This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ИЗВЕСТИЕ СЪСТАВЯНЕ НА БАЗА ДАННИ ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА ІІІ) В ОБЛАСТТА НА СГРАДИТЕ M/F

Място : Брюксел
Край на публикуването на външен уебсайт : 15/09/2021 12:00
Отдел : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO Data base 01/2021

Общи положения

Генералният секретариат на Европейския парламент публикува настоящото известие с цел съставяне на  база данни от кандидати (договорно наети служители от функционална група ІІІ) в областта на сградите в рамките на Генерална дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO). 

Посочената база данни цели съставянето на резервен списък от кандидати за наемане на работа най-вече в Брюксел. 

След съставянето на базата данни лицата, които са изразили интерес, могат да бъдат избрани за договорно наети служители със спомагателни функции, когато се освободи място в Генералната дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO). Подборът се осъществява в съответствие с разпоредбите на член 7 (Съвместен комитет за подбор на договорно наети служители със спомагателни функции) и член 8 (Процедура за подбор на договорно наети служители) на Общите разпоредби за прилагане във връзка с конкурсите и процедурите по подбор, назначаването и класирането в степен на длъжностните лица и другите служители на Европейския парламент.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без разлика на основание пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или изповедание, политически или други убеждения, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Лицата, които проявяват интерес да бъдат включени във въпросната база данни, следва да подадат автобиография и да попълнят кандидатурата си чрез платформата APPLY4EP, като предварително създадат свой профил. За да направят това, те трябва внимателно да прочетат настоящето съобщение, да кликнат върху полето „Кандидатстване онлайн“ и да следват инструкциите.  В APPLY4EP може да бъде създаден само един профил.  Запазените в профила лични данни ще бъдат обработвани при пълно зачитане на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета и ще подлежат на изменение, за да се позволи тяхното актуализиране.

Естество на служебните задължения

ГД INLO допринася за доброто управление на инфраструктурите (сгради и тяхното оборудване) и на логистиката (кетъринг, куриерски услуги, пренасяне, мебели, транспорт и др.) в рамките и между различните места на работа на Европейския парламент. 

Персоналът на ГД INLO, чрез своите усилия, предоставя съществена подкрепа за политическата дейност на Европейския парламент.

Дирекция за интегрирано управление на инфраструктурата търси техници в областта на сградния фонд, които да работят в следните области:

а)   поддръжка на противопожарно и електрическо оборудване

б)  управление на съоръжения

Задължения:

а)   Поддръжка на противопожарно и електрическо оборудване:

Под ръководството на длъжностните лица, отговорни за управлението на противопожарното и електрическото оборудване:

 • осигурява техническото и административно наблюдение на дребните работи и поддръжката на това оборудване в рамките на договорите за експлоатация и поддръжка на техническите инсталации.
 • Подготвя, съставя, организира, анализира и наблюдава технически, административни и финансови досиета (спецификации, покани за участие в търг, искания за цени с анализ на офертите, технически доклади, проследяване на проекти за подмяна и др.).
 • Осигурява контрола на поддръжката на техническата пожарна безопасност с помощта на CMMS.
 • Координира, анализира и наблюдава качествения контрол на работата на външните изпълнители (дружества за поддръжка, консултантски фирми), включително заявките за услуги.
 • Контролира и подготвя досиетата, планирането и проследяването за инспекциите на компетентните  органи.
 • Осигурява координация на дейностите на различните външни доставчици на услуги с другите технически служби на Парламента.

Специфични познания

Необходим е съответен опит в техническата поддръжка.

Познаването на стандартите във връзка с техническата пожарна безопасност и електроенергията е важно предимство (стандарти: NBN S 21—100, RGIE и др.).

Режим на заетост

Предвижда се дежурство веднъж на месец, през което ще се извършва контрол на поверените инсталации.

б)  Управление на инсталации

Под ръководството на отговорните длъжностни лица:

 • ръководи планирането на административните и техническите дейности на отдела в съответствие с вътрешните нужди, дейностите на други генерални дирекции и проявите на Европейския парламент
 • Координира и наблюдава междусекторните действия между екипите в рамките на отдела и обработва няколко досиета, свързани с различни дейности  (енергетика, EMAS, азбест, регулаторен контрол и др.); Предприема междусекторни действия в съответствие с регулаторния мониторинг
 • Допринася за изготвянето и хармонизирането на техническите спецификации и предоставя подкрепа за планирането и мониторинга на договорите, включително договорите за наем и концесиите
 • Управлява договорите на CMMS
 • Създава, подготвя, организира и проследява проектите на равнище CMMS, автоматизираното докладване с КПЕ/показатели за производителност и удовлетвореност на потребителите и експлоатацията на инсталациите
 • Управлява проектите от ИТ плана на отдела, включително мониторинга на POC (доказване на концепцията), тяхната оценка и, когато е целесъобразно, изпълнението на целия обект.

Специфични познания

Необходим е опит в областта на управлението на инсталации.

Важно предимство би бил опитът в изготвянето на спецификации, използването и управлението на система CMMS, автоматизираното докладване с КПЕ и мониторинга на ИТ проекти в областта на управлението на инфраструктурата.

Условия за допускане

Общи условия

 • Да бъдат граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз.
 • Да са изпълнили задълженията си по отношение на военната служба съгласно националното законодателство.
 • Да притежават необходимите високи нравствени качества за изпълняване на определените служебни задължения.

б.         Специални условия 

 1. Необходими квалификации и умения
 • висше образование, удостоверено с диплома, или
 • завършено средно образование, удостоверено с диплома, даваща достъп до висше образование, както и най-малко три години подходящ професионален опит.
 • Когато е в интерес на работата — еквивалентно професионално обучение или професионален опит;

ще се приемат само дипломи, издадени или признати за равностойни от компетентните органи на държавите – членки на ЕС (например Министерството на образованието). Освен това, преди д бъдат назначени, кандидатите, чиито имена са включени в базата данни ще бъдат поканени да представят документи, които потвърждават съдържащите се във формуляра за кандидатстване сведения (дипломи, удостоверения и други удостоверителни документи).

 1. Езикови познания

Кандидатите трябва да притежават задълбочени познания (най-малко на ниво С1[1] ) по един от официалните езици на Европейския съюз (език 1):  английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски.

и

много добри познания (поне ниво B21) по английски или френски език (език 2).

Език 2 трябва да бъде различен от език 1.

Кандидатите се уведомяват, че двата езика по опция 2 на настоящата процедура за съставяне на база данни (а именно английски и френски), са определени в съответствие с интереса на службата от Генерална дирекция за инфраструктури и логистика.  Лицата, чиито имена са включени в базата данни, трябва да бъдат в състояние да разбират поставените им задачи, да обсъждат проблеми и да общуват ефикасно с външните партньори, с висшестоящите служители и с техните колеги.

Френският е най-често използваният език в отношенията в рамките на и между службите на генералната дирекция. Френският е също така обичайно използван език при комуникацията с външните партньори. Английският език е най-често използван при общуването с другите дирекции към Генералната дирекция за инфраструктури и логистика, другите генерални дирекции и политическите и административните органи на институцията, в т.ч. при изготвянето на документи. 

Освен това инструкциите и приложимите правила са на английски и френски език и трябва да могат да бъдат на разположение и оповестявани на тези два езика.

Следователно, за да изпълняват своите служебни задължения и да осигуряват добрата работа на службите, наетите лица трябва да бъдат в състояние, в рамките на разумен срок след присъединяването си към службата, да работят и общуват ефикасно най-малкото на един от тези два езика.

Освен това, с оглед на равното третиране, всеки кандидат, дори да посочи един от тези два езика като първи официален език, трябва да има достатъчни познания по втория език.

 

[1] Вж Обща европейска референтна рамка за езиците (ОЕРР) -  https://europa.eu/europass/en/common-european-framework-reference

База данни

Ако

 • отговаряте на общите условия за допустимост
 • и сте попълнили формуляра за кандидатстване чрез платформата APPLY4EP, като сте посочили правилно кодовете (вж по-долу „Подаване на кандидатури“) съгласно изисквания начин и в указаните срокове,

името Ви ще бъде включено в базата данни.

Решението за включване на името Ви ще се основава единствено на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения и на приложените документи.  Посочените сведения и документи ще бъдат проверени по-късно при евентуално назначаване.

Подаване на кандидатурите

Заинтересованите лица трябва да попълнят формуляра за кандидатстване чрез онлайн платформатаAPPLY4EP.  Тази платформа е единственият начин за кандидатстване.

След като създадете своя профил, трябва да качите подробна автобиография.

Трябва да използвате формуляра Europass, който можете да откриете чрез следния линк:

https://europa.eu/europass/en

След това трябва да попълните формуляра за кандидатстване.

В полетата:

Професионален опит и/или дипломи:  Трябва да използвате специалните кодове, посочени в приложеното ръководство, последвани от подробно описание на изпълняваните задължения/дипломи. Възможни са няколко отговора.

Примери (вж. също примерите в приложеното ръководство): 

                        TArch – главен архитект, отговарящ за...

                        TElec – диплома на инженер, специализиран в областта на електрическите системи

                        TElec + THvac – техник, отговарящ за ….

Тази информация трябва да бъде подкрепена с удостоверителни документи.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 15 септември 2021 г. Кандидатурите, получени след тази дата, няма да се приемат. 

Вписването на името Ви в базата данни не представлява гаранция, че ще Ви бъде предложена работа.  При възможност за предлагане на договор службите по назначаване ще преглеждат базата данни и ще поканят кандидатите, чийто профил отговаря в най-голяма степен на изискванията  за съответната длъжност.  Ако бъде установено, че предоставените сведения са неточни, кандидатурата на съответното лице ще бъде изключена и името му ще бъде премахнато от базата данни.

В своите процедури за подбор Европейският парламент прилага стриктно политика на равните възможности, за да гарантира равно третиране на всички кандидати.

Условията на работа в европейските институции се определят от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. За да направите справка с Условията на работа в тяхната цялост, ползвайте следния адрес:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN  (дял IV, стр. 209 „Договорно наети служители“)

Основното месечно възнаграждение към 1 юли 2019 г. се определя между 2 777,78 и 4 552,81 евро (функционална група ІІІ), в зависимост от образованието и специфичния професионален опит на кандидата. 

Базата данни ще бъде валидна до 31 декември 2023 г.