This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

STROKOVNI SODELAVEC ZA JEZIKE IN MEDKULTURNOST - PE/260/2021 (AD5) M/F

Kraj : Luxembourg
Publication end on external website : 10/06/2021 17:30
Pristojna služba : 09-Direction Générale de la traduction
Referenca : Concours PE/AD/260/2021 (AD5)
Navodila za kandidate :

Splošne opombe

Pred prijavo skrbno preberite vodič za kandidate, ki je priložen razpisu. Vodič je sestavni del razpisa. V njem so razložena pravila, ki veljajo za postopke, in pogoji za prijavo.

 

VSEBINA

 1. OPIS NALOG IN POGOJI ZA UVRSTITEV V IZBIRNI POSTOPEK
 2. POSTOPEK
 3. ODDAJA PRIJAV

PRILOGA:        VODIČ ZA KANDIDATE V RAZPISIH, KI JIH ORGANIZIRA EVROPSKI PARLAMENT

 

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA UVRSTITEV V IZBIRNI POSTOPEK

 1. Splošno

Evropski parlament je na podlagi člena 29(1) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije sklenil objaviti splošni razpis (AD 5) v Generalnem direktoratu za prevajanje.

Iskani profil je strokovni sodelavec za jezike in medkulturnost za naslednje jezike:

 1:  španščina                          (10 kandidatov)

 2:  danščina                           (10 kandidatov)

 3:  nemščina                          (10 kandidatov)

 4:  estonščina                        (10 kandidatov)

 5:  grščina                              (10 kandidatov)

 6:  irščina                               (10 kandidatov)

 7:  italijanščina                       (10 kandidatov)

 8:  nizozemščina                    (10 kandidatov)

 9:  portugalščina                    (10 kandidatov)

 10:  finščina                            (10 kandidatov)

Razpis zadeva 10 jezikov. Prijavite se lahko samo za enega od teh jezikov. Odločiti se morate, ko vložite spletno prijavo. Ko boste prijavo potrdili, svoje izbire ne boste mogli več spremeniti.

Uspešni kandidati bodo uvrščeni v plačilni razred AD 5, prva stopnja, za katerega osnovna mesečna plača znaša 4917,29 EUR. Od plače se obračunajo davek Unije in drugi odtegljaji, ki so določeni v Kadrovskih predpisih za uradnike Evropske unije, a je izvzeta iz plačila nacionalnih davkov. Stopnja, po kateri se bodo zaposlili uspešni kandidati, se lahko prilagodi njihovim delovnim izkušnjam. Osnovni plači se pod določenimi pogoji prištejejo nadomestila.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave brez diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože, narodnostnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti nacionalni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.

 

Opis nalog

 1. Opis nalog

Generalni direktorat za prevajanje (GD TRAD) Evropskemu parlamentu zagotavlja prevajalske storitve, da lahko v vseh oblikah, papirni ali elektronski, komunicira v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Naloge GD TRAD so:

 • zagotoviti razpoložljivost vseh dokumentov, ki sodijo na področje delovanja Parlamenta v vlogi sozakonodajalca in ene od dveh vej proračunskega organa, v vseh uradnih ali delovnih jezikih, da se zagotovita legitimnost in preglednost zakonodajnega in proračunskega postopka Unije;
 • omogočiti Parlamentu, da izpolnjuje obveznosti v okviru politike večjezičnosti, katere cilj je, da se vsi jeziki obravnavajo enako, da lahko vsi državljani Evropske unije z institucijami komunicirajo v svojem jeziku ter da so dokumenti Unije državljanom na voljo v njihovem jeziku;
 • uporabljati čim preprostejši, berljiv in jasen jezik, da bo Parlament bolj dostopen za državljane, tudi s pomočjo novih oblik, ki se prilagajajo oblikam branja v prihodnosti;
 • zagotavljati maksimalno učinkovite

Poslanstvo GD TRAD je graditi mostove med različnimi jeziki in kulturami ter spodbujati trajno večjezičnost, ki je bistven sestavni del evropskega demokratičnega ideala.

Strokovni sodelavci za jezike in medkulturnost bodo svoje delo, to je omogočanje komunikacije v maternem jeziku med javnostjo in Evropskim parlamentom, opravljali v Luxembourgu. Na vseh področjih svojega dela bodo morali uporabljati jasen jezik in upoštevati kulturno okolje zadevne države ali držav. Prevajali bodo vsebine, namenjene branju, poslušanju in gledanju, ter jih umeščali v kontekst, pregledovali delo kolegov in avtorjem nezakonodajnih dokumentov pomagali pri pisanju in preverjanju. Prav tako bodo prirejali vsebine v maternem jeziku. Strokovni sodelavci za jezike in medkulturnost morajo imeti smisel za skupinsko delo in dober čut za medosebne odnose, saj bodo tesno sodelovali s sodelavci z drugih oddelkov GD TRAD in imeli občasne stike z naročniki storitev.

Naloge strokovnega sodelavca za jezike in medkulturnost so:

 • omogočati jasno komunikacijo z državljani v njihovem maternem jeziku;
 • prevajanje v materni jezik, prirejanje, preoblikovanje in preverjanje raznovrstnih vsebin v maternem jeziku;
 • jezikovno in medkulturno posredovanje na podlagi znanja najmanj dveh drugih uradnih jezikov Unije (na primer podnaslavljanje, jezikovno prirejanje avdiovizualnih vsebin, podkastov ali spletnih strani);
 • pomoč pri pisanju nezakonodajnih dokumentov;
 • sodelovanje pri usposabljanju, terminološkem delu in razvijanju informacijskih in komunikacijskih orodij;
 • redni stiki z naročniki storitev;
 • skrb za kakovost in nadzor nad njo, upoštevanje dobrih praks, da se zagotovi odlična kakovost vsebin, nastalih v GD TRAD.

Obravnavane teme so pogosto zapletene, imajo politično, pravno, gospodarsko, finančno, znanstveno ali tehnično vsebino, saj pokrivajo vsa področja dejavnosti Evropske unije.

Opravljanje teh nalog zahteva uporabo posebnih informacijskih in sorodnih orodij. Med nalogami je tudi jezikovno in medkulturno posredovanje s prevajanjem avdiovizualnih vsebin in podnaslavljanjem.

Delo strokovnega sodelavca za jezike in medkulturnost zahteva izreden smisel za prilagajanje, sposobnost dojemanja različnih in pogosto zapletenih problemov, hitro odzivanje na spremembo okoliščin in učinkovito komunikacijo. Kandidati morajo biti sposobni intenzivno delati v večkulturnem delovnem okolju, tako samostojno kot v skupini. Prav tako morajo biti vseskozi pripravljeni izpopolnjevati svoje znanje.

 

Pogoji za prijavo

 1. Pogoji za uvrstitev v izbirni postopek

Na dan, določen za oddajo prijav, morate izpolnjevati naslednje pogoje:

(a)     Splošni pogoji

V skladu s členom 28 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije morate:

–          biti državljan ene od držav članic Evropske unije;

–          uživati vse državljanske pravice;

–          izpolnjevati vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka;

–          izpolnjevati moralna merila za opravljanje predvidenega dela.

 

(b)     Posebni pogoji

(i)      Zahtevani nazivi in diplome

Izobrazba, ki ustreza zaključenemu univerzitetnemu študiju, potrjenemu z diplomo, če študij običajno traja vsaj tri leta. 

Vse informacije so vam na voljo v prilogi I vodiča za kandidate v razpisih, ki jih organizira Evropski parlament.

 

(ii)     Znanje jezikov

Znati morate najmanj tri uradne jezike Evropske unije. V tem razpisu so določene naslednje stopnje znanja jezikov:

 • jezik 1: glavni jezik, odlično znanje na ravni maternega jezika; izberete ga med desetimi jeziki tega razpisa (španščina, danščina, nemščina, estonščina, grščina, irščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina in finščina);
 • jezik 2: angleščina ali francoščina, zelo dobro znanje;
 • jezik 3: eden od drugih 24 uradnih jezikov Evropske unije (zelo dobro znanje), ki ni jezik 1 ali 2.

Zahtevani jeziki v tem razpisu so bili določeni v skladu z interesom službe, saj mesto strokovnega sodelavca za jezike in medkulturnost zaradi narave dela zahteva posebne kvalifikacije, ki so navedene v točki A.2 tega razpisa.

Zato morajo biti osebe, s katerimi bo sklenjena pogodba o zaposlitvi, za opravljanje nalog in dobro delovanje služb GD TRAD sposobne uspešno delati in komunicirati v treh jezikih.

Francoščina in angleščina sta jezika, ki se najpogosteje uporabljata v notranji komunikaciji generalnega direktorata za prevajanje ter z drugimi generalnimi direktorati in političnimi organi Evropskega parlamenta. Zato morajo biti osebe, s katerimi bo sklenjena pogodba o zaposlitvi, za opravljanje nalog in dobro delovanje službe sposobne uspešno delati in komunicirati v najmanj enem od teh dveh jezikov.

Največ dokumentov, poslanih v prevod, je napisanih v angleščini in francoščini: 75 % v angleščini, 15 % v francoščini in 10 % v drugih jezikih.

(iii)   Zahtevane delovne izkušnje

 Delovne izkušnje se ne zahtevajo, vendar so lahko izkušnje na zadevnem področju prednost.

 

Sprejem v izbirni postopek

B. POSTOPEK

Postopek bo potekal v dveh fazah:

 1. predizbor:

       a) vprašalnik izbirnega tipa

       b) preverjanje dodatnih sposobnosti

 1. preizkusi

 

 1. Predizbor

   (a )     Vprašalnik izbirnega tipa

 Opraviti boste morali predizborni test v jeziku 2 (angleščina ali francoščina).

Test bo imel največ 40 vprašanj, ki naj bi omogočila oceniti kandidatovo sposobnost ugotavljanja vrednot Evropske unije in vloge Evropskega parlamenta. Kandidati bodo pravočasno, pred datumom testa dobili primere vprašanj izbirnega tipa.

Test bo trajal največ 80 minut in bo potekal prek spleta.

(b) Preverjanje dodatnih sposobnosti

Izpolniti morate obrazec za preverjanje dodatnih sposobnosti, ki je priložen vodiču za kandidate (priloga III) in je sestavni del vaše spletne prijavnice.

Če:

– izpolnjujete splošne in posebne pogoje za uvrstitev v postopek (točka A.3),

– ste predložili dokumentacijo v zahtevani obliki in rokih (točka C),

– ste med kandidati, ki so najboljše opravili test izbirnega tipa, (komisija bo izbrala 150 kandidatov za posamezni jezik, ki so dosegli najboljši rezultat na tem testu; po potrebi bo izbirna komisija izbrala vse kandidate z enakim številom točk brez omejitve števila),

bo komisija ocenila vaše odgovore na obrazcu za preverjanje dodatnih sposobnosti in 50 najboljšim kandidatom za posamezni jezik dovolila udeležbo na pisnih preizkusih. Izbirna komisija lahko odloči, da bo upoštevala različna ocenjevalna merila in pomnožila točke s ponderjem za posamezno merilo. Dodane točke bodo omogočile, da se določijo kandidati, katerih profil najbolj ustreza predvidenim nalogam.

Komisija bo 50 najboljšim kandidatom za posamezni jezik omogočila udeležbo na pisnih preizkusih na podlagi ocene, ki bo temeljila izključno na odgovorih na obrazcu za preverjanje dodatnih sposobnosti.

 

Preizkusi

2          Preizkusi

Preizkusi iz prevajanja in prirejanja besedil

(a)     Prevod besedila, povezanega z zakonodajnimi dejavnostmi Evropskega parlamenta, iz jezika 2 v jezik 1.

Trajanje preizkusa: 90 minut za besedilo, ki šteje največ 450 besed.

Ocena: od 0 do 40 točk, zahtevano minimalno število točk: 20/40

Preizkusa (b) in (c) kandidatov, ki niso dosegli minimalnega števila točk pri tem preizkusu, ne bosta popravljena.

 

(b)     Prevod govora ali sporočila, namenjenega državljanom, iz jezika 3 v jezik 1.

Trajanje preizkusa: 90 minut za besedilo, ki šteje največ 450 besed.

Ocena: od 0 do 40 točk, zahtevano minimalno število točk: 20/40

Preizkus (c) kandidatov, ki niso dosegli minimalnega števila točk pri tem preizkusu, ne bo popravljen.

 

(c)     Priredba besedila v jasen jezik: na podlagi kompleksnega besedila v jeziku 2 pripraviti novo besedilo v jeziku 1, kjer bo v primernem slogu in registru izražena izvirna vsebina in bodo državljanom jasno predstavljene najpomembnejše zamisli.

Trajanje preizkusa: 60 minut.

Ocena: od 0 do 40 točk, zahtevano minimalno število točk: 20/40

 

Preizkusi bodo potekali na računalniku prek spleta.

20 kandidatov za posamezni jezik, ki bo pri pisnih preizkusih doseglo največ točk, bo povabljenih na ustne preizkuse, če bodo pri vsakem preizkusu dosegli vsaj minimalno zahtevano število točk.

 

Ustni preizkusi

d)     Razgovor s komisijo v jeziku 1 in 2, na podlagi katerega bo lahko ob upoštevanju vseh elementov iz prijavne dokumentacije ocenila vaše sposobnosti za opravljanje nalog iz točke „Opis nalog“ v evropski instituciji. Komisija se lahko odloči, da preveri tudi vaše znanje drugih uradnih jezikov, ki ste jih navedli v prijavnici.

Trajanje preizkusa: največ 45 minut.

Ocena: od 0 do 40 točk, zahtevano minimalno število točk: 20/40

 

e)      Preizkus s skupinsko razpravo ali igro vlog v jeziku 2, na podlagi česar bo lahko komisija ocenila vaše sposobnosti za prilagajanje, pogajanje, sprejemanje odločitev in delovanje v skupini.

Trajanje preizkusa s skupinsko razpravo bo določila komisija glede na končno sestavo skupin.

Preizkus z igro vlog traja največ 25 minut.

Ocena: od 0 do 20 točk (zahtevano minimalno število točk: 10/20

 

Ti preizkusi bodo morda potekali na daljavo.

Pravočasno boste prejeli navodila za opravljanje pisnih in ustnih preizkusov. Preizkusi bodo potekali na določen dan ob določeni uri. Če se ne boste odzvali na vabilo, ne boste dosegljivi po elektronski pošti ali se ne boste udeležili preizkusa, boste izključeni iz postopka. Dosledno morate upoštevati dana navodila. Vsakršno neupoštevanje navodil ali ravnanje, ki ni v skladu z navodili, bo pomenilo vašo takojšnjo izključitev.

 

Seznam primernih kandidatov

 1. Uvrstitev na rezervni seznam

Ko se bodo preverila dokazila kandidatov, bo komisija sestavila rezervni seznam uspešnih kandidatov za posamezni jezik, ki so pri pisnih in ustnih preizkusih dosegli najvišjo splošno oceno. Največje število uspešnih kandidatov za posamezni jezik je navedeno v oddelku A.1 „Splošno“. Imena kandidatov bodo navedena po abecednem vrstnem redu.

Rezervni seznam bo veljal do 31. decembra 2025. Njegovo veljavnost lahko s sklepom podaljša odbor za imenovanja.

Kandidati bodo o rezultatih obveščeni posamično, rezervni seznam pa bo objavljen na uradni spletni strani Evropskega parlamenta.

Če vam bo ponujena zaposlitev, boste morali predložiti izvirnike vseh zahtevanih dokumentov, zlasti diplom in potrdil o delovnih izkušnjah.

Uvrstitev na rezervni seznam ne pomeni pravice do zaposlitve ali zagotovila zanjo.

 

Oddaja prijav

C. ODDAJA PRIJAV

Prijavite se prek platforme Apply4EP:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sl_SL

Preden izpolnite prijavo in priložite ustrezna dokazila, skrbno preberite vodič za kandidate v razpisih, ki jih organizira Evropski parlament.

Rok za oddajo prijav

Rok za oddajo prijav je

10. junij 2021 do 17.30 po luksemburškem času.

Ko boste potrdili prijavo, vam bo sistem samodejno poslal potrdilo o prejemu.

Prosimo vas, da NE TELEFONIRATE glede časovnega razporeda dela.