This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

TIEDOTE TIETOKANNAN PERUSTAMINEN SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT (TEHTÄVÄRYHMÄ III) – KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALA M/F

Paikka : Bryssel
Publication end on external website : 15/09/2021 12:00
Yksikkö : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Viite : DG INLO Data base 01/2021

Yleistä

Euroopan parlamentin pääsihteeristö ilmoittaa tällä tiedotteella perustavansa tietokannan ehdokkaista (sopimussuhteiset toimihenkilöt, tehtäväryhmä III), jotka hakevat kiinteistö- ja rakennusalan toimea infrastruktuurin ja logistiikan pääosastossa (INLO).

Tietokanta muodostaa etupäässä Brysseliin rekrytoitavissa olevien ehdokkaiden reservin.

Kun tietokanta on perustettu, kiinnostuksensa ilmaisseita henkilöitä voidaan valita infrastruktuurin ja logistiikan pääosastossa (INLO) vapautuviin ylimääräisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden toimiin. Valinta suoritetaan Euroopan parlamentin virkamiesten ja muun henkilöstön kilpailuja ja valintamenettelyjä, palvelukseen ottamista ja palkkaluokan määrittämistä koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten 7 artiklan (Ylimääräisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden yhteinen valintakomitea (COSCON)) ja 8 artiklan (Sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintamenettely) mukaisesti.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakemukset syrjimättä ketään sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Tietokantaan haluavan henkilön on ensin luotava tili APPLY4EP-alustalla, ladattava sen jälkeen ansioluettelonsa järjestelmään ja täytettävä hakemus. Sitä varten on luettava huolellisesti tämä tiedote, napsautettava kohtaa ”Hae verkossa” ja noudatettava ohjeita. APPLY4EP-tili luodaan vain kerran. Tiliin liittyviä henkilötietoja käsitellään noudattaen täysin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725, ja niitä on mahdollista muuttaa niiden pitämiseksi ajan tasalla.

Toimenkuva

INLO-pääosasto huolehtii osaltaan infrastruktuurin (rakennukset ja laitteet) ja logistiikan (ravintolapalvelut, postinjakelu, muutot, kalusteet, kuljetukset jne.) moitteettomasta hallinnoinnista Euroopan parlamentin eri työskentelypaikkakunnilla ja niiden kesken.

INLO-pääosaston työntekijät tukevat suoraan työpanoksellaan Euroopan parlamentin poliittista toimintaa.

Tilojen integroidun hallinnan osastoon haetaan kiinteistö- ja rakennusalan teknistä henkilöstöä seuraaviin tehtäviin:

a) Palo- ja sähkölaitteiston huolto

b) Toimitilahallinta

Tehtävät:

a) Palo- ja sähkölaitteiston huolto

Palo- ja sähkölaitteiston huollosta vastaavien virkamiesten alaisuudessa:

1)   vähäisten korjaustöiden tekninen ja hallinnollinen seuranta ja palo- ja sähkölaitteiston huolto teknisten laitteiden käyttöä ja kunnossapitoa koskevien sopimusten puitteissa

2)   teknisten, hallinnollisten ja taloushallinnon asiakirjojen valmistelu, laatiminen, järjestäminen, analysointi ja seuranta (eritelmät, tarjouspyynnöt, hintapyynnöt ja tarjousten analysointi, tekniset raportit, uusimishankkeiden seuranta jne.)

3)   palo- ja sähkölaitteiston teknisen toimintaturvallisuuden valvonnan varmistaminen tietokoneavusteisen kunnossapitojärjestelmän (CMMS) avulla

4)   ulkopuolisten palveluntarjoajien (huoltoyritykset, konsulttiyritykset) työn laadunvalvonnan koordinointi, analysointi ja seuranta, mukaan lukien työ- ja palvelusuoritusten tilaaminen

5)   asiakirja-aineistojen tarkastaminen ja valmistelu, suunnittelu ja seuranta hyväksyttyjen organisaatioiden suorittamia tarkastuksia varten

6)   ulkopuolisten palveluntarjoajien työ- ja palvelusuoritusten koordinointi parlamentin muiden teknisten yksiköiden kanssa.

Erityispätevyys

Tehtävät edellyttävät asiaankuuluvaa kokemusta teknisestä huollosta ja kunnossapidosta.

Palo- ja sähkölaitteiston tekniseen toimintaturvallisuuteen liittyvien standardien tuntemus on merkittävä etu (standardit: NBN S 21-100, RGIE, jne.).

Työaikajärjestelyt

Työhön kuuluu yksi kuukausittainen viikonloppupäivystys, jonka aikana toimihenkilön vastuulla oleva laitteisto on tarkastettava.

b) Toimitilahallinta

Tehtäväalasta vastaavien virkamiesten alaisuudessa:

1)   yksikön hallinnollisten ja teknisten toimien suunnittelu sisäisten tarpeiden, muiden pääosastojen toiminnan ja Euroopan parlamentin tapahtumien mukaan

2)   yksikössä toimivien ryhmien välisten monialaisten toimien koordinointi ja seuranta ja useisiin eri toimiin liittyvien asiakokonaisuuksien hallinnointi (energia, EMAS, asbesti, viranomaisvalvonta jne.); monialaisten toimien käynnistäminen säännösten noudattamisen seurannan perusteella

3)   avustaminen teknisten eritelmien laatimisessa ja yhdenmukaistamisessa sekä tukeminen hankintamenettelyjen, myös vuokra- ja käyttöoikeussopimusten, suunnittelussa ja seurannassa

4)   CMMS-sopimusten hallinnointi

5)   CMMS:n avulla toteutettavien hankkeiden, automaattisen raportoinnin, jossa käytetään keskeisiä suorituskykyindikaattoreita (KPI) / tuottavuutta ja asiakastyytyväisyyttä kuvaavia indikaattoreita, sekä laitteiston käytön käynnistäminen, valmistelu, organisointi ja seuranta

6)   yksikön tietotekniikkasuunnitelmaan sisältyvien hankkeiden hallinnointi, mukaan lukien soveltuvuusselvitysten (proof of concept) seuranta, niiden arviointi ja tarvittaessa täytäntöönpano koko toimipaikassa.

Erityispätevyys

Tehtävät edellyttävät kokemusta toimitilahallinnasta.

Kokemus teknisten eritelmien laatimisesta, CMMS-järjestelmän käytöstä ja hallinnoinnista, automaattisesta raportoinnista KPI-indikaattoreita käyttäen ja tietotekniikkahankkeiden seurannasta tilojenhallinnan alalla on merkittävä etu.

Osallistumisedellytykset

a. Yleiset edellytykset

-    Hakijan on oltava Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen.

-    Hakijan on oltava täyttänyt kyseisen maan asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa.

-    Hakijan on täytettävä tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

b. Erityisedellytykset

  1. Vaadittavat tutkinnot ja pätevyys

–    Hakijalla on oltava keskiasteen jälkeinen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, tai

–    keskiasteen koulutus, jonka suorittamisesta on todistus ja joka antaa oikeuden keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, sekä vähintään kolmen vuoden pituinen soveltuva työkokemus.

–    Yksikön edun mukaisissa perustelluissa tapauksissa hakijalla on oltava vastaavan tasoinen ammatillinen koulutus tai työkokemus.

Huomioon otetaan ainoastaan EU:n jäsenvaltioiden asiaankuuluvien viranomaisten (esimerkiksi opetusministeriön) myöntämät tai vastaaviksi tunnustamat tutkintotodistukset. Tietokantaan kirjattuja ehdokkaita pyydetään ennen mahdollista palvelukseen ottamista toimittamaan asiakirjat, jotka todistavat hakemuksessa esitetyt tiedot oikeiksi (tutkintotodistukset, todistukset ja muut asiakirjatodisteet).

2. Kielitaito

Hakijalla on oltava yhden Euroopan unionin virallisen kielen (kieli 1) perusteellinen taito (vähintään taso C1[1]): bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari tai viro.

ja

englannin tai ranskan kielen (kieli 2) erittäin hyvä taito (vähintään taso B21).

Kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1.

Hakijoille ilmoitetaan, että tämän tietokannan vaihtoehdot kieleksi 2 (englanti ja ranska) on valittu yksikön edun ja erityisesti infrastruktuurin ja logistiikan pääosaston edun mukaisesti. Toimeen valitun henkilön on pystyttävä ymmärtämään työtehtävänsä, ratkaisemaan ongelmia ja kommunikoimaan tehokkaasti ulkopuolisten tahojen, esimiesten ja kollegoiden kanssa.

Pääosaston yksiköissä ja yksikköjen välisessä viestinnässä käytetään eniten ranskan kieltä. Ranskan kieltä käytetään myös yleisesti yhteydenpidossa ulkopuolisiin tahoihin. Englannin kieltä käytetään useimmiten yhteydenpidossa infrastruktuurin ja logistiikan pääosastoon kuuluviin muihin osastoihin, toisiin pääosastoihin sekä parlamentin poliittisiin ja hallinnollisiin viranomaisiin ja erityisesti asiakirjojen laadinnassa.

Lisäksi sovellettavat ohjeet ja säännöt laaditaan englanniksi ja ranskaksi, ja niiden on oltava saatavilla ja niistä on tiedotettava molemmilla kielillä.

Sen vuoksi palvelukseen otettavan henkilön on tehtäviensä hoitamiseksi ja yksiköiden hyvän toiminnan varmistamiseksi pystyttävä verraten pian hoitamaan tehtävänsä ja kommunikoimaan tehokkaasti ainakin toisella näistä kielistä.

Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi hakijan, jonka ensimmäinen kieli on jompikumpi näistä kahdesta kielestä, on silti osattava riittävästi toista kieltä, jonka on myös oltava toinen näistä kahdesta kielestä.

 

[1] Ks. kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys (EQF) – https://europa.eu/europass/fi/common-european-framework-reference

Tietokanta

Jos ehdokas

–        täyttää valintamenettelyyn osallistumisen yleiset edellytykset

–        on täyttänyt hakemuksen APPLY4EP-alustalla ja antanut koodit oikein (ks. jäljempänä ”Hakemuksen jättäminen”), vaaditun mukaisesti ja määräaikaan mennessä,

hänen nimensä kirjataan tietokantaan.

Päätös kirjata ehdokkaan nimi tietokantaan perustuu ainoastaan hakemuksessa annettuihin tietoihin ja siihen liitettyihin asiakirjoihin. Nämä tiedot ja asiakirjat tarkistetaan mahdollisen palvelukseen ottamisen yhteydessä.

Hakemuksen jättäminen

Jos olet kiinnostunut avoinna olevasta toimesta, sinun on täytettävä ja jätettävä hakemus APPLY4EP-verkkoalustalla. Hakemuksen voi jättää vain kyseisen alustan kautta.

Luotuasi tilin lataa järjestelmään yksityiskohtainen ansioluettelo.

Sen on oltava Europass-muodossa, josta on tietoja seuraavalla verkkosivulla:

https://europa.eu/europass/fi

Täytä sen jälkeen hakulomake.

Osioissa

työkokemus ja/tai tutkinnot: käytä koodeja, jotka ilmoitetaan oheisessa oppaassa, ja anna yksityiskohtainen kuvaus työtehtävistä/tutkinnosta. Voit ilmoittaa useita työkokemuksia/tutkintoja.

Esimerkkejä (ks. tarkemmat tiedot oppaassa):

                        TArch – Johtava arkkitehti, vastuualueena …

                        TElec – Diplomi-insinööri, erikoisalana sähkötekniikka

                        TElec + THvac – Tekninen toimihenkilö, vastuualueena ….

Tietojen tueksi on toimitettava asiakirjatodisteet.

Hakemukset on jätettävä viimeistään 15. syyskuuta 2021. Tämän jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

Ehdokkaan nimen kirjaaminen tietokantaan ei takaa palvelukseen ottamista. Jos toimen täyttäminen tulee ajankohtaiseksi, rekrytointiyksiköt etsivät tietokannasta täytettävään toimeen parhaiten soveltuvat ehdokkaat ja ottavat heihin yhteyttä. Jos käy ilmi, että ehdokkaan ilmoittamat tiedot eivät pidä paikkaansa, hänen hakemustaan ei oteta huomioon ja hänen nimensä poistetaan tietokannasta.

Euroopan parlamentti noudattaa valintamenettelyissään ehdottomasti yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja varmistaa kaikkien hakijoiden tasapuolisen kohtelun.

Työehdot Euroopan unionin toimielimissä määritetään Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa. Nämä ehdot ovat luettavissa seuraavan linkin kautta:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=FI (IV osasto, s. 210, ”Sopimussuhteiset toimihenkilöt”)

Heinäkuun 1. päivänä 2020 peruskuukausipalkka oli 2 777,78–4 552,81 euroa (tehtäväryhmä III) hakijan koulutuksen ja työkokemuksen mukaan.

Tämä tietokanta on voimassa 31. joulukuuta 2023 saakka.