This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

AIŠKIOS KALBOS SPECIALISTAS, ANGLŲ K. (AD 7 LYGIS) M/F

Vieta : Briuselis ; Liuksemburgas
Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 19/04/2021 17:30
Tarnyba : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : PE/255/S
Vadovas kandidatams :

Bendra informacija

SKELBIMAS DĖL RENGIAMOS ATRANKOS PE/255/S

 

 

Aiškios kalbos specialistas, anglų k. (AD 7 lygis)

  

(abiejų lyčių)

 

 

Prieš teikiant paraiškas reikėtų atidžiai perskaityti Kandidatams skirtą vadovą, pridedamą prie šio skelbimo dėl rengiamos atrankos. Vadovas, kuris yra neatskiriama skelbimo dėl rengiamos atrankos dalis, padės suprasti procedūrų taisykles ir registracijos tvarką.

 

 

 

TURINYS

 

 

A. PAREIGŲ POBŪDIS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

 

 

B. PROCEDŪRA

 

 

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO RENGIAMOSE ATRANKOS PROCEDŪROSE DALYVAUJANTIEMS KANDIDATAMS SKIRTAS VADOVAS

 

 

A. PAREIGŲ POBŪDIS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

 

1. Bendra informacija

 

Pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 2 dalį Europos Parlamentas nusprendė pradėti atrankos į penkias darbo vietas (AD pareigų grupės 7 lygio pareigūno) Vertimo raštu generaliniame direktorate procedūrą. Parlamentas ieško aiškios kalbos specialisto (anglų k.).

 

Minėtoms pareigoms eiti reikalinga speciali kvalifikacija, nurodyta šio skelbimo dėl rengiamos atrankos A skirsnio 3 dalies b punkte.

 

Asmenys bus priimti į AD pareigų grupės 7 lygio (pirmos pakopos) pareigas, mėnesinis bazinis darbo užmokestis bus 6 294,84 EUR. Darbo užmokesčiui taikomas Bendrijos mokestis ir kiti Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatuose numatyti išskaitymai. Jis neapmokestinamas jokiu valstybių narių mokesčiu. Tačiau įdarbinant atrankos laimėtojus pareigų pakopa gali būti koreguojama atsižvelgiant į jų profesinę patirtį. Be to, prie bazinio darbo užmokesčio tam tikromis sąlygomis pridedamos išmokos.

 

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties.

Pareigų pobūdis

2. Pareigų pobūdis

 

Vertimo raštu generalinis direktoratas (toliau – Vertimo raštu GD) teikia vertimo raštu paslaugas Europos Parlamente, kad spausdintinė ir elektroninė komunikacija vyktų visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Pagrindinės Vertimo raštu GD funkcijos:

  • užtikrinti, kad visi dokumentai, susiję su Parlamento, kaip vienos iš teisėkūros institucijų ir vienos iš dviejų biudžeto valdymo institucijų, vaidmeniu, būtų parengti visomis oficialiosiomis ar darbo kalbomis, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos teisėkūros ir biudžeto sudarymo procesų legitimumą ir skaidrumą;
  • sudaryti Europos Parlamentui sąlygas vykdyti savo įsipareigojimus dėl daugiakalbystės politikos, kuria siekiama užtikrinti vienodą požiūrį į visas kalbas ir taip sudaryti galimybes visiems Europos Sąjungos piliečiams bendrauti su institucijomis ir susipažinti su jų dokumentais savo kalba;
  • vartojant aiškią kalbą užtikrinti, kad tekstai būtų kuo paprastesni ir suprantamesni, o Parlamentas pasiekiamesnis ir prieinamesnis piliečiams, be kita ko, pasitelkiant naujus formatus, kurie atspindi būsimus skaitymo būdus, kuriuos naudojant bus skaitoma ateityje;
  • užtikrinti, kad šios paslaugos būtų teikiamos kuo veiksmingiau.

 

Vertimo raštu GD misija – tiesti tiltus tarp įvairių kalbų ir kultūrų ir populiarinti tvarią daugiakalbystę, nes ji yra neatsiejama Europos demokratijos idealo dalis.

 

Aiškios kalbos specialistai dirba Liuksemburge ir Briuselyje ir užtikrina geresnę komunikaciją su piliečiais, atlieka visų tipų turinio redagavimo, adaptavimo, santraukų sudarymo ir tikrinimo užduotis per nustatytus terminus ir žodžiu ir raštu teikia kalbos konsultacijas, pvz., telefonu arba per posėdžius.

 

 

Atrinktų dirbti asmenų pagrindinė užduotis bus redaguoti įvairius anglų kalba parengtus ne teisėkūros tekstus ir tikrinti kitų aiškios kalbos specialistų ir stažuotojų darbus. Jie teiks pagalbą rengiant tekstus anglų kalba ir aiškios kalbos paslaugas tekstų autoriams visame Europos Parlamente. Jie taip pat priklausys savo skyriaus pagalbos anglų kalbos klausimais linijos darbuotojų grupei ir teiks anglų k. konsultacijas telefonu. Be to, jie turės galimybę prisidėti rengiant ir vedant kolegoms Parlamente skirtus seminarus taisyklingos anglų kalbos vartosenos ir vengtinų klaidų klausimais, taip pat turinio adaptavimo ir garso įrašams ir kitiems tikslams skirtų santraukų rengimo anglų kalba seminarus.

 

Tekstų, su kuriais bus dirbama temos, be kita ko, bus politinio, teisinio, ekonominio, finansinio, mokslinio ir techninio pobūdžio ir apims visas Europos Sąjungos veiklos sritis. Vykdant šias pareigas reikės aktyviai naudoti specialias kompiuterines ir susijusias priemones. Šiame darbe taip pat reikes vykdyti kalbinį ir tarpkultūrinį tarpininkavimą, susijusį su audiovizualinio turinio anglų kalba rengimu ir subtitravimu.

 

Aiškios kalbos specialistas turi gebėti greitai prisitaikyti, suvokti įvairaus pobūdžio ir dažnai sudėtingas problemas, greitai reaguoti į kintančias aplinkybes ir efektyviai bendrauti. Kandidatai turi gebėti nuolat intensyviai dirbti savarankiškai ir komandoje daugiakultūrėje darbo aplinkoje. Be to, jie turės per visą karjerą kelti savo kvalifikaciją.

Atrankos reikalavimai

3. Atrankos reikalavimai

 

Iki galutinio paraiškų pateikimo termino kandidatai privalo atitikti toliau nurodytus reikalavimus.

 

a) Bendrieji reikalavimai

 

Pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 28 straipsnį kandidatai privalo:

 

–          būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiais,

–          naudotis visomis piliečio teisėmis,

–          būti atlikę visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles,

–          turėti numatytoms pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes.

 

b) Specialieji reikalavimai

 

i) Reikalaujama kvalifikacija, diplomai ir žinios

 

a) Diplomu patvirtintas universitetinis išsilavinimas, kai įprasta studijų trukmė yra ne mažesnė kaip ketveri metai,

 

arba

 

b) diplomu patvirtintas universitetinis išsilavinimas ir atitinkama ne trumpesnė kaip vienų metų profesinė patirtis, kai įprasta studijų trukmė yra ne mažesnė kaip treji metai.

 

Į šiuos profesinės patirties metus nebus atsižvelgiama atliekant kvalifikacijos vertinimą, nurodytą B skirsnio 2 dalyje.

 

Informacijos apie tai galima rasti Europos Parlamento rengiamose atrankos procedūrose dalyvaujantiems kandidatams skirto vadovo I priede.

 

 

ii) Kalbų mokėjimas

 

Turite mokėti ne mažiau kaip tris oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Šiame skelbime dėl rengiamos atrankos reikalaujama mokėti šias kalbas:

 

  • 1-oji kalba (pagrindinė kalba) – anglų (mokėti puikiai);
  • 2-oji kalba (1-oji užsienio kalba) – viena iš kitų 23 oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų; ji turi būti kita nei 1-oji ar 3-ioji kalba (mokėti labai gerai);
  • 3-ioji kalba (2-oji užsienio kalba) – viena iš kitų 23 oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų; ji turi būti kita nei 1-oji ar 2-oji kalba (mokėti labai gerai).

 

iii)     Reikiama profesinė patirtis

 

Privalote turėti ne mažesnę kaip penkerių metų tekstų ir audiovizualinio turinio vertimo ir (arba) subtitravimo, tekstų adaptavimo, redagavimo, tikrinimo ar postredagavimo patirtį, įgytą gavus A skirsnio 3 dalies b punkto i papunktyje nurodytą kvalifikaciją.

 

Kandidatams pranešame, kad šiai atrankos procedūrai pasirinkta 1-oji kalba ir reikalavimas mokėti 3-iąją kalbą nustatyti vadovaujantis tarnybos interesais. Aiškios kalbos specialisto (anglų k.) pareigoms eiti dėl jų pobūdžio reikalinga speciali kvalifikacija, nurodyta šio skelbimo dėl rengiamos atrankos A skirsnio 2 dalyje.

 

Todėl įdarbinami asmenys turi gebėti veiksmingai dirbti ir bendrauti trimis kalbomis, kad galėtų vykdyti savo funkcijas ir padėti užtikrinti tinkamą Vertimo raštu GD veikimą.

 

Leidimas dalyvauti atrankos procedūroje

B. PROCEDŪRA

 

 

1. Leidimas dalyvauti atrankos procedūroje

 

Kandidatai atrenkami pagal kvalifikaciją ir egzaminų rezultatus.

 

Jei Jūs:

  • atitinkate bendruosius atrankos reikalavimus,
  • pateikėte paraišką laikydamiesi reikiamos tvarkos ir termino,

 

paskyrimų tarnyba perduoda Jūsų paraišką atrankos komitetui, kuris ją nagrinėja.

 

Jei atitinkate specialiuosius atrankos reikalavimus, atrankos komitetas Jums leidžia dalyvauti atrankos procedūroje.

 

Atrankos komitetas remiasi tik paraiškoje pateikta informacija, grindžiama atitinkamais patvirtinamaisiais dokumentais, pridedamais prie paraiškos (išsamesnė informacija pateikiama Kandidatams skirtame vadove).

Kvalifikacijos vertinimas

2. Kvalifikacijos vertinimas

 

Atrankos komitetas, vadovaudamasis iš anksto nustatyta vertinimo lentele, įvertina kandidatų, kuriems leista dalyvauti atrankos procedūroje, kvalifikaciją ir parengia 50 geriausiai įvertintų kandidatų, kurie bus pakviesti į egzaminus raštu, sąrašą.

 

Vertindamas kandidatų kvalifikaciją, atrankos komitetas ypač atsižvelgia į šiuos aspektus, kurie turi būti pagrįsti prie paraiškos pridedamais atitinkamais patvirtinamaisiais dokumentais:

 

– papildoma kvalifikacija ir diplomai, susiję su šiomis pareigomis;

– kitų oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų mokėjimas;

– publikuoti skirtų tekstų rengimo profesinė patirtis;

– tekstų redagavimo arba santraukų rengimo profesinė patirtis;

– darbo lingvistinėje srityje (pvz., vertimo raštu arba žodžiu, subtitravimo ir pan.) patirtis;

– darbo komunikacijos aiškia kalba srityje patirtis;

– darbo daugiakultūrėje ir daugiakalbėje aplinkoje patirtis.

 

 

Vertinimas: 0–20 balų.

Egzaminai

3. Egzaminai

 

Egzaminai raštu

 

a) Teksto redagavimo anglų k. egzaminas: suredaguoti tekstą, kurio tema yra susijusi Europos Parlamento teisėkūros veikla. Šio egzamino tikslas – įvertinti Jūsų redagavimo gebėjimus, siekiant įsitikinti, ar jie atitinka gebėjimus, kurių reikia pareigoms eiti, visų pirma įvertinti, ar Jūs puikiai išmanote įvairius anglų k. stilius ir ar Jūs esate atidus ar atkreipiate dėmesį į smulkmenas.

 

Ilgiausia egzamino trukmė – 60 minučių.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20 iš 40).

 

b) Teksto rengimo anglų k. egzaminas: parengti piliečiams skirtą santrauką anglų kalba, remiantis 2-ąja kalba parengtu pranešimu spaudai arba tyrimo ištrauka. Šio egzamino tikslas – įvertinti Jūsų 2-osios kalbos žinias ir gebėjimus nustatyti pagrindines teksto idėjas ir jas apibendrinti aiškia kalba.

 

Ilgiausia egzamino trukmė – 30 minučių.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20 iš 40).

 

 

c) Teksto rengimo anglų k. egzaminas: parengti piliečiams skirtą santrauką anglų kalba, remiantis 3-iąja kalba parengtu pranešimu spaudai arba tyrimo ištrauka. Šio egzamino tikslas – įvertinti Jūsų 3-iosios kalbos žinias ir gebėjimus nustatyti pagrindines teksto idėjas ir jas apibendrinti aiškia kalba.

 

Ilgiausia egzamino trukmė – 30 minučių.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20 iš 40).

 

 

d) Teksto perrašymo anglų k. egzaminas: sudėtingą tekstą anglų kalba perrašyti piliečiams aiškia kalba. Šio egzamino tikslas – įvertinti Jūsų gebėjimus tekstą paversti suprantamu ir prieinamu piliečiams.

 

 

Ilgiausia egzamino trukmė – 60 minučių.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20 iš 40).

 

Šie egzaminai gali būti rengiami nuotoliniu būdu naudojant kompiuterį.

 

Daugiausia balų per egzaminą raštu surinkę 20 kandidatų bus pakviesti į egzaminus žodžiu, jei jie surinko bent minimalų reikalaujamą kiekvieno egzamino balų skaičių.

 

Egzaminai žodžiu

 

a) Pokalbis su atrankos komitetu 1-ąja ir 2-ąja kalbomis, leidžiantis, atsižvelgus į visą Jūsų paraiškoje pateiktą informaciją, įvertinti Jūsų gebėjimą eiti dalyje „Pareigų pobūdis“ aprašytas pareigas ES institucijoje.

 

Ilgiausia egzamino trukmė – 45 minutės.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20 iš 40).

 

b) Grupės diskusija arba vaidmenų užduotis anglų kalba, pagal kurią atrankos komitetas įvertina Jūsų gebėjimą prisitaikyti, diplomatiškumą ir elgesį grupėje arba atsidūrus su tam tikroje situacijoje.

 

Grupės diskusijos trukmę nustato atrankos komitetas, atsižvelgdamas į galutinę grupių sudėtį.

Ilgiausia vaidmenų užduoties trukmė – 25 minutės.

Vertinimas: 0–20 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 10 iš 20).

 

Šie egzaminai gali būti rengiami nuotoliniu būdu.

 

Nurodymus apie egzaminus raštu ir žodžiu gausite reikiamu metu. Egzaminai numatomi konkrečią dieną ir konkrečią valandą. Jei neatsakysite į kvietimą, su Jumis nebus galima susisiekti elektroniniu paštu arba neatvyksite į egzaminą, būsite pašalinti iš atrankos procedūros. Privalote griežtai laikytis pateiktų nurodymų. Jei nesilaikysite nurodymų arba elgsitės ne pagal nurodymus, būsite nedelsiant pašalinti iš atrankos procedūros.

Tinkamų kandidatų sąrašas

4. Įtraukimas į tinkamų kandidatų sąrašą

 

Remdamasis gautais rezultatais, atrankos komitetas atrenka 10 kandidatų, kurie, jo nuomone, labiausiai tinka pareigoms, nurodytoms šio skelbimo dėl rengiamos atrankos dalyje „Pareigų pobūdis“, eiti, ir įtraukia juos į tinkamų kandidatų sąrašą. Į šį sąrašą abėcėlės tvarka įrašomos 10 kandidatų, surinkusių daugiausia balų per visą procedūrą (kvalifikacijos vertinimą ir egzaminus) ir bent minimalų reikalaujamą kiekvieno egzamino balų skaičių, pavardės.

 

Tinkamų kandidatų sąrašas galioja iki 2024 m. gruodžio 31 d. Jis gali būti pratęstas paskyrimų tarnybos sprendimu. Tokiu atveju į sąrašą įrašyti atrankos laimėtojai apie tai bus informuojami reikiamu laiku.

 

Apie savo rezultatus kandidatai informuojami atskirai, o tinkamų kandidatų sąrašas skelbiamas Europos Parlamento intraneto svetainėje.

 

Jei Jums bus siūlomas darbas, turėsite pateikti tvirtinti visų reikiamų dokumentų, t. y. diplomų ir darbo pažymų, originalus.

 

Tai, kad kandidato pavardė įtraukiama į tinkamų kandidatų sąrašą, nesuteikia jam teisės ir garantijos būti įdarbintam.

Paraiškų teikimas

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

Paraišką turite pateikti platformoje Apply4EP.

 

Prieš užpildydami paraišką ir pateikdami atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus, atidžiai perskaitykite Europos Parlamento rengiamose atrankos procedūrose dalyvaujantiems kandidatams skirtą vadovą.

 

Galutinis paraiškų pateikimo terminas

 

Galutinis paraiškų pateikimo terminas –

 

2021 m. Balandžio 19 d 17.30 val. (Briuselio laiku).

 

 

 

 

Kai bus patvirtinta Jūsų paraiška, gausite automatinį gavimo patvirtinimą.

 

Kandidatų prašoma dėl atrankos procedūros tvarkaraščio NESKAMBINTI.