This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

TEADE ANDMEBAASI LOOMINE HOONETE VALDKONNA LEPINGULISED TÖÖTAJAD (III TEGEVUSÜKSUS) M/F

Koht : Brüssel
Publication end on external website : 15/09/2021 12:00
Teenistus : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Viide : DG INLO Data base 01/2021

Üldteave

Euroopa Parlamendi sekretariaat loob infrastruktuuri ja logistika peadirektoraadis (DG INLO) hoonete valdkonnas kandidaatide (III tegevusüksuse lepinguliste töötajate) andmebaasi.

Andmebaasi koondatakse kandidaatide reserv töölevõtmiseks peamiselt Brüsselisse.

Pärast andmebaasi loomist võidakse huvi üles näidanud isikuid valida infrastruktuuri ja logistika peadirektoraadi (DG INLO) lepinguliste abiteenistujate vabadele ametikohtadele. Valik tehakse vastavalt Euroopa Parlamendi üldiste rakendussätete (mis käsitlevad konkursse ja valikumenetlusi ning ametnike ja muude teenistujate töölevõtmist ja nende palgaastme määramist Euroopa Parlamendis) artiklile 7 (Lepinguliste abiteenistujate valiku ühiskomitee) ja artiklile 8 (Lepinguliste töötajate valikumenetlus).

Euroopa Parlament kohaldab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude seisukohtade, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel.

Isikud, kes on huvitatud sellest, et nende nimi andmebaasi kantaks, peavad esitama elulookirjelduse ja täitma kandideerimisavalduse platvormi APPLY4EP kaudu, milleks tuleb kõigepealt luua konto. Konto loomiseks tuleb käesolev teade tähelepanelikult läbi lugeda, klõpsata väljal „Kandideeri veebis“ ja järgida juhiseid. APPLY4EP süsteemis võib luua ainult ühe konto. Kontole salvestatud isikuandmeid töödeldakse täielikus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725 ning neid saab ka edaspidi ajakohastamiseks muuta.

Tööülesanded

DG INLO tegeleb Euroopa Parlamendi töökohtade taristu (hooned ja nende varustus) ja logistika (toitlustamine, postiteenused, kolimine, mööbel, transport jne) usaldusväärse haldamisega.

Oma tööülesandeid täites aitavad DG INLO töötajad kaasa Euroopa Parlamendi poliitilisele tegevusele.

Integreeritud hoonehalduse direktoraat vajab ehitustehnikuid järgmistes valdkondades:

a. tuleohutus- ja elektriseadmete hooldus;

b. hoonehaldus

Tööülesanded:

a. Tuleohutus- ja elektriseadmete hooldus

Tuleohutus- ja elektriseadmete haldamise eest vastutavate ametnike alluvuses tuleb täita järgmisi ülesandeid.

 • Tagada väikeste remonditööde tehniline ja haldusjärelevalve ning seadmete hooldus vastavalt tehnilise sisseseade kasutamise ja hooldamise lepingutele.
 • Valmistada ette, koostada, korraldada, analüüsida ja menetleda tehnilisi, haldus- ja finantsdokumente (tehnilised kirjeldused, pakkumiskutsed, hinnapakkumise päringud koos pakkumuste analüüsiga, tehnilised aruanded, väljavahetamise projektide järelevalve jne).
 • Tagada tuleohutus- ja elektriseadmete tehniliseks ohutuseks vajaliku hoolduse kontroll CMMS-süsteemi abil.
 • Koordineerida, analüüsida ja jälgida väliste töövõtjate (hooldusettevõtete, konsultatsioonifirmade) töö kvaliteedi kontrolli, sh väljakutsete puhul.
 • Kontrollida ja valmistada ette sertifitseeritud asutuste tehtava kontrolliga seotud dokumente, ajakava, järelevalvet.
 • Koordineerida väliste teenuseosutajate tööd parlamendi teiste tehniliste teenistustega.

Eriteadmised

Nõutav on asjakohane tehnilise hoolduse kogemus.

Oluliseks eeliseks on tuleohutus- ja elektriseadmete tehniliste ohutusstandardite tundmine (standardid: NBN S 21-100, RGIE jne.).

Töökorraldus

Ühel nädalavahetusel kuus on vaja tagada valvekord, mille käigus tuleb kontrollida töötaja vastutusel olevaid seadmeid.

b. Hoonehaldus

Vastutavate ametnike alluvuses tuleb täita järgmisi ülesandeid.

 • Juhtida üksuse haldus- ja tehnilise tegevuse kavandamist, võttes arvesse üksusesiseseid vajadusi, teiste peadirektoraatide tegevust ja Euroopa Parlamendi üritusi.
 • Juhtida ja jälgida üksuses meeskondade vahelisi valdkonnaüleseid meetmeid ja tegeleda mitmesuguste neid meetmeid puudutavate küsimustega (energeetika, EMAS, asbest, ettenähtud kontrollid jne). Algatada valdkonnaüleseid meetmeid, et järgida õigusnormidele vastavust.
 • Aidata kaasa tehniliste kirjelduste koostamisele ja ühtlustamisele ning koostada hangete, sealhulgas üüri- ja kontsessioonilepingute kavandamiseks ja järelevalveks vajalikke dokumente.
 • Hallata CMMSi lepinguid.
 • Algatada, valmistada ette, korraldada CMMSiga seotud projekte, automaatset aruandlust peamiste tulemusnäitajate / tootlikkuse ja klientide rahulolu näitajatega, mis hõlmab ka seadmete toimimist.
 • Juhtida üksuse IT-kava projekte, sealhulgas jälgida ja hinnata kontseptsiooni tõestusi (proof of concept) ja vajaduse korral rakendada neid kogu tegevuskohas.

Eriteadmised

Nõutav on hoonehalduse kogemus.

Oluliseks eeliseks on kogemus tehniliste kirjelduste koostamise, CMMS-süsteemi kasutamise ja haldamise, peamiste tulemusnäitajatega automaatse aruandluse ja hoonehalduses kasutatavate IT-projektide järelevalve valdkonnas.

Osalemistingimused

a. Üldkriteeriumid

 • Kandidaat peab olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.
 • Kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused peavad olema täidetud.
 • Kandidaadil peavad olema ametiülesannete täitmiseks sobilikud isikuomadused.

 

b. Erikriteeriumid

 1. Nõutav kvalifikatsioon ja oskused
 • Diplomiga tõendatud keskharidusjärgne haridus või
 • diplomiga tõendatud keskharidus, mis võimaldab jätkata õpinguid kõrgharidust andvas õppeasutuses, ning vähemalt kolmeaastane asjakohane töökogemus.
 • Kui see on teenistuse huvides õigustatud, samaväärne erialane koolitus või töökogemus.

Vastu võetakse ainult diplomeid, mille on välja andnud või mida on tunnustanud ELi liikmesriikide asjaomased ametiasutused (näiteks haridusministeerium). Lisaks palutakse kandidaatidel, kelle nimed on andmebaasi kantud, enne töölevõtmist esitada kandideerimisavalduses sisalduvat teavet tõendavad dokumendid (diplomid, tunnistused ja muud tõendavad dokumendid).

b. Keeleoskus

Kandidaadid peavad valdama kõrgtasemel (vähemalt C1-tasemel[1]) ühte Euroopa Liidu ametlikest keeltest (1. keel), milleks on bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keel.

ja

väga heal tasemel (vähemalt B2-tasemel1) inglise või prantsuse keelt (2. keel).

Teine keel peab olema esimesest keelest erinev.

Teenistuse, eelkõige infrastruktuuri ja logistika peadirektoraadi huve silmas pidades on selle andmebaasi koostamise käigus teist keelt võimalik valida üksnes kahe keele, s.o inglise ja prantsuse keele vahel. Isikud, kelle nimi on andmebaasi kantud, peavad olema suutelised aru saama neile antud ülesannetest, lahendama probleeme ja suhtlema tõhusalt parlamendiväliste kontaktidega ning oma ülemuste ja kolleegidega.

Prantsuse keel on kõnealuse peadirektoraadi üksustes ja nende vahel kõige sagedamini kasutatav suhtluskeel. See on ka tavapärane suhtluskeel parlamendiväliste partneritega. Inglise keelt kasutatakse kõige sagedamini suhetes teiste infrastruktuuri ja logistika peadirektoraadi direktoraatidega, teiste peadirektoraatidega ning parlamendi poliitiliste ja haldusorganitega, eelkõige dokumentide koostamisel.

Lisaks koostatakse kõik juhised ja eeskirjad inglise ja prantsuse keeles ning need peavad olema neis kahes keeles kättesaadavad ja üldsusele teatavaks tehtud.

Seega peavad töölevõetavad isikud oma ülesannete täitmiseks ja teenistuste sujuva toimimise tagamiseks olema mõistliku aja jooksul pärast teenistusse asumist võimelised töötama ja tõhusalt suhtlema vähemalt ühes neist kahest keelest.

Võrdse kohtlemise kaalutlustel peab iga kandidaat oskama piisavalt hästi kõnealuse kahe keele hulgast valitud teist keelt, isegi kui üks nimetatud kahest keelest on tema esimene keel.

 

[1] Vt Euroopa keeleõppe raamdokument – https://europa.eu/europass/et/common-european-framework-reference

Andmebaas

Kui te

 • vastate üldistele kandideerimisõiguse kriteeriumitele,
 • olete platvormil APPLY4EP täitnud kandideerimisavalduse ja märkinud koodid õigesti (vt allpool „Avaldused“), vastavalt menetlus sätestatud korrale ja ettenähtud tähtajaks,

lisatakse teie nimi andmebaasi.

Nime lisamise kohta tehtud otsus põhineb üksnes kandideerimisavalduses ja sellele lisatud dokumentides esitatud teabel. Teavet ja dokumente kontrollitakse hiljem, töölevõtmise käigus.

Avaldused

Huvitatud isikutel tuleb täita kandideerimisavaldus platvormil APPLY4EP. Kandideerimisavalduse saab esitada ainult selle platvormi kaudu.

Kui olete konto loonud, tuleb üles laadida üksikasjalik elulookirjeldus.

See peab olema koostatud Europassi vormis, mille leiate järgmise lingi kaudu:

https://europa.eu/europass/et

Seejärel tuleb täita kandideerimisavaldus.

Väljadele

töökogemus ja/või diplomid peate märkima lisatud juhendis esitatud spetsialiseerumiskoodid ning kirjeldama seejärel täpselt oma tööülesandeid/diplomit. Märkida võib mitu koodi.

Näited (vt ka lisatud juhendi näiteid):

                        TArch – peaarhitekt, vastutusala: …

                        TElec – elektrisüsteemidele spetsialiseerunud inseneri diplom

                        TElec + THvac – tehnik, vastutusala: ….

See teave tuleb esitada koos tõendavate dokumentidega.

Avalduste esitamise tähtaeg on 15. september 2021. Pärast seda kuupäeva esitatud avaldusi vastu ei võeta.

Nime andmebaasi kandmine ei taga tööpakkumist. Kui mõni ametikoht vabaneb, tutvuvad töölevõtvad teenistused andmebaasiga ja saadavad kutsed kandidaatidele, kelle profiil vastab kõige paremini täitmist vajava ametikoha nõuetele. Kui selgub, et kandidaadi esitatud teave on vale, jäetakse ta menetlusest kõrvale ja tema nimi kustutatakse andmebaasist.

Euroopa Parlament kohaldab oma valikumenetlustes ranget võrdsete võimaluste poliitikat, et tagada kõigi kandidaatide võrdne kohtlemine.

ELi institutsioonide töötingimused on kehtestatud Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustes. Töökorralduse üksikasjad leiate siit:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=ET (IV jaotis, lk 210, „Lepingulised töötajad“).

Alates 1. juulist 2020 on igakuine põhipalk olnud vahemikus 2777,78 kuni 4552,81 eurot (III tegevusüksus), sõltuvalt kandidaadi koolitusest ja konkreetsest töökogemusest.

Andmebaas kehtib kuni 31. detsembrini 2023.