This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

RIARTHÓIR - BAINISTEOIR RIARACHÁIN - PE/257/S (AD 5) M/F

Suíomh : An Bhruiséil
Deireadh an fhoilseacháin ar shuíomh gréasáin seachtrach : 28/06/2021 12:30
Seirbhís : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : PE/257/S
Treoir d’iarrthóirí :

Sonraí ginearálta

Sula ndéanfaidh tú iarratas a thíolacadh, ní mór duit an Treoir d’Iarrthóirí atá ag gabháil leis an bhfógra folúntais seo a léamh go cúramach.

Tugann an Treoir sin, ar cuid dhílis den fhógra folúntais í, soiléiriú ar na rialacha a rialaíonn an nós imeachta roghnúcháin agus conas iarratas a dhéanamh.

 

CLÁR NA NÁBHAR

A. CÚRAIMÍ AGUS INCHÁILITHEACHT

B. AN NÓS IMEACHTA

C. IARRATAIS A CHUR ISTEACH

IARSCRÍBHINN: TREOIR D’IARRTHÓIRÍ MAIDIR LEIS NA NÓSANNA IMEACHTA ROGHNÚCHÁIN A EAGRAÍONN PARLAIMINT NA HEORPA

A. CÚRAIMÍ AGUS INCHÁILITHEACHT

1. Sonraí Ginearálta

Tá cinneadh déanta ag Parlaimint na hEorpa tús a chur leis an nós imeachta chun post mar ghníomhaire sealadach (AD 5), riarthóir, Bainisteoir riaracháin, a líonadh in Aonad na Cumarsáide, an Stiúrthóireacht um Acmhainní, an Ard-Stiúrthóireacht um Bonneagar agus um Lóistíocht.

Is go ceann tréimhse neamhchinntithe a dhéanfar an conradh. Déanfar an earcaíocht ar ghrád AD 5, an chéad chéim, ag a bhfuil buntuarastal de EUR 4 917,29 in aghaidh na míosa. Tá an tuarastal sin faoi réir cáin Chomhphobail agus asbhaintí eile dá bhforáiltear i gCoinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh (CSE). Tá sé díolmhaithe ó gach cáin náisiúnta. Féadfar an chéim ar a n-earcófar an t-iarrthóir rathúil a oiriúnú, áfach, i gcomhréir lena thaithí ghairmiúil. Ina theannta sin, íocfar liúntais sa bhreis ar an mbuntuarastal faoi choinníollacha áirithe.

Is fostóir comhionannais deiseanna í Parlaimint na hEorpa agus glacann sí le hiarratais gan idirdhealú a dhéanamh ar fhorais ar bith amhail inscne, cine, dath, bunadh eitneach nó sóisialta, tréithe géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, tuairimí polaitiúla nó aon tuairim eile, a bheith ar dhuine de mhionlach náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois, gnéaschlaonadh, stádas pósta nó stádas teaghlaigh.

Aon tagairt san fhógra seo do dhuine den ghnéas fireann measfar freisin gur tagairt í do dhuine den ghnéas baineann, agus a mhalairt go cruinn.

Cúraimí an phoist

Cuireann an Ard-Stiúrthóireacht um Bonneagar agus Lóistíocht (AS INLO) saineolas ar fáil i réimse an bhainistithe bonneagar, na lóistíochta agus na dtionscadal tógála a chuimsíonn thart ar 1.1 milliún méadar cearnach sa Bhruiséil, i Lucsamburg agus in Strasbourg agus sna hoifigí idirchaidrimh sna Ballstáit. Soláthraíonn sí seirbhísí lónadóireachta agus iompair freisin agus déanann sí spás oifige na Parlaiminte a bhainistiú, agus tá sí freagrach, go háirithe, as troscán agus soláthairtí nó as seirbhísí seachadta poist.

Agus é lonnaithe sa Bhruiséil, déanfaidh an bainisteoir riaracháin (an riarthóir feasta) ag feidhmiú dó faoi cheannas an chinn aonaid, agus faoi chuimsiú na gclár agus na dtosaíochtaí a bheidh sainithe ag na comhlachtaí parlaiminteacha agus a n-ardbhainistíocht, na príomhdhualgais seo a leanas a chur i gcrích:

– aon chumarsáid is gá a tharchur chun a áirithiú go gcuirfear úsáideoirí seirbhísí na hArd-Stiúrthóireachta ar an eolas go cuí, lena n-áirítear na Feisirí agus baill foirne;

– comhairle a thabhairt don lucht ceannais sa bheartas cumarsáide i leith na n-údarás polaitiúil (i.e. Caestóirí agus Leas-Uachtarán/Leas-Uachtaráin atá freagrach as na foirgnimh);

– cur chun feidhme iomlán na straitéise cumarsáide arna formheas ag an Ard-Stiúrthóir a áirithiú;

– fóram a bhainistiú chomh maith le físeáin agus gníomhaíochtaí cumarsáide a tháirgeadh;

– ionadaíocht a dhéanamh ar an mbainistíocht ghinearálta le linn imeachtaí inmheánacha a eagrú.

I bhfeidhmiú na gcúraimí sin, éilítear inniúlachtaí anailíse, réasúnaíochta agus dréachtaithe. Beidh ar an riarthóir cumas tionscnaimh, inoiriúnaitheacht agus tuiscint mhaith ar sheirbhís do chustaiméirí a léiriú freisin. Leagtar béim freisin ar an gcumas fadhbanna atá éagsúil agus ar minic casta iad a thuiscint, freagairt go tapa d’athruithe sna himthosca, cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach, obair dhian a dhéanamh go rialta, go neamhspleách agus mar chuid d’fhoireann, oiriúnú do thimpeallacht oibre ilchultúrtha agus ilteangach agus déileáil le hidirghabhálaithe ar gach leibhéal.

Leis na feidhmeanna sin, éileofar misin chuig gnáthionaid oibre Pharlaimint na hEorpa (Lucsamburg agus Strasbourg) agus go dtí áiteanna lasmuigh díobh.

Éilítear eolas ar na nithe seo a leanas sa phost:

- eolas ar struchtúr na hArdrúnaíochta, ar a heagar, ar a timpeallacht agus ar a geallsealbhóirí éagsúla;

- eolas ar na nósanna imeachta riaracháin, buiséadacha agus bainistíochta a chuirtear i bhfeidhm sa réimse gníomhaíochta;

- scileanna dréachtaithe;

- eolas ar na feidhmchláir TF a úsáidtear i dtimpeallacht PE agus a bhaineann go sonrach leis an Ard-Stiúrthóireacht agus/nó leis na réimsí gníomhaíochta;

- eolas sármhaith a bheith ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh, agus eolas an-mhaith a bheith ar cheann amháin eile ar a laghad de na teangacha sin.

Is iad seo a leanas na scileanna a éilítear:

- an cumas anailís a dhéanamh ar fhaisnéis agus í a thuiscint

- scileanna eagrúcháin agus pleanála

- inoiriúnaitheacht

- scileanna cumarsáide

- rúndacht/discréid

Coinníollacha iontrála

Faoin dáta deiridh atá socraithe do na hiarratais a chur isteach, ní mór na coinníollacha seo a leanas a bheith comhlíonta ag na hiarrthóirí:

(a) Coinníollacha ginearálta

I gcomhréir le hAirteagal 12.2 de Choinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh, ní mór do na hiarrthóirí go háirithe:

– a bheith ina náisiúnach de cheann amháin de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh;

– a lánchearta mar shaoránach a bheith á dteachtadh acu;

– a ndualgais a bheith comhlíonta acu i ndáil leis na hoibleagáidí seirbhíse míleata is infheidhme de réir dlí;

– na teistiméireachtaí carachtair a bheith acu is iomchuí do na cúraimí atá i gceist a chomhlíonadh. 

(b) Coinníollacha sonracha

(i)      Cáilíochtaí, dioplómaí agus an t-eolas is gá

Ní mór do na hiarrthóirí leibhéal oideachais is comhionann le cúrsa iomlán ollscoile de thrí bliana ar a laghad a bheith acu, agus céim bainte amach ag a dheireadh, ar céim í atá aitheanta go hoifigiúil i réimse atá ábhartha do chúraimí an phoist. Chuige sin, tabharfaidh an coiste roghnúcháin aird ar na córais dhifriúla oideachais. Féach na samplaí de na híoscháilíochtaí céime a éilítear sa tábla atá sa Treoir d’Iarrthóirí.

(ii)     An taithí ghairmiúil is gá

Ní éilítear aon taithí ghairmiúil. Mar sin féin, is buntáiste é aon taithí ghairmiúil a bhaineann le cineál na bhfeidhmeanna.

(iii)   Eolas ar theangacha

Ní mór eolas sármhaith a bheith ag na hiarrthóirí ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh (teanga 1): an Béarla, an Bhulgáiris, an Chróitis, an Danmhairgis, an Eastóinis, an Fhionlainnis, an Fhraincis, an Ghaeilge, an Ghearmáinis, an Ghréigis, an Iodáilis, an Laitvis, an Liotuáinis, an Mháltais, an Ollainnis, an Pholainnis, an Phortaingéilis, an Rómáinis, an tSeicis, an tSlóivéinis, an tSlóvaicis, an Spáinnis, an tSualainnis agus an Ungáiris,

agus

eolas an-mhaith ar an mBéarla nó ar an bhFraincis (teanga 2). Ní mór do Theanga 2 a bheith éagsúil le Teanga 1.

Tabhair faoi deara go mbaineann na híosleibhéil a éilítear thuas le gach inniúlacht teanga (labhairt, scríobh, léamh, éisteacht) a luaitear san fhoirm iarratais. Léiríonn na hinniúlachtaí sin inniúlachtaí an Chreata Chomhchoitinn Tagartha Eorpaigh le haghaidh Teangacha (https://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr).

Cuirtear in iúl do na hiarrthóirí gur roghnaíodh na teangacha do Theanga 2a sa nós imeachta roghnúcháin seo de réir leas na seirbhíse, agus go sonrach chun freastal ar riachtanais iarbhír sheirbhís AS INLO. Chun a dhualgais a chomhlionadh mar a leagtar síos i gcuid 2 den fhógra folúntais seo agus an leibhéal freagrachta a bheidh aige á chur san áireamh, ní mór don ghníomhaire cumas maith cumarsáide, idir scríofa agus labhartha, a léiriú chun idirghníomhú leis na geallsealbhóirí inmheánacha agus seachtracha sa Pharlaimint ar leibhéil éagsúla freagrachta.

Is iad an Béarla agus an Fhraincis na teangacha is minice a úsáidtear agus comhdhálacha agus imeachtaí á n-ullmhú, bíodh cruinnithe, doiciméid oibre nó aon chineál eile cumarsáide, i scríbhinn nó ó bhéal, i gceist. Ina theannta sin, is iad na gnáth-theangacha cumarsáide iad a

úsáidtear laistigh den Ard-Stiúrthóireacht lena mbaineann agus le hArd-Stiúrthóireachtaí eile agus le húdaráis pholaitiúla agus riaracháin na hinstitiúide (30% i mBéarla agus 70% i bhFraincis). Ar deireadh, úsáidtear iad i mbeagnach gach malartú tuairime le hidirghabhálaithe seachtracha (60% i mBéarla agus 40% i bhFraincis). Dá bhrí sin, agus chun a chuid cúraimí a ghlacadh air féin agus dea-fheidhmiú na seirbhíse a áirithiú, caithfidh an riarthóir a earcófar a bheith in ann oibriú agus cumarsáid éifeachtach a dhéanamh i gceann amháin ar a laghad den dá theanga sin.

Sa bhreis air sin, chun cóir chomhionann a áirithiú, ní mór do gach iarrthóir, fiú má tá ceann amháin den dá theanga sin ina príomhtheanga oifigiúil aige, eolas sásúil a bheith aige ar an dara teanga díobh.

Glacadh isteach chuig an nós imeachta roghnúcháin

Is ar bhonn cáilíochtaí agus trialacha a eagrófar an nós imeachta.

1. Glacadh isteach chuig an nós imeachta roghnúcháin

Más rud é

 • go gcomhlíonann tú na coinníollacha ginearálta incháilitheachta,
 • go bhfuil iarratas déanta agat de réir na rialacha a leagtar síos faoin dáta deiridh i gcomhair iarratais,

déanfaidh an coiste roghnúcháin d’iarratas a scrúdú ó thaobh na gcoinníollacha sonracha incháilitheachta de.

Má chomhlíonann tú na coinníollacha sonracha incháilitheachta, déanfaidh an coiste roghnúcháin thú a ghlacadh isteach sa nós imeachta roghnúcháin.

Braitheann an coiste ar an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil san fhoirm iarratais, agus ar an bhfaisnéis sin amháin, agus a dtabharfaidh doiciméid tacaíochta bunús léi (chun tuilleadh mionsonraí a fháil, léigh an Treoir d’Iarrthóirí).

Measúnú ar cháilíochtaí

Ar bhonn greille mheastóireachta a leagfar síos roimh ré, déanfaidh an coiste roghnúcháin measúnú ar cháilíochtaí na n-iarrthóirí a nglacfar leo sa nós imeachta roghnúcháin agus tarraingeoidh sé suas liosta den 12 iarrthóir is fearr, a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an triail scríofa.

Agus measúnú á dhéanamh ag an gcoiste roghnúcháin ar cháilíochtaí na n-iarrthóirí, tabharfaidh sé aird ar leith ar na nithe seo a leanas:

 • cáilíochtaí oideachais agus dioplómaí atá ábhartha do chúraimí an phoist;
 • taithí sa réimse riachtanach, i seirbhís riaracháin atá freagrach as foirgnimh agus lóistíocht;
 • taithí ar imeachtaí a eagrú;
 • taithí ar chaidreamh leis na meáin;
 • taithí ar phreaseisiúintí a dhréachtú;
 • taithí ar phreasagallaimh a eagrú;
 • taithí ar oibriú le hionadaithe tofa agus/nó ionadaithe eile;
 • taithí ar obair i gcomhlachtaí polaitiúla agus/nó leo;
 • taithí an iarrthóra i dtimpeallacht ilchultúrtha agus ilnáisiúnta;

Marcanna: ó 0 go 20 pointe.

Trialacha

Triail scríofa

a) Triail cheapadóireachta i dTeanga 2 (Béarla nó Fraincis), bunaithe ar chomhad, chun measúnú a dhéanamh ar d’inniúlacht na feidhmeanna a dtugtar tuairisc orthu faoi Roinn A 2 a fheidhmiú chomh maith le measúnú a dhéanamh ar do chumas dréachtú agus achoimre a dhéanamh.

Fad ama na trialach: 3 uair an chloig.

Marcanna: ó 0 go 40 pointe (pasmharc: 20 pointe).

Is ar ríomhaire agus ar líne a eagrófar an triail sin.

Iarrfar ar na 6 iarrthóir ag a mbeidh na marcanna is airde sa triail scríofa freastal ar na trialacha cainte, ar choinníoll go mbeidh an pasmharc faighte acu.

Trialacha cainte

b) Agallamh leis an gcoiste roghnúcháin i dTeanga 2 (Béarla nó Fraincis) ina ndéanfar measúnú, i bhfianaise na faisnéise uile sa chomhad iarratais, ar do chumas na cúraimí a bhfuil tuairisc orthu i Roinn A 2 a fheidhmiú. Féadfaidh an coiste roghnúcháin a chinneadh tástáil a dhéanamh ar d’eolas ar theangacha a bheidh sonraithe i d’iarratas agat.

Uasfhad ama na trialach: 45 nóiméad.

Marcanna: ó 0 go 40 pointe (pasmharc: 20 pointe).

Triail ghrúpdhíospóireachta nó rólimirt i dTeanga 2 (Béarla nó Fraincis) ionas go mbeidh an coiste roghnúcháin in ann measúnú a dhéanamh ar d’inoiriúnaitheacht, ar do chumas caibidlíochta, ar do chumas cinnteoireachta agus ar d’iompraíocht laistigh de ghrúpa nó nuair a bhíonn tú ag tabhairt aghaidh ar chás ar leith.

Déanfaidh an coiste roghnúcháin fad na trialach grúpa a shainiú de réir chomhdhéanamh críochnaitheach na ngrúpaí.

Is é 25 nóiméad uasfhad thriail na rólimeartha.

Marcanna: ó 0 go 20 pointe (pasmharc: 10 bpointe).

D’fhéadfaí na trialacha sin a eagrú go cianda.

Gheobhaidh tú treoracha na trialach scríofa agus na dtrialacha cainte in am trátha. Tá na trialacha beartaithe le haghaidh dáta agus am ar leith. Mura bhfreagraíonn tú cuireadh, mura féidir teagmháil a dhéanamh leat trí ríomhphost, nó mura bhfreastalaíonn tú ar thriail, beidh tú dícháilithe. Beidh ort cloí go huile agus go hiomlán leis na treoracha a thugtar. Má sháraíonn tú na treoracha nó mura gcloíonn d’iompraíocht leis na treoracha, dícháileofar láithreach thú.

Liosta d’iarrthóirí oiriúnacha

Beidh ar an liosta d’iarrthóirí oiriúnacha, de réir ord tuillteanais, na 3 iarrthóir ag a mbeidh na marcanna is airde san iomlán sa nós imeachta (an measúnú ar cháilíochtaí agus na trialacha) agus ar éirigh leo an pasmharc a bhaint amach i ngach triail.

Cuirfear do chuid torthaí in iúl duit i gcumarsáid i scríbhinn.

Foilseofar liosta na n-iarrthóirí oiriúnacha ar inlíon Pharlaimint na hEorpa. Rachaidh bailíocht an liosta d’iarrthóirí oiriúnacha in éag an 31 Nollaig 2024; féadfar fad a chur le bailíocht an liosta sin. Sa chás go bhfadaítear bailíocht an liosta, cuirfear an méid sin in iúl luath go maith do na daoine atá ar an liosta.

Sa chás go ndéantar post a thairiscint duit, caithfidh tú, chun críocha creidiúnúcháin, na doiciméid bhunaidh uile a éilítear a chur isteach, go háirithe dioplómaí agus deimhniúcháin oibre.

Ní ceart ná ráthaíocht earcaíochta é a bheith ar liosta d’iarrthóirí oiriúnacha.

Iarratais a chur isteach

Ní mór duit iarratas a dhéanamh tríd an ardán Apply4EP.

Iarrtar ort an Treoir d’Iarrthóirí maidir leis na nósanna imeachta roghnúcháin a eagraíonn Parlaimint na hEorpa a léamh go cúramach sula ndéanfaidh tú d’fhoirm iarratais a chomhlánú agus na doiciméid tacaíochta ábhartha a sholáthar.

Dáta deiridh le haghaidh iarratas

Is é an dáta deiridh le hiarratais a chur isteach ná an

28/06/2021, ar 12:00 (meán lae), am na Bruiséile

Cuirfear admháil chugat go huathoibríoch a luaithe a bheidh d’fhoirm iarratais bailíochtaithe.

Ná CUIRTEAR GLAO TEILEAFÓIN faoin sceideal don chomórtas.