This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

АДМИНИСТРАТОР – АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - PE/257/S (AD 5) M/F

Място : Брюксел
Край на публикуването на външен уебсайт : 28/06/2021 12:30
Отдел : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : PE/257/S
Ръководство на вниманието на кандидатите :

Общи положения

Преди да кандидатствате, трябва да прочетете внимателно Ръководството на вниманието на кандидатите, приложено към настоящото обявление за заемане на длъжност.

Ръководството, което e неразделна част от обявлението за заемане на длъжност, ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

А.               ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

Б.                ПРОЦЕДУРА

В.               ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ:       РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

 1. Общи положения

Европейският парламент взе решение да открие процедура по заемане на длъжността срочно нает служител (AD 5), администратор, административен ръководител, в Отдела за комуникация в Дирекция по ресурси, Генерална дирекция за инфраструктури и логистика.

Договорът се сключва за неопределено време. Назначението ще се извърши на степен AD 5, първа стъпка, с основна месечна заплата от 4 917,29 EUR. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно правилата, предвидени в Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Тя се освобождава от национално облагане. Стъпката, на която ще бъде назначен одобреният кандидат, може обаче да бъде съобразена с неговия професионален опит. Освен това към основната заплата може да се прибавят, при определени условия, надбавки.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без дискриминация на основата на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

Всяко позоваване в настоящото обявление на лице от мъжки пол се отнася и за лице от женски пол и обратно.

Естество на служебните задължения

Генерална дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO) е експерт в управлението на инфраструктурата, логистиката и проектите в областта на недвижимите имоти, които са с площ от приблизително 1,1 милиона m² в Брюксел, Люксембург и Страсбург, както и в бюрата за връзка в държавите членки. Тя също така предоставя услуги в областта на кетъринга и транспорта и управлява офис пространствата на Парламента, като отговаря, наред с другото, за обзавеждането, консумативите и услугите по доставяне на писма.

С място на работа в Брюксел администраторът, административен ръководител (наричан по долу „администраторът“), ще изпълнява под ръководството на началник-отдела и в рамките на програмите и приоритетите, определени от органите на Парламента и от висшестоящите ръководители, по-конкретно следните задачи:

– разпространение на всички уведомления, необходими, за да се гарантира, че ползвателите на услугите на генералната дирекция, включително членовете на ЕП и служителите, са надлежно информирани;

– предоставяне на съвети на висшестоящите ръководители в областта на комуникационната политика по отношение на политическите органи (т.е. квесторите и заместник-председателите, отговарящи за сградния фонд);

– гарантиране на точното изпълнение на комуникационната стратегия, одобрена от генералния директор;

– управление на форум, както и управление на изготвянето на видеоматериали и подготовката та комуникационни дейности;

– представляване на генералната дирекция при организирането на вътрешни    мероприятия.

 

За изпълнението на тези служебни задължения са необходими умения за анализиране, за логическо мислене и за съставяне на текстове. Администраторът трябва също така да проявява инициативност, да може да се адаптира и да проявява високо чувство на отговорност по отношение на услугите за клиентите и активност за прогнозиране и предприемане на предварителни действия. Акцентира се също така върху способността за разбиране на често комплексни проблеми от различно естество, за бързо реагиране при промени в обстоятелствата, за ефикасна комуникация, за редовна работа интензивно, както самостоятелно, така и в екип, за адаптиране към мултикултурна и многоезична работна среда и за общуване с партньори на всички равнища.

Служебните задължения изискват командировки в другите обичайни места на работа на Европейския парламент (Люксембург и Страсбург) и извън тях.

За този пост са необходими следните познания:

– познаване на структурата на Генералния секретариат, на неговата организация и     среда и на различните участници;

–  познаване на административните, бюджетните и управленските процедури, прилагани в областта на дейност;

– умения за изготвяне на текстове;

– познаване на ИТ приложенията в средата на ЕП и специфични за генералната    дирекция и/или за областите на дейност;

– задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз, както и много добри познания по поне още един от тези езици.

Изискват се следните умения и способности:

– умения за анализиране и за разбиране

– умения за организиране и планиране

– способност за адаптиране

– комуникационни умения

– поверителност/дискретност

Условия за допускане

Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да изпълняват следните условия:

а)      Общи условия

В съответствие с член 12, параграф 2 от Условията за работа на другите служители на Съюза е необходимо кандидатите:

– да бъдат гражданин на държава – членка на Европейския съюз,

– да се ползват от своите граждански права,

– да са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба,

– да притежават необходимите високи нравствени качества за изпълняване на  определените служебни задължения.

б)         Специални условия

i) Документи, удостоверяващи образователно-квалификационна степен, дипломи и необходими знания

Кандидатите трябва да имат образователна степен, съответстваща на завършен пълен цикъл на университетско образование с продължителност най-малко три години, удостоверена с официално призната диплома в област, свързана с естеството на служебните задължения. Комисията за подбор ще отчита в тази връзка различните образователни структури. Примери за минималните изисквани дипломи са включени в таблицата, представена в ръководството на вниманието на кандидатите.

ii) Необходим професионален опит

Не се изисква професионален опит. Всеки професионален опит обаче, който е във връзка с естеството на служебните задължения, ще представлява предимство.

iii)     Езикови познания

Кандидатите трябва да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз (език 1): английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски,

и

много добри познания по английски или френски език (език 2). Език 2 трябва да бъде различен от език 1.

Обърнете внимание, че минималните изисквани по-горе нива се отнасят за всички езикови умения (говорене, писане, четене и слушане), посочени във формуляра за кандидатстване. Тези умения отразяват посочените в Общата европейска референтна рамка за езиците (https://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr).

Кандидатите се уведомяват, че езиците 2, избрани за целите на настоящата процедура за подбор, са определени в съответствие с интереса на службата, и по-специално с цел осигуряване на доброто функциониране на службата в ГД INLO. За да упражнява своите служебни задължения, посочени в дял 2 от настоящото обявление за заемане на длъжност, и предвид степента на отговорност, която ще носи, служителят трябва да проявява отлични комуникационни умения както писмено, така и устно, за да може да общува със заинтересовани лица в Парламента и извън него, които имат различни степени на отговорност.

Английският и френският език са най-често използваните езици при подготовката на конференции и мероприятия, независимо дали става въпрос за заседания, работни документи или за всяка друга форма на комуникация – писмена или устна. Освен това те са обичайните езици, които се използват както за комуникация в съответната генерална дирекция, така и за комуникация с останалите генерални дирекции и политическите и административните органи на институцията (30% английски и 70% френски). И накрая, те се използват почти във всички случаи на общуване с външните партньори (60% английски и 40% френски). Следователно, за да изпълнява своите служебни задължения и да осигурява доброто функциониране на службата, назначеният администратор трябва да бъде способен да работи и да общува ефикасно поне на един от тези два езика.

Освен това, с оглед на равното третиране, всеки кандидат е длъжен, дори един от тези два езика да е негов първи официален език, да притежава задоволителни познания по втори език, който трябва да избере от тези два езика.

Допускане до процедурата за подбор

Процедурата се провежда по документи и чрез изпити.

1. Допускане до процедурата за подбор

Ако

 • отговаряте на общите условия за допускане и
 • сте подали своето досие за кандидатстване според изискваните условия и ред и в изисквания срок,

комисията за подбор ще разгледа Вашето досие за кандидатстване по отношение на специалните условия за допускане.

Ако отговаряте на специалните условия за допускане, комисията за подбор ще Ви допусне до процедурата за подбор.

За тази цел комисията се основава изключително на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения, подкрепени с удостоверителни документи (за повече подробности вж. ръководството на вниманието на кандидатите).

Оценяване на квалификациите

Oценка на квалификацията

Комисията за подбор, въз основа на предварително определената скала за оценяване, пристъпва към оценка на квалификациите на кандидатите, допуснати до процедурата за подбор, и изготвя списък на 12-те най-добри кандидати, които са поканени на писмения изпит.

При оценяването на квалификацията на кандидатите комисията за подбор отчита по-специално:

 • квалификациите и дипломите във връзка с естеството на служебните задължения;
 • придобит опит в съответната област в администрация, отговаряща за сградите и логистиката;
 • придобит опит в организирането на мероприятия;
 • придобит опит за връзки с медиите;
 • придобит опит при изготвянето на съобщения за медиите;
 • придобит опит в организирането на пресконференции;
 • придобит опит в работата с членове на ЕП и с други представители;
 • придобит опит в и/или с политически органи;
 • придобит опит в мултикултурна и многонационална среда.

Оценяване: от 0 до 20 точки.

Изпити

Писмен изпит

a) Изготвяне на текст на език 2 (английски или френски) въз основа на досие, чиято цел е да се оцени способността Ви да упражнявате описаните в част А, точка 2 служебни задължения, както и уменията Ви за писмено изразяване и синтез.

Продължителност на изпита: 3 часа.

Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки).

Този изпит ще бъде организиран онлайн, на компютър.

6-имата кандидати, които са получили най-висок брой точки на писмения изпит, ще бъдат поканени на устните изпити, при условие че са получили изисквания минимален брой точки.

Устни изпити

б) Събеседване с комисията за подбор на език 2 (английски или френски), за да се оцени, като се вземат предвид всички елементи от досието за кандидатстване, способността Ви да упражнявате описаните в част А функции. 2. Комисията за подбор може да реши да провери езиковите Ви познания, които сте посочили във формуляра за кандидатстване.

Максимална продължителност на изпита: 45 минути.

Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки).

в) Изпит, състоящ се в разискване в група или ролева игра на език 2 (английски или френски), за да се даде възможност на комисията за подбор да оцени способностите Ви за адаптиране, водене на преговори и вземане на решения, както и поведението Ви в група или в конкретна ситуация.

Продължителността на изпита в група ще бъде определена от комисията за подбор в зависимост от окончателния състав на групите.

Максимална продължителност на ролевата игра е 25 минути.

Оценяване: от 0 до 20 точки (необходим минимум: 10 точки).

Тези изпити може да бъдат организирани дистанционно.

 

Ще получите своевременно инструкции за писмения изпит и устните изпити. Провеждането на изпитите е предвидено за определена дата и час. Ако не отговорите на поканата, ако с Вас не може да бъде установена връзка по електронна поща или ако не се явите на даден изпит, ще бъдете дисквалифициран(а). Трябва стриктно да следвате предоставените инструкции. Всеки случай на неспазване на инструкциите или на поведение, което не е в съответствие с инструкциите, води до незабавно дисквалифициране.

Списък на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати ще съдържа, подредени според резултатите, имената на 3-мата кандидати, получили най-висок брой точки общо в рамките на процедурата (оценяване на квалификациите и изпитите) и достигнали минималния изискван праг за всеки един от тези изпити.

За резултатите си ще бъдете лично уведомени с писмено съобщение.

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор ще бъде публикуван в интранета на Европейския парламент. Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор е валиден до 31 декември 2024 г.; валидността му може да бъде удължена. В този случай лицата, успешно преминали процедурата за подбор, ще бъдат уведомени своевременно.

Ако Ви бъде предложена работа, трябва да представите, с цел удостоверяване на автентичността, оригиналите на всички изисквани документи, а именно Вашите дипломи и удостоверения за работа.

Фактът, че дадено име фигурира в списък на успешно преминалите процедура за подбор кандидати, не представлява нито право, нито гаранция за наемане на работа.

Подаване на кандидатурите

Кандидатстването става чрез платформата Apply4EP.

Прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите за процедурите за подбор, организирани от Европейския парламент, преди да попълните формуляра за кандидатстване и да предоставите съответните удостоверителни документи.

Краен срок за подаване на кандидатурите

Крайният срок за подаване на кандидатурите е

28.06.2021 г. в 12,00 ч. (на обед), брюкселско време

Автоматично ще Ви бъде изпратено потвърждение за получаване на кандидатурата веднага след валидирането на Вашия формуляр за кандидатстване.

Моля, НЕ СЕ ОБАЖДАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНА във връзка с графика