This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/232/S - ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ (AD 7)

Τόπος : Βρυξέλλες
Τέλος δημοσίευσης στον εξωτερικό ιστότοπο : 10/09/2021 12:00
Υπηρεσία : 00-Parlement Européen
Ref. : PE/232/S - AUDIOVISUAL ENGINEER
Οδηγός προς τους υποψηφίους :

Γενικά

Πριν υποβάλετε υποψηφιότητα, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό υποψηφίου που προσαρτάται στην παρούσα ανακοίνωση πρόσληψης.

Ο εν λόγω οδηγός, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης πρόσληψης, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες της εγγραφής.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)

Β. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Γ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

 

Α. ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)

1. Γενικά

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να κινήσει, βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 2 του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαδικασία για την πλήρωση 6 θέσεων μονίμων υπαλλήλων (AD 7) στη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης και Διερμηνείας Συνεδριάσεων και στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας. Η απαιτούμενη ειδικότητα είναι εκείνη του/της μηχανικού οπτικοακουστικών μέσων που ειδικεύεται στην ενσωμάτωση συστημάτων μετάδοσης και πολυμέσων.

Οι θέσεις αυτές απαιτούν ειδικά προσόντα, τα οποία αναφέρονται στο σημείο Α 3 β) της παρούσας ανακοίνωσης.

Η πρόσληψη θα γίνει στον βαθμό AD 7, πρώτο κλιμάκιο, και οι βασικές αποδοχές ανέρχονται σε 6.294,84 ευρώ μηνιαίως. Οι αποδοχές αυτές υπόκεινται στον κοινοτικό φόρο και τις άλλες παρακρατήσεις που προβλέπει το καθεστώς που εφαρμόζεται στους μόνιμους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαλλάσσονται παντός εθνικού φόρου. Ωστόσο, το κλιμάκιο στο οποίο θα προσληφθούν όσοι/όσες επιλεγούν μπορεί να προσαρμοσθεί συναρτήσει της επαγγελματικής τους πείρας. Επιπλέον, οι βασικές αποδοχές προσαυξάνονται, υπό ορισμένους όρους, με αποζημιώσεις.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει πολιτική ισότητας ευκαιριών και αποδέχεται τις υποψηφιότητες αδιακρίτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ατομικής ή οικογενειακής κατάστασης.

Φύση της εργασίας

2. Φύση της εργασίας

Με έδρα τις Βρυξέλλες, οι επιτυχόντες/επιτυχούσες υποψήφιοι/υποψήφιες που θα προσληφθούν θα αναλάβουν, υπό την εποπτεία του/της προϊσταμένου/προϊσταμένης μονάδας και στο πλαίσιο των προγραμμάτων και των προτεραιοτήτων που καθορίζουν τα κοινοβουλευτικά όργανα και η ιεραρχία τους, τα εξής καθήκοντα:

- διαχείριση του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της εφαρμογής επαγγελματικών οπτικοακουστικών συστημάτων και συστημάτων διασκέψεων στο πλαίσιο των έργων που εκτελούνται από την τεχνική υπηρεσία, τη μονάδα και τη διεύθυνση.
- συμβολή στη λειτουργική/επιχειρησιακή τεχνική ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία οπτικοακουστικών υποδομών και υποδομών συνεδριάσεων με ταυτόχρονη διερμηνεία·
- συμμετοχή στη λειτουργία και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων παραγωγής και μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, πολυμέσων και διασκέψεων·
- παροχή βοήθειας στους χρήστες των εν λόγω εγκαταστάσεων, παροχή συμβουλών στην ιεραρχία τους σχετικά με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τις τεχνολογίες και τις τεχνικές υποδομές.

Ο τομέας αυτός καλύπτει όλες τις τεχνολογίες που σχετίζονται με την παραγωγή και τη διανομή περιεχομένου μέσων (τηλεόραση, ραδιόφωνο, θεσμική παραγωγή, κάλυψη αιθουσών συνεδριάσεων, αναμετάδοση μέσω διαδικτύου, διαδικτυακές εκδόσεις και συστήματα συνεδρίων με ταυτόχρονη διερμηνεία) και απαιτεί εις βάθος γνώση της ηλεκτρονικής, της πληροφορικής, της αναλογικής και της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος, καθώς και των νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Η εκτέλεση αυτών των καθηκόντων απαιτεί επίσης αναλυτικές δεξιότητες, σύνθετες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, σύνταξης, συντονισμού (εσωτερικό και εξωτερικό προσωπικό), διοικητικής διαχείρισης (φάκελοι, προσκλήσεις υποβολής προσφορών και συμβάσεις), επικοινωνίας, μάθησης και καλή πρακτική γνώση του λογισμικού γραφείου και διαχείρισης έργων με τη βοήθεια υπολογιστή, καθώς και εξοπλισμού μέτρησης σημάτων. Οι επιτυχόντες/επιτυχούσες υποψήφιοι/επιτυχούσες που θα προσληφθούν πρέπει επίσης να έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν στα αγγλικά ή τα γαλλικά με διάφορους τεχνικούς και διοικητικούς συνομιλητές, προκειμένου να διευκολύνεται η επίλυση τεχνικών ή διοικητικών προβλημάτων και η αναζήτηση συναίνεσης στις ομάδες εργασίας.

Τα καθήκοντα αυτά απαιτούν συχνές αποστολές στους τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και πολλές εσωτερικές και εξωτερικές επαφές.

Όροι συμμετοχής

3. Όροι συμμετοχής

Κατά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας, πρέπει να ικανοποιείτε τους ακόλουθους όρους:

α) Γενικοί όροι

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει ειδικότερα:

– να είστε υπήκοος ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
– να απολαύετε των πολιτικών σας δικαιωμάτων,
– να είστε τακτοποιημένοι έναντι της νομοθεσίας της χώρας σας σε θέματα στρατολογίας,
– να παρέχετε τα αναγκαία για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων σας εχέγγυα ήθους.

β) Ειδικοί όροι

i) Απαιτούμενα πτυχία και διπλώματα

Πρέπει να έχετε επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον τετραετείς πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο στους τομείς των τεχνολογιών οπτικοακουστικών εκπομπών και πολυμέσων, της ηλεκτρονικής ή της πληροφορικής, της παραγωγής οπτικοακουστικών εκπομπών και πολυμέσων και της παραγωγής ήχου και συνεδρίων

ή

επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον τριετείς πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές στους τομείς των τεχνολογιών οπτικοακουστικών εκπομπών και πολυμέσων, της ηλεκτρονικής ή της πληροφορικής, της παραγωγής οπτικοακουστικών εκπομπών και πολυμέσων και της παραγωγής ήχου και συνεδρίων, ακολουθούμενο από σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους.

ii) Απαιτούμενη επαγγελματική πείρα

Πρέπει να έχετε αποκτήσει, σε μεταγενέστερο στάδιο σε σχέση με τα προσόντα που απαιτούνται βάσει του σημείου Α.3. β) i), επαγγελματική πείρα ελάχιστης διάρκειας έξι ετών σε:

  • ενσωμάτωση συστημάτων μετάδοσης, συνεδρίων και πληροφορικής για οπτικοακουστικές εφαρμογές, ιδίως στις ακόλουθες τεχνολογίες: κάμερες, συσκευές ανάμιξης ήχου και βίντεο, δίκτυα μεταγωγής, διακομιστές βίντεο, συστήματα δρομολόγησης SDI και IP, δίκτυα (TCP/IP και UDP/IP), κωδικοποιητές και αποκωδικοποιητές, πλατφόρμες παραγωγής και πλατφόρμες μετάδοσης για λήψη, επεξεργασία (μοντάζ), διακωδικοποίηση, μετάδοση (μέσω δορυφόρου, μέσω διαδικτύου, διαδικτυακή έκδοση), αρχειοθέτηση·
  • τεχνολογίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης & πολυμέσων, πληροφορικής και αρχιτεκτονικής IP σε περιβάλλον παραγωγής ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (θεωρία και ολοκλήρωση) και επεξεργασία σημάτων (αναλογική και ψηφιακή)·
  • το τεχνικό οπτικοακουστικό περιβάλλον για την παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και πολυμέσων για τηλεοπτική ή/και θεσμική παραγωγή·
  • τη διεύθυνση και τον συντονισμό επαγγελματικών οπτικοακουστικών έργων·
  • τον συντονισμό ομάδων.

iii) Γλωσσικές γνώσεις

Πρέπει να κατέχετε άριστα (επίπεδο C1 τουλάχιστον) μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γλώσσα 1): αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική ή φινλανδική,

και

να έχετε πολύ καλή γνώση (επίπεδο B2 τουλάχιστον) της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας (γλώσσα 2).

Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.

 

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες ενημερώνονται ότι η επιλογή των γλωσσών 2 (αγγλική και γαλλική) που προκρίνονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας επιλογής έγινε συμφώνως προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, η θέση του/της μηχανικού οπτικοακουστικών μέσων απαιτεί ιδιαίτερες γλωσσικές γνώσεις λόγω της φύσης των καθηκόντων όπως αναφέρεται στο τμήμα Α παράγραφος 3 στοιχείο β) της παρούσας ανακοίνωσης πρόσληψης. Η γνώση μίας από τις δύο αυτές γλώσσες είναι απαραίτητη για την κάλυψη των ευθυνών του/της υπαλλήλου, την εκτέλεση των καθηκόντων που θα κληθεί να φέρει εις πέρας και την απαίτηση για οξεία αίσθηση επικοινωνίας στις σχέσεις εργασίας με διάφορους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνομιλητές, που εκφράζονται κυρίως στα αγγλικά ή τα γαλλικά.

Η αγγλική και η γαλλική είναι επίσης οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται συχνότερα στις σχέσεις εντός και μεταξύ των μονάδων των δύο Γενικών Διευθύνσεων που θα προβούν στις προσλήψεις και στις επαφές με τις άλλες Γενικές Διευθύνσεις και με τις πολιτικές και διοικητικές αρχές του θεσμικού οργάνου, ιδίως για τη σύνταξη εγγράφων. Αποτελούν επίσης τις συνήθεις γλώσσες επικοινωνίας με εξωτερικούς συνομιλητές (παρόχους υπηρεσιών, διοικήσεις και αρχές). Κατά συνέπεια, για να αναλάβουν τα καθήκοντά τους και να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία των υπηρεσιών, όσοι θα προσληφθούν πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά τουλάχιστον σε μία από αυτές τις δύο γλώσσες.

Επιπλέον, για λόγους ίσης μεταχείρισης, κάθε υποψήφιος, ακόμη και αν έχει μία από τις δύο αυτές γλώσσες ως πρώτη επίσημη γλώσσα, υποχρεούται να διαθέτει επαρκή γνώση μιας δεύτερης γλώσσας, η οποία θα πρέπει να είναι η άλλη από αυτές τις δύο γλώσσες.

Αποδοχή προς συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής

Β. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η διαδικασία διοργανώνεται βάσει τίτλων και δοκιμασιών.

1. Αποδοχή συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Εάν

– πληροίτε τους γενικούς όρους αποδοχής,
– έχετε υποβάλει τον φάκελό σας σύμφωνα με τους όρους και εντός των απαιτούμενων προθεσμιών,

η επιτροπή επιλογής θα εξετάσει τον φάκελό σας ως προς τους ειδικούς όρους αποδοχής (σημείο A.3.β)).

Εάν πληροίτε τους ειδικούς όρους αποδοχής, η επιτροπή επιλογής θα σας δεχθεί στη διαδικασία επιλογής.

Η επιτροπή βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που έχουν δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας και οι οποίες τεκμηριώνονται από δικαιολογητικά έγγραφα.

Αξιολόγηση προσόντων

2. Αξιολόγηση των προσόντων

Η επιτροπή επιλογής, με βάση πίνακα αξιολόγησης που έχει καθοριστεί εκ των προτέρων, προβαίνει στην αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων που έχουν γίνει δεκτοί προς συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τον πίνακα των τριάντα καλύτερων υποψηφίων οι οποίοι καλούνται στις δοκιμασίες.

Κατά την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, η επιτροπή επιλογής συνεκτιμά ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία που πρέπει να αιτιολογούνται στην αίτηση υποψηφιότητας:

1. Γνώσεις και πείρα

- στον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων παραγωγής και μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών εκπομπές, πολυμέσων και διαδικτυακών μεταδόσεων, τόσο σταθερών (υποδομές) όσο και προσωρινών (εκδηλώσεις), με βάση τα πρότυπα της αγοράς και τα πρότυπα των οργανισμών τυποποίησης (EBU, SMPTE, ITU κ.λπ.)·
- σε τεχνολογίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και πολυμέσων και αρχιτεκτονικής IP σε περιβάλλον παραγωγής ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (θεωρία και ολοκλήρωση) και επεξεργασία σήματος (αναλογική και ψηφιακή)·
- στη λειτουργία και συντήρηση σταθερών και κινητών επαγγελματικών οπτικοακουστικών υποδομών·
- στον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων συνεδρίων και διερμηνείας (σταθερά και κινητά συστήματα, με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως συμμετοχή)·
- στην πιστοποίηση ΤΠ (Cisco και/ή Arista) ή ισοδύναμη γνώση στην υλοποίηση και διαμόρφωση δικτύων για εφαρμογή πολυμέσων.

2. Ικανότητες και δεξιότητες

- διεύθυνση και συντονισμός επαγγελματικών οπτικοακουστικών έργων·
- πλαισίωση και συντονισμός ομάδων, γενική διαχείριση (αναζήτηση συναίνεσης, διαχείριση συγκρούσεων, οργάνωση του σχεδιασμού), γραπτή και προφορική επικοινωνία και ομαδική εργασία (συνεδριάσεις, ομάδες εργασίας κ.λπ.)·
- διοικητική διαχείριση αρχείων και αγαθών υλισμικού και λογισμικού·
- μάθηση (αυτομάθηση και συνεχής κατάρτιση) σχετικά με τις νέες τεχνολογίες.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 20 μονάδες.

Δοκιμασίες

3. Εξετάσεις

Γραπτή δοκιμασία

a) Δοκιμασία σύνταξης κειμένου στη γλώσσα 2 (αγγλική ή γαλλική), βάσει φακέλου, με στόχο να αξιολογηθεί η ικανότητά σας να ασκήσετε τα καθήκοντα που περιγράφονται στο τμήμα Α.2., καθώς και οι ικανότητές σας στη σύνταξη κειμένου.

Διάρκεια της δοκιμασίας: 3 ώρες.
Βαθμολόγηση: από 0 έως 40 μονάδες (ελάχιστη απαιτούμενη βάση: 20 μονάδες).
Η δοκιμασία αυτή θα διοργανωθεί επιγραμμικά σε υπολογιστή.


Προφορικές δοκιμασίες

β) Συνέντευξη με την επιτροπή επιλογής στη γλώσσα 2 (αγγλική ή γαλλική) προκειμένου να αξιολογηθεί, βάσει του συνόλου των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, η ικανότητά σας να ασκήσετε τα καθήκοντα που περιγράφονται στο τμήμα A.2. Η επιτροπή επιλογής μπορεί να αποφασίσει να εξετάσει τις γλωσσικές σας γνώσεις όπως έχουν δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας.

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμασίας: 45 λεπτά.
Βαθμολόγηση: από 0 έως 40 μονάδες (ελάχιστη απαιτούμενη βάση: 20 μονάδες).

γ) Δοκιμασία ομαδικής συζήτησης ή παιχνιδιού ρόλων στη γλώσσα 2 (αγγλική ή γαλλική), ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην επιτροπή επιλογής να αξιολογήσει την ικανότητά σας για προσαρμογή, την ικανότητά σας για διαπραγμάτευση, το πνεύμα αποφασιστικότητάς σας, καθώς και τη συμπεριφορά σας στο πλαίσιο ομάδας ή απέναντι σε μια δεδομένη κατάσταση.

Η διάρκεια της ομαδικής δοκιμασίας θα καθοριστεί από την επιτροπή επιλογής σε συνάρτηση με την τελική σύνθεση των ομάδων.
Η μέγιστη διάρκεια της δοκιμασίας του παιχνιδιού ρόλων είναι 25 λεπτά.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 20 μονάδες (ελάχιστη απαιτούμενη βάση: 10 μονάδες).

Οι δοκιμασίες αυτές ενδέχεται να διοργανωθούν εξ αποστάσεως.

Σε εύθετο χρόνο θα λάβετε τις οδηγίες σχετικά με τη γραπτή δοκιμασία και τις προφορικές δοκιμασίες. Οι δοκιμασίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Αν δεν απαντήσετε σε μια πρόσκληση, αν δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αν δεν παρουσιαστείτε σε κάποια δοκιμασία, θα αποκλειστείτε. Θα πρέπει να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που δίνονται. Η μη τήρηση των οδηγιών ή η συμπεριφορά που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό σας.

Πίνακας επιτυχόντων

4. Εγγραφή στον πίνακα επιτυχόντων

Ο πίνακας επιτυχόντων θα περιέχει τα ονόματα των δώδεκα υποψηφίων που θα έχουν λάβει τον υψηλότερο βαθμό στο σύνολο της διαδικασίας (αξιολόγηση προσόντων και δοκιμασίες α), β) και γ)) και που θα έχουν λάβει τη βάση σε καθεμία από τις δοκιμασίες.

Θα ενημερωθείτε γραπτώς προσωπικά για τα αποτελέσματά σας.

Ο πίνακας επιτυχόντων θα δημοσιευθεί στο ενδοδίκτυο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Μπορεί να παραταθεί με απόφαση της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επιτυχόντες/επιτυχούσες που έχουν περιληφθεί στον πίνακα θα ενημερωθούν σε εύθετο χρόνο.

Εάν σας προσφερθεί θέση εργασίας, οφείλετε να καταθέσετε, για λόγους πιστοποίησης, τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων εγγράφων, ιδίως των διπλωμάτων και των βεβαιώσεων εργασίας σας.

Η εγγραφή σε πίνακα επιτυχόντων δεν συνιστά δικαίωμα ούτε εγγύηση πρόσληψης.

Κατάθεση υποψηφιοτήτων

Γ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Για να υποβάλετε υποψηφιότητα πρέπει να έχετε λογαριασμό στην πλατφόρμα Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/el_EL. Μπορείτε να δημιουργήσετε ΕΝΑΝ και μόνο λογαριασμό. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να κλικάρετε στην καρτέλα «Apply online», η οποία βρίσκεται στο τέλος της σελίδας.

Καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τον Οδηγό για τους υποψηφίους σε διαδικασίες επιλογής που διοργανώνονται από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πριν συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησής σας, και να υποβάλετε τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα.


Προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η

10η Σεπτεμβρίου 2021, 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Μετά την επικύρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας, θα σας αποσταλεί βεβαίωση παραλαβής.

Παρακαλείστε NΑ ΜΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΤΕ για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.