This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/232/S - АДМИНИСТРАТОР, ИНЖЕНЕР ПО АУДИО-ВИЗУАЛНИ СРЕДСТВА (AD7)

Място : Брюксел
Край на публикуването на външен уебсайт : 10/09/2021 12:00
Отдел : 00-Parlement Européen
Ref. : PE/232/S - AUDIOVISUAL ENGINEER
Ръководство на вниманието на кандидатите :

Общи положения

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите, приложено към настоящото обявление за наемане на работа.

Ръководството, което e неразделна част от обявлението за наемане на работа, ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ (НЕОБХОДИМ ПРОФИЛ)

Б. ПРОЦЕДУРА

В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ (НЕОБХОДИМ ПРОФИЛ)

1. Общи положения

Европейският парламент взе решение да открие, въз основа на член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, процедура за заемане на шест длъжности (AD7) в Генералната дирекция за логистика и устни преводи за конференции и в Генералната дирекция за комуникация. Търсят се инженери по аудио-визуални средства, специализирани в интеграцията на системи за излъчване и мултимедийни системи.

За заемане на длъжностите са необходими специални квалификации, посочени в раздел А, точка 3, буква б) от настоящото обявление.

Назначението ще се извърши на степен AD7, първа стъпка, с основна месечна заплата от 6 294,84 EUR. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно правилата, приложими за длъжностните лица на Европейския съюз. Тя се освобождава от национално облагане. Стъпката, на която ще бъдат назначени одобрените кандидати, може обаче да бъде съобразена с техния професионален опит. Освен това към основната заплата може да се прибавят, при определени условия, надбавки.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без дискриминация на основата на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

Естество на служебните задължения

2. Естество на служебните задължения

С място на работа в Брюксел, избраните кандидати ще изпълняват следните задачи под ръководството на началника-отдел и в рамките на програмите и приоритетите, определени от органите на Парламента и от висшестоящите:

- управление на проектирането, развитието и внедряването на професионални аудио-визуални и конферентни системи в рамките на проекти, осъществявани от техническата служба, отдела и дирекцията;
- принос за техническото функционално и оперативно внедряване и за пускането в действие на аудио-визуална и конферентна инфраструктура със синхронен превод;
- участие в експлоатацията и в поддръжката на оборудването за производство и излъчване на аудио-визуално, мултимедийно и конферентно съдържание;
- оказване на съдействие на ползвателите на оборудването и предоставяне на консултации на висшестоящите по отношение на стратегическите насоки относно технологиите и техническата инфраструктура.

Тази област обхваща в тяхната цялост технологиите, свързани с производството и излъчването на медийно съдържание (телевизия, радио, продукти на институцията, покритие на заседателните зали, пряко излъчване по интернет, публикуване в интернет и конферентни системи със синхронен превод), и изисква задълбочени познания по електроника, информатика, обработка на аналоговите и цифровите сигнали, както и по новите цифрови технологии.

За изпълнението на тези служебни задължения са необходими, наред с другото, умения в областта на анализа, решаването на сложни проблеми, писменото изразяване, координацията (вътрешен и външен персонал), административното управление (досиета, покани за подаване на оферти, договори), комуникация, обучение и добро практическо познаване на служебния софтуер и на софтуера за управление на компютърно подпомагани проекти, както и на оборудването за измерване на сигнала. Избраните кандидати трябва също така да могат да общуват на английски или на френски език с различни технически и административни партньори с цел улесняване на решаването на технически или административни проблеми и постигането на консенсус в рамките на работните групи.

Изпълнението на тези служебни задължения е свързано с чести командировки на местата на работа на Европейския парламент, както и с множество вътрешни и външни контакти.

Условия за допускане

3. Условия за допускане

Към крайния срок за подаване на кандидатурите трябва да отговаряте на следните условия:

а) Общи условия

В съответствие с член 28 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз е необходимо кандидатът:

– да бъде гражданин на една от държавите — членки на Европейския съюз,
– да се ползва от своите граждански права,
– да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба,
– да притежава необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

б) Специфични условия

i) Необходими документи, удостоверяващи образователно-квалификационна степен, и дипломи

Необходимо е да притежавате удостоверена с диплома образователна степен, съответстваща на завършен пълен курс на университетско образование с продължителност най-малко четири години, в някоя от следните области: технологии за аудио-визуално и мултимедийно излъчване, електроника, информатика, аудио-визуално и мултимедийно производство или звуково и конферентно производство

или

образователна степен, съответстваща на завършен пълен курс на университетско образование с продължителност най-малко три години в някоя от следните области: технологии за аудио-визуално и мултимедийно излъчване, електроника или информатика, аудио-визуално и мултимедийно производство или звуково и конферентно производство, последван от подходящ професионален опит с продължителност най-малко една година.

ii) Необходим професионален опит

Трябва да сте придобили, след квалификацията съгласно раздел А, точка 3, буква б, подточка i), професионален опит от поне шест години в областта на:

  • интеграцията на системите за излъчване, конферентните и информационните системи за аудио-визуални приложения, по-специално въз основа на следните технологии: камери, аудио- и видеосмесители, свързващи матрици, видеосървъри, SDI и IP маршрутизаторни системи, мрежи (TCP/IP и UDP/IP), кодиращи и декодиращи устройства, продукционни платформи и трансмисионни платформи за получаване, редакция (монтаж), кодово преобразуване, излъчване (сателит, пряко излъчване по интернет, публикуване в интернет), архивиране;
  • технологиите за излъчване и мултимедийните технологии, информационните технологии и IP архитектурата в продукционна среда на излъчване (теория и интеграция) и обработката на сигнала (аналогов и цифров);
  • аудио-визуалната техническа среда за производството и излъчването на аудио-визуални програми и мултимедийни програми за телевизията и/или продуктите на институцията;
  • направляването и координацията на професионални аудио-визуални проекти;
  • координация на екип.

iii) Езикови познания

Трябва да имате задълбочени познания (най-малко на ниво С1) по един от официалните езици на Европейския съюз (език 1): английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски,

и

много добри познания (поне ниво B2) по английски или френски език (език 2).

Език 2 трябва да бъде различен от език 1.

 

Кандидатите се уведомяват, че изборът на език 2 (английски и френски) в настоящата процедура за подбор е определен в съответствие с интереса на службата. За длъжността инженер по аудио-визуални средства са необходими специални езикови познания поради естеството на задълженията, определени в раздел А, точка 3, буква б) от настоящото обявление за наемане на работа. Владеенето на един от тези два езика е от първостепенно значение с оглед на отговорностите, които ще изпълнява служителят, за изпълнението на възложените задачи, както и с оглед на изискването за развито чувство за комуникация, необходимо предвид на работните взаимоотношения с различни вътрешни и външни участници, които се изразяват главно на английски или на френски език.

Английският и френският език са освен това най-често използваните при общуването в рамките на отделите на двете генерални дирекции, за които са обявените длъжности, и между тях, както и при общуването с другите генерални дирекции и с политическите и административните органи на институцията, в т.ч. за изготвянето на документи. Това са също обичайно използваните езици при общуването с външните партньори (доставчици на услуги, администрации и местни органи). Следователно, за да изпълняват своите служебни задължения и да осигуряват добрата работа на службите, наетите лица трябва да бъдат в състояние да работят и общуват ефикасно най-малкото на един от тези два езика.

Освен това, с оглед на равното третиране, всеки кандидат, дори да посочи един от тези два езика като първи официален език, трябва да има достатъчни познания по втори език, който трябва да бъде другият от въпросните два езика.

Допускане до процедурата за подбор

Б. ПРОЦЕДУРА

Процедурата се провежда по документи и чрез изпити.

1. Допускане до процедурата за подбор

Ако

– отговаряте на общите условия за допускане и
– сте подали своето досие за кандидатстване според изискваните условия и ред и в изисквания срок,

комисията за подбор ще разгледа досието Ви с оглед на специфичните условия за допускане (раздел А, точка 3, буква б)).

Ако отговаряте на специфичните условия за допускане, комисията за подбор ще Ви допусне до процедурата за подбор.

За тази цел комисията се основава изключително на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения, подкрепени с удостоверителни документи.

Оценяване на квалификациите

2. Оценка на квалификацията

Въз основа на предварително установена скала за оценяване комисията за подбор извършва оценка на квалификацията на кандидатите, допуснати до процедурата за подбор, и изготвя списък на 30-те най-добри кандидати, които получават покана да се явят на изпитите.

При оценяването на квалификацията на кандидатите комисията за подбор отчита по-специално следните елементи, за които трябва да се приложат удостоверителни документи към формуляра за кандидатстване:

1. Знания и опит

- относно проектирането и изграждането на постоянни (инфраструктура) или временни (за конкретни събития) системи за производство и излъчване на аудио-визуално и мултимедийно съдържание и за пряко излъчване на съдържание по интернет, основани на пазарните стандарти и на нормите на организациите за стандартизация (EBU, SMPTE, ITU ...);
- относно технологиите за излъчване, мултимедийните технологии и технологиите за IP архитектура в продукционна среда на аудио-визуално излъчване (теория и интеграция) и относно обработката на сигнала (аналогов и цифров);
- относно експлоатацията и поддръжката на стационарна и мобилна професионална аудио-визуалнааструктура;
- относно проектирането и изграждането на конферентни системи и на системи за устен превод (стационарни и мобилни системи, с лично присъствие или с дистанционно участие);
- относно електронното сертифициране (Cisco и/или Arista) или равностойни познания в областта на изграждането и конфигурирането на мрежи за мултимедийно приложение.

2. Компетентност и способности

- направляване и координация на професионални аудио-визуални проекти;
- ръководство и координация на екип, общо управление (постигане на консенсус, управление на конфликти, организация на планирането), писмена и устна комуникация и работа в екип (заседания, работни групи...);
- административното управление на досиета и на материални активи и софтуер;
- обучение (самостоятелно обучение и продължаващо обучение) във връзка с новите технологии.

Оценяване: от 0 до 20 точки.

Изпити

3. Изпити

Писмен изпит

a) Изготвяне на текст на език 2 (английски или френски) въз основа на досие, чиято цел е да се оцени способността Ви да упражнявате описаните в раздел А, точка 2 функции, както и уменията Ви за писмено изразяване.

Продължителност на изпита: 3 часа.
Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки).
Този изпит ще бъде организиран онлайн, на компютър.


Устни изпити

б) Събеседване с комисията за подбор на език 2 (английски или френски), за да се оцени, като се вземат предвид всички елементи от досието за кандидатстване, способността Ви да упражнявате описаните в раздел А, точка 2 функции. Комисията за подбор може да реши да провери езиковите Ви познания, които сте заявили във формуляра за кандидатстване.

Максимална продължителност на изпита: 45 минути.
Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки).

в) Изпит, състоящ се в разискване в група или ролева игра на език 2 (английски или френски), за да се даде възможност на комисията за подбор да оцени способностите Ви за адаптиране, водене на преговори и вземане на решения, както и поведението Ви в група или при определени обстоятелства.

Продължителността на този изпит ще бъде определена от комисията за подбор според окончателния състав на групите.
Максималната продължителност на ролевата игра е 25 минути.

Оценяване: от 0 до 20 точки (необходим минимум: 10 точки).

Тези изпити може да бъдат организирани дистанционно.

Ще получите своевременно инструкции за писмения изпит и устните изпити. Провеждането на изпитите е предвидено за определена дата и час. Ако не отговорите на покана, ако с Вас не може да бъде установена връзка по електронна поща или ако не се явите на даден изпит, ще бъдете дисквалифициран. Трябва стриктно да следвате инструкциите. Всеки случай на неспазване на инструкциите или на поведение, което не е в съответствие с инструкциите, води до незабавно дисквалифициране.

Списък на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати

4. Включване в списъка на успешно преминалите процедурата за подбор

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор ще съдържа имената на дванадесетте кандидати, които са получили най-голям брой точки в цялостната процедура (оценка на квалификацията и резултати от изпитите а), б) и в)) и са достигнали определения минимален праг на всеки един от изпитите.

За резултатите си ще бъдете лично уведомени с писмено съобщение.

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор ще бъде публикуван в интранета на Европейския парламент.

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор е валиден до 31 декември 2024 г. Валидността му може да бъде удължена с решение на органа по назначаване. В този случай лицата, успешно преминали процедурата за подбор, ще бъдат уведомени своевременно.

Ако Ви бъде предложена работа, трябва да представите, с цел удостоверяване на автентичността, оригиналите на всички изисквани документи, а именно Вашите дипломи и удостоверения за работа.

Фактът, че дадено име фигурира в списък на успешно преминалите процедура за подбор кандидати, не представлява нито право, нито гаранция за наемане на работа.

Подаване на кандидатурите

В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

За да кандидатствате, трябва да разполагате с потребителски профил на платформата Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/bg_BG. Можете да създадете САМО ЕДИН потребителски профил. За целта трябва да отворите раздел „Кандидатстване онлайн“, който се намира в края на страницата.

Прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите за процедурите за подбор, организирани от Европейския парламент, преди да попълните формуляра за кандидатстване и да предоставите съответните удостоверителни документи.


Краен срок за подаване на кандидатурите

Крайният срок за подаване на кандидатурите е

10 септември 2021 г., 12 ч. (обед), брюкселско време.

Автоматично ще Ви бъде изпратено потвърждение за получаване веднага след валидирането на Вашия формуляр за кандидатстване.

Моля, НЕ СЕ ОБАЖДАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНА във връзка с графика на процедурата.