This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

UPRAVNI USLUŽBENEC – UPRAVNO OSEBJE - PE/257/S (AD 5) M/F

Kraj : Bruselj
Publication end on external website : 28/06/2021 12:30
Pristojna služba : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : PE/257/S
Navodila za kandidate :

Splošne opombe

 

Pred prijavo skrbno preberite vodič za kandidate, ki je priložen razpisu.

Vodič je sestavni del razpisa za prosto delovno mesto, v katerem so razložena pravila, ki veljajo v zvezi s postopki in pogoji za prijavo.

 

VSEBINA

A. OPIS NALOG, POGOJI ZA PRIJAVO

B. POSTOPEK

C. ODDAJA PRIJAV

PRILOGA: VODIČ ZA KANDIDATE V IZBIRNIH POSTOPKIH, KI JIH ORGANIZIRA EVROPSKI PARLAMENT       

A. OPIS NALOG, POGOJI ZA PRIJAVO

1. Splošne opombe

Evropski parlament je odločil, da začne izbirni postopek za zasedbo delovnega mesta začasnega uslužbenca (AD 5), upravno osebje, na Oddelku za komuniciranje v Direktoratu za vire Generalnega direktorata za infrastrukturo in logistiko.

Pogodba bo sklenjena za nedoločen čas. Delovno mesto se uvršča v razred AD 5, prva stopnja, za katerega je osnovna mesečna plača 4917,29 EUR. Od plače se obračunajo davek Unije in drugi odtegljaji, ki so predvideni v pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, oproščena pa je vseh nacionalnih davkov. Stopnja, po kateri se zaposli uspešni kandidat, se lahko prilagodi njegovim delovnim izkušnjam. Osnovni plači se pod določenimi pogoji prištejejo nadomestila.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave brez diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.

V tem razpisu se vsaka navedba osebe v moškem spolu šteje tudi kot navedba osebe v ženskem spolu in obratno.

Opis nalog

Generalni direktorat za infrastrukturo in logistiko (GD INLO) je strokovna služba za upravljanje infrastrukture, logistiko in nepremičninske projekte, ki obsegajo približno 1,1 milijona m2 v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu ter pisarne za stike v državah članicah. Generalni direktorat zagotavlja tudi gostinske in prevozne storitve ter upravlja pisarniške prostore Parlamenta, pri čemer skrbi zlasti za pisarniško pohištvo, pisarniški material in distribucijo pošte.

Upravni uslužbenec – upravno osebje (v nadaljevanju: upravni uslužbenec) bo pod nadzorom vodje oddelka in v okviru programov in prednostnih nalog, ki jih določijo parlamentarni organi ali njegovi nadrejeni, opravljal naslednje naloge:

– posredovanje sporočil, ki uporabnikom storitev GD (med drugim poslancem in osebju) zagotavljajo vse potrebne informacije;

– svetovanje nadrejenim pri komunikacijski politiki s političnimi organi (npr. kvestorji in podpredsedniki, pristojnimi za stavbe);

– zanesljivo izvajanje komunikacijske strategije, ki jo odobri generalna direktorica;

– upravljanje foruma, videoprodukcija ter priprava komunikacijskih ukrepov;

– zastopanje generalnega direktorata pri organizaciji internih dogodkov.

Opravljanje teh nalog zahteva sposobnost analiziranja, sklepanja in pisanja besedil. Upravni uslužbenec bo moral pokazati tudi sposobnost dajanja pobud, prilagodljivost, predanost strankam in sposobnost predvidevanja dogodkov. Zlasti je pomembna sposobnost soočanja z različnimi in pogosto zahtevnimi problemi, hitrega odzivanja na spremenjene okoliščine, učinkovite komunikacije, rednega opravljanja intenzivnega dela, samostojno ali v skupini, prilagajanja večkulturnemu in večjezičnemu delovnemu okolju ter komuniciranja s sogovorniki na različnih ravneh.

Opravljanje dela zahteva službena potovanja v druge običajne kraje dela Evropskega parlamenta (Luxembourg in Strasbourg) in drugam.

Znanja, potrebna za to delovno mesto, so:

– poznavanje strukture, organizacije in okolja generalnega sekretariata ter različnih akterjev;

– poznavanje upravnih, proračunskih in upravljalnih postopkov, ki se uporabljajo na področjih delovanja;

– pisanje besedil;

– poznavanje aplikacij IT v okolju EP in aplikacij, ki so specifične za GD in/ali področja delovanja;

– odlično znanje enega od uradnih jezikov Evropske unije in zelo dobro znanje vsaj še enega od teh jezikov.

Znanja in spretnosti, potrebna za to delovno mesto:

– sposobnost analiziranja in razumevanja

– sposobnost organiziranja in načrtovanja

– prilagodljivost

– sposobnost komuniciranja

– zaupnost/diskretnost

Pogoji za prijavo

Na dan, ki je določen kot končni datum za oddajo prijav, morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:

(a)     Splošni pogoji

V skladu s členom 12.2 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije se od kandidata zahteva, da:

– je državljan ene od držav članic Evropske unije,

– uživa državljanske pravice,

– je izpolnil vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka,

– ustreza zahtevam o osebnostnih lastnostih za opravljanje predvidenega dela.

(b)       Posebni pogoji

(i)      Zahtevani nazivi, diplome in znanja

Kandidati morajo imeti izobrazbo, ki ustreza zaključenemu vsaj triletnemu univerzitetnemu študiju, potrjenemu z uradno priznano diplomo, s področja, ki je povezano z naravo nalog. Izbirni odbor pri tem upošteva različne izobraževalne sisteme. V vodiču za kandidate je razpredelnica, v kateri so primeri najnižjih zahtevanih diplom.

(ii)     Zahtevane delovne izkušnje

Delovne izkušnje niso potrebne, a se bodo kakršnekoli delovne izkušnje na področju, povezanem z naravo nalog, štele kot prednost.

(iii)   Znanje jezikov

Kandidati morajo odlično obvladati enega od uradnih jezikov Evropske unije (jezik 1): angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, litovščina, latvijščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina in švedščina

ter

zelo dobro znati angleški ali francoski jezik (jezik 2). Jezik 2 se mora razlikovati od jezika 1.

Zahtevane najnižje stopnje se nanašajo na vse jezikovne spretnosti iz prijave (govor, pisanje ter bralno in slušno razumevanje). Te spretnosti ustrezajo spretnostim skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike (https://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr).

Kandidate obveščamo, da so možnosti izbire jezika 2 v tem izbirnem postopku določene v skladu z interesom službe, natančneje za zadostitev dejanskih potreb službe GD INLO. Upravni uslužbenec bo moral namreč pri opravljanju nalog, kakor so opredeljene v točki 2 tega razpisa, in prevzemanju odgovornosti pokazati visoko raven pisnih in govornih komunikacijskih sposobnosti, saj bo moral komunicirati s sogovorniki z različnimi pristojnostmi tako znotraj in zunaj Parlamenta.

Angleščina in francoščina sta najbolj uporabljana jezika pri pripravi konferenc in prireditev, sej, delovnih dokumentov ali v drugih oblikah pisne ali ustne komunikacije. Sta tudi običajna komunikacijska jezika znotraj generalnega direktorata ter z drugimi generalnimi direktorati in političnimi ter upravnimi organi institucije (30 %angleščina, 70 % francoščina). Poleg tega se uporabljata skoraj pri vseh stikih z zunanjimi sogovorniki (60 % angleščina in 40 % francoščina). Da bi lahko prevzel svoje dolžnosti in skrbel za dobro delovanje oddelka, mora biti izbrani upravni uslužbenec sposoben opravljati svoje delo in se učinkovito sporazumevati v najmanj enem od teh dveh jezikov.

Poleg tega morajo vsi kandidati zaradi enake obravnave, vključno s tistimi, ki enega od teh dveh jezikov prijavijo kot prvi uradni jezik, zadovoljivo obvladati tudi drugi jezik.

Sprejem v izbirni postopek

Postopek je organiziran na podlagi kvalifikacij in preizkusov.

1. Sprejem v izbirni postopek

Če

 • izpolnjujete splošne pogoje za prijavo
 • in ste svojo dokumentacijo vložili na ustrezen način in v zahtevanih rokih,

bo izbirni odbor na podlagi vaše dokumentacije preučil, ali izpolnjujete posebne pogoje za prijavo.

Če izpolnjujete tudi te pogoje, vas bo izbirni odbor uvrstil v izbirni postopek.

Odbor odloča izključno na podlagi informacij iz prijavnice, ki so podprte z dokazili (podrobnejše informacije so v vodiču za kandidate).

Ocena kvalifikacij

Izbirni odbor na podlagi vnaprej dogovorjene lestvice za ocenjevanje oceni kvalifikacije kandidatov, ki so se uvrstili v izbirni postopek, in pripravi seznam 12 najboljših kandidatov, ki se lahko udeležijo pisnega preizkusa.

Izbirni odbor pri oceni kvalifikacij kandidatov upošteva zlasti:

 • dokazila o izobrazbi in diplome, povezane z naravo nalog;
 • izkušnje, pridobljene v upravi organizacije, pristojne za stavbe in logistiko;
 • izkušnje na področju organizacije dogodkov;
 • izkušnje z odnosi z mediji;
 • izkušnje s pisanjem sporočil za javnost;
 • izkušnje z organizacijo tiskovnih konferenc;
 • izkušnje z delom za voljene funkcionarje in/ali druge predstavnike;
 • izkušnje, pridobljene v političnih organih ali z delom zanje;
 • izkušnje, pridobljene v večkulturnem in večnacionalnem okolju.

Ocena: od 0 do 20 točk.

Preizkusi

Pisni preizkus

a) Pisni preizkus v jeziku 2 (angleščina ali francoščina) na podlagi gradiva, da se oceni vaša sposobnost za opravljanje nalog, opisanih v točki A.2, ter sposobnost pisanja besedil in priprave povzetkov.

Trajanje preizkusa: 3 ure.

Ocena: od 0 do 40 točk (zahtevano najnižje število točk: 20 točk).

Preizkus bo potekal na računalniku prek spleta.

6 kandidatov z najvišjim skupnim številom točk iz pisnega preizkusa bo vabljenih na ustne preizkuse, če bodo dosegli najnižje potrebno število točk.

Ustni preizkusi

(b) Razgovor z izbirnim odborom v jeziku 2 (angleščina ali francoščina), ki bo ob upoštevanju vseh elementov iz dokumentacije ob prijavi omogočil oceno vaših sposobnosti za opravljanje nalog, opisanih pod točko A.2. Izbirni odbor se lahko odloči, da preizkusi vaše jezikovno znanje v skladu z navedbami v prijavnici.

Trajanje preizkusa: 45 minut.

Ocena: od 0 do 40 točk (zahtevano najnižje število točk: 20 točk).

(c) Preizkus s skupinsko razpravo ali igro vlog v jeziku 2 (angleščina ali francoščina), na podlagi česar bo lahko izbirni odbor ocenil vaše sposobnosti za prilagajanje, pogajanje, sprejemanje odločitev in ravnanje v skupini oziroma v danih okoliščinah.

Trajanje skupinskega preizkusa bo določil izbirni odbor glede na končno sestavo skupin.

Preizkus z igro vlog traja največ 25 minut.

Ocena: od 0 do 20 točk (zahtevano najnižje število točk: 10 točk).

Ti preizkusi bodo morda potekali na daljavo.

Pravočasno boste prejeli navodila za opravljanje pisnega in ustnih preizkusov. Preizkusi bodo potekali na določen dan ob določeni uri. Če se ne boste odzvali na vabilo, ne boste dosegljivi po elektronski pošti ali se ne boste udeležili preizkusa, boste izključeni iz postopka. Dosledno morate upoštevati dana navodila. Vsakršno neupoštevanje navodil ali ravnanje, ki ni v skladu z navodili, bo pomenilo vašo takojšnjo izključitev.

Seznam primernih kandidatov

Na seznam uspešnih kandidatov se uvrstijo 3 kandidati (v vrstnem redu glede na dosežen rezultat od najboljšega do najslabšega), ki so dosegli najvišje skupno število točk (ocena kvalifikacij in preizkusi) in vsaj najnižje potrebno število točk v vsakem od preizkusov.

O svojih rezultatih boste obveščeni pisno.

Seznam uspešnih kandidatov se objavi na intranetu Evropskega parlamenta. Seznam uspešnih kandidatov bo veljal do 31. decembra 2024, veljavnost pa se mu lahko podaljša. V tem primeru bodo kandidati s seznama pravočasno obveščeni.

Če vam bo ponujena zaposlitev, boste morali predložiti izvirnike vseh zahtevanih dokumentov, zlasti diplom in potrdil o delovnih izkušnjah.

Uvrstitev na seznam uspešnih kandidatov ne pomeni pravice do zaposlitve ali zagotovila zanjo.

Oddaja prijav

Prijavite se prek platforme Apply4EP.

Skrbno preberite vodič za kandidate v izbirnih postopkih, ki jih organizira Evropski parlament, izpolnite prijavo in priložite ustrezna dokazila.

Skrajni rok za oddajo prijav

Rok za oddajo prijav je

28.06.2021 do 12.00 (poldne) po bruseljskem času.

Ko boste potrdili prijavo, vam sistem ne bo samodejno poslal potrdila o prejemu.

Prosimo, NE TELEFONIRAJTE v zvezi s časovnim razporedom dela.