This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЕЗИЦИ И МЕЖДУКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - PE/261/2021 (AD5) M/F

Място : Люксембург
Край на публикуването на външен уебсайт : 10/06/2021 17:30
Отдел : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : PE/AD/261/2021
Ръководство на вниманието на кандидатите :

Общи положения

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно Ръководството на вниманието на кандидатите, приложено към настоящото обявление за конкурс. Ръководството, което e неразделна част от обявлението за конкурса, ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

А.               ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

Б.                ПРОТИЧАНЕ НА КОНКУРСА

В.               ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ:         РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО КОНКУРСИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

 1. Общи положения

Европейският парламент взе решение да открие, въз основа на член 29, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, общ конкурс – (AD 5) в Генерална дирекция за писмени преводи.

Длъжностите са за специалист по езици и междукултурна комуникация с английски език. Списъкът на одобрените кандидати ще включва 10-има лауреати.

Назначението ще се извършва на степен AD 5, първа стъпка, с основна месечна заплата от 4917,29 EUR. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. Тя се освобождава от национално облагане. Стъпката, на която ще бъдат назначени одобрените кандидати, може обаче да бъде съобразена с техния професионален опит. Освен това към основната заплата може да се прибавят, при определени условия, надбавки.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без дискриминация на основата на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

 

 1. Естество на служебните задължения

Генерална дирекция за писмени преводи (ГД TRAD) предоставя услуги за писмен превод на Европейския парламент за целите на неговата комуникация във всякакъв формат, както на хартия, така и в електронен вид, на всички официални езици на Европейския съюз.

Мисията на Генерална дирекция за писмени преводи се състои в следното:

 • да осигурява наличие на всички документи, свързани с ролята на Парламента като съзаконодател и едно от двете направления на бюджетния орган, на всички официални или работни езици, за да се гарантират законносттаи прозрачността на законодателната и на бюджетната процедура на Съюза;
 • да позволява на Парламента да спазва ангажиментите, свързани с политиката на езиково многообразие, която цели да гарантира равно третиране на езиците и да се позволи на всички граждани на Съюза да общуват с институциите и да разполагат с документите на тези институции на собствения си език;
 • да прави текстовете по-прости и по-четивничрез ясен език и така да прави Парламента по-разбираем и по-достъпен за гражданите, включително посредством нови формати, ориентирани към бъдещите начини на четене;
 • да следи за това тези услуги да се предоставят максимално ефикасно.

Призванието на Генерална дирекция за писмени преводи е да създава мостове между различните езици и култури и да насърчава устойчиво езиково многообразие — съществен градивен елемент на европейския демократичен идеал.

С място на работа в Люксембург, специалистите по езици и междукултурна комуникация улесняват комуникацията на майчиния си език между Европейския парламент и широката общественост. Те трябва да използват ясен език във всички аспекти на работата си, като имат предвид културния контекст на съответната държава или държави. Те превеждат и локализират съдържание, предназначено за четене, слушане и гледане, редактират работата на своите колеги и предоставят на авторите на незаконодателни документи помощ при съставяне на текстове и услуги за редакторска проверка. От тях се изисква също да адаптират съдържание на майчиния си език. Съществено е те да притежават добър екипен дух и солидни междуличностни умения, тъй като специалистите по езици и междукултурна комуникация работят в тясно сътрудничество с колеги от други отдели на Генерална дирекция за писмени преводи и понякога влизат в контакт със службите заявители.

Задачите на специалист по езици и междукултурна комуникация са следните:

 • да улеснява комуникацията на ясен език с гражданите – на майчиния си език;
 • да превежда, адаптира, пресъздава и редактира всякакви видове съдържание на майчиния си език;
 • да ползва като езици източници поне два други официални езика на Съюза в езиковата и междукултурна медиация (например субтитриране, езиково адаптиране на аудио-визуално съдържание, подкастове или уебсайтове);
 • да помага за съставянето на незаконодателни документи;
 • да допринася за обучения, за терминологични задачи и за разработването на информационни и комуникационни инструменти;
 • да поддържа редовни контакти със службите заявители;
 • да допринася за процесите на осигуряване и контрол на качеството и да следи за спазването на добрите практики, така че да се осигури отличното качество на съдържанието, създавано от Генерална дирекция за писмени преводи.

Въпросната материя често е сложна и в общия случай засяга политически, правни, икономически, финансови, научни или технически теми, отнасящи се до всички сфери на дейност на Европейския съюз.

За изпълнение на тези задачи се изисква интензивно използване на специфични инструменти на информационните технологии и свързани с тях инструменти. Работата включва и езикова и междукултурна медиация чрез превод на аудио-визуално съдържание и субтитриране.

За изпълнението на задачите на специалист по езици и междукултурна комуникация се изисква развито чувство за адаптиране, способност да се разбират често сложни проблеми от различно естество, да се реагира бързо на променящи се обстоятелства и да се комуникира ефективно. Кандидатите трябва да могат редовно да работят интензивно, както самостоятелно, така и в екип, в мултикултурна работна среда. От тях ще се очаква да се развиват професионално през цялата си кариера.

 1. Условия за допускане

Към крайния срок за подаване на кандидатурите трябва да отговаряте на следните условия:

а)      Общи условия

В съответствие с член 28 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз е необходимо:

–          да бъдете гражданин на една от държавите – членки на Европейския съюз,

–          да се ползвате от своите граждански права,

–          да сте изпълнили задълженията, наложени Ви от законите по отношение на военната служба,

–          да притежавате необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

 

б)      Специални условия

 i) Необходими документи, удостоверяващи образователно-квалификационна степен, и дипломи

Образователна степен, съответстваща на завършен пълен курс на университетско образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на съответното образование е поне три години.

За повече информация вижте по-специално приложение І към Ръководството на вниманието на кандидатите по конкурси, организирани от Европейския парламент.

ii) Езикови познания

Трябва да владеете най-малко три официални езика на Европейския съюз. В настоящото обявление за конкурс имаме предвид езиците в следния ред:

 • език 1: основен език, перфектно владеене на английски език на ниво майчин език;
 • език 2: задълбочени познания по един от 24-те официални езика на Европейския съюз; език 2 трябва да бъде различен от език 1;
 • език 3: задълбочени познания по един от 24-те официални езика на Европейския съюз; език 3 трябва да бъде различен от език 1 и език 2.

Езиците, избрани за целите на настоящия конкурс, са определени в съответствие с интереса на службата. На практика за длъжността специалист по езици и междукултурна комуникация с английски език е необходима специална квалификация поради естеството на служебните задължения, определени в дял А, точка 2 от настоящото обявление за конкурс.

Следователно, за да изпълняват своите служебни задължения и да осигуряват доброто функциониране на службата в Генерална дирекция за писмени преводи, наетите лица трябва да бъдат способни да работят и да общуват ефикасно на три езика, сред които английски език като основен език.

 

iii)     Необходим професионален опит

Не се изисква професионален опит. При все това всякакъв професионален опит, придобит в областта, посочена в настоящия конкурс, е предимство.

 

Б. ПРОТИЧАНЕ НА КОНКУРСА

 Конкурсът се състои от два етапа:

 1. етап на предварителен подбор:

      а) въпроси с избор между няколко отговора,

      б) оценяване на квалификациите;

 1. етап на изпити.

 

 1. Предварителен подбор

а) Въпроси с избор между няколко отговора

Ще бъдете поканени да се явите на тест за предварителен подбор на език 1 (английски език).

Този тест за предварителен подбор ще съдържа максимално 40 въпроса с избор между няколко отговора с цел да се оцени способността на кандидатите да разпознават ценностите на Европейския съюз и ролята на Европейския парламент. Кандидатите ще получат примери за видовете въпроси с избор между няколко отговора своевременно преди датата на теста.

Максималната продължителност на този тест ще бъде 80 минути и той ще бъде организиран онлайн, на компютър.

 

б) Оценяване на квалификациите

Трябва да попълните формуляра за оценяване на квалификациите, приложен към Ръководството на вниманието на кандидатите (приложение ІІІ), и да го добавите към електронния си формуляр за кандидатстване.

Ако

– отговаряте на общите и специалните условия за допускане (дял А, точка 3),

– сте подали своето досие за кандидатстване според изискваните условия и ред и в изисквания срок (дял В),

– сте сред най-добрите кандидати от теста с въпроси с избор между няколко отговора (за тази цел изпитната комисия ще вземе предвид 150-имата кандидати, получили най-високи оценки на този тест; в случай на равен резултат изпитната комисия ще вземе предвид всички кандидати с такъв резултат без ограничение в броя),

изпитната комисия ще оцени отговорите Ви от формуляра за оценяване на квалификациите и ще допусне 50-имата най-добри кандидати до писмените изпити. Изпитната комисия може да реши да даде тежест на различните критерии за оценяване и да умножи оценките, дадени за всеки критерий, с този тегловен коефициент. Оценките ще бъдат сумирани, за да се определят кандидатите, чийто профил съответства най-добре на длъжността.

Оценката на изпитната комисия ще се основава изключително на отговорите, дадени във формуляра за оценяване на квалификациите, за да бъдат допуснати 50-имата най-добри кандидати до писмените изпити.

 

 1. Изпити

 Изпити по превод и адаптиране

 

а)      Превод на текст, свързан със законодателната дейност на Европейския парламент, от език 2 към език 1.

Максимална продължителност на изпита: 90 минути за текст от най-много 450 думи

Оценяване: от 0 до 40 точки – необходим минимум: 20/40

Работите от изпитите б) и в) на кандидатите, които не са достигнали минималната оценка за този изпит, няма да бъдат проверявани.

 

б)      Превод на реч или на съобщение за гражданите от език 3 към език 1.

Максимална продължителност на изпита: 90 минути за текст от най-много 450 думи

Оценяване: от 0 до 40 точки – необходим минимум: 20/40

Работата от изпит в) на кандидатите, които не са достигнали минималната оценка за този изпит, няма да бъде проверявана.

 

в)      Адаптиране на текст на ясен за разбиране език: съставяне на нов текст на език 1 въз основа на сложен документ, написан на език 2, който да отразява първоначалното съдържание в адаптиран стил и регистър, така че основните идеи да бъдат ясни за гражданите.

Максимална продължителност на изпита: 60 минути

Оценяване: от 0 до 40 точки – необходим минимум: 20/40

Тези изпити ще бъдат организирани онлайн, на компютър.

20-имата кандидати, които са получили най-висок брой точки на писмените изпити, ще бъдат поканени на устните изпити, при условие че са получили изискваната минимална оценка на всеки изпит.

 

Устни изпити

 

г)       Събеседване с изпитната комисия на език 1 и на език 2, за да се оцени, като се вземат предвид всички елементи от досието за кандидатстване, способността Ви да изпълнявате задачите, описани в точката „Естество на служебните задължения“ в европейска институция. Изпитната комисия може да реши да провери познанията Ви по други официални езици, които сте заявили във формуляра за кандидатстване.

Максимална продължителност на изпита: 45 минути

Оценяване: от 0 до 40 точки – необходим минимум: 20/40

 

д)      Изпит, състоящ се в разискване в група или ролева игра на език 1, за да се даде възможност на изпитната комисия да оцени способностите Ви за адаптиране, водене на преговори и вземане на решения, както и поведението Ви в група.

Продължителността на изпита, състоящ се в разискване в група, ще бъде определена от изпитната комисия в зависимост от окончателния състав на групите.

Максималната продължителност на ролевата игра е 25 минути.

Оценяване: от 0 до 20 точки – необходим минимум: 10/20

 

Тези изпити може да бъдат организирани дистанционно.

Ще получите своевременно инструкции за писмените и устните изпити. Провеждането на изпитите е предвидено за определена дата и час. Ако не отговорите на поканата, ако с Вас не може да бъде установена връзка по електронна поща или ако не се явите на даден изпит, ще бъдете дисквалифициран(-а). Трябва стриктно да следвате инструкциите. Всеки случай на неспазване на инструкциите или на поведение, което не е в съответствие с инструкциите, води до незабавно дисквалифициране.

 

 1. Включване в списъка на одобрените кандидати

След проверка на удостоверителните документи на кандидатите изпитната комисия ще изготви списък на одобрените кандидати, съдържащ 10-има допустими кандидати, получили най-високите общи оценки от писмените и устните изпити. Имената на кандидатите ще бъдат подредени по азбучен ред.

Списъкът на одобрените кандидати ще бъде валиден до 31 декември 2025 г. Валидността му може да бъде удължена с решение на органа по назначаване.

Кандидатите ще бъдат уведомени поотделно за резултатите си, а списъкът на одобрените кандидати ще бъде публикуван на официалния уебсайт на Европейския парламент.

Ако Ви бъде предложена работа, трябва да представите, с цел удостоверяване на автентичността, оригиналите на всички изисквани документи, а именно Вашите дипломи и удостоверения за работа.

Фактът, че дадено име фигурира в списък на одобрени кандидати, не представлява нито право, нито гаранция за наемане на работа.

 

В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

Кандидатстването става чрез платформата Apply4EP.

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/bg_BG

Прочетете внимателно Ръководството на вниманието на кандидатите по конкурси, организирани от Европейския парламент, преди да попълните формуляра за кандидатстване и да предоставите съответните удостоверителни документи.

Краен срок за подаване на кандидатурите

Крайният срок за подаване на кандидатурите е

10 юни 2021 г. в 17.30 ч., люксембургско време

 Автоматично ще Ви бъде изпратено потвърждение за получаване веднага след като Вашият формуляр за кандидатстване бъде валидиран.

Моля, НЕ СЕ ОБАЖДАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНА във връзка с графика н