This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ADMINISTRAATOR–HALDUSJUHT - PE/257/S (AD 5) M/F

Koht : Brüssel
Publication end on external website : 28/06/2021 12:30
Teenistus : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : PE/257/S
Juhend kandidaatidele :

Üldteave

Enne kandideerimist tuleb tähelepanelikult läbi lugeda käesoleva töölevõtmise teadaande lisas esitatud kandideerimise juhend.

Juhend on töölevõtmise teadaande lahutamatu osa ning aitab mõista valikumenetluste eeskirju ja kandideerimiskorda.

 

SISUKORD

A. TÖÖÜLESANDED JA OSALEMISTINGIMUSED

B. MENETLUSE KÄIK

C. KANDIDEERIMINE

LISA: JUHEND EUROOPA PARLAMENDI KORRALDATAVATES VALIKUMENETLUSTES OSALEVATELE KANDIDAATIDELE

A. TÖÖÜLESANDED JA OSALEMISTINGIMUSED

1. Üldine teave

Euroopa Parlament on otsustanud korraldada valikumenetluse, et täita administraator–haldusjuhina töötava ajutise teenistuja (AD 5) ametikoht Euroopa Parlamendi infrastruktuuri ja logistika peadirektoraadi ressursside direktoraadi kommunikatsiooniüksuses.

Leping sõlmitakse tähtajatult. Kandidaat võetakse tööle palgaastmele AD 5 (esimene palgajärk) põhipalgaga 4917,29 eurot kuus. Nimetatud töötasult peetakse kinni ühenduse maks ja muud Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste kohaselt ette nähtud maksud. Töötasu on vabastatud riiklikest maksudest. Väljavalitud kandidaat võidakse võtta tööle ka muule palgajärgule, olenevalt tema töökogemusest. Põhipalgale lisanduvad teatavatel tingimustel hüvitised.

Euroopa Parlament rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ning võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel.

Käesoleva teadaande teatavates keeleversioonides kasutatav meessoo vorm hõlmab ka naissoost kandidaate ja vastupidi.

Tööülesanded

Infrastruktuuri ja logistika peadirektoraat (DG INLO) on spetsialiseerunud infrastruktuuri, logistika ja kinnisvaraprojektide haldamise valdkonnale. Kinnisvaraprojektid hõlmavad Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis, aga ka liikmesriikides asuvates Euroopa Parlamendi Büroodes, kokku ligi 1,1 miljoni m2 suurust pindala. Samuti tegeleb see peadirektoraat toitlustus- ja transporditeenustega ning haldab parlamendi bürooruume, hoolitsedes eelkõige mööbli, varustuse ja posti laialikandeteenuste eest.

Administraator-haldusjuhi (edaspidi „administraator“) töökoht on Brüsselis, kus tal tuleb täita üksuse juhi alluvuses ning parlamendi organite ja nende juhtkonna poolt kindlaks määratud kavadest ja prioriteetidest lähtudes järgmisi ülesandeid:

– edastada kogu teave, mis on vajalik peadirektoraadi teenuste kasutajate, sealhulgas parlamendiliikmete ja töötajate hea informeerituse tagamiseks;

– nõustada juhtkonda poliitiliste ametikandjatega (nt kvestorid ja kinnisvarapoliitika eest vastutavad asepresidendid) suheldes rakendatava kommunikatsioonipoliitika küsimustes;

– tagada peadirektori poolt heaks kiidetud kommunikatsioonistrateegia laitmatu elluviimine;

– hallata foorumit ning videotoodete loomist ja kommunikatsioonimeetmeid;

– esindada peadirektoraati parlamendisiseste ürituste korraldamisel.

Nimetatud ülesannete täitmiseks on vaja analüüsivõimet, loogilist mõtlemist ja kirjaliku teksti koostamise oskust. Administraator peab samuti üles näitama algatus- ja kohanemisvõimet ning olema tähelepanelik ja ennetav klienditeenindaja. Lisaks peetakse oluliseks oskust tegeleda erinevate ja sageli keeruliste probleemidega, reageerida kiiresti muutuvale olukorrale ning suhelda tõhusalt. Administraator peab olema võimeline intensiivselt töötama nii iseseisvalt kui ka meeskonnas, suutma kohaneda mitmekultuurilises ja mitmekeelses töökeskkonnas ning oskama suhelda kõikidel tasanditel.

Töökoht eeldab lähetustel viibimist Euroopa Parlamendi muudes tavapärastes töökohtades (Luxembourg ja Strasbourg) ja mujal.

Ametikohal on vajalikud järgmised teadmised:

– teadmised Euroopa Parlamendi peasekretariaadi struktuuri, töökorralduse, tegevuskeskkonna ja eri osalejate kohta;

– teadmised selles tegevusvaldkonnas kohaldatavate haldus-, eelarve- ja juhtimismenetluste kohta;

– teksti koostamise oskus;

– Euroopa Parlamendi töökeskkonnas ja peadirektoraadis ja/või selle tegevusvaldkondades kasutatavate IT-rakenduste tundmine;

– Euroopa Liidu ühe ametliku keele valdamine kõrgtasemel ja veel vähemalt ühe ametliku keele väga hea oskus.

Nõutavad on järgmised oskused:

– analüüsi- ja arusaamisvõime;

– organiseerimis- ja planeerimisvõime;

– kohanemisvõime;

– suhtlemisoskus;

– konfidentsiaalsus ja diskreetsus.

Osalemistingimused

Kandidaadid peavad avalduste esitamise tähtajaks vastama järgmistele tingimustele:

a) Üldtingimused

Vastavalt Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 12 lõikele 2 peab kandidaat

– olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik;

– omama kõiki kodanikuõigusi;

– olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused;

– omama ettenähtud tööülesannete täitmiseks vajalikke isikuomadusi.

b) Eritingimused

i) Nõutav kvalifikatsioon, diplomid ja teadmised

Kandidaadi haridustase peab vastama ametiülesannetega seotud valdkonnas omandatud ülikooliõpingute terviklikule tsüklile kestusega vähemalt kolm aastat, mida tõendab ametlikult tunnustatud diplom. Valikukomisjon võtab arvesse liikmesriikide õppeasutuste erinevat korraldust. Nõutavat miinimumharidustaset kinnitavate diplomite näited on esitatud kandidaatidele koostatud juhendis toodud tabelis.

ii) Nõutav töökogemus

Eelnevat töökogemust ei nõuta. Sellegipoolest on töökogemus ametiülesannetega seotud valdkonnas eeliseks.

iii)     Keelteoskus

Kandidaadid peavad valdama kõrgtasemel ühte Euroopa Liidu ametlikest keeltest (1. keel), milleks on bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keel,

ning

väga heal tasemel inglise või prantsuse keelt (2. keel). 2. keel ei tohi olla sama mis 1. keel.

Juhime teie tähelepanu sellele, et eespool nõutud miinimumtase kehtib kõigi kandideerimisavalduses märgitud keeleoskuse aspektide kohta (rääkimine, kirjutamine, lugemine ja kuulamine). Keelteoskuse nõuded lähtuvad Euroopa keeleõppe raamdokumendi (https://europass.cedefop.europa.eu/et/resources/european-language-levels-cefr) tasemetest.

Kandidaatidele antakse teada, et käesoleva valikumenetluse puhul on 2. keel valitud lähtuvalt teenistusüksuse huvidest, eelkõige selleks, et vastata infrastruktuuri ja logistika peadirektoraadi teenistuse tegelikele vajadustele. Teenistuja peab käesoleva töölevõtmise teadaande punktis 2 kirjeldatud ametiülesannete täitmiseks ja vastutustaset arvestades omama väga head kirjaliku ja suulise suhtlemise oskust, et olla võimeline suhtlema Euroopa Parlamendi sisemiste ja väliste sidusrühmadega eri vastutustasanditel.

Konverentside ja ürituste ettevalmistamisel kasutatakse kõige sagedamini inglise ja prantsuse keelt, kas siis koosolekute korraldamiseks, töödokumentide koostamiseks või muus kirjalikus või suulises suhtluses. Inglise ja prantsuse keel on tavapärased suhtluskeeled ka asjaomases peadirektoraadis ning muude peadirektoraatide ja parlamendi poliitiliste ametikandjate ja administratsiooniga suhtlemisel (inglise keel 30 % ja prantsuse keel 70 %). Neid keeli kasutatakse valdavalt ka suhtluses Euroopa Parlamendi väliste sidusrühmadega (inglise keel 60 % ja prantsuse keel 40 %). Seepärast peab töölevõetav administraator olema ametiülesannete täitmiseks ja teenistuste tõrgeteta toimimiseks suuteline mõistliku aja jooksul töötama ja tõhusalt suhtlema vähemalt ühes nimetatud kahest keelest.

Võrdse kohtlemise huvides peab iga kandidaat oskama piisavalt nende kahe keele hulgast valitud teist keelt, isegi kui tema esimeseks keeleks on üks nimetatud kahest keelest.

Valikumenetlusele lubamine

Menetlus korraldatakse kvalifikatsiooni ja katsete alusel.

1. Valikumenetlusele lubamine

Kui kandidaat

 • vastab üldtingimustele
 • ja on esitanud ettenähtud tähtajaks nõuetekohase kandideerimisavalduse,

vaatab valikukomisjon tema kandideerimisavalduse läbi ja otsustab, kas kandidaat vastab eritingimustele.

Kui kandidaat vastab ka eritingimustele, lubab valikukomisjon tal osaleda valikumenetluses.

Valikukomisjon tugineb kandideerimisavalduste läbivaatamisel üksnes kandideerimisavalduses toodud teabele, mille kohta on esitatud tõendavad dokumendid (vt üksikasjalikumat teavet kandidaatidele koostatud juhendist).

Kvalifikatsiooni hindamine

Valikukomisjon hindab eelnevalt koostatud hindamistabeli põhjal valikumenetlusele lubatud kandidaatide kvalifikatsiooni ja koostab nimekirja, milles on toodud 12 parimat kandidaati, kes kutsutakse kirjalikule katsele.

Kandidaatide kvalifikatsiooni hindamisel võtab valikukomisjon arvesse eelkõige

 • haridust tõendavaid dokumente ja diplomeid tööülesannete laadile vastavas valdkonnas;
 • vastavas valdkonnas saadud kogemust hoonete ja logistika eest vastutavas haldusasutuses;
 • ürituste korraldamise kogemust;
 • meediaga suhtlemise kogemust;
 • pressiteadete koostamise kogemust;
 • pressikonverentside korraldamise kogemust;
 • parlamendiliikmete ja/või muude ametikandjatega seotud töö kogemust;
 • poliitilistes organites või nendega koos töötamise kogemust;
 • mitmekultuurilises ja -rahvuselises keskkonnas töötamise kogemust.

Hindeskaala: 0–20 punkti.

Katsed

Kirjalik katse

a) Kirjalik katse 2. keeles (inglise või prantsuse keel), mis eeldab teksti koostamist ette antud dokumentide põhjal ning mille eesmärk on hinnata kandidaadi suutlikkust täita A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesandeid ning kandidaadi kirjaliku teksti koostamise ja üldistusoskust.

Katse kestus: 3 tundi.

Hindeskaala: 0–40 punkti (nõutav minimaalne punktide arv: 20 punkti).

Katse on veebipõhine.

Suulistele katsetele kutsutakse 6 kandidaati, kes kogusid kõige rohkem punkte, tingimusel et nad said vähemalt minimaalse nõutava arvu punkte.

Suulised katsed

b) Vestlus valikukomisjoni liikmetega 2. keeles (inglise või prantsuse keel), et hinnata kandideerimisavalduses esitatud kõiki andmeid arvesse võttes kandidaadi suutlikkust täita A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesandeid. Valikukomisjon võib kontrollida kandideerimisavalduses nimetatud konkreetsete keelte oskust.

Katse maksimaalne kestus: 45 minutit.

Hindeskaala: 0–40 punkti (nõutav minimaalne punktide arv: 20 punkti).

c) Rühmavestluse või rollimängu vormis toimuv katse 2. keeles (inglise või prantsuse keel). Katse käigus hindab valikukomisjon kandidaadi kohanemisvõimet, läbirääkimisoskust, otsustusvõimet ja käitumist rühmas või konkreetses olukorras.

Valikukomisjon määrab rühmakatse kestuse kindlaks olenevalt rühmade lõplikust koosseisust.

Rollimängu katse kestab maksimaalselt 25 minutit.

Hindeskaala: 0–20 punkti (nõutav minimaalne punktide arv: 10 punkti).

Need katsed võidakse korraldada kaugosaluse teel.

Kirjaliku ja suuliste katsete juhised saadetakse kandidaadile aegsasti enne katsete toimumist. Katsed toimuvad kindlaksmääratud kuupäeval ja kellaajal. Kui kandidaat jätab kutsele või meilidele vastamata või ei võta mõnest katsest osa, arvatakse ta valikumenetlusest välja. Saadud juhiseid tuleb täpselt järgida. Kui kandidaat juhiseid ei järgi või ei käitu nende kohaselt, arvatakse ta kohe valikumenetlusest välja.

Sobivate kandidaatide nimekiri

Sobivate kandidaatide nimekirja kantakse paremusjärjestuses 3 kandidaadi nimed, kes kogusid valikumenetluse käigus (kvalifikatsiooni hindamisel ja katsetel) kõige rohkem punkte, tingimusel et nad said igal katsel vähemalt minimaalse nõutava arvu punkte.

Kandidaate teavitatakse tulemustest individuaalselt.

Sobivate kandidaatide nimekiri avaldatakse Euroopa Parlamendi intranetis. Sobivate kandidaatide nimekiri kehtib 31. detsembrini 2024 ja selle kehtivust võib pikendada. Sel juhul antakse sellest nimekirja kantud kandidaatidele aegsasti teada.

Kui kandidaadile tehakse tööpakkumine, tuleb tal kontrollimiseks esitada kõikide nõutavate dokumentide, eelkõige diplomite ja töötõendite originaalid.

Sobivate kandidaatide nimekirja kandmine ei anna ei õigust ega tagatist töökoha saamiseks.

Kandideerimisavalduste esitamine

Kandideerida tuleb platvormi Apply4EP kaudu.

Palume enne kandideerimisavalduse täitmist ja asjakohaste tõendavate dokumentide esitamist lugeda tähelepanelikult läbi Euroopa Parlamendi korraldatud valikumenetlustes osalemise juhend.

Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg

Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg on

28.06.2021 kell 12.00 (keskpäeval) Brüsseli aja järgi.

Kui kandidaat on kandideerimisavalduse kinnitanud, saadetakse talle automaatselt vastuvõtuteatis.

Kandidaatidel palutakse menetluse ajakava küsimuses MITTE HELISTADA.