein oikeaksi osoitettavat seikat:

1. osaaminen ja kokemus seuraavilla aloilla

- yleislähetys- ja multimediatoiminnan sekä verkkojulkaisutoiminnan kiinteiden (infrastruktuuri) tai väliaikaisten (tapahtumat) tuotanto- ja lähetysjärjestelmien suunnittelu ja toteutus markkinavaatimusten ja standardisointijärjestöjen (mm. EBU, SMPTE ja ITU) standardien perusteella
- yleislähetys- ja multimediatekniikka, IP-arkkitehtuuri lähetystuotantoympäristössä (teoria ja integrointi) ja signaalin käsittely (analoginen ja digitaalinen)
- ammattikäyttöön tarkoitettujen audiovisuaalisten kiinteiden ja liikuteltavien infrastruktuurien käyttö ja ylläpito
- konferenssi- ja tulkkausjärjestelmien suunnittelu ja toteutus (kiinteät ja liikuteltavat järjestelmät, lähi- ja etäkäyttö)
- tietotekninen sertifiointi (Cisco ja/tai Arista) tai vastaava osaaminen verkon toteutuksesta ja konfiguroinnista jotakin multimediasovellusta varten

2. pätevyys ja soveltuvuus seuraavilla aloilla

- ammattimaisten audiovisuaalisten hankkeiden johtaminen ja koordinointi
- tiimin johtaminen ja koordinointi, yleinen johtaminen (yhteisymmärryksen etsiminen, konfliktien hallinta, suunnittelutoiminnan organisointi), kirjallinen ja suullinen viestintä ja tiimityöskentely (kokoukset, työryhmät, jne.)
- asiakirjahallinta sekä laitteiden ja ohjelmistojen hallinnointi
- uusien tekniikoiden opiskelu (itseopiskelu ja täydennyskoulutus).

Pisteytys: 0–20 pistettä.

Kokeet

3. Kokeet

Kirjallinen koe

a) Tekstin laatiminen kielellä 2 (englanti tai ranska) asiakirjakokonaisuuden pohjalta. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa kuvatuista tehtävistä sekä heidän kykyään laatia tekstejä.

Kokeen kesto: 3 tuntia.
Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 20 pistettä).
Tämä koe järjestetään verkossa tietokonetta käyttäen.


Suulliset kokeet

b) Valintalautakunta haastattelee hakijoita kielellä 2 (englanti tai ranska). Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa kuvatuista tehtävistä ottaen huomioon kaikki hakemuksesta esiin tulevat seikat. Valintalautakunta voi päättää testata hakijoiden hakulomakkeessa mainitsemaa muuta kielitaitoa.

Kokeen enimmäiskesto: 45 minuuttia.
Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 20 pistettä).

c) Ryhmäkeskustelu- tai roolipelikoe kielellä 2 (englanti tai ranska). Valintalautakunta arvioi kokeen avulla hakijoiden sopeutumiskykyä, neuvottelutaitoja, päätöksentekokykyä ja heidän käyttäytymistään ryhmässä tai tietyssä tilanteessa.

Valintalautakunta määrittää kokeen keston ryhmien lopullisen kokoonpanon perusteella.
Roolipelikokeen enimmäiskesto on 25 minuuttia.

Pisteytys: 0–20 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 10 pistettä).

Nämä kokeet voidaan järjestää etäyhteyden avulla.

Hakijoille toimitetaan ohjeet kirjallisia ja suullisia kokeita varten. Kokeet järjestetään tiettynä määrättynä ajankohtana. Jos et vastaa kutsuun, et ole tavoitettavissa sähköpostitse tai et osallistu kokeeseen, sinut hylätään. Sinun on noudatettava annettuja ohjeita kirjaimellisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai toimiminen niiden vastaisesti johtaa välittömään hylkäämiseen.

Soveltuvien hakijoiden luettelo

4. Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjaaminen

Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjataan niiden kahdentoista hakijan nimet, jotka ovat saaneet korkeimmat pistemäärät koko menettelystä (pätevyyden arviointi ja kokeet a, b ja c), edellyttäen että he ovat saaneet jokaisesta kokeesta vaaditun vähimmäispistemäärän.

Tulokset ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti ja kirjallisesti.

Soveltuvien hakijoiden luettelo julkaistaan Euroopan parlamentin intranetsivustolla.

Soveltuvien hakijoiden luettelo on voimassa 31. joulukuuta 2024 asti. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa nimittävän viranomaisen päätöksellä. Tässä tapauksessa luetteloon kirjatuille ilmoitetaan asiasta.

Hakijoiden, joille tarjotaan työpaikkaa, on todentamista varten esitettävä alkuperäisinä kaikki vaaditut asiakirjat, muun muassa tutkintotodistukset ja työtodistukset.

Soveltuvien hakijoiden luetteloon pääsy ei tarkoita sitä, että hakijalla olisi oikeus tulla otetuksi toimielimen palvelukseen, eikä anna siitä mitään takeita.

Hakemuksen jättäminen

C. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

Hakemus on jätettävä Apply4EP-alustan kautta: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/fi_FI. Voit luoda vain YHDEN tilin. Napsauta tätä varten sivun lopussa olevaa kohtaa ”Hae verkossa”.

Tutustu huolellisesti oppaaseen Euroopan parlamentin järjestämiin valintamenettelyihin osallistuville hakijoille ennen hakulomakkeen täyttämistä ja liitä hakulomakkeeseen asiaankuuluvat asiakirjatodisteet.


Hakemusten jättämisen määräaika

Hakemukset on jätettävä viimeistään

10. syyskuuta 2021 klo 12.00 Brysselin aikaa.

Hakulomakkeen validoinnin jälkeen sinulle lähetetään automaattisesti vastaanottotodistus.

ETHÄN PYYDÄ PUHELIMITSE tietoja aikataulusta.