This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

SKELBIMAS DUOMENŲ BAZĖS SUDARYMAS SUTARTININKAI (III PAREIGŲ GRUPĖ) PASTATŲ SRITYJE M/F

Vieta : Briuselis
Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 15/09/2021 12:00
Tarnyba : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO Data base 01/2021

Bendra informacija

Europos Parlamento generalinis sekretoriatas publikuoja šį skelbimą siekdamas sudaryti duomenų apie kandidatus (III pareigų grupės sutartininkus) pastatų srityje Infrastruktūros ir logistikos generaliniame direktorate (INLO GD) bazę.

Ši duomenų bazė bus kandidatų, kurie galės būti įdarbinami, visų pirma Briuselyje, rezervas.

Sudarius duomenų bazę, susidomėjimą pareiškusieji asmenys gali būti atrinkti į laisvas pagalbinių sutartininkų darbo vietas Infrastruktūros ir logistikos generaliniame direktorate (INLO GD). Atranka vykdoma pagal Parlamento bendrųjų įgyvendinimo nuostatų, kuriomis reglamentuojami Europos Parlamento pareigūnų ir kitų tarnautojų konkursai ir atrankos procedūros, įdarbinimas ir lygio nustatymas, 7 straipsnio („Jungtinis pagalbinių sutartininkų atrankos komitetas (COSCON)“) ir 8 straipsnio („Sutartininkų atrankos procedūra“) nuostatas.

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos.

Asmenys, norintys, kad jų pavardės būtų įtrauktos į duomenų bazę, platformoje APPLY4EP turi susikurti savo paskyrą, tuomet gali pateikti gyvenimo aprašymą ir užpildyti paraišką. Norėdami tai padaryti, jie turi atidžiai perskaityti šį skelbimą, spustelėti mygtuką „Pateikite paraišką internetu“ ir sekti nurodymus. Platformoje APPLY4EP galima susikurti tik vieną paskyrą. Paskyroje užregistruoti asmens duomenys tvarkomi visiškai laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725, norint paskyrą atnaujinti juos galima keisti.

Pareigų pobūdis

INLO GD padeda tinkamai valdyti infrastruktūrą (pastatus ir jų įrangą) ir logistiką (maitinimo vietas, korespondenciją, perkraustymus, baldus, transportą ir kt.) įvairiose Europos Parlamento darbo vietose ir tarp jų.

Savo darbu INLO GD darbuotojai teikia esminę paramą Europos Parlamento politiniam darbui.

Integruoto infrastruktūros valdymo direktoratas ieško pastatų srities technikų, dirbsiančių šiose srityse:

 1. gaisrinės ir elektros įrangos techninė priežiūra;
 2. infrastruktūros valdymas.

Pareigos:

1. Gaisrinės ir elektros įrangos techninė priežiūra:

Vadovaujant už gaisrinės ir elektros įrangos valdymą atsakingiems pareigūnams:

 • vykdyti techninę ir administracinę smulkių darbų kontrolę ir šios įrangos techninę priežiūrą pagal techninių įrenginių aptarnavimo ir priežiūros sutartis;
 • ruošti, rengti, organizuoti, analizuoti ir prižiūrėti techninius, administracinius ir finansinius bylas (specifikacijos, konkursai, prašymai pateikti kainą analizuojant pasiūlymus, techninės ataskaitos, pakaitinių projektų priežiūra ir kt.);
 • kontroliuoti, kaip vykdoma priešgaisrinės ir elektros techninės saugos priežiūra naudojant kompiuterizuoto techninės priežiūros valdymo sistemą;
 • koordinuoti, analizuoti ir stebėti, kaip kontroliuojama išorės paslaugų teikėjų (techninės priežiūros įmonių, projektavimo biurų) darbo kokybė, įskaitant prašymus dėl darbų vykdymo;
 • kontroliuoti ir rengti dokumentus, užtikrinti planavimą ir priežiūrą vykdant patvirtintų įstaigų kontrolę;
 • koordinuoti įvairių išorės paslaugų teikėjų vykdomą darbą kartu su kitomis Parlamento techninėmis tarnybomis.

Specialiosios žinios

Reikalaujama turėti atitinkamą darbo techninės priežiūros srityje patirtį.

Priešgaisrinės ir elektros techninės saugos standartų (standartai: NBN S 21-100, RGIE ir kt.) išmanymas laikomas dideliu privalumu.

Darbo laikas

Numatomas budėjimas vieną savaitgalį per mėnesį, kai bus tikrinami priskirti įrenginiai.

2. Infrastruktūros valdymas:

Vadovaujant atsakingiems pareigūnams:

 • rūpintis skyriaus administracinės ir techninės veiklos planavimu, atsižvelgiant į vidaus poreikius, kitų GD veiklą ir Europos Parlamento renginius;
 • koordinuoti ir prižiūrėti skyriuje vykdomą įvairių grupių horizontaliąją veiklą ir administruoti klausimus, susijusius su įvairia veikla (energetika, EMAS, asbestas, teisės aktuose nustatytos patikros ir kt.); inicijuoti horizontaliąją veiklą atsižvelgiant į atitikties stebėseną;
 • padėti rengti ir derinti technines specifikacijas ir suteikti paramą planuojant ir prižiūrint viešuosius pirkimus, įskaitant nuomos ir koncesijos sutartis;
 • administruoti sutartis dėl kompiuterizuoto techninės priežiūros valdymo sistemos;
 • inicijuoti, rengti, organizuoti ir prižiūrėti projektus, susijusius su kompiuterizuoto techninės priežiūros valdymo sistema, automatizuotą ataskaitų teikimą, panaudojant pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius arba produktyvumo ir pasitenkinimo rodiklius, ir įrenginių aptarnavimą;
 • administruoti skyriaus kompiuterinius projektus, įskaitant koncepcijos įgyvendinamumo patvirtinimo priežiūrą, jų vertinimą ir prireikus įgyvendinimą visame objekte.

Specialiosios žinios

Reikalaujama turėti darbo infrastruktūros valdymo srityje patirties.

Specifikacijų rengimo, kompiuterizuoto techninės priežiūros valdymo sistemos naudojimo ir administravimo, automatizuoto ataskaitų teikimo naudojant pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, IT projektų kontrolės infrastruktūros valdymo srityje patirtis bus laikoma dideliu privalumu.

Atrankos reikalavimai

a. Bendrieji kriterijai

 • Būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiu;
 • būti atlikus visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles;
 • turėti numatytoms pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes.

b. Specialieji kriterijai

1. Reikalaujama kvalifikacija, diplomai ir žinios

 • Diplomu patvirtintas aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas, arba
 • diplomu patvirtintas vidurinis išsilavinimas, suteikiantis galimybę siekti aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo, ir ne mažesnė kaip trejų metų atitinkama profesinė patirtis;
 • lygiavertis profesinis pasirengimas arba profesinė patirtis, kai tai pagrįsta tarnybos interesais.

Priimami tik ES valstybių narių atitinkamų institucijų (pvz., švietimo ministerijos) išduoti ar pripažinti lygiaverčiais diplomai. Be to, prieš įdarbinant, kandidatų, kurių pavardės bus įtrauktos į duomenų bazę, bus paprašyta pateikti paraiškos formoje nurodytą informaciją patvirtinančius dokumentus (diplomus, pažymėjimus ir kitus patvirtinamuosius dokumentus).

2. Kalbų mokėjimas

Kandidatai turi puikiai (bent C1 lygiu[1]) mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (1-oji kalba): airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ar vokiečių.

ir

labai gerai mokėti (bent B2 lygiu1) anglų arba prancūzų kalbas (2-oji kalba). 

2-oji kalba turi būti kita nei 1-oji.

Kandidatams pranešama, kad šiam duomenų bazės sukūrimui pasirinktos 2-osios kalbos (anglų ir prancūzų k.) nustatytos vadovaujantis Infrastruktūros ir logistikos generalinio direktorato tarnybos interesais. Asmenys, kurių vardai ir pavardės įtraukti į duomenų bazę, privalo sugebėti suprasti užduotis, kurias jie turės atlikti, spręsti problemas ir veiksmingai bendrauti su išorės subjektais, vadovybe ir kolegomis.

Prancūzų k. dažniausiai vartojama šio generalinio direktorato skyriuose ir šiems skyriams tarpusavyje palaikant ryšius. Ji taip pat įprastai vartojama bendraujant su išorės subjektais. Anglų k. dažniausiai vartojama palaikant ryšius su kitais Infrastruktūros ir logistikos generalinio direktorato direktoratais, kitais generaliniais direktoratais ir institucijos politiniais ir administraciniais organais, visų pirma rengiant dokumentus. 

Be to, nurodymai ir taikytinos taisyklės rengiamos anglų ir prancūzų k. ir turi būti skelbiamos ir pateikiamos visuomenei abiem šiomis kalbomis.

Todėl įdarbinti asmenys turi per pagrįstą laikotarpį sugebėti pradėti veiksmingai dirbti ir bendrauti bent viena iš šių dviejų kalbų, kad galėtų vykdyti savo funkcijas ir užtikrinti tinkamą tarnybų veikimą.

Be to, kad visiems kandidatams būtų taikomos vienodos sąlygos, kiekvienas kandidatas, įskaitant tuos, kurių pirmoji oficialioji kalba yra viena iš šių dviejų kalbų, privalo gerai mokėti antrąją kalbą, kuri turi būti viena iš šių dviejų kalbų.

 

[1] Žr. Bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą (CEFR), https://europa.eu/europass/lt/common-european-framework-reference.

Duomenų bazė

Jei Jūs:

 • atitinkate bendruosius atrankos reikalavimus,
 • pagal nustatytą tvarką ir laikydamiesi terminų platformoje APPLY4EP užpildėte paraišką ir teisingai nurodėte kodus (žr. toliau „Paraiškų teikimas“),

Jūsų pavardė bus įtrauktas į duomenų bazę.

Sprendimas įtraukti Jūsų pavardę bus grindžiamas tik paraiškoje pateikta informacija ir pridedamais dokumentais. Ši informacija ir dokumentai bus patikrinti vėliau, jei būsite įdarbinamas.

Paraiškų teikimas

Susidomėję asmenys turi užpildyti paraišką platformoje APPLY4EP.  Ši platforma yra vienintelis būdas pateikti paraišką.

Susikūrę paskyrą turite įkelti savo išsamų gyvenimo aprašymą.

Naudokite formatą Europass, jį rasite čia:

https://europa.eu/europass/lt.

Tuomet turite užpildyti paraišką.

Laukeliuose

„Profesinė patirtis“ ir (arba) „Diplomai“:  turite naudoti specialius kodus, nurodytus pridedamame vadove, ir išsamiai aprašyti eitas pareigas ir diplomus. Galimi keli atsakymų variantai.

Pavyzdžiai (taip pat žr. pavyzdžius pridedamame vadove): 

                        TArch – vyriausiasis architektas, atsakingas už ...;

                        TElec – inžinieriaus diplomas, specializacija – elektros sistemos

                        TElec + THvac – technikas, atsakingas už ...

Ši informacija turi būti pagrįsta patvirtinamaisiais dokumentais.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2021 m. rugsėjo 15 d. Pasibaigus šiam terminui gautos paraiškos nebus priimamos.

Įtraukimas į duomenų bazę nesuteikia garantijos būti įdarbintam. Jei atsiras galimybė sudaryti sutartį, įdarbinančios tarnybos patikrins duomenų bazę ir pakvies kandidatus, kurių specializacija labiausiai atitinka atitinkamų pareigų reikalavimus. Jei bus nustatyta, kad pateikta informacija yra neteisinga, atitinkamo asmens paraiška bus atmesta ir pavardė išbraukta iš duomenų bazės.

Vykdydamas atrankos procedūras Europos Parlamentas griežtai laikosi lygių galimybių politikos siekdamas užtikrinti vienodas sąlygas visiems kandidatams.

Darbo ES institucijose sąlygos apibrėžtos Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygose. Su visomis šiomis sąlygomis galite susipažinti čia: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=LT (IV antraštinė dalis, p. 209, „Sutartininkai“).

Nuo 2020 m. liepos 1 d. mėnesinis bazinis darbo užmokestis yra 2 777,78–4 552,81 EUR (III pareigų grupė), jis nustatomas atsižvelgiant į kandidato išsilavinimą ir konkrečią darbo patirtį. 

Ši duomenų bazė galios iki 2023 m. gruodžio 31 d.