This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

STROKOVNI SODELAVEC ZA JASNO IZRAŽANJE V ANGLEŠČINI (AD 7) M/F

Kraj : Bruselj ; Luxembourg
Publication end on external website : 19/04/2021 17:30
Pristojna služba : 09-Direction Générale de la traduction
Referenca : PE/255/S
Navodila za kandidate :

Splošne opombe

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO PE/255/S

 

 

Strokovni sodelavec za jasno izražanje v angleščini (AD 7)

 

 (ženska ali moški)

 

 

Pred prijavo skrbno preberite vodič za kandidate, ki je priložen razpisu. Vodič je sestavni del razpisa za prosto delovno mesto, v katerem so razložena pravila, ki veljajo za postopke, in pogoji za prijavo.

 

 

 

VSEBINA

 

 

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA UVRSTITEV V IZBIRNI POSTOPEK

 

 

B. POSTOPEK

 

 

C. ODDAJA PRIJAV

 

PRILOGA:     VODIČ ZA KANDIDATE V IZBIRNIH POSTOPKIH, KI JIH ORGANIZIRA EVROPSKI PARLAMENT

 

 

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA UVRSTITEV V IZBIRNI POSTOPEK

 

1. Splošno

 

Evropski parlament je na podlagi člena 29(2) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije sklenil začeti postopek za zasedbo petih delovnih mest uradnika (AD 7) v Generalnem direktoratu za prevajanje. Iskani profil je strokovni sodelavec za jasno izražanje v angleščini.

 

Za navedena delovna mesta se zahtevajo posebne kvalifikacije, navedene v točki A 3(b) tega razpisa.

 

Uspešni kandidati bodo uvrščeni v plačilni razred AD 7, (prva stopnja), za katerega osnovna mesečna plača znaša 6294,84 EUR. Od plače se obračunajo davek Unije in drugi odtegljaji, ki so določeni v Kadrovskih predpisih za uradnike Evropske unije, a je izvzeta iz plačila nacionalnih davkov. Stopnja, po kateri se bodo zaposlili uspešni kandidati, se lahko prilagodi njihovim delovnim izkušnjam. Osnovni plači se pod določenimi pogoji prištejejo nadomestila.

 

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave brez diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože, narodnostnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti nacionalni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.

Opis nalog

2. Opis nalog

 

Generalni direktorat za prevajanje (GD TRAD) Evropskemu parlamentu zagotavlja prevajalske storitve, da lahko v vseh oblikah, papirni ali elektronski, komunicira v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Naloge GD TRAD so:

  • zagotoviti razpoložljivost vseh dokumentov, ki sodijo na področje delovanja Parlamenta v vlogi sozakonodajalca in ene od dveh vej proračunskega organa, v vseh uradnih ali delovnih jezikih, da se zagotovita legitimnost in preglednost zakonodajnega in proračunskega postopka Unije;
  • omogočiti Parlamentu, da izpolnjuje obveznosti v okviru politike večjezičnosti, katere cilj je, da se vsi jeziki obravnavajo enako, da lahko vsi državljani Evropske unije z institucijami komunicirajo v svojem jeziku ter da so dokumenti Unije državljanom na voljo v njihovem jeziku;
  • uporabljati čim preprostejši, berljiv in jasen jezik, da bo Parlament bolj dostopen za državljane, tudi s pomočjo novih oblik, ki se prilagajajo oblikam branja v prihodnosti;
  • zagotavljati maksimalno učinkovite

 

 

 

Poslanstvo GD TRAD je graditi mostove med različnimi jeziki in kulturami ter spodbujati trajno večjezičnost, ki je bistven sestavni del evropskega demokratičnega ideala.

 

Naloga strokovnih sodelavcev za jasno izražanje, ki bodo svoje delo opravljali v Luxembourgu in Bruslju, je omogočanje lažje komunikacije z državljani, redakcija besedil, prirejanje, povzemanje in pregledovanje vseh vrst vsebin v določenih rokih ter jezikovno svetovanje v ustni in pisni obliki, na primer po telefonu ali na sestankih.

 

 

Glavna naloga izbranih kandidatov bo preverjanje širokega nabora nezakonodajnih besedil, napisanih v angleščini, in pregledovanje dela drugih strokovnih sodelavcev za jasno izražanje in praktikantov. Nudili bodo pomoč pri pisanju v angleškem jeziku in pri jasnem izražanju za avtorje v Evropskem parlamentu. V sklopu ekipe za telefonsko pomoč za angleški jezik na oddelku bodo odgovarjali na vprašanja o tem jeziku. Organizirali in vodili bodo lahko delavnice za sodelavce Parlamenta, namenjene dobri rabi angleškega jezika in preprečevanju napak, prirejanju vsebin in povzemanju besedil v angleškem jeziku za avdio in drugo uporabo.

 

Obravnavane teme imajo med drugim politično, pravno, gospodarsko, finančno, znanstveno ali tehnično vsebino, saj pokrivajo vsa področja dejavnosti Evropske unije. Opravljanje teh nalog zahteva uporabo posebnih informacijskih in sorodnih orodij. Med nalogami je tudi jezikovno in medkulturno posredovanje pri pripravi avdiovizualnih vsebin in podnaslavljanje v angleškem jeziku.

 

Delo strokovnega sodelavca za jasno izražanje zahteva izreden smisel za prilagajanje, sposobnost dojemanja različnih in pogosto zapletenih problemov, hitro odzivanje na spremembo okoliščin in učinkovito komunikacijo. Kandidati morajo biti sposobni intenzivno delati v večkulturnem delovnem okolju, tako samostojno kot v skupini. Prav tako morajo biti vseskozi pripravljeni izpopolnjevati svoje znanje.

Pogoji za prijavo

3. Pogoji za uvrstitev v izbirni postopek

 

Na dan, določen za oddajo prijav, morate izpolnjevati naslednje pogoje:

 

a) Splošni pogoji

 

V skladu s členom 28 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije morate:

 

–          biti državljan ene od držav članic Evropske unije;

–          uživati vse državljanske pravice;

–          izpolnjevati vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka;

–          izpolnjevati moralna merila za opravljanje predvidenega dela.

 

 

b) Posebni pogoji

 

i) Zahtevani nazivi, diplome in znanja

 

a) Izobrazba, ki ustreza zaključenemu univerzitetnemu študiju, potrjenemu z diplomo, če študij običajno traja vsaj štiri leta,

 

ali

 

b) izobrazba, ki ustreza zaključenemu univerzitetnemu študiju, potrjenemu z diplomo, ter najmanj eno leto ustreznih delovnih izkušenj po opravljeni diplomi, če študij običajno traja najmanj tri leta.

 

Te izkušnje se ne bodo upoštevale pri ocenjevanju kvalifikacij iz točke B.2.

 

Vse informacije so vam na voljo v prilogi I vodiča za kandidate v izbirnih postopkih, ki jih organizira Evropski parlament.

 

 

ii) Znanje jezikov

 

Znati morate najmanj tri uradne jezike Evropske unije. V tem razpisu so določene naslednje stopnje znanja jezikov:

 

  • jezik1 (glavni jezik): odlično znanje angleščine;
  • jezik2 (prvi tuji jezik): zelo dobro znanje enega od drugih 23 uradnih jezikov Evropske unije, ki ni jezik 1 ali 3;
  • jezik 3 (drugi tuji jezik): zelo dobro znanje enega od drugih 23 uradnih jezikov Evropske unije, ki ni jezik 1 ali 2.

 

iii)     Zahtevane delovne izkušnje

 

Imeti morate najmanj pet let delovnih izkušenj na področju prevajanja besedil in avdiovizualnih vsebin ter/ali podnaslavljanja, prirejanja besedil, redakcije, pregledovanja ali naknadnega urejanja, ki ste jih pridobili po zahtevanih kvalifikacijah iz točke A.3(b)(i).

 

Kandidate obveščamo, da sta bili izbira jezika 1 in zahteva po znanju tretjega jezika v okviru tega izbirnega postopka določeni v skladu z interesom službe, saj mesto strokovnega sodelavca za jasno izražanje v angleščini zaradi narave dela zahteva posebne kvalifikacije, ki so navedene v točki A.2 tega razpisa.

 

Tako morajo biti osebe, s katerimi bo sklenjena pogodba o zaposlitvi, za opravljanje nalog in dobro delovanje služb GD TRAD sposobne uspešno delati in komunicirati v treh jezikih.

Sprejem v izbirni postopek

B. POSTOPEK

 

1. Uvrstitev v izbirni postopek

Postopek se organizira na podlagi kvalifikacij in preizkusov.

 

Če

  • izpolnjujete splošne pogoje za uvrstitev v postopek,
  • ste predložili dokumentacijo v zahtevani obliki in rokih,

 

bo organ za imenovanja vašo prijavo posredoval izbirnemu odboru, ki bo pregledal dokumentacijo.

 

Če izpolnjujete posebne pogoje, vas bo izbirni odbor uvrstil v izbirni postopek.

 

Pri tem izbirni odbor upošteva izključno navedbe v prijavi, ki jih potrjujejo ustrezna dokazila, priložena prijavi (podrobnejše informacije so v vodiču za kandidate).

Ocena kvalifikacij

2. Ocena kvalifikacij

 

Izbirni odbor na podlagi dogovorjenih meril oceni kvalifikacije kandidatov, ki so se uvrstili v izbirni postopek, in pripravi seznam 50 najboljših kandidatov, ki se povabijo na pisne preizkuse.

 

Izbirni odbor pri ocenjevanju kvalifikacij kandidatov upošteva predvsem naslednje elemente, ki jih morajo potrjevati ustrezna dokazila, priložena prijavi:

 

– kvalifikacije in dodatne diplome, povezane z nalogami;

– znanje drugih uradnih jezikov Evropske unije;

– delovne izkušnje na področju pisanja besedil za objavo;

– delovne izkušnje na področju redakcije besedil ali pisanja povzetkov;

– delovne izkušnje na jezikovnem področju (na primer prevajanje, tolmačenje, podnaslavljanje itd.);

– delovne izkušnje na področju komuniciranja v jasnem jeziku;

– delovne izkušnje v večkulturnem ali večjezičnem okolju.

 

 

Ocena: od 0 do 20 točk.

 

Preizkusi

3. Preizkusi

 

Pisni preizkusi

 

(a)     Preizkus iz redakcije v angleščini: redakcija besedila v zvezi z zakonodajnimi dejavnostmi Evropskega parlamenta. Namen tega preizkusa je oceniti vaše sposobnosti za redakcijo besedil in preveriti, ali ustrezajo zahtevam za opravljanje nalog, zlasti vaše odlično poznavanje slogovnih standardov angleškega jezika in čut za natančnost.

 

Trajanje preizkusa: 60 minut.

Ocena: od 0 do 40 točk, zahtevano število točk: 20/40.

 

(b)     Preizkus iz pisanja v angleščini: pisanje povzetka v angleščini, namenjenega državljanom, na podlagi sporočila za javnost ali izvlečka študije v jeziku 2. Namen tega preizkusa je oceniti vaše znanje jezika 2 in sposobnost, da opredelite najpomembnejše ideje besedila ter jih jasno povzamete.

 

Trajanje preizkusa: 30 minut.

Ocena: od 0 do 40 točk, zahtevano število točk: 20/40.

 

 

(c)     Preizkus iz pisanja v angleščini: pisanje povzetka v angleščini, namenjenega državljanom, na podlagi sporočila za javnost ali izvlečka študije v jeziku 3. Namen tega preizkusa je oceniti vaše znanje jezika 3 in sposobnost, da opredelite najpomembnejše ideje besedila ter jih jasno povzamete.

 

Trajanje preizkusa: 30 minut.

Ocena: od 0 do 40 točk, zahtevano število točk: 20/40.

 

 

(d)     Preizkus iz preoblikovanja besedila v angleščini: preoblikovanje kompleksnega besedila v angleščini v besedilo v jasnem jeziku za državljane. Namen tega preizkusa je oceniti vaše sposobnosti za preoblikovanje besedila, da bo razumljivo in dostopno državljanom.

 

 

Trajanje preizkusa: 60 minut.

Ocena: od 0 do 40 točk, zahtevano število točk: 20/40.

 

Ti preizkusi na računalniku bodo lahko potekali na daljavo.

 

20 kandidatov, ki bo pri pisnih preizkusih doseglo največ točk, bo povabljenih na ustne preizkuse, če bodo pri vsakem preizkusu dosegli najmanj zahtevano število točk.

 

Ustni preizkusi

 

(a)     Razgovor z izbirnim odborom v jeziku 1 in 2, na podlagi katerega bo lahko odbor ob upoštevanju vseh elementov iz prijavne dokumentacije ocenil vaše sposobnosti za opravljanje nalog iz točke „Opis nalog“ v evropski instituciji.

 

Trajanje preizkusa: 45 minut.

Ocena: od 0 do 40 točk, zahtevano število točk: 20/40.

 

(b)     Preizkus s skupinsko razpravo ali igro vlog v angleščini, na podlagi česar bo lahko izbirni odbor ocenil vaše sposobnosti za prilagajanje, občutek za diplomacijo in delovanje v skupini ali v določeni situaciji.

 

Trajanje preizkusa s skupinsko razpravo bo določil izbirni odbor glede na končno sestavo skupin.

Preizkus z igro vlog traja največ 25 minut.

Ocena: od 0 do 20 točk, zahtevano število točk: 10/20.

 

Ti preizkusi bodo morda potekali na daljavo.

 

Pravočasno boste prejeli navodila za opravljanje pisnih in ustnih preizkusov. Preizkusi bodo potekali na določen dan ob določeni uri. Če se ne boste odzvali na vabilo, ne boste dosegljivi po elektronski pošti ali se ne boste udeležili preizkusa, boste izključeni iz postopka. Dosledno morate upoštevati dana navodila. Vsakršno neupoštevanje navodil ali ravnanje, ki ni v skladu z navodili, bo pomenilo vašo takojšnjo izključitev.

 

 

 

Seznam primernih kandidatov

4. Uvrstitev na seznam uspešnih kandidatov

 

Izbirni odbor na podlagi doseženih rezultatov določi 10 kandidatov, ki so po njegovem mnenju najbolj primerni za opravljanje nalog iz „Opisa nalog“ iz tega razpisa, ter jih uvrsti na seznam uspešnih kandidatov. Na tem seznamu bo po abecednem redu navedenih 10 kandidatov, ki so v celotnem postopku dosegli najvišje število točk (ocena kvalifikacij in preizkusov) ter najmanj zahtevano število točk pri vsakem preizkusu.

 

Seznam uspešnih kandidatov bo prenehal veljati 31. decembra 2024. Njegovo veljavnost lahko s sklepom podaljša odbor za imenovanja. V tem primeru bodo kandidati s seznama pravočasno obveščeni.

 

Kandidati bodo o rezultatih obveščeni posamično, seznam uspešnih kandidatov pa bo objavljen na intranetni strani Evropskega parlamenta.

 

Če vam bo ponujena zaposlitev, boste morali predložiti izvirnike vseh zahtevanih dokumentov, zlasti diplom in potrdil o delovnih izkušnjah.

 

Uvrstitev na seznam uspešnih kandidatov ne pomeni pravice do zaposlitve ali zagotovila zanjo.

Oddaja prijav

 C. ODDAJA PRIJAV

 

Prijavite se prek platforme Apply4EP.

 

Skrbno preberite vodič za kandidate v izbirnih postopkih, ki jih organizira Evropski parlament, izpolnite prijavo in priložite ustrezna dokazila.

 

Rok za oddajo prijav

 

Rok za oddajo prijav je

19 aprila 2021 do 17.30 po bruseljskem času.

 

Ko boste potrdili prijavo, vam bo sistem samodejno poslal potrdilo o prejemu.

 

Prosimo vas, da NE TELEFONIRATE glede časovnega razporeda dela.