This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

HALLINTOVIRKAMIES – HALLINNOLLINEN TOIMIHENKILÖ - PE/257/S (AD 5) M/F

Paikka : Bryssel
Publication end on external website : 28/06/2021 12:30
Yksikkö : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : PE/257/S
Opas hakijoille :

Yleistä

Hakijoita kehotetaan lukemaan huolellisesti tämän palvelukseenottoilmoituksen liitteenä oleva opas ennen hakemuksen jättämistä.

Kyseinen opas on erottamaton osa palvelukseenottoilmoitusta, ja sen tarkoituksena on selvittää menettelyjä koskevia sääntöjä ja osallistumisedellytyksiä.

 

SISÄLLYSLUETTELO

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

B. MENETTELYN KULKU

C. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

LIITE: OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄRJESTÄMIIN VALINTAMENETTELYIHIN OSALLISTUVILLE HAKIJOILLE

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

 1. Yleistä

Euroopan parlamentti on päättänyt järjestää menettelyn hallinnollisen toimihenkilön väliaikaisen toimen (hallintovirkamies, AD 5) täyttämiseksi infrastruktuurin ja logistiikan pääosaston resurssiosastoon kuuluvassa viestintäyksikössä.

Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Palvelukseen otettava hakija nimitetään palkkaluokan AD 5 ensimmäiseen palkkatasoon, jonka peruspalkka on 4 917,29 euroa kuukaudessa. Palkasta pidätetään unionille suoritettava vero ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaiset muut pidätykset. Palkasta ei pidätetä kansallista veroa. Palkkatasoa, johon palvelukseen otettava hakija nimitetään, voidaan mukauttaa hakijan työkokemuksen perusteella. Peruspalkan lisäksi voidaan myös tietyin edellytyksin maksaa muita korvauksia.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakijat syrjimättä ketään sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, perhetilanteen tai muun sellaisen seikan perusteella.

Toimenkuva

Infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto (INLO-pääosasto) on infrastruktuurin, logistiikan ja kiinteistöhankkeiden hallinnoinnin asiantuntija. Brysselissä, Strasbourgissa ja Luxemburgissa sijaitsevien kiinteistöjen pinta-ala on noin 1,1 miljoonaa m2. Luku ei sisällä jäsenvaltioissa sijaitsevien yhteystoimistojen kiinteistöjä. Se vastaa myös ravintola- ja kuljetuspalveluista ja hallinnoi parlamentin toimistotiloja huolehtimalla etenkin kalusteista, tavaratoimituksista ja postinjakelupalveluista.

Hallinnollisen toimihenkilön asemapaikka on Bryssel. Hän vastaa yksikönpäällikön alaisuudessa ja noudattaen parlamentin elinten ja niiden johdon laatimia ohjelmia ja prioriteetteja seuraavista tehtävistä:

– huolehtiminen tarvittavasta viestinnästä pääosaston palvelujen käyttäjien, muun muassa parlamentin jäsenten ja henkilöstön, moitteettoman tiedonsaannin varmistamiseksi

– esimiesten neuvominen poliittisille päättäville elimille (eli kiinteistöistä vastaaville kvestoreille ja varapuhemiehille) suunnatun viestintäpolitiikan alalla

– huolehtiminen pääjohtajan hyväksymän viestintästrategian moitteettomasta täytäntöönpanosta

– viestintäfoorumin hallinnointi sekä videoiden tuottamisesta ja viestintätoimien laatimisesta huolehtimien

– pääosaston edustaminen sisäisten tapahtumien järjestämisessä.

Tehtävien hoitaminen edellyttää analysointi-, päättely- ja tekstinlaadintakykyä. Toimihenkilön on myös oltava aloitekykyinen, sopeutuvainen ja erittäin palveluhenkinen asiakaskuntaa kohtaan, ja häneltä edellytetään ennakointikykyä. Häneltä edellytetään myös kykyä ymmärtää erilaisia ja usein monitahoisia ongelmia, reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin, kommunikoida tehokkaasti, työskennellä säännöllisesti intensiivisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä, mukautua monikulttuuriseen ja -kieliseen työympäristöön ja neuvotella erilaisten tahojen kanssa.

Tehtävät edellyttävät virkamatkoja Euroopan parlamentin muille toimipaikoille (Luxemburg ja Strasbourg) ja niiden ulkopuolelle.

Toimen hoitaminen edellyttää seuraavia tietoja ja taitoja:

– pääsihteeristön rakenteen, organisaation, toimintaympäristön ja eri toimijoiden tuntemus

– toiminta-alalla sovellettavien hallinnollisten, talousarviota koskevien ja hallintomenettelyjen tuntemus

– tekstinlaadintataidot

– parlamentin tietoteknisessä ympäristössä käytettävien ja pääosastolle ja/tai toiminta-alalle ominaisten tietoteknisten sovellusten tuntemus

– yhden Euroopan unionin virallisen kielen perusteellinen taito ja ainakin toisen virallisen kielen erittäin hyvä taito.

Hakijalta vaaditaan seuraavia edellytyksiä:

– analysointi- ja käsityskykyä

– suunnittelu- ja organisointikykyä

– sopeutumiskykyä

– viestintätaitoja

– luotettavuutta/hienotunteisuutta.

Osallistumisedellytykset

Hakijan on hakemusten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä täytettävä seuraavat edellytykset:

a) Yleiset edellytykset

Unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti

– hakijan on oltava jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen

– hakijalla on oltava täydet kansalaisoikeudet

– hakijan on oltava täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa

– hakijan on täytettävä tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

b) Erityisedellytykset

i) Vaadittavat tutkinnot ja pätevyys

Hakijalla on oltava vähintään kolme vuotta kestäviä yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu virallisesti tunnustettu tutkintotodistus toimenkuvaan liittyvältä alalta. Valintalautakunta ottaa huomioon eri maiden koulutusjärjestelmien rakenteelliset erot. Esimerkkejä vaadittavista vähimmäistutkinnoista löytyy hakijoille tarkoitettuun oppaaseen sisältyvästä taulukosta.

ii) Vaadittava työkokemus

Työkokemusta ei vaadita. Toimenkuvaan liittyvän alan työkokemuksesta on kuitenkin etua.

iii)     Kielitaito

Hakijalla on oltava yhden Euroopan unionin virallisen kielen perusteellinen taito (kieli 1) (bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari tai viro)

ja

englannin tai ranskan kielen erittäin hyvä taito (kieli 2). Kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1.

Edellä mainittuja vähimmäisvaatimuksia sovelletaan hakemuksessa mainittuun kielitaitoon (puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuuntelu). Nämä taidot vastaavat kieliä koskevaa yhteistä eurooppalaista viitekehystä (https://europass.cedefop.europa.eu/fi/resources/european-language-levels-cefr).

Hakijoille ilmoitetaan, että tässä valintamenettelyssä vaihtoehdot kieleksi 2 on valittu toimielimen edun ja erityisesti INLO-pääosaston todellisten tarpeiden mukaisesti. Toimihenkilön vastuu huomioon ottaen häneltä edellytetään tämän palvelukseenottoilmoituksen 2 kohdassa esitettyjen tehtäviensä hoitamiseksi erinomaisia kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja, jotta hän voi olla vuorovaikutuksessa eri vastuutasoilla toimivien parlamentin sisäisten ja ulkopuolisten tahojen kanssa.

Englantia ja ranskaa käytetään eniten konferenssien ja tapahtumien valmistelussa sekä kokouksissa, työasiakirjoissa että muussa kirjallisessa tai suullisessa viestinnässä. Niitä käytetään myös yleisesti yhteydenpidossa sekä kyseisessä pääosastossa että muiden pääosastojen ja toimielimen poliittisten ja hallinnollisten päättävien elinten kanssa (30 prosenttia englantia ja 70 prosenttia ranskaa). Niitä käytetään lisäksi melkein kaikessa yhteydenpidossa ulkopuolisten tahojen kanssa (60 prosenttia englantia ja 40 prosenttia ranskaa). Sen vuoksi palvelukseen otetun toimihenkilön on tehtäviensä hoitamiseksi ja yksikön hyvän toiminnan varmistamiseksi pystyttävä kohtuullisessa ajassa hoitamaan tehtävänsä ja kommunikoimaan tehokkaasti ainakin toisella näistä kielistä.

Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi hakijan, jonka ensimmäinen kieli on jokin näistä kahdesta kielestä, on silti osattava riittävästi toista kieltä, jonka on myös oltava toinen näistä kahdesta kielestä.

Valintamenettelyyn hyväksyminen

Menettely perustuu tutkintotodistuksiin ja kokeisiin.

1. Valintamenettelyyn hyväksyminen

Jos

– täytät valintamenettelyyn osallistumisen yleiset edellytykset

– ja olet lähettänyt asianmukaisen hakemuksen määräaikaan mennessä,

valintalautakunta käsittelee hakemuksesi ottaen huomioon valintamenettelyyn osallistumisen erityisedellytykset.

Jos täytät valintamenettelyyn osallistumisen erityisedellytykset, valintalautakunta hyväksyy hakemuksesi valintamenettelyyn.

Hakemusten käsittely perustuu ainoastaan hakulomakkeessa annettuihin tietoihin, jotka on osoitettava oikeiksi asiakirjatodistein. (Lisätietoja on hakijoille tarkoitetussa oppaassa.)

Pätevyyden arviointi

Valintalautakunta arvioi valintamenettelyyn hyväksyttyjen hakijoiden pätevyyttä ennalta laadittua arviointitaulukkoa käyttäen ja laatii luettelon 12 parhaasta hakijasta, jotka kutsutaan kirjalliseen kokeeseen.

Hakijoiden pätevyyttä arvioidessaan valintalautakunta ottaa erityisesti huomioon seuraavat seikat:

– toimenkuvaan liittyvät tutkintotodistukset

– kokemus vaaditulta alalta kiinteistöistä ja logistiikasta vastaavassa hallinnossa

– kokemus tapahtumien järjestämisestä

– kokemus suhteiden ylläpitämisestä tiedotusvälineisiin

– kokemus lehdistötiedotteiden laatimisesta

– kokemus lehdistötilaisuuksien järjestämisestä

– kokemus työskentelystä vaaleilla valittujen edustajien ja/tai muiden edustajien kanssa

– kokemus työskentelystä poliittisissa elimissä ja/tai niiden kanssa

– kokemus työskentelystä monikulttuurisessa ja -kansallisessa ympäristössä.

Pisteytys: 0–20 pistettä.

Kokeet

Kirjallinen koe

a) Tekstin laatiminen kielellä 2 (englanti tai ranska) asiakirjakokonaisuuden pohjalta. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa kuvatuista tehtävistä sekä heidän kykyään laatia tekstejä ja synteesejä.

Kokeen kesto: 3 tuntia.

Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 20 pistettä).

Tämä koe järjestetään verkossa tietokonetta käyttäen.

Ne kuusi hakijaa, jotka ovat saaneet kirjallisesta kokeesta korkeimmat pistemäärät, kutsutaan suullisiin kokeisiin, edellyttäen että he ovat saaneet vaaditun vähimmäispistemäärän.

Suulliset kokeet

b) Valintalautakunta haastattelee hakijaa kielellä 2 (englanti tai ranska). Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa kuvatuista tehtävistä ottaen huomioon kaikki hakemuksesta esiin tulevat seikat. Valintalautakunta voi päättää testata hakijan hakulomakkeessa mainitsemaa muuta kielitaitoa.

Kokeen enimmäiskesto: 45 minuuttia.

Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 20 pistettä).

c) Ryhmäkeskustelu- tai roolipelikoe kielellä 2 (englanti tai ranska). Valintalautakunta arvioi kokeen avulla hakijoiden sopeutumiskykyä, neuvottelutaitoja, päätöksentekokykyä ja heidän käyttäytymistään ryhmässä tai tietyssä tilanteessa.

Valintalautakunta määrittää kokeen keston ryhmien lopullisen kokoonpanon perusteella.

Roolipelikokeen enimmäiskesto on 25 minuuttia.

Pisteytys: 0–20 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 10 pistettä).

Nämä kokeet voidaan järjestää etäyhteyden avulla.

Hakijoille annetaan aikanaan ohjeet kirjallisia ja suullisia kokeita varten. Kokeet järjestetään tiettynä määrättynä ajankohtana. Jos et vastaa kutsuun, et ole tavoitettavissa sähköpostitse tai et osallistu kokeeseen, sinut hylätään. Sinun on noudatettava annettuja ohjeita kirjaimellisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai toimiminen niiden vastaisesti johtaa välittömään hylkäämiseen.

Soveltuvien hakijoiden luettelo

Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjataan ansioituneisuusjärjestyksessä niiden kolmen hakijan nimet, jotka ovat saaneet korkeimmat pistemäärät koko menettelystä (pätevyyden arviointi ja kokeet), edellyttäen että he ovat saaneet jokaisesta kokeesta vaaditun vähimmäispistemäärän.

Tulokset ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti ja kirjallisesti.

Soveltuvien hakijoiden luettelo julkaistaan Euroopan parlamentin intranet-sivustolla. Soveltuvien hakijoiden luettelo on voimassa 31. joulukuuta 2024 asti. Sen voimassaoloaikaa voidaan pidentää. Tässä tapauksessa luetteloon kirjatuille ilmoitetaan asiasta aikanaan.

Hakijoiden, joille tarjotaan työpaikkaa, on todentamista varten esitettävä alkuperäisinä kaikki vaaditut asiakirjat, muun muassa tutkintotodistukset ja työtodistukset.

Soveltuvien hakijoiden luetteloon pääsy ei tarkoita sitä, että hakijalla olisi oikeus tulla otetuksi toimielimen palvelukseen, eikä anna siitä mitään takeita.

Hakemuksen jättäminen

Hakemus on jätettävä Apply4EP-alustan kautta.

Tutustu huolellisesti oppaaseen Euroopan parlamentin järjestämiin valintamenettelyihin osallistuville hakijoille ennen hakulomakkeen täyttämistä ja liitä hakulomakkeeseen asiaankuuluvat asiakirjatodisteet.

Hakemusten jättämisen määräaika

Hakemukset on jätettävä viimeistään

28.06.2021 klo 12.00 Brysselin aikaa.

Hakulomakkeen validoinnin jälkeen sinulle lähetetään automaattisesti vastaanottotodistus.

ETHÄN PYYDÄ PUHELIMITSE tietoja aikataulusta.