This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/232/S - ADMINISTRATOR, INGENIØR FOR AUDIOVISUELLE MEDIER (AD7)

Tjenestested : Bruxelles
Publication end on external website : 10/09/2021 12:00
Enhed : 00-Parlement Européen
Ref. : PE/232/S - AUDIOVISUAL ENGINEER
Vejledning til ansøgere :

Generelt

Inden indgivelsen af ansøgningen bedes ansøgeren omhyggeligt læse den vejledning, der er vedføjet denne bekendtgørelse om ledig stilling.

I vejledningen, som er en del af bekendtgørelsen om ledig stilling, redegøres der for reglerne vedrørende procedurerne og ansøgningsvilkårene.

 

INDHOLD

A. STILLINGSBESKRIVELSE, ADGANGSBETINGELSER (ØNSKET PROFIL)

B. PROCEDURE

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

BILAG: VEJLEDNING FOR ANSØGERE I FORBINDELSE MED UDVÆLGELSESPROCEDURER AFHOLDT AF EUROPA-PARLAMENTET

 

A. STILLINGSBESKRIVELSE, ADGANGSBETINGELSER (ØNSKET PROFIL)

1. Generelt

Europa-Parlamentet har på grundlag af artikel 29, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union besluttet at indlede proceduren for besættelse af seks tjenestemandsstillinger (AD7) i Generaldirektoratet for Logistik og Tolkning til Konferencer og Generaldirektoratet for Kommunikation. De profiler, der søges, er ingeniører for audiovisuelle medier, der er specialiseret i integration af transmissions- og multimediesystemer.

Disse stillinger kræver særlige kvalifikationer som beskrevet i punkt A 3 b) i denne meddelelse.

Ansættelse vil ske i lønklasse AD7, første løntrin, hvor den månedlige grundløn andrager 6 294,84 EUR. Fra dette vederlag trækkes der EU-skat og andre tilbageholdelser i overensstemmelse med ansættelsesvilkårene for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Vederlaget er fritaget for national beskatning. Det løntrin, de udvalgte ansøgere ansættes i, kan dog tilpasses i forhold til de pågældendes erhvervserfaring. I visse tilfælde vil grundlønnen endvidere blive forhøjet med tillæg.

Europa-Parlamentet ønsker ligestilling og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familiesituation.

Stillingsbeskrivelse

2. Stillingsbeskrivelse

Udvalgte ansøgere, som ansættes, får tjenestested i Bruxelles og vil, under ledelse af kontorchefen og inden for rammerne af de programmer og prioriteter, der er fastlagt af de parlamentariske organer og deres hierarki, være ansvarlige for at:

- forvalte udformningen, udviklingen og implementeringen af professionelle audiovisuelle systemer og konferencesystemer inden for rammerne af projekter under ledelse af den tekniske afdeling, enheden og direktoratet
- bidrage til den funktionelle og operationelle tekniske gennemførelse og ibrugtagningen af audiovisuelle infrastrukturer og konferenceinfrastrukturer med simultantolkning
- deltage i driften og vedligeholdelsen af produktions- og broadcast-, multimedie- og konferencefaciliteterne
- bistå brugerne af disse faciliteter og rådgive deres hierarki om de strategiske retningslinjer for teknologierne og de tekniske infrastrukturer.

Dette område dækker alle teknologier i forbindelse med produktion og transmission af medieindhold (TV, radio, institutionel produktion, dækning af mødelokaler, webstreaming, webpublishing og konferencesystemer med simultantolkning) og kræver et indgående kendskab til elektronik, IT, analog og digital signalbehandling og nye digitale teknologier.

Udførelsen af disse funktioner kræver også evne til at analysere, løse komplekse problemer, udfærdige tekster, koordinere (internt og eksternt personale), forvalte (dossierer, udbud og kontrakter), kommunikere og oplære og et godt praktisk kendskab til kontorsoftware og computerstøttet projektstyring samt udstyr til signalmåling. De udvalgte ansøgere, der ansættes, skal også kunne kommunikere på engelsk eller fransk med forskellige tekniske og administrative samtalepartnere for at gøre det lettere at løse tekniske eller administrative problemer og søge at opnå konsensus i arbejdsgrupper.

Stillingen indebærer hyppige tjenesterejser til Europa-Parlamentets arbejdssteder såvel som betydelig kontakt med interne og eksterne parter.

Adgangsbetingelser

3. Adgangsbetingelser

Ved ansøgningsfristens udløb skal ansøgerne opfylde følgende betingelser:

a) Almindelige betingelser

I overensstemmelse med artikel 28 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union skal ansøgerne bl.a. opfylde følgende betingelser:

– være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater
– være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder
– have opfyldt sine forpligtelser efter de gældende love om værnepligt
– opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv.

b) Særlige betingelser

i) Nødvendige eksamensbeviser og kvalifikationer

Ansøgerne skal have gennemført en uddannelse på universitetsniveau af mindst fire års varighed med bevis for afsluttet uddannelse inden for et af følgende områder: audiovisuel broadcast- og multimedieteknologi, elektronik, IT, audiovisuel broadcast- og multimedieproduktion eller lyd- og konferenceproduktion

eller

en uddannelse på universitetsniveau af mindst tre års varighed inden for et af følgende områder: audiovisuel broadcast- og multimedieteknologi, elektronik, IT, audiovisuel broadcast- og multimedieproduktion eller lyd- og konferenceproduktion, efterfulgt af mindst et års relevant erhvervserfaring.

ii) Nødvendig erhvervserfaring

Ansøgerne skal have mindst seks års erhvervserfaring, erhvervet efter opfyldelsen af kvalifikationskravene i punkt A 3 b) i) inden for:

  • integration af broadcast-, konference- og IT-systemer til audiovisuelle applikationer, navnlig i forbindelse med følgende teknologier: kameraer, audio- og videomixere, koblingsmatrixer, videoservere, SDI- og IP-routingsystemer, netværk (TCP/IP og UDP/IP), indkodere og dekodere, produktionsplatforme og transmissionsplatforme til erhvervelse, redigering (montage), transkodning, udsendelse (satellit, webstreaming, webpublishing), arkivering
  • broadcast- og multimedie-, IT og IP-arkitekturteknologier i et broadcastproduktionsmiljø (teori og integration) og signalbehandling (analog og digital)
  • det audiovisuelle tekniske miljø for produktion og udsendelse af audiovisuelle broadcast- og multimedieprogrammer til TV og/eller institutionel produktion
  • styring og koordinering af professionelle audiovisuelle projekter
  • teamkoordinering.

iii) Sprogkundskaber

Ansøgerne skal have indgående kendskab (mindst på niveau C1) til et af Den Europæiske Unions officielle sprog (sprog 1): bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk eller ungarsk

og

særdeles godt kendskab (mindst niveau B2) til engelsk eller fransk (sprog 2).

Sprog 2 skal være et andet end sprog 1.

 

Ansøgerne gøres opmærksom på, at de to sprog, der kan vælges som sprog 2 i forbindelse med denne procedure (engelsk eller fransk), er blevet fastlagt ud fra tjenestens interesse. Stillingen som ingeniør for audiovisuelle medier kræver således særlige sprogkundskaber, jf. stillingsbeskrivelsen i punkt A 3 b) i denne bekendtgørelse om ledig stilling. Kendskab til et af disse to sprog er en afgørende forudsætning for at kunne løfte tjenestemandens ansvar, udføre opgaverne og opfylde kravet om udtalt sans for kommunikation i arbejdsrelationerne med forskellige interne og eksterne aktører, der hovedsageligt taler engelsk eller fransk.

Engelsk og fransk er også de sprog, der hyppigst anvendes til at kommunikere i enhederne i de to rekrutterende generaldirektorater og mellem dem samt i kontakten med de andre generaldirektorater og med Parlamentets politiske og administrative myndigheder, navnlig i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter. Det er også det sædvanlige sprog til kommunikation med eksterne samtalepartnere (tjenesteudbydere, forvaltninger og myndigheder). For at kunne udføre deres opgaver og sikre, at tjenesterne fungerer godt, skal de valgte ansøgere derfor kunne arbejde og kommunikere effektivt på mindst et af disse to sprog.

Af hensyn til ligebehandlingen skal også ansøgere, der har et af disse to sprog som sit officielle førstesprog, have et tilstrækkeligt godt kendskab til det andet sprog som sprog 2.

Adgang til udvælgelsesproceduren

B. PROCEDURENS FORLØB

Udvælgelsesprøven afholdes på grundlag af kvalifikationsbeviser og prøver.

1. Adgang til udvælgelsesproceduren

Hvis ansøgeren

– opfylder de almindelige adgangsbetingelser,
– har indgivet sin ansøgning efter reglerne og inden for fristen,

vil udvælgelseskomitéen vurdere ansøgningen i lyset af de særlige adgangsbetingelser (punkt A 3 b)).

Hvis ansøgeren opfylder de særlige adgangsbetingelser, vil udvælgelseskomiteen give vedkommende adgang til udvælgelsesproceduren.

Udvælgelseskomitéen tager ved sin afgørelse udelukkende hensyn til de oplysninger i ansøgningen, der er dokumenteret med bilag.

Bedømmelse af kvalifikationer

2. Bedømmelse af kvalifikationer

Udvælgelseskomitéen vil på grundlag af et evalueringsskema udarbejdet på forhånd vurdere kvalifikationerne hos de ansøgere, der har fået adgang til udvælgelsesproceduren, og opstille en liste over de 30 bedste ansøgere, der vil blive indkaldt til prøverne.

Ved bedømmelsen af ansøgernes kvalifikationer vil udvælgelseskomitéen navnlig lægge vægt på følgende elementer i ansøgningsskemaet:

1. Kendskab til og erfaring med

- udformning og implementering af faste (infrastruktur) eller midlertidige (arrangementer) broadcast-, multimedie- og webstreamingproduktions- og transmissionssystemer baseret på markedsstandarder og standarder fra standardiseringsorganer (EBU, SMPTE, ITU osv.)
- broadcast- og multimedie- og IP-arkitekturteknologier i et broadcastproduktionsmiljø (teori og integration) og signalbehandling (analog og digital)
- drift og vedligeholdelse af faste og mobile professionelle audiovisuelle infrastrukturer
- udformning og implementering af konference- og tolkesystemer (faste og mobile, med fysisk tilstedeværelse og fjerndeltagelse)
- IT-certificering (Cisco og/eller Arista) eller tilsvarende kundskaber inden for etablering og konfiguration af netværk til en multimedieapplikation.

2. Kompetencer og færdigheder

- styring og koordinering af professionelle audiovisuelle projekter
- teamledelse og -koordinering, generel ledelse (konsensussøgning, konfliktstyring, planlægning), skriftlig og mundtlig kommunikation og teamwork (møder, arbejdsgrupper osv.)
- forvaltning af dossierer og hardware og software
- oplæring (selvlæring og videreuddannelse) i nye teknologier.

Point: 0-20.

Prøver

3. Prøver

Skriftlig prøve

a) Prøve i skriftlig fremstilling på sprog 2 (engelsk eller fransk), på grundlag af et dossier, for at vurdere ansøgernes evne til at udføre de i punkt A 2 omhandlede opgaver og til at udtrykke sig på skrift.

Varighed: 3 timer.
Point: 0-40 (der kræves mindst 20 point).
Prøven aflægges online på computer.


Mundtlige prøver

b) Samtale med udvælgelseskomitéen på sprog 2 (engelsk eller fransk) for på baggrund af samtlige elementer i ansøgningen at bedømme ansøgerens egnethed til at udføre de opgaver, der er beskrevet i punkt A 2. Udvælgelseskomitéen kan vælge at kontrollere ansøgernes sprogkundskaber på grundlag af deres oplysninger i ansøgningen.

Varighed: højst 45 minutter.
Point: 0-40 (der kræves mindst 20 point).

c) Prøve i form af en gruppediskussion eller et rollespil på sprog 2 (engelsk eller fransk) med henblik på at bedømme ansøgernes tilpasnings- og forhandlingsevner, evne til at træffe beslutning og adfærd i en gruppe eller i en given situation.

Varigheden af gruppeprøven vil blive fastlagt af udvælgelseskomitéen alt efter gruppernes konkrete sammensætning.
Den maksimale varighed af rollespilsprøven er 25 minutter.

Point: 0-20 (der kræves mindst 10 point).

Prøverne kan afholdes som fjernprøver.

Ansøgerne vil i god tid modtage instrukser for såvel den skriftlige som de mundtlige prøver. Prøverne vil finde sted på en bestemt dato og på et bestemt tidspunkt. Ansøgere, som ikke reagerer på en indkaldelse, ikke kan kontaktes pr. e-mail eller ikke møder op til en prøve, udelukkes fra proceduren. Ansøgerne skal følge de modtagne instrukser til punkt og prikke. Enhver undladelse af at følge instrukserne eller afvigelse herfra medfører øjeblikkelig udelukkelse.

Liste over egnede ansøgere

4. Opførelse på listen over egnede ansøgere

På listen over egnede ansøgere opføres i pointrækkefølge navnene på de 12 ansøgere, som har opnået det højeste samlede pointtal i hele proceduren (bedømmelse af kvalifikationer og prøve a), b) og c)) og tillige har opnået det krævede mindsteantal point i hver prøve.

Ansøgerne vil skriftligt blive informeret om deres personlige resultater.

Listen over egnede ansøgere offentliggøres på Europa-Parlamentets intranet

Listen over egnede ansøgere er gyldig indtil den 31. december 2024. Gyldighedsfristen kan forlænges ved afgørelse truffet af ansættelsesmyndigheden. I så fald vil personerne på listen blive rettidigt informeret herom.

Ansøgere, der tilbydes ansættelse, skal forevise originalerne af alle de krævede dokumenter, herunder eksamensbeviser og arbejdsattester, med henblik på kontrol af deres ægthed.

Optagelse på en liste over egnede ansøgere giver ikke ret til eller garanti for ansættelse.

Indgivelse af ansøgninger

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

For at søge skal ansøgeren have en konto på Apply4EP-platformen: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/da_DA. Man kan kun have ÉN konto. For at oprette en konto skal man klikke på fanen "Søg online", der er placeret nederst på siden.

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, anbefales det nøje at læse vejledningen for ansøgere til udvælgelsesprocedurer, der afholdes af Europa-Parlamentet. Husk endvidere at vedlægge de relevante bilag.


Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen udløber den

10. september 2021 kl. 12.00, Bruxelles-tid.

Der vil automatisk blive fremsendt en kvittering for modtagelsen, når ansøgningsskemaet er blevet valideret.

UNDLAD VENLIGST AT TELEFONERE for at få oplysninger om tidsplanen for proceduren.