This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

MEDDELELSE OPRETTELSE AF EN DATABASE KONTRAKTANSATTE (ANSÆTTELSESGRUPPE III) PÅ BYGNINGSOMRÅDET M/F

Tjenestested : Bruxelles
Publication end on external website : 15/09/2021 12:00
Enhed : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Reference : DG INLO Data base 01/2021

Generelt

Europa-Parlamentets Generalsekretariat udsender denne meddelelse med henblik på at oprette en database over kandidater (kontraktansatte i ansættelsesgruppe III) på bygningsområdet i Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik (GD INLO).

Databasen vil fungere som en pulje af kandidater til ansættelse, primært i Bruxelles.

Når databasen er oprettet, og der blive stillinger ledige i Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik (GD INLO), vil personer, der har udtrykt interesse herfor, kunne udvælges til ansættelse på kontrakt som hjælpeansat.  Udvælgelsen sker i henhold til bestemmelserne i artikel 7 ("Joint committee for the selection of auxiliary contract staff (COSCON)") og artikel 8 ("Selection procedure for contract staff") i Parlamentets "General Implementing Provisions governing competitions and selection procedures, recruitment and the grading of officials and other servants of the European Parliament".

Europa-Parlamentet har en ligestillingspolitik og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering.

Personer, som ønsker at få deres navn i databasen, skal indsende deres CV og udfylde ansøgningsskemaet via platformen APPLY4EP efter først at have oprettet en konto. De bør forinden læse denne meddelelse nøje igennem, klikke på knappen "Søg Online" og følge instrukserne. Der kan kun oprettes én konto i APPLY4EP. De personoplysninger, som registreres på kontoen, vil blive behandlet i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 og kan til enhver tid ændres og opdateres.

Stillingsbeskrivelse

GD INLO varetager forvaltningen af infrastrukturer (bygninger og udstyr) og logistik (catering, posttjenester, flytning, inventar, transport etc.) på og mellem Europa-Parlamentets forskellige arbejdssteder.

GD INLO's medarbejdere udfylder en vigtigt støttefunktion i forhold til Europa-Parlamentets politiske arbejde.

Direktoratet for Integreret Facilitetsforvaltning har brug for teknikere på bygningsområdet, der kan varetage funktioner inden for:

 1. Vedligeholdelse af brand- og eludstyr
 2. Facility management

Arbejdsopgaver:

 1. Vedligeholdelse af brand- og eludstyr

Under ledelse af tjenestemænd med ansvar for forvaltning af brand- og eludstyr:

 • teknisk og administrativ overvågning af mindre arbejdsopgaver vedrørende vedligeholdelsen af dette udstyr som led i kontrakterne om drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer
 • forberedelse, udarbejdelse, tilrettelæggelse, analyse og overvågning af tekniske, administrative og finansielle dossierer (specifikationer, udbud, indhentning af priser med analyse af bud, tekniske rapporter, opfølgning på erstatningsprojekter osv.)
 • overvågning af vedligeholdelsen for så vidt angår den tekniske sikkerhed af brand- og eludstyr ved hjælp af et CMMS (Computerised Maintenance Management System)
 • koordinering, analyse og overvågning af kvalitetskontrollen af eksterne kontrahenters arbejde (vedligeholdelsesvirksomheder, konsulentfirmaer), herunder serviceanmodninger
 • kontrol og udarbejdelse af dossierer, planlægning og opfølgning med henblik på inspektion af godkendte organer
 • koordinering af de forskellige eksterne tjenesteyderes arbejde med Parlamentets øvrige tekniske tjenester.

Specifikke kundskaber

Der kræves relevant erfaring inden for teknisk vedligeholdelse.

Kendskab til standarderne for den tekniske sikkerhed af brand- og eludstyr vil være en stor fordel (standarderne NBN S 21-100, RGIE, etc.).

Arbejdsordning

Der skal påregnes vagttjeneste i en weekend pr. måned, hvor de tildelte anlæg skal inspiceres.

2. Facility management:

Under de ansvarlige tjenestemænds ledelse:

 • planlægning af enhedens administrative og tekniske aktiviteter i overensstemmelse med de interne behov, andre generaldirektoraters aktiviteter og Europa-Parlamentets arrangementer
 • koordinering og overvågning af tværgående aktioner mellem enhedens forskellige team og forvaltning af flere dossierer vedrørende forskellige tiltag (energi, EMAS, asbest, reglementeret kontrol osv.) iværksættelse af tværgående foranstaltninger i overensstemmelse med den reglementerede overvågning
 • bidrag til udarbejdelse og harmonisering af tekniske specifikationer og ydelse af støtte til programmering og overvågning af kontrakter, herunder leje- og koncessionskontrakter
 • forvaltning af CMMS-kontrakter
 • iværksættelse, forberedelse, tilrettelæggelse og overvågning af CMMS-projekter, automatiseret indberetning med KPI'er/indikatorer for produktivitet og kundetilfredshed og anlægsdrift
 • forvaltning af projekterne i enhedens IT-plan, herunder overvågning af POC'er (proof of concept), evaluering heraf og, hvor det er relevant, gennemførelse på hele stedet.

Specifikke kundskaber

Erfaring inden for facility management er påkrævet.

Erfaring med udarbejdelse af specifikationer, brug og styring af et CMMS-system, automatiseret indberetning med KPI'er og overvågning af IT-projekter inden for facility management vil være en stor fordel.

Adgangsbetingelser

a. Almindelige betingelser: kandidaten skal

 • være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater
 • have opfyldt sine forpligtelser efter de gældende nationale love om værnepligt
 • opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv.

 

b. Særlige betingelser: kandidaten skal have:

 1. de påkrævede kvalifikationer og færdigheder
 • bevis for afsluttet videregående uddannelse, eller
 • bevis for uddannelse på gymnasialt niveau, der giver adgang til videregående uddannelse, kombineret med mindst tre års relevant erhvervserfaring.
 • hvis det er i tjenestens interesse, erhvervsuddannelse eller erhvervserfaring på tilsvarende niveau.

Kun eksamensbeviser, der er udstedt eller anerkendt som ækvivalente af EU-medlemsstaternes myndigheder (f.eks. undervisningsministeriet), kan godtages. Før en eventuel ansættelse vil de kandidater, der er opført i databasen, blive anmodet om at fremlægge dokumentation for oplysningerne i ansøgningsskemaet (eksamensbeviser, attester m.v.)

2. Sprogkundskaber

Kandidaterne skal have indgående kendskab (mindst niveau C1[1]) til et af Den Europæiske Unions officielle sprog (sprog 1):  bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, irsk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

og

et særdeles godt kendskab (mindst niveau B21) til engelsk eller fransk (sprog 2).

Sprog 2 må ikke være det samme som sprog 1.

Der gøres opmærksom på, at de to sprog, der kan vælges som sprog 2 i forbindelse med oprettelsen af denne database, altså engelsk og fransk, er blevet fastlagt ud fra tjenestens, og specifikt Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistiks interesser. De personer, hvis navne er registreret i databasen, skal kunne forstå de opgaver, der skal udføres, tage sig af problemer og kommunikere effektivt med eksterne kontakter og med deres overordnede og kolleger.

Fransk er det sprog, der hyppigst anvendes til at kommunikere i og mellem enhederne i generaldirektoratet. Det er også det sprog, der almindeligvis anvendes til kommunikation med eksterne interessenter. Engelsk er det sprog, der hyppigst anvendes i kontakten med de andre direktorater i Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik, med de øvrige generaldirektorater og med Parlamentets politiske og administrative myndigheder, navnlig i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter.

Desuden udfærdiges gældende instrukser og regler på engelsk og fransk og skal være tilgængelige for offentligheden på disse to sprog. 

For at kunne varetage deres funktioner og sikre, at afdelingerne fungerer korrekt, skal nyansatte derfor inden for en rimelig frist fra det tidspunkt, hvor de indtræder i tjenesten, ansættelsen kunne arbejde og kommunikere effektivt på mindst et af disse to sprog.

Af hensyn til ligebehandlingen skal alle ansøgere, herunder dem der har et af de to nævnte sprog som deres første officielle sprog, også have et tilstrækkeligt kendskab til et sprog nr. 2, som skal være det andet af disse to sprog.

 

[1] Se den fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR) - https://europa.eu/europass/da/common-european-framework-reference

Database

Hvis du

 • opfylder de almindelige adgangsbetingelser
 • og har udfyldt ansøgningsskemaet via platformen APPLY4EP og korrekt angivet koderne (se "Ansøgninger" nedenfor) i overensstemmelse med proceduren og inden for den fastsatte tidsfrist,

vil dit navn blive opført i databasen.

Beslutningen om opførelse i databasen vil udelukkende være baseret på oplysningerne i ansøgningsskemaet og den vedlagte dokumentation.  Oplysningerne og dokumentationen vil blive kontrolleret efterfølgende i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Ansøgninger

Interesserede skal udfylde ansøgningsskemaet via online-platformen APPLY4EP.  Ansøgninger kan kun indgives via denne platform.

Når du har oprettet din konto, skal du uploade et detaljeret CV.

Du skal benytte Europass-formatet, som du kan finde på følgende link:

https://europa.eu/europass/da

Derefter skal du udfylde ansøgningsskemaet.

I felterne:

Erhvervserfaring og/eller eksamensbeviser:  skal du benytte de specialkoder, der er angivet i vedhæftede vejledning, efterfulgt af en detaljeret beskrivelse af de pågældende arbejdsopgaver/eksamensbeviser. Der kan vælges mere end én mulighed.

Eksempler (se også eksemplerne i den vedhæftede vejledning): 

                        TArch – Ledende arkitekt med ansvar for …

                        TElec – Uddannet ingeniør med speciale i elsystemer

                        TElec + THvac – Tekniker med ansvar for ….

Oplysningerne skal godtgøres ved hjælp af dokumentation.

Ansøgningsfristen er den 15. september 2021. Ansøgninger modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.

Selv om dit navn står i databasen, er det ingen garanti for, at du vil få tilbudt et job. Hvis en stilling bliver ledig, vil ansættelsestjenesterne søge i databasen og indkalde de kandidater, hvis profil svarer bedst til den stilling, der skal besættes. Hvis det konstateres, at de kvalifikationer, de pågældende har oplyst, ikke er korrekte, vil de blive udelukket fra proceduren og deres navn fjernet fra databasen.

Europa-Parlamentet fører en streng ligestillingspolitik i sine udvælgelsesprocedurer for at sikre, at alle ansøgere behandles lige.

Ansættelsesvilkårene i EU-institutioner fremgår af ordningen for kontraktansatte ("ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne"). Nærmere oplysninger om arbejdsvilkårene kan findes på: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (Afsnit IV, side 210 "Kontraktansatte")

Siden den 1. juli 2020 har månedslønnen været mellem 2 777,78 og 4 552,81 EUR (ansættelsesgruppe III), alt efter den enkelte kandidats uddannelse og specifikke erhvervserfaring. 

Databasen vil være gældende indtil den 31. december 2023.