This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ADMINISTRATORIUS, ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAS - PE/257/S (AD 5) M/F

Vieta : Briuselis
Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 28/06/2021 12:30
Tarnyba : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : PE/257/S
Vadovas kandidatams :

Bendra informacija

Prieš teikdami paraiškas kandidatai turi atidžiai perskaityti Kandidatams skirtą vadovą, pridedamą prie šio skelbimo dėl rengiamos atrankos.

Vadovas, kuris yra neatskiriama skelbimo dėl rengiamos atrankos dalis, padės suprasti procedūrų taisykles ir registracijos tvarką.

 

TURINYS

A. PAREIGŲ POBŪDIS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

B. PROCEDŪRA

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO RENGIAMOSE ATRANKOS PROCEDŪROSE DALYVAUJANTIEMS KANDIDATAMS SKIRTAS VADOVAS     

A. PAREIGŲ POBŪDIS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

1. Bendra informacija

Europos Parlamentas nusprendė pradėti atrankos į laikinojo tarnautojo (AD 5) – administratoriaus (administracijos darbuotojo) Infrastruktūros ir logistikos generalinio direktorato Išteklių direktorato Komunikacijos skyriuje – pareigas procedūrą.

Bus sudaroma neterminuota sutartis. Asmenys bus priimti į AD 5 lygio (pirmos pakopos) pareigas, mėnesinis bazinis darbo užmokestis bus 4 917,29 EUR. Darbo užmokesčiui taikomas Bendrijos mokestis ir kiti Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose (toliau – Įdarbinimo sąlygos) numatyti išskaitymai. Jis neapmokestinamas jokiu valstybių narių mokesčiu. Tačiau įdarbinant atrankos laimėtoją pareigų pakopa gali būti koreguojama atsižvelgiant į jo profesinę patirtį. Be to, prie bazinio darbo užmokesčio tam tikromis sąlygomis pridedamos išmokos.

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties.

Visos šio skelbimo nuorodos į vyriškos lyties asmenį taip pat taikomos moteriškos lyties asmeniui ir atvirkščiai.

Pareigų pobūdis

Infrastruktūros ir logistikos generalinio direktorato (INLO GD) veiklos sritis – infrastruktūros, logistikos ir nekilnojamojo turto projektų, apimančių apie 1,1 mln. m2 plotą Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre, taip pat ryšių biuruose valstybėse narėse, valdymas. Jis taip pat atsako už maitinimo ir transporto paslaugas ir administruoja Parlamento pastatuose esančius kabinetus, pasirūpindamas baldais, reikmenimis ir korespondencijos paskirstymu.

Administratorius (administracijos darbuotojas) (toliau – administratorius) dirbs Briuselyje. Jis bus pavaldus skyriaus vadovui ir pagal Parlamento organų ir savo vadovybės nustatytas programas ir prioritetus turės vykdyti šias užduotis:

– platinti visus reikiamus informacinius pranešimus, kad GD paslaugų naudotojai, tarp jų ir Parlamento nariai ir darbuotojai, būtų tinkamai informuojami;

– teikti patarimus vadovybei komunikacijos su politiniais organais (t. y. kvestoriais ir Parlamento pirmininko pavaduotojais, atsakingais už pastatus) politikos klausimais;

– užtikrinti, kad generalinio direktorato patvirtinta komunikacijos strategija būtų visiškai įgyvendinta;

– administruoti forumą ir vaizdo įrašų gamybą bei komunikacijos kampanijų vykdymą;

– atstovauti generaliniam direktoratui organizuojant vidaus renginius.

Šioms pareigoms eiti reikalingi gebėjimai analizuoti, argumentuoti ir rengti tekstus. Be to, administratorius turi būti iniciatyvus, gebėti prisitaikyti, turėti puikius klientų aptarnavimo įgūdžius ir gebėti numatyti iš anksto. Itin svarbu, kad administratorius gebėtų suvokti įvairaus pobūdžio ir dažnai sudėtingas problemas, greitai reaguoti į kintančias aplinkybes, veiksmingai bendrauti, nuolat intensyviai dirbti savarankiškai ir komandoje, prisitaikyti prie daugiakultūrės ir daugiakalbės darbo aplinkos ir bendrauti su visų lygių subjektais.

Šias pareigas einantis asmuo turės vykti į komandiruotes į kitas įprastas Europos Parlamento darbo vietas (Liuksemburgą ir Strasbūrą) ir kitur.

Šioms pareigoms eiti reikalingos žinios:

– išmanyti Generalinio sekretoriato struktūrą, organizaciją, aplinką ir įvairius subjektus;

– išmanyti jo veiklos srityje taikomas administracines, biudžeto ir valdymo procedūras;

– turėti praktinės dokumentų rengimo patirties;

– išmanyti EP ir konkrečiai generaliniame direktorate ir (arba) veiklos srityse naudojamas kompiuterines programas;

– puikiai mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų ir labai gerai mokėti dar bent vieną kalbą iš nurodytų kalbų.

Reikiami gebėjimai:

– analitiniai ir suvokimo gebėjimai;

– organizaciniai ir planavimo gebėjimai;

– gebėjimas prisitaikyti;

– bendravimo įgūdžiai;

– konfidencialumas ir diskretiškumas.

Atrankos reikalavimai

Iki galutinio paraiškų pateikimo termino kandidatai turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus.

a) Bendrieji reikalavimai

Pagal Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalį kandidatai privalo:

– būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai,

– naudotis visomis piliečio teisėmis,

– būti atlikę visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles,

–  turėti numatytoms pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes.

b) Specialieji reikalavimai

 i) Reikalaujama kvalifikacija, diplomai ir žinios

Kandidatai privalo turėti oficialiai pripažintu diplomu patvirtintą universitetinį išsilavinimą (ne mažiau kaip trejų metų studijos) su pareigomis susijusioje srityje. Atrankos komitetas atsižvelgs į skirtingas švietimo sistemas. Diplomų, suteikiančių teisę dalyvauti atrankos procedūrose, pavyzdžiai įtraukti į Kandidatams skirtame vadove pateikiamą lentelę.

ii) Reikiama profesinė patirtis

Profesinės patirties turėti nebūtina. Tačiau su pareigų pobūdžiu susijusi profesinė patirtis bus laikoma privalumu.

iii) Kalbų mokėjimas

Kandidatai turi puikiai mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (1-oji kalba): airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų arba vokiečių,

ir

labai gerai mokėti anglų arba prancūzų kalbą (2-oji kalba). 2-oji kalba turi būti kita nei 1-oji.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad visi paraiškos formoje nurodyti kalbiniai gebėjimai (kalbėjimas, rašymas, skaitymas ir klausymas) turi būti bent nurodyto minimalaus lygio. Tai gebėjimai, numatyti Bendroje Europos kalbų mokėjimo orientacinėje sistemoje (https://europa.eu/europass/lt/common-european-framework-reference).

Kandidatams pranešame, kad šiai atrankos procedūrai pasirinktos 2-osios kalbos nustatytos vadovaujantis tarnybos interesais, t. y. siekiant patenkinti realius INLO GD poreikius. Kad galėtų vykdyti šio skelbimo dėl rengiamos atrankos 2 dalyje nurodytas pareigas ir atsižvelgiant į su jomis susijusią atsakomybę, administratorius privalės turėti puikius bendravimo (raštu ir žodžiu) įgūdžius, kad galėtų bendrauti su vidaus ir išorės subjektais, einančiais įvairaus lygio pareigas.

Anglų ir prancūzų kalbos yra dažniausiai vartojamos kalbos organizuojant konferencijas ir renginius – rengiant posėdžius, darbo dokumentus ar pasitelkiant bet kurios kitos rūšies rašytinę ar žodinę komunikaciją. Šios kalbos taip pat įprastai vartojamos bendraujant atitinkamame generaliniame direktorate ir palaikant ryšius su kitais Europos Parlamento generaliniais direktoratais ir politiniais bei administraciniais organais (30 proc. anglų k. ir 70 proc. prancūzų k.). Be to, jos vartojamos beveik visada bendraujant su išorės subjektais (60 proc. anglų k. ir 40 proc. prancūzų k.). Todėl įdarbintas administratorius turi gebėti veiksmingai dirbti ir bendrauti bent viena iš šių dviejų kalbų, kad galėtų vykdyti savo funkcijas ir užtikrinti tinkamą tarnybos veikimą.

Be to, kad visiems kandidatams būtų taikomos vienodos sąlygos, kiekvienas kandidatas, įskaitant tuos, kurių pirmoji oficialioji kalba yra viena iš šių dviejų kalbų, privalo gerai mokėti antrąją kalbą, kuri turi būti ne viena iš šių dviejų kalbų.

Leidimas dalyvauti atrankos procedūroje

Kandidatai atrenkami pagal kvalifikaciją ir egzaminų rezultatus.

1. Leidimas dalyvauti atrankos procedūroje

Jei Jūs:

 • atitinkate bendruosius atrankos reikalavimus,
 • pateikėte paraišką laikydamiesi reikiamos tvarkos ir termino,

atrankos komitetas išnagrinės Jūsų paraišką, atsižvelgdamas į specialiuosius reikalavimus.

Jei atitinkate specialiuosius atrankos reikalavimus, atrankos komitetas Jums leis dalyvauti atrankos procedūroje.

Atrankos komitetas remiasi tik paraiškoje pateikta informacija, grindžiama patvirtinamaisiais dokumentais (išsamesnė informacija pateikiama Kandidatams skirtame vadove).

Kvalifikacijos vertinimas

Atrankos komitetas, vadovaudamasis iš anksto nustatyta vertinimo lentele, įvertina kandidatų, kuriems leista dalyvauti atrankos procedūroje, kvalifikaciją ir parengia 12 geriausiai įvertintų kandidatų, kurie bus pakviesti į egzaminą raštu, sąrašą.

Vertindamas kandidatų kvalifikaciją, atrankos komitetas ypač atsižvelgia į tai, ar kandidatai:

 • turi kvalifikaciją ir diplomus, susijusius su pareigomis;
 • turi reikiamos patirties, įgytos viešojoje institucijoje, atsakingoje už pastatus ir logistiką;
 • turi renginių organizavimo patirties;
 • turi darbo patirties ryšių su žiniasklaida srityje;
 • turi spaudos pranešimų rengimo patirties;
 • turi spaudos konferencijų rengimo patirties;
 • turi darbo su išrinktais ar kitais atstovais patirties;
 • darbo politinėse organizacijose patirties ir (arba) darbo patirties ryšių su politinėmis organizacijose srityje;
 • turi darbo daugiakultūrėje ir daugiašalėje aplinkoje patirties.

Vertinimas: 0–20 balų.

Egzaminai

Egzaminas raštu

a) Teksto 2-ąja kalba (anglų arba prancūzų k.) parengimas remiantis dokumentų rinkiniu; pagal jį vertinamas Jūsų gebėjimas eiti A skirsnio 2 dalyje aprašytas pareigas ir gebėjimai rengti tekstus ir apibendrinti duomenis.

Egzamino trukmė – 3 valandos.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).

Šis egzaminas bus rengiamas internetu naudojant kompiuterį.

Daugiausia balų per egzaminus raštu surinkę 6 kandidatai bus  pakviesti į egzaminus žodžiu, jei jie surinko mažiausią reikalaujamą egzamino rezultatų balų skaičių.

Egzaminai žodžiu

b) Pokalbis su atrankos komitetu 2-ąja kalba (anglų arba prancūzų k.), leidžiantis, atsižvelgus į visą Jūsų paraiškoje pateiktą informaciją, įvertinti gebėjimą eiti A skirsnio 2 dalyje aprašytas pareigas. Atrankos komitetas gali nuspręsti patikrinti Jūsų kalbų, nurodytų paraiškoje, mokėjimą.

Ilgiausia egzamino trukmė – 45 minutės.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).

c) Grupės diskusija arba vaidmenų užduotis 2-ąja kalba (anglų arba prancūzų k.), pagal kurią atrankos komitetas įvertina Jūsų gebėjimą prisitaikyti, gebėjimą vesti derybas, ryžtingumą ir elgesį grupėje arba iškilus atitinkamai situacijai.

Grupės diskusijos trukmę nustato atrankos komitetas, atsižvelgdamas į galutinę grupių sudėtį.

Ilgiausia vaidmenų užduoties trukmė – 25 minutės.

Vertinimas: 0–20 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 10).

Šie egzaminai gali būti rengiami nuotoliniu būdu.

Nurodymus apie egzaminą raštu ir egzaminus žodžiu gausite reikiamu metu. Egzaminai numatomi konkrečią dieną ir konkrečią valandą. Jei neatsakysite į kvietimą, su Jumis nebus galima susisiekti elektroniniu paštu arba neatvyksite į egzaminą, būsite pašalinti iš atrankos procedūros. Privalote griežtai laikytis pateiktų nurodymų. Jei nesilaikysite nurodymų arba elgsitės ne pagal nurodymus, būsite nedelsiant pašalinti iš atrankos procedūros.

Tinkamų kandidatų sąrašas

Į tinkamų kandidatų sąrašą įrašomos pagal nuopelnus 3 kandidatų, surinkusių daugiausia balų per visą procedūrą (kvalifikacijos vertinimą ir egzaminus) ir mažiausią reikalaujamą kiekvieno egzamino rezultatų balų skaičių, pavardės.

Apie savo rezultatus būsite asmeniškai informuoti raštu.

Tinkamų kandidatų sąrašas skelbiamas Europos Parlamento intraneto svetainėje. Tinkamų kandidatų sąrašas galios iki 2024 m. gruodžio 31 d.; jo galiojimas galės būti tęsiamas. Tokiu atveju į sąrašą įrašyti atrankos laimėtojai apie tai bus informuojami reikiamu laiku.

Jei Jums bus siūlomas darbas, turėsite pateikti tvirtinti visų reikiamų dokumentų, t. y. diplomų ir darbo pažymų, originalus.

Tai, kad kandidato pavardė įtraukiama į tinkamų kandidatų sąrašą, nesuteikia jam teisės ir garantijos būti įdarbintam.

Paraiškų teikimas

Paraišką turite pateikti platformoje Apply4EP.

Prieš užpildydami paraišką ir pateikdami atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus, atidžiai perskaitykite Europos Parlamento rengiamose atrankos procedūrose dalyvaujantiems kandidatams skirtą vadovą.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas

Galutinis paraiškų pateikimo terminas –

2021-06-2812.00 val. (vidurdienis) (Briuselio laiku).

Kai bus patvirtinta Jūsų paraiška, gausite automatinį gavimo patvirtinimą.

Kandidatų prašoma dėl atrankos procedūros tvarkaraščio NESKAMBINTI.