This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KALBŲ IR TARPKULTŪRIŠKUMO SPECIALISTAS - PE/260/2021 (AD5) M/F

Vieta : Liuksemburgas
Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 10/06/2021 17:30
Tarnyba : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : Concours PE/AD/260/2021 (AD5)
Vadovas kandidatams :

Bendra informacija

Prieš teikiant paraiškas reikėtų atidžiai perskaityti Kandidatams skirtą vadovą, pridedamą prie šio skelbimo apie konkursą. Vadovas, kuris yra neatskiriama skelbimo apie konkursą dalis, padės suprasti procedūrų taisykles ir registracijos tvarką.

 

TURINYS

 1. PAREIGŲ POBŪDIS IR KONKURSO REIKALAVIMAI
 2. KONKURSO EIGA
 3. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

PRIEDAS.        EUROPOS PARLAMENTO RENGIAMUOSE KONKURSUOSE DALYVAUJANTIEMS KANDIDATAMS SKIRTAS VADOVAS

A. PAREIGŲ POBŪDIS IR KONKURSO REIKALAVIMAI

 1. Bendra informacija

Pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 1 dalį Europos Parlamentas nusprendė paskelbti viešąjį konkursą (AD 5 lygio pareigoms) Vertimo raštu generaliniame direktorate.

Parlamentas ieško kalbų ir tarpkultūriškumo specialistų šių kalbų:

 1:  ispanų k.               (10 laimėtojų)

 2:  danų k.                  (10 laimėtojų)

 3:  vokiečių k.             (10 laimėtojų)

 4:   estų k.                  (10 laimėtojų)

 5:  graikų k.               (10 laimėtojų)

 6:  airių k.                  (10 laimėtojų)

 7:  italų k.                  (10 laimėtojų)

 8:  nyderlandų k.       (10 laimėtojų)

 9:  portugalų k.          (10 laimėtojų)

10: suomių k.              (10 laimėtojų)

Šis konkursas skelbiamas dėl 10 kalbų. Pateikti paraišką galite tik dėl vienos iš jų. Kalbą turite pasirinkti registruodamiesi internetu ir, kai Jūsų elektroninė paraiškas bus patvirtinta, jos keisti nebegalėsite.

Asmenys bus priimti į AD pareigų grupės 5 lygio (pirmos pakopos) pareigas, mėnesinis bazinis darbo užmokestis bus 4 917,29 EUR. Darbo užmokesčiui taikomas Bendrijos mokestis ir kiti Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatuose numatyti išskaitymai. Jis neapmokestinamas jokiu valstybių narių mokesčiu. Tačiau įdarbinant konkurso laimėtojus pareigų pakopa gali būti koreguojama atsižvelgiant į jų profesinę patirtį. Be to, prie bazinio darbo užmokesčio tam tikromis sąlygomis pridedamos išmokos.

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties.

Pareigų pobūdis

 1. Pareigų pobūdis

Vertimo raštu generalinis direktoratas (toliau – Vertimo raštu GD) teikia vertimo raštu paslaugas Europos Parlamente, kad spausdintinė ir elektroninė komunikacija vyktų visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Pagrindinės Vertimo raštu GD funkcijos:

 • užtikrinti, kad visi dokumentai, susiję su Parlamento, kaip vienos iš teisėkūros institucijų ir vienos iš dviejų biudžeto valdymo institucijų, vaidmeniu, būtų parengti visomis oficialiosiomis ar darbo kalbomis, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos teisėkūros ir biudžeto sudarymo procesų legitimumą ir skaidrumą;
 • sudaryti Europos Parlamentui sąlygas vykdyti savo įsipareigojimus dėl daugiakalbystės politikos, kuria siekiama užtikrinti vienodą požiūrį į visas kalbas ir taip sudaryti galimybes visiems Europos Sąjungos piliečiams bendrauti su institucijomis ir susipažinti su jų dokumentais savo kalba;
 • vartojant aiškią kalbą užtikrinti, kad tekstai būtų kuo paprastesni ir suprantamesni, o Parlamentas pasiekiamesnis ir prieinamesnis piliečiams, be kita ko, pasitelkiant naujus formatus, kurie atspindi būsimus skaitymo būdus, kuriuos naudojant bus skaitoma ateityje;
 • užtikrinti, kad šios paslaugos būtų teikiamos kuo veiksmingiau.

Vertimo raštu GD misija – tiesti tiltus tarp įvairių kalbų ir kultūrų ir populiarinti tvarią daugiakalbystę, nes ji yra neatsiejama Europos demokratijos idealo dalis.

Kalbų ir tarpkultūriškumo specialistai dirba Liuksemburge ir savo gimtąja kalba užtikrina geresnę komunikaciją tarp Europos Parlamento ir plačiosios visuomenės. Jie turi vartoti aiškią kalbą visose savo darbo srityse, atsižvelgdami į atitinkamos šalies ar šalių kultūrinį kontekstą. Jų pareigos – versti tekstus, skirtus skaityti, klausyti ar žiūrėti, lokalizuoti šių tekstų turinį, tikrinti kolegų išverstus tekstus ir teikti pagalbą ne teisėkūros dokumentų autoriams rengiant ir redaguojant tekstus. Jie taip pat turi adaptuoti tekstus savo gimtąja kalba. Labai svarbu sugebėti gerai dirbti komandoje ir turėti tvirtų bendravimo įgūdžių, nes kalbų ir tarpkultūriškumo specialistai dirba glaudžiai bendradarbiaudami su kitų Vertimo raštu GD skyrių kolegomis ir retkarčiais palaiko ryšius su vertimą užsakančiomis tarnybomis.

Kalbų ir tarpkultūriškumo specialisto pareigos:

 • naudojant aiškią palengvinti komunikaciją su piliečiais savo gimtąja kalba;
 • versti visų tipų tekstus į gimtąją kalbą, juos adaptuoti, perkurti tekstus ir tikrinti vertimus;
 • dirbti vartojant ne mažiau kaip dvi kitas oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas teikiant kalbinio ir tarpkultūrinio tarpininkavimo paslaugas (tokias kaip subtitravimas, audiovizualinio turinio kalbinis adaptavimas, tinklalaidės ar interneto svetainės);
 • teikti pagalbą rengiant ne teisėkūros dokumentus;
 • prisidėti prie veiklos, susijusios su mokymais, terminologinio darbo ir kompiuterinių bei komunikacijos priemonių kūrimo;
 • nuolat palaikyti ryšius su vertimus užsakančiomis tarnybomis;
 • padėti užtikrinti bei tikrinti kokybę ir laikytis gerosios patirties, siekiant, kad Vertimo raštu GD rengiami tekstai būtų aukščiausios kokybės.

Tekstuose, su kuriais dirbama ir kurie dažnai būna sudėtingi, paprastai aptariamos politinės, teisinės, ekonominės, finansinės, mokslo ar techninės temos, apimančios visas Europos Sąjungos veiklos sritis.

Vykdant šias pareigas reikia aktyviai naudoti specialias kompiuterines ir susijusias priemones. Šiame darbe taip pat reiks vykdyti kalbinį ir tarpkultūrinį tarpininkavimą pasitelkiant audiovizualinio turinio vertimą ir subtitravimą.

Kalbų ir tarpkultūriškumo specialistas turi gebėti greitai prisitaikyti, suvokti įvairaus pobūdžio ir dažnai sudėtingas problemas, greitai reaguoti į kintančias aplinkybes ir efektyviai bendrauti. Kandidatai turi gebėti nuolat intensyviai dirbti savarankiškai ir komandoje daugiakultūrėje darbo aplinkoje. Be to, jie turės per visą karjerą kelti savo kvalifikaciją.

 

Atrankos reikalavimai

 1. Konkurso reikalavimai

Iki galutinio paraiškų pateikimo termino kandidatai privalo atitikti toliau nurodytus reikalavimus.

a) Bendrieji reikalavimai

Pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 28 straipsnį kandidatai privalo:

–          būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiais,

–          naudotis visomis piliečio teisėmis,

–          būti atlikę visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles,

–          turėti numatytoms pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes.

b) Specialieji reikalavimai

     i) Reikalaujama kvalifikacija ir diplomai

Diplomu patvirtintas universitetinis išsilavinimas, kai įprasta studijų trukmė yra ne mažesnė kaip treji metai. 

Informacijos apie tai galima rasti Europos Parlamento rengiamuose konkursuose dalyvaujantiems kandidatams skirto vadovo I priede.

     ii) Kalbų mokėjimas

Turite mokėti ne mažiau kaip tris oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Šiame skelbime apie konkursą reikalaujama mokėti šias kalbas:

 • 1-oji kalba – pagrindinė kalba, pasirinkta iš dešimties šio konkurso kalbų (ispanų, danų, vokiečių, estų, graikų, airių, italų, nyderlandų, portugalų ir suomių) (mokėti puikiai kaip gimtąją);
 • 2-oji kalba – anglų arba prancūzų (mokėti labai gerai);
 • 3-ioji kalba – viena iš 24 oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (mokėti labai gerai); 3-ioji kalba turi būti kita nei 1-oji ar 2-ji kalba.

Šiam konkursui pasirinktos kalbos nustatytos vadovaujantis tarnybos interesais. Kalbų ir tarpkultūriškumo specialisto pareigoms eiti dėl jų pobūdžio reikalinga speciali kvalifikacija, nurodyta šio skelbimo apie konkursą A skirsnio 2 dalyje.

Todėl įdarbinami asmenys turi gebėti veiksmingai dirbti ir bendrauti trimis kalbomis, kad galėtų vykdyti savo funkcijas ir padėti užtikrinti tinkamą Vertimo raštu GD veikimą.

Konkrečiau, prancūzų ir anglų k. yra dažniausiai vartojamos kalbos bendraujant Vertimo raštu generaliniame direktorate ir palaikant ryšius su kitais Europos Parlamento generaliniais direktoratais ir politiniais organais. Todėl įdarbinami asmenys turi gebėti veiksmingai dirbti ir bendrauti bent viena iš šių dviejų kalbų, kad galėtų vykdyti savo funkcijas ir padėti užtikrinti tinkamą tarnybos veikimą.

Anglų ir prancūzų kalbos – tai pagrindinės kalbos, kuriomis yra rengiami versti skirti dokumentai: anglų k. parengiama 75 proc. versti skirtų dokumentų, prancūzų k. – 15 proc. ir visomis kitomis kalbomis – 10 proc.

     iii) Reikiama profesinė patirtis

Profesinės patirties turėti nebūtina. Vis dėlto bet kuri profesinė patirtis, įgyta šiame skelbime apie konkursą nurodytoje srityje, bus laikoma privalumu.

 

Leidimas dalyvauti atrankos procedūroje

B. KONKURSO EIGA

Konkursą sudaro du etapai:

 1. pirminė atranka:

      a) klausimynas su keliais atsakymų variantais;

      b) atranka pagal kvalifikaciją;

 1. egzaminai

 

 1. Pirminė atranka

a) Klausimynas su keliais atsakymų variantais

Būsite pakviesti atlikti pirminės atrankos testą 2-ąja kalba (anglų arba prancūzų).

Šį pirminės atrankos testą – klausimyną su keliais atsakymų variantais – sudarys ne daugiau kaip 40 klausimų, kuriais siekiama įvertinti kandidatų gebėjimus identifikuoti Europos Sąjungos vertybes ir Europos Parlamento vaidmenį. Iki testo dienos reikiamu metu kandidatai gaus tipinių klausimyno su keliais atsakymų variantais klausimų pavyzdžių.

Testas truks ne ilgiau kaip 80 minučių ir jis bus rengiamas internetu naudojant kompiuterį.

b) Atranka pagal kvalifikaciją

Turite užpildyti formą „Atranka pagal kvalifikaciją“, kuri pridedama prie Kandidatams skirto vadovo (III priedas), ir ją įtraukti į savo elektroninę paraišką.

Jei Jūs:

– atitinkate bendruosius ir specialiuosius konkurso reikalavimus (A skirsnio 3 dalis),

– pateikėte paraišką laikydamiesi reikiamos tvarkos ir termino (C skirsnis),

– esate tarp geriausiai testą su keliais atsakymų variantais atlikusių kandidatų (konkurso komisija, nustatydama geriausius kandidatus, atrinks 150 kiekvienos kalbos kandidatų, gavusių daugiausiai balų šiame teste; prireikus konkurso komisija atrinks visus kandidatus, surinkusius vienodą balų skaičių, nepriklausomai nuo jų skaičiaus),

konkurso komisija įvertins formoje „Atranka pagal kvalifikaciją“ Jūsų pateiktus atsakymus ir atrinks 50 geriausiai įvertintų kiekvienos kalbos kandidatų, kuriems bus leista dalyvauti egzaminuose raštu.  Konkurso komisija galės nuspręsti įvairiems vertinimo kriterijams taikyti koeficientą ir padaugins pagal kiekvieną kriterijų skirtų balų skaičių iš šio koeficiento. Tada bus sudėti balai ir nustatyti kandidatai, kurių kvalifikacija labiausiai atitinka pareigas.

Konkurso komisija vertindama remsis tik atsakymais, pateiktais formoje „Atranka pagal kvalifikaciją“, kad atrinktų 50 geriausiai įvertintų kiekvienos kalbos kandidatų, kurie dalyvaus egzaminuose raštu.  

 

Kvalifikacijos vertinimas

 

 

Egzaminai

 1. Egzaminai

Vertimo raštu ir adaptavimo egzaminai

a)     Su Europos Parlamento teisėkūros veikla susijusio teksto vertimas raštu iš 2-osios kalbos į 1-ąją.

Ilgiausia egzamino trukmė – 90 minučių (ne ilgesnis nei 450 žodžių tekstas).

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20 iš 40)

Kandidatų, kurie nesurinko minimalaus šio egzamino balų skaičiaus, b ir c punktuose nurodyti egzaminai nebus tikrinami.

 

b)     Kalbos arba piliečiams skirto pranešimo vertimas raštu iš 3-iosios kalbos į 1-ąją.

Ilgiausia egzamino trukmė – 90 minučių (ne ilgesnis nei 450 žodžių tekstas).

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20 iš 40)

Kandidatų, kurie nesurinko minimalaus šio egzamino balų skaičiaus, c punkte nurodytas egzaminas nebus tikrinamas.

 

c)     Teksto adaptavimas vartojant aiškią kalbą: remiantis sudėtingu 2-ąja kalba parengtu tekstu parengti naują tekstą 1-ąja kalba, kuriame atsispindėtų originalaus teksto turinys, naudojant reikiamą stilių ir registrą, kad piliečiams būtų aiškios pagrindinės mintys.

Ilgiausia egzamino trukmė – 60 minučių.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20 iš 40)

 

Šie egzaminai bus rengiami internetu naudojant kompiuterį.

Daugiausia balų per egzaminą raštu surinkę 20 kiekvienos kalbos kandidatų bus pakviesti į egzaminus žodžiu, jei jie surinko bent minimalų reikalaujamą kiekvieno egzamino balų skaičių.

 

Egzaminai žodžiu

d)     Pokalbis su konkurso komisija 1-ąja ir 2-ąja kalbomis, leidžiantis, atsižvelgus į visą Jūsų paraiškoje pateiktą informaciją, įvertinti Jūsų gebėjimą eiti dalyje „Pareigų pobūdis“ aprašytas pareigas ES institucijoje. Konkurso komisija galės nuspręsti patikrinti kitų oficialiųjų kalbų, nurodytų Jūsų paraiškoje, mokėjimą.

Ilgiausia egzamino trukmė – 45 minutės.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20 iš 40)

 

e)     Grupės diskusija arba vaidmenų užduotis 2-ąja kalba, pagal kurią konkurso komisija įvertina Jūsų gebėjimą prisitaikyti, gebėjimą vesti derybas, ryžtingumą ir elgesį grupėje.

Grupės diskusijos trukmę nustato konkurso komisija, atsižvelgdama į galutinę grupių sudėtį.

Ilgiausia vaidmenų užduoties trukmė – 25 minutės.

Vertinimas: 0–20 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 10 iš 20)

 

Šie egzaminai gali būti rengiami nuotoliniu būdu.

Nurodymus apie egzaminus raštu ir žodžiu gausite reikiamu metu. Egzaminai numatomi konkrečią dieną ir konkrečią valandą. Jei neatsakysite į kvietimą, su Jumis nebus galima susisiekti elektroniniu paštu arba neatvyksite į egzaminą, būsite pašalinti iš konkurso. Privalote griežtai laikytis pateiktų nurodymų. Jei nesilaikysite nurodymų arba elgsitės ne pagal nurodymus, būsite nedelsiant pašalinti iš konkurso.

 

Tinkamų kandidatų sąrašas

 1. Įtraukimas į rezervo sąrašą

Patikrinusi kandidatų patvirtinamuosius dokumentus, konkurso komisija sudarys kiekvienos kalbos tinkamų kandidatų, surinkusių didžiausią galutinį balų skaičių per egzaminus raštu ir žodžiu, rezervo sąrašą. Didžiausias kiekvienai kalbai nustatytų laimėtojų skaičius nurodytas A skirsnio 1 dalyje „Bendra informacija“. Kandidatai į sąrašą bus įrašomi abėcėlės tvarka.

Rezervo sąrašas galios iki 2025 m. gruodžio 31 d.  Jis galės būti pratęstas paskyrimų tarnybos sprendimu.

Apie savo rezultatus kandidatai bus informuojami atskirai, o rezervo sąrašas bus skelbiamas oficialioje Europos Parlamento intraneto svetainėje.

Jei Jums bus siūlomas darbas, turėsite pateikti tvirtinti visų reikiamų dokumentų, t. y. diplomų ir darbo pažymų, originalus.

Tai, kad kandidato pavardė įtraukiama į rezervo sąrašą, nesuteikia jam teisės ir garantijos būti įdarbintam.

 

Paraiškų teikimas

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraišką turite pateikti platformoje Apply4EP:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lt_LT

Prieš užpildydami paraišką ir pateikdami atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus, atidžiai perskaitykite Europos Parlamento rengiamuose konkursuose dalyvaujantiems kandidatams skirtą vadovą.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas

Galutinis paraiškų pateikimo terminas –

2021 m. birželio 10 d. 17.30 val. (Liuksemburgo laiku).

Kai bus patvirtinta Jūsų paraiška, gausite automatinį gavimo patvirtinimą.

Kandidatų prašoma dėl konkurso tvarkaraščio NESKAMBINTI.