This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

FÓGRA CRUTHÚ BUNACHAIR SONRAÍ GNÍOMHAIRÍ AR CONRADH (GRÚPA FEIDHME III) I RÉIMSE NA BHFOIRGNEAMH M/F

Suíomh : An Bhruiséil
Deireadh an fhoilseacháin ar shuíomh gréasáin seachtrach : 15/09/2021 12:00
Seirbhís : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Tagairt : DG INLO Data base 01/2021

Sonraí ginearálta

Tá an fógra seo á eisiúint ag Ard-Rúnaíocht Pharlaimint na hEorpa d’fhonn bunachar sonraí d’iarrthóirí (gníomhairí ar conradh i ngrúpa feidhme III) a bhunú i réimse na bhfoirgneamh laistigh dá hArd-Stiúrthóireacht um Bonneagar agus um Lóistíocht (AS INLO).

Is éard a bheidh sa bhunachar sonraí ná painéal iarrthóirí as a ndéanfar daoine a earcú, sa Bhruiséil go príomha.

A luaithe a bheidh an bunachar sonraí curtha ar bun, féadfar daoine a léirigh spéis a roghnú le haghaidh folúntais do bhaill foirne chúnta ar conradh a thagann chun cinn san Ard-Stiúrthóireacht um Bonneagar agus um Lóistíocht (AS INLO). Déantar an roghnú i gcomhréir le forálacha Airteagal 7 (‘An Comhchoiste um roghnú foirne cúnta ar conradh (COSCON)’) agus Airteagal 8 (‘Nós imeachta roghnúcháin le haghaidh foirne ar conradh’)  de na ‘Forálacha Ginearálta Cur Chun Feidhme lena rialaítear comórtais agus nósanna imeachta roghnúcháin, earcú agus grádú oifigigh agus sheirbhísigh eile Pharlaimint na hEorpa’.

Is fostóir comhionannais deiseanna í Parlaimint na hEorpa agus glacann sí le hiarratais gan idirdhealú a dhéanamh ar fhoras ar bith amhail inscne, cine, dath, bunadh eitneach nó sóisialta, tréithe géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, tuairimí polaitiúla nó aon tuairim eile, a bheith ar dhuine de mhionlach náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois nó gnéaschlaonadh.

Féadfaidh daoine a bhfuil spéis acu a n-ainmneacha a bheith sa bhunachar sonraí a CV a chur isteach agus an fhoirm iarratais a chomhlánú tríd an ardán APPLY4EP, agus cuntas a chruthú ar dtús. Chun é sin a dhéanamh, ba cheart dóibh an teachtaireacht seo a léamh go cúramach, cliceáil ar an gcnaipe ‘Déan iarratas ar líne’ agus na treoracha a leanúint. Ní féidir ach aon chuntas amháin a chruthú ar APPLY4EP. Déanfar na sonraí pearsanta arna gclárú sa chuntas a phróiseáil agus Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle á urramú go hiomlán, agus beidh siad fós inmhodhnaithe d’fhonn iad a thabhairt cothrom le dáta.

Cúraimí an phoist

Rannchuidíonn AS INLO le dea-bhainistiú an bhonneagair (foirgnimh agus an trealamh atá iontu) agus na lóistíochta (lónadóireacht, córas poist, aistriú oifigí, troscán, iompar, etc.) in áiteanna oibre éagsúla Pharlaimint na hEorpa agus idir na háiteanna sin.

Trína n-iarrachtaí, cuireann foireann AS INLO tacaíocht riachtanach ar fáil d’obair pholaitiúil Pharlaimint na hEorpa.

Tá an Stiúrthóireacht um Bainistiú Comhtháite Saoráidí ag lorg teicneoirí i réimse na bhfoirgneamh le bheith ag obair sna réimsí seo a leanas:

 

 1. Cothabháil trealaimh dóiteáin agus leictrigh
 2. Bainistiú saoráidí

Cúraimí:

 1. Cothabháil trealaimh dóiteáin agus leictrigh:

Faoi údarás na n-oifigeach atá freagrach as bainistiú trealaimh dóiteáin agus leictrigh:

 • Faireachán teicniúil agus riaracháin a dhéanamh ar mhion-oibreacha agus ar chothabháil an trealaimh sin i gcomhthéacs na gconarthaí maidir le suiteálacha teicniúla a oibriú agus a chothabháil;
 • Sainchomhaid theicniúla, riaracháin agus airgeadais a ullmhú, a dhréachtú agus a eagrú, agus anailís agus maoirseacht a dhéanamh orthu (sonraíochtaí, glaonna chun tairisceana, iarrataí ar phraghsanna le hanailís ar thairiscintí, tuarascálacha teicniúla, maoirseacht ar thionscadail athsholáthair);
 • Faireachán a dhéanamh ar chothabháil ar leibhéal na sábháilteachta teicniúla i ndáil le dóiteáin agus leictreachas trí úsáid a bhaint as CMMS;
 • Comhordú, anailís agus maoirseacht a dhéanamh ar cháilíocht obair na soláthróirí seachtracha (gnóthais chothabhála, oifigí comhairliúcháin), lena n-áirítear iarratais ar idirghabháil;
 • Maoirsiú agus ullmhú a dhéanamh ar chomhaid, pleanáil agus obair leantach i ndáil le maoirsiú na n-eagraíochtaí aitheanta;
 • Comhordú a dhéanamh ar idirghabháil na soláthróirí seachtracha éagsúla le seirbhísí teicniúla eile na Parlaiminte.

Eolas Sonrach

Ní mór taithí ábhartha ar an gcothabháil theicniúil a bheith ag an iarrthóir.

Is buntáiste mór é eolas ar chaighdeáin sábháilteachta teicniúla i ndáil le dóiteáin agus leictreachas (Caighdeáin: NBN S 21-100, RGIE, etc.).

Pátrún oibre

Bíonn dualgas fuireachais i gceist deireadh seachtaine amháin in aghaidh na míosa a ndéanfar cigireacht ar na suiteálacha a bhfuiltear freagrach astu lena linn.

2. Bainistiú saoráidí:

Faoi údarás na n-oifigeach atá freagrach:

 • Sceidealú ghníomhaíochtaí riaracháin agus teicniúla an aonaid a bhainistiú de réir riachtanais inmheánacha, gníomhaíochtaí Ard-Stiúrthóireachtaí eile agus imeachtaí Pharlaimint na hEorpa;
 • Comhordú agus maoirseacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí cothrománacha idir na foirne laistigh den aonad agus roinnt sainchomhad a bhainistiú a bhaineann le gníomhaíochtaí éagsúla (fuinneamh, EMAS, aispeist, seiceálacha rialála, etc.); gníomhaíochtaí cothrománacha a thionscnamh faoi chuimsiú an fhaireacháin ar chomhlíonadh;
 • Rannchuidiú le dréachtú agus comhchuibhiú sonraíochtaí teicniúla agus tacú le clársceidealú agus faireachán ar chonarthaí, lena n-áirítear conarthaí cíosa agus conarthaí lamháltais;
 • Conarthaí CMMS a bhainistiú;
 • Tionscadail a thionscnamh, a ullmhú, a eagrú agus faireachán a dhéanamh orthu ar leibhéal CMMS, tuairisciú uathoibrithe le KPInna/táscairí maidir le táirgiúlacht agus sásamh na gcliant agus oibriú na suiteálacha;
 • Tionscadail phlean TF an aonaid a bhainistiú, lena n-áirítear maoirseacht ar POCanna (cruthúnas coincheapa), meastóireacht orthu agus, nuair is iomchuí, cur chun feidhme a dhéanamh orthu ar fud an tsuímh.

Eolas Sonrach

Ní mór taithí ar bhainistiú saoráidí a bheith ag an iarrthóir.

Bheadh taithí ar shonraíochtaí a dhréachtú, ar úsáid agus bainistiú a dhéanamh ar chóras CMMS, ar thuairisciú uathoibrithe le KPInna agus monatóireacht ar thionscadail TF i réimse na bainistíochta saoráidí ina bhuntáiste mór.

Coinníollacha iontrála

a. Critéir ghinearálta

 • Beidh na hiarrthóirí ina saoránaigh de cheann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh;
 • Beidh a ndualgais comhlíonta acu i ndáil leis na hoibleagáidí a fhorchuirtear faoi dhlíthe náisiúnta maidir le seirbhís mhíleata;
 • Beidh teistiméireachtaí carachtair acu is iomchuí chun na cúraimí a chomhlíonadh.

 

b.  Critéir shonracha

 1. Cáilíochtaí agus scileanna is gá
 • Leibhéal oideachais iar-mheánleibhéil a bhfuil teastas nó dioplóma mar fhianú air, nó
 • Leibhéal oideachais meán-leibhéil a bhfuil teastas nó dioplóma mar fhianú air lena dtugtar rochtain ar oideachas iar-mheánleibhéil, chomh maith le taithí ghairmiúil ábhartha de thrí bliana ar a laghad i ndiaidh an teastais nó an dioplóma.
 • I gcás ina mbeidh údar leis ar mhaithe leis an tseirbhís, oiliúint ghairmiúil choibhéiseach nó taithí ghairmiúil choibhéiseach.

Ní ghlacfar le cáilíochtaí, ach amháin cáilíochtaí arna n-eisiúint nó arna n-aithint mar cháilíochtaí comhionanna ag údaráis Bhallstáit AE (mar shampla, ag an Roinn Oideachais). Thairis sin, sula n-earcófar iad, iarrfar ar na hiarrthóirí a mbeidh a n-ainmneacha san áireamh sa bhunachar sonraí doiciméid a sholáthar a bheidh mar chruthúnas ar an bhfaisnéis atá san fhoirm iarratais (dioplómaí, teastais agus doiciméid tacaíochta eile).

2. Eolas ar theangacha

Ní mór d’iarrthóirí eolas sármhaith (leibhéal C1 ar a laghad[1]) a bheith acu ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh (Teanga 1): an Béarla, an Bhulgáiris, an Chróitis, an Danmhairgis, an Eastóinis, an Fhionlainnis, an Fhraincis, an Ghaeilge, an Ghearmáinis, an Ghréigis, an Iodáilis, an Laitvis, an Liotuáinis, an Mháltais, an Ollainnis, an Pholainnis, an Phortaingéilis, an Rómáinis, an tSeicis, an tSlóivéinis, an tSlóvaicis, an Spáinnis, an tSualainnis nó an Ungáiris,

agus

eolas an-mhaith (leibhéal B2 ar a laghad1) ar an mBéarla nó ar an bhFraincis (Teanga 2).

Ní mór do Theanga 2 a bheith éagsúil le Teanga 1.

Cuirtear in iúl do na hiarrthóirí gur roghnaíodh na teangacha do Theanga 2 (Béarla agus Fraincis) don nós imeachta seo chun bunachar sonraí a bhunú de réir leas na seirbhíse agus, go sonrach, de réir leas na hArd-Stiúrthóireachta um Bonneagar agus um Lóistíocht. Caithfidh na daoine a bhfuil a n-ainmneacha san áireamh sa bhunachar sonraí a bheith in ann a thuiscint cad iad na cúraimí atá le cur i gcrích, dul i ngleic le fadhbanna agus cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach le pointí teagmhála seachtracha agus le bainisteoirí agus le comhghleacaithe.

Is í an Fhraincis is minice a bhíonn in úsáid sa chumarsáid laistigh de na haonaid san Ard-Stiúrthóireacht agus idir na haonaid sin. Is í an ghnáth-theanga chumarsáide í freisin le geallsealbhóirí seachtracha. Is é an Béarla is mó a bhíonn in úsáid sa chumarsáid leis na stiúrthóireachtaí eile san Ard-Stiúrthóireacht um an mBonneagar agus um Lóistíocht, leis na hArd-Stiúrthóireachtaí eile, agus le húdaráis pholaitiúla agus riaracháin na Parlaiminte, go háirithe ó thaobh doiciméid a dhréachtú de.

Thairis sin, is i mBéarla agus i bhFraincis a dhéantar na treoracha agus na rialacha is infheidhme a dhréachtú agus ní mór iad a chur ar fáil agus a chur in iúl don phobal sa dá theanga sin.

Dá bhrí sin, agus chun a gcuid cúraimí a dhéanamh agus dea-fheidhmiú na seirbhísí a áirithiú, caithfidh na daoine a earcófar a bheith in ann, laistigh de thréimhse réasúnach i ndiaidh dóibh teacht isteach sa tseirbhís, oibriú agus cumarsáid éifeachtach a dhéanamh i gceann amháin ar a laghad den dá theanga sin.

Sa bhreis air sin, chun cóir chomhionann a áirithiú, ní mór do gach iarrthóir, fiú má tá ceann amháin den dá theanga sin ina príomhtheanga oifigiúil aige, eolas sásúil a bheith aige ar an dara teanga díobh.

 

[1] Féach an Creat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha (CCTE) - https://europa.eu/europass/en/common-european-framework-reference

Bunachar sonraí

Más rud é

 • go gcomhlíonann tú na coinníollacha ginearálta incháilitheachta,
 • agus go bhfuil an fhoirm iarratais comhlánaithe agat ar ardán APPLY4EP agus go bhfuil na cóid (féach thíos ‘Iarratais a chur isteach’) curtha in iúl go cuí agat i gcomhréir leis an nós imeachta agus faoin sprioc atá leagtha síos,

cuirfear d’ainm san áireamh sa bhunachar sonraí.

Beidh an cinneadh d’ainm a áireamh sa bhunachar sonraí bunaithe go huile agus go hiomlán ar an bhfaisnéis atá tugtha san fhoirm iarratais agus sna doiciméid a bheidh curtha isteach agat. Déanfar an fhaisnéis agus na doiciméid sin a fhíorú ar dáta is déanaí má dhéantar tú a earcú.

Iarratais a chur isteach

Ní mór do dhaoine a bhfuil spéis acu a bhfoirm iarratais a chomhlánú ar ardán ar líne APPLY4EP. Is é an t-ardán sin an t-aon bhealach chun iarratas a chur isteach.

Nuair a bheidh do chuntas cruthaithe agat, ní mór duit curriculum vitae mionsonraithe a uaslódáil.

Ba cheart duit formáid Europass a úsáid, a bhfuil teacht uirthi ag an nasc seo a leanas:

https://europa.eu/europass/ga

Ina dhiaidh sin, ní mór duit an fhoirm iarratais a chomhlánú.

Sna réimsí:

Taithí ghairmiúil agus/nó dioplómaí:  Ní mór duit na cóid speisialta a shonraítear sa treoir atá i gceangal leis seo a úsáid, agus cur síos mionsonraithe ar na dualgais a rinneadh/an dioplóma a fuarthas ina dhiaidh sin. Is féidir níos mó ná rogha amháin a dhéanamh.

Samplaí (féach freisin na samplaí sa treoir a ghabhann leis seo): 

                        TArch – Príomh-ailtire freagrach as ...

                        TElec – Dioplóma innealtóireachta, le speisialtóireacht i gcórais leictreacha

                        TElec + THvac – Teicneoir freagrach as….

Ní mór go mbeadh doiciméid tacaíochta ag gabháil leis an bhfaisnéis sin.

Is é an dáta deiridh chun iarratas a chur isteach ná an 15 Meán Fómhair 2021. Ní ghlacfar le hiarratais a fhaightear i ndiaidh an dáta sin.

Ní ráthú ar phost é ainm duine a bheith curtha isteach sa bhunachar sonraí. I gcás ina mbeidh conradh le dámhachtain, féachfaidh na seirbhísí earcaíochta ar an mbunachar sonraí agus tabharfaidh siad cuireadh chun agallaimh do na hiarrthóirí is fearr a gcomhfhreagraíonn a bpróifíl do riachtanais an phoist lena mbaineann. Má fhaightear amach gur thug iarrthóirí faisnéis atá míchruinn, déanfar iad a eisiamh ón nós imeachta agus bainfear a n-ainm den bhunachar sonraí.

Déanann Parlaimint na hEorpa beartas comhionannais deiseanna a chur i bhfeidhm go mionchúiseach i ndáil lena nósanna imeachta roghnúcháin, chun go ráthaítear cóir chomhionann i gcás gach iarrthóra.

Is le Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh (CEOS) a rialaítear coinníollacha oibre institiúidí AE. Tá mionsonraí iomlána na socruithe oibre le fáil anseo: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN  (Teideal IV, lch. 209, ‘Foirne ar conradh’)

Amhail an 1 Iúil 2020, tá an buntuarastal míosúil socraithe ag méid atá idir EUR 2 777.78 agus EUR 4 552.81 (grúpa feidhme III), ag brath ar oiliúint agus ar thaithí shonrach ghairmiúil an iarrthóra.

Beidh an bunachar sonraí bailí go dtí an 31 Nollaig 2023.