This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ENGELSKSPROGET INTERKULTUREL SPROGSPECIALIST - PE/261/2021 (AD5) M/F

Tjenestested : Luxembourg
Publication end on external website : 10/06/2021 17:30
Enhed : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : PE/AD/261/2021
Vejledning til ansøgere :

Generelt

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, anbefales det nøje at læse den vejledning til ansøgerne, der er vedføjet denne meddelelse om afholdelse af udvælgelsesprøve. Vejledningen er en integrerende del af meddelelsen og vil gøre det lettere at forstå reglerne vedrørende proceduren og ansøgningsvilkårene.

 

INDHOLD

 1. STILLINGSBESKRIVELSE, ADGANGSBETINGELSER
 2. AFVIKLING AF UDVÆLGELSESPRØVEN
 3. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

BILAG:   VEJLEDNING FOR ANSØGERE TIL UDVÆLGELSESPRØVER, DER AFHOLDES AF EUROPA-PARLAMENTET

 

A. STILLINGSBESKRIVELSE, ADGANGSBETINGELSER

 1. Generelt

Europa-Parlamentet har på grundlag af artikel 29, stk. 1, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union besluttet at afholde en almindelig udvælgelsesprøve (AD 5) til Generaldirektoratet for Oversættelse.

Jobprofil: interkulturel sprogspecialist med engelsk som modersmål. Reservelisten vil omfatte 10 personer.

Ansættelse vil ske i lønklasse AD 5, første løntrin, hvor den månedlige grundløn andrager 4 917,29 EUR. Fra dette vederlag trækkes der EU-skat og andre tilbageholdelser i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Vederlaget er fritaget for national beskatning. Det løntrin, de udvalgte ansøgere ansættes i, kan dog tilpasses i forhold til de pågældendes erhvervserfaring. I visse tilfælde vil grundlønnen endvidere blive forhøjet med tillæg.

Europa-Parlamentet går ind for lige muligheder og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familieforhold.

 

 1. Stillingsbeskrivelse

Generaldirektoratet for Oversættelse (GD TRAD) leverer oversættelsestjenester for Europa-Parlamentet med henblik på kommunikation på alle Den Europæiske Unions officielle sprog, såvel på papir som elektronisk.

GD TRAD har følgende opgaver:

 • at sikre, at alle dokumenter, der berører Parlamentets rolle som lovgivningspart og en af budgetmyndighedens to grene, er tilgængelige på alle officielle sprog eller arbejdssprog for at sikre legitimiteten og gennemsigtigheden af Unionens lovgivnings- og budgetprocedure
 • at sætte Parlamentet i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til politikken for flersprogethed, som har til formål at sikre ligebehandling af sprogene og give alle EU-borgere mulighed for at kommunikere med institutionerne og få adgang til disses dokumenter på deres eget sprog
 • at gøre teksterne enklere og lettere at læse ved at benytte et klart sprog og dermed gøre Parlamentet mere nærværende og tilgængeligt for borgerne, herunder ved at benytte nye formater, der repræsenterer fremtidens måde at læse på
 • at sikre, at alle disse tjenester leveres så effektivt som muligt.

GD TRAD ser det som sit kald at bygge bro mellem forskellige sprog og kulturer og at fremme en varig flersprogethed, som er et centralt element i det europæiske demokratiske ideal.

De interkulturelle sprogspecialister formidler fra deres tjenestested i Luxembourg kommunikationen mellem Europa-Parlamentet og den brede offentlighed på deres respektive modersmål. De skal anvende et klart sprog i alle aspekter af deres arbejde under hensyntagen til det eller de pågældende landes kulturelle kontekst. De oversætter og lokaliserer indhold, der er beregnet til at blive læst, hørt eller set, foretager revision af deres kollegers arbejde og hjælper tekstforfattere med affattelse og redigering af ikkelovgivningsmæssige dokumenter. De foretager også tilpasning af indhold på deres modersmål. Sans for teamwork og solide interpersonelle færdigheder er afgørende, da interkulturelle sprogspecialister arbejder tæt sammen med kolleger fra andre enheder i GD TRAD og lejlighedsvis er i kontakt med de rekvirerende tjenester.

Den interkulturelle sprogspecialist har følgende arbejdsområder:

 • at lette kommunikationen med borgerne i klart sprog på sit modersmål
 • at oversætte, tilpasse, transkreere og revidere alle typer indhold på sit modersmål
 • at varetage sproglig og interkulturel formidling fra mindst to andre officielle EU-sprog (f.eks. undertekstning og sproglig tilpasning af audiovisuelt indhold, i podcasts eller på websteder)
 • at yde bistand med affattelse af ikke-lovgivningsmæssige tekster
 • at bidrage til uddannelsesaktiviteter, terminologiarbejde og udvikling af IT- og kommunikationsværktøjer
 • at varetage den løbende kontakt med de rekvirerende tjenester
 • at bidrage til kvalitetssikrings- og kontrolprocesser og efterlevelse af god praksis for at sikre en høj kvalitet af det indhold, der produceres af GD TRAD.

De ofte komplekse emnefelter vedrører generelt politiske, juridiske, økonomiske, finansielle, videnskabelige eller tekniske spørgsmål inden for alle EU's aktivitetsområder.

Udførelsen af disse opgaver indebærer intensiv brug af specifikke IT-værktøjer og dertil knyttede værktøjer. Arbejdet omfatter også sproglig og interkulturel formidling i form af oversættelse af audiovisuelt indhold og undertekstning.

Arbejdet som interkulturel sprogspecialist kræver en veludviklet tilpasningsevne, evne til at sætte sig ind i problemer af varierende og ofte kompleks karakter, til at reagere hurtigt på skiftende omstændigheder og til at kommunikere effektivt. Ansøgerne skal være i stand til regelmæssigt at arbejde under pres, både selvstændigt og i et team, i et multikulturelt arbejdsmiljø. Endelig skal de være indstillet på løbende at efteruddanne sig.

 

 1. Adgangsbetingelser

Ved ansøgningsfristens udløb skal ansøgerne opfylde følgende betingelser:

a) Almindelige betingelser

 I overensstemmelse med artikel 28 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union skal en ansøger:

–          være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater

–          være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder

–          have opfyldt sine forpligtelser efter de gældende love om værnepligt

–          opfylde de vandelskrav, der stilles for at udføre de planlagte opgaver.

 

 b) Særlige betingelser

 i) Krævede kvalifikations- og eksamensbeviser

Gennemført uddannelse på universitetsniveau af en normal varighed på mindst tre år med bevis for afsluttet uddannelse.

Se bilag I til vejledningen for ansøgere til udvælgelsesprøver, der afholdes af Europa-Parlamentet.

ii) Sprogkundskaber

Ansøgerne skal beherske mindst tre officielle EU-sprog. I denne meddelelse om udvælgelsesprøve anvendes følgende betegnelser for sprog:

 • sprog 1: førstesprog, perfekt kendskab til engelsk på modersmålsniveau
 • sprog 2: indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions 24 officielle sprog, sprog 2 skal være et andet end sprog 1
 • sprog 3: indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions 24 officielle sprog, sprog 3 skal være et andet end sprog 1 og 2.

De sprog, der kan vælges ved denne udvælgelsesprøve, er blevet fastlagt ud fra tjenestens interesse. Stillingen som engelsksproget interkulturel sprogspecialist kræver således specifikke kvalifikationer, jf. stillingsbeskrivelsen i punkt A.2 i denne meddelelse om udvælgelsesprøve.

For at kunne udføre deres opgaver og sikre, at GD TRAD kan yde sine tjenester på bedste vis, skal de valgte ansøgere derfor være i stand til at arbejde og kommunikere effektivt på tre sprog med engelsk som førstesprog.

 iii) Krævet erhvervserfaring

Der kræves ingen erhvervserfaring. Dog vil enhver form for erhvervserfaring inden for det område, udvælgelsesprøven omfatter, være en fordel.

 

 

 

 B. AFVIKLING AF UDVÆLGELSESPRØVEN

Udvælgelsesprøven har to faser:

 1. prækvalifikationsfasen:

      a) multiple choice-test

       b) talenttest (talent screener)

 1. prøvefasen.

 

 1. Prækvalifikationsfasen

 a) Multiple choice-test

Denne prækvalifikationstest foregår på sprog 1 (engelsk).

Multiple choice-spørgeskemaet indeholder maksimalt 40 spørgsmål, som skal gøre det muligt at vurdere ansøgernes kendskab til Den Europæiske Unions værdier og Europa-Parlamentets rolle. Ansøgerne vil i god tid inden testdatoen modtage eksempler på den type af spørgsmål, der stilles i skemaet.

Testen har en varighed på maksimalt 80 minutter og gennemføres online på computer.

 

b) Talent screener

Ansøgerne skal udfylde talent screeneren, der er vedhæftet ansøgervejledningen (bilag III), og føje den til deres elektroniske ansøgningsskema.

Hvis ansøgeren:

- opfylder de almindelige og de særlige adgangsbetingelser (se punkt A.3)

- har indgivet sin ansøgning efter reglerne og inden for fristen (se punkt C)

- er blandt de bedste ansøgere ved multiple choice-testen (udvælgelseskomitéen medtager i den forbindelse de 150 ansøgere, der har opnået flest point ved prøven, den kan dog vælge at medtage alle ansøgere på lige fod uden begrænsning af antal)

vil udvælgelseskomitéen bedømme den pågældendes svar i talent screeneren og give de 50 bedste ansøgere adgang til de skriftlige prøver. Komitéen kan beslutte at give de forskellige bedømmelseskriterier en bestemt vægtning og gange det opnåede pointtal for hvert kriterium med denne vægtningsfaktor. Pointene vil blive lagt sammen for at finde frem til de ansøgere, hvis profil bedst svarer til de opgaver, der skal udføres.

Ved udvælgelsen af de 50 bedste ansøgere, der får adgang til de skriftlige prøver, baserer komitéen sig udelukkende på de svar, der er givet i talent screeneren.

 

 1. Prøver

 Prøver i oversættelse og tilpasning

a) Oversættelse af en tekst knyttet til Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige aktiviteter fra sprog 2 til sprog 1.

Varighed: højst 90 minutter til en tekst på maksimalt 450 ord

Point: 0-40 (der kræves mindst 20/40)

Ansøgere, der ikke har opnået det krævede mindste pointtal ved denne prøve, vil ikke få deres besvarelser af prøve b) og c) bedømt.

 

b) Oversættelse af en tale eller meddelelse henvendt til borgerne fra sprog 3 til sprog 1.

Varighed: højst 90 minutter til en tekst på maksimalt 450 ord

Point: 0-40 (der kræves mindst 20/40)

Ansøgere, der ikke har opnået det krævede mindste pointtal ved denne prøve, vil ikke få deres besvarelser af prøve c) bedømt.

 

c) Tilpasning af en tekst til klart sprog: udarbejdelse, på grundlag af en kompleks tekst på sprog 2, af en ny tekst på sprog 1, som gengiver det oprindelige indhold i et tilpasset stilleje med det formål at tydeliggøre de centrale pointer for borgerne.

Varighed: højst 60 minutter

Point: 0-40 (der kræves mindst 20/40)

 

Disse prøver skal aflægges online på computer.

De 20 ansøgere, der har opnået flest point ved de skriftlige prøver, indkaldes til de mundtlige prøver, forudsat at de har opnået det krævede mindsteantal point i hver prøve.

 

Mundtlige prøver

d) Samtale med udvælgelseskomitéen på sprog 1 og 2 for på grundlag af samtlige elementer i ansøgerens dossier at vurdere dennes evne til at udføre de opgaver, der anført i stillingsbeskrivelsen, i en EU-institution. Udvælgelseskomitéen kan beslutte at teste ansøgerens kendskab til andre officielle sprog, der er angivet i ansøgningsskemaet.

Varighed: højst 45 minutter

Point: 0-40 (der kræves mindst 20/40)

 

e) Prøve i form af en gruppediskussion eller et rollespil på sprog 1 for at sætte udvælgelseskomitéen i stand til at bedømme ansøgerens tilpasnings- og forhandlingsevner, evne til at træffe beslutning og adfærd i en gruppe.

Varigheden af gruppediskussionsprøven vil blive fastlagt af udvælgelseskomitéen alt efter gruppernes konkrete sammensætning.

Den maksimale varighed af rollespilsprøven er 25 minutter.

Point: 0-20 (der kræves mindst 10/20)

 

Disse prøver kan afholdes som fjernprøver.

Ansøgerne vil i god tid modtage instrukser for såvel de skriftlige som de mundtlige prøver. Prøverne vil finde sted på en bestemt dato og på et bestemt tidspunkt. Ansøgere, som ikke reagerer på en indkaldelse, ikke kan kontaktes pr. e-mail eller ikke møder op til en prøve, udelukkes fra proceduren. Ansøgerne skal følge de modtagne instrukser til punkt og prikke. Enhver undladelse af at følge instrukserne eller adfærd, der ikke er i overensstemmelse hermed, medfører øjeblikkelig udelukkelse.

 

 1. Optagelse på reservelisten

Efter at have kontrolleret ansøgernes bilag opstiller udvælgelseskomitéen en reserveliste med navnene på de 10 ansøgere, der samlet har opnået flest point ved de skriftlige og mundtlige prøver. Ansøgerne opstilles i alfabetisk rækkefølge.

Reservelisten er gyldig til og med 31. december 2025. Gyldighedsfristen kan forlænges ved afgørelse truffet af ansættelsesmyndigheden.

Ansøgerne vil blive underrettet individuelt om deres resultater, og reservelisten vil blive offentliggjort på Europa-Parlamentets officielle websted.

En person på listen, der får tilbudt en stilling, skal i attesteringsøjemed forevise originalerne af alle de krævede dokumenter, navnlig eksamensbeviser og arbejdsattester.

Optagelse på en reserveliste giver ikke ret til eller garanti for ansættelse.

 

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

Ansøgninger indgives via Apply4EP-platformen:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/da_DA

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, anbefales det nøje at læse vejledningen for ansøgere til udvælgelsesprøver, der afholdes af Europa-Parlamentet. Husk endvidere at vedlægge de relevante bilag. 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen udløber den

10. juni 2021 kl. 17.30, Luxembourg-tid.

Der vil automatisk blive fremsendt en kvittering for modtagelsen, når ansøgningsskemaet er blevet valideret.

UNDLAD VENLIGST AT TELEFONERE for at få oplysninger om tidsplanen for proceduren.