This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

GAIRMÍ UM THEANGA SHOILÉIR SA BHÉARLA (AD 7) M/F

Suíomh : An Bhruiséil ; Lucsamburg
Deireadh an fhoilseacháin ar shuíomh gréasáin seachtrach : 19/04/2021 17:30
Seirbhís : 09-Direction Générale de la traduction
Tagairt : PE/255/S
Treoir d’iarrthóirí :

Sonraí ginearálta

FÓGRA FOLÚNTAIS UIMH. PE/255/S

 

 

Gairmí um theanga shoiléir sa Bhéarla (AD 7)

 

 

(bean nó fear)

 

 

Sula ndéanfaidh tú iarratas a chur isteach, ní mór duit an Treoir d’Iarrthóirí atá ag gabháil leis an bhfógra folúntais seo a léamh go cúramach. Tugann an Treoir sin, ar cuid dhílis den fhógra folúntais í, soiléiriú ar na rialacha a rialaíonn an nós imeachta roghnúcháin agus conas iarratas a dhéanamh.

 

 

 

CLÁR NA nÁBHAR

 

 

A. CÚRAIMÍ AGUS INCHÁILITHEACHT

 

 

B. FEIDHMIÚ AN NÓS IMEACHTA

 

 

C. IARRATAIS A CHUR ISTEACH

 

IARSCRÍBHINN:      AN TREOIR D’IARRTHÓIRÍ MAIDIR LEIS NA NÓSANNNA IMEACHTA                    ROGHNÚCHÁIN A EAGRAÍONN PARLAIMINT NA hEORPA

 

 

A. CÚRAIMÍ AGUS INCHÁILITHEACHT

 

1. Faisnéis Ghinearálta

 

Tá cinneadh déanta ag Parlaimint na hEorpa, ar bhonn Airteagal 29(2) de Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh, tús a chur leis an nós imeachta chun cúig phost mar oifigeach (AD 7) a líonadh laistigh d’Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin. Is í an phróifíl atá á lorg ná gairmí um theanga shoiléir sa Bhéarla.

 

Tá gá le cáilíochtaí speisialaithe do na poist seo, mar atá luaite i Roinn A (3)(b) den fhógra seo.

 

Déanfar an earcaíocht sin ar ghrád AD 7, an chéad chéim, ag a bhfuil buntuarastal EUR 6 294.84 in aghaidh na míosa. Tá an tuarastal sin faoi réir cáin Chomhphobail agus asbhaintí eile dá bhforáiltear i Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh . Tá sé díolmhaithe ó gach cáin náisiúnta. Féadfar an chéim ar a gceapfar na hiarrthóirí rathúla a oiriúnú, áfach, i gcomhréir lena dtaithí ghairmiúil. Ina theannta sin, íocfar liúntais sa bhreis ar an mbuntuarastal faoi choinníollacha áirithe.

 

Is fostóir comhionannais deiseanna í Parlaimint na hEorpa agus glacann sí le hiarratais gan idirdhealú a dhéanamh ar fhorais ar bith amhail inscne, cine, dath, bunadh eitneach nó sóisialta, tréithe géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, tuairimí polaitiúla nó aon tuairim eile, ballraíocht i mionlach náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois, gnéaschlaonadh, stádas pósta nó stádas teaghlaigh.

 

Cúraimí an phoist

2. Cúraimí an phoist

 

Soláthraíonn Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin (AS TRAD) seirbhísí aistriúcháin do Pharlaimint na hEorpa chun cumarsáid a dhéanamh i ngach formáid, idir pháipéar agus leictreonach, i ngach teanga oifigiúil den Aontas Eorpach.

Is é seo a leanas misean AS TRAD:

  • na doiciméid go léir a bhaineann le ról na Parlaiminte mar chomhreachtóir agus ceann de dhá bhrainse an údaráis bhuiséadaigh a chur ar fáil i ngach teanga oifigiúil nó oibre, chun dlisteanacht agus trédhearcacht phróiseas reachtach agus bhuiséadach an Aontais Eorpaigh a ráthú;
  • a chur ar chumas Pharlaimint na hEorpa na gealltanais do bheartas an ilteangachais a chomhlíonadh, ar beartas é a ceapadh chun a ráthú go gcaithfear go cothrom le gach teanga agus a chuireann ar chumas shaoránaigh uile an Aontais Eorpaigh cumarsáid a dhéanamh leis na hinstitiúidí agus doiciméid na n-institiúidí sin a fháil ina dteanga féin;
  • téacsanna a dhéanamh níos simplí agus níos inléite a bhuíochas don teanga shoiléir agus ar an gcaoi sin an Pharlaimint a dhéanamh níos inacmhainne agus inrochtana do na saoránaigh, lena n-áirítear trí fhormáidí nua a úsáid, a fhreagraíonn don léitheoireacht a bheidh ann amach anseo;
  • a áirithiú go ndéantar na seirbhísí sin go léir a sholáthar ar an gcaoi is éifeachtúla agus is féidir.

 

Is é gairm AS TRAD droichid a thógáil idir teangacha agus cultúir éagsúla agus ilteangachas inbhuanaithe, ar cuid riachtanach den idéal daonlathach Eorpach é, a chur chun cinn.

 

Agus iad lonnaithe i Lucsamburg agus sa Bhruiséil, tá na gairmithe um theanga shoiléir freagrach as cumarsáid leis na saoránaigh a éascú, eagarthóireacht a dhéanamh, oiriúnuithe, achoimrí agus athbhreithnithe a dhéanamh ar gach cineál ábhair laistigh de spriocdhátaí socraithe agus comhairle theanga a sholáthar ó bhéal agus i scríbhinn, mar shampla ar an bhfón nó i gcruinnithe.

 

 

Is é an príomhchúram a bheidh ar na daoine sin a n-éireoidh leo raon leathan téacsanna neamhreachtacha atá scríofa sa Bhéarla a sheiceáil agus athbhreithniú a dhéanamh ar obair gairmithe eile um theanga shoiléir agus oiliúnaithe. Cuirfidh siad tacaíocht eagarthóireachta sa Bhéarla agus seirbhísí um theanga shoiléir ar fáil d’údair Pharlaimint na hEorpa trí chéile. Mar chuid d’fhoireann líne chabhrach a seirbhíse le haghaidh an Bhéarla, cuirfidh siad comhairle ar fáil freisin maidir le saincheisteanna Béarla. Beidh deis acu freisin rannchuidiú le ceardlanna a fhorbairt agus a reáchtáil do chomhghleacaithe sa Pharlaimint a bheidh dírithe ar úsáid cheart an Bhéarla agus ar na botúin atá le seachaint, chomh maith le hábhar a oiriúnú agus achoimrí a tháirgeadh sa Bhéarla chun críocha clostaifid agus eile.

 

Is de chineál polaitiúil, dlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais, eolaíoch agus teicniúil iad na hábhair a phléitear, arb ábhair iad a chuimsíonn gach earnáil gníomhaíochta san Aontas Eorpach. Éileoidh cur i gcrích na gcúraimí sin dianúsáid a bhaint as uirlisí sonracha TF agus as uirlisí gaolmhara. Cuimsíonn an obair sin idirghabháil teanga agus idirchultúrtha freisin maidir le táirgeadh agus fotheidealú ábhair closamhairc sa Bhéarla.

 

Éilíonn ról gairmí um theanga shoiléir tuiscint ghéar ar oiriúnú, an cumas fadhbanna éagsúla ar minic casta iad a thuiscint, freagairt go tapa ar chúinsí athraitheacha agus cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach. Ní mór do na hiarrthóirí a bheith in ann oibriú go dian ar bhonn rialta, go neamhspleách agus mar chuid d’fhoireann, i dtimpeallacht oibre ilchultúrtha. San am céanna, beidh siad tiomanta don oiliúint ghairmiúil a dhéanamh i gcaitheamh a ngairmréime.

Coinníollacha iontrála

3. Incháilitheacht

 

Faoin dáta deiridh atá socraithe do na hiarratais a chur isteach, ní mór na coinníollacha seo a leanas a bheith comhlíonta:

 

a) Coinníollacha ginearálta

 

I gcomhréir le hAirteagal 28 de Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh, ní mór duit:

 

–          a bheith i do náisiúnach de cheann amháin de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh;

–          do lánchearta mar shaoránach a bheith á dteachtadh agat;

–          do dhualgais a bheith comhlíonta agat i ndáil leis na hoibleagáidí seirbhíse míleata is infheidhme de réir dlí;

–          na teistiméireachtaí carachtair a bheith agat is iomchuí do na cúraimí atá i gceist a chomhlíonadh.

 

b) Coinníollacha sonracha

 

i) Na cáilíochtaí agus an saineolas is gá

 

(a) nuair is é ceithre bliana nó níos mó an ghnáth-thréimhse do chúrsa léinn san ollscoil, leibhéal oideachais is comhionann le cúrsa iomlán ollscoile agus céim bainte amach ag a dheireadh,

 

 

(b) nuair is é trí bliana ar a laghad an ghnáth-thréimhse do chúrsa léinn san ollscoil, leibhéal oideachais is comhionann le cúrsa iomlán ollscoile agus céim bainte amach ag a dheireadh, mar aon le taithí ghairmiúil iomchuí d’aon bhliain amháin ar a laghad i ndiaidh na céime.

 

Ní chuirfear an taithí ghairmiúil sin san áireamh le linn chéim measúnaithe na gcáilíochtaí dá bhforáiltear i Roinn B.2.

 

Féadfaidh tú tagairt a dhéanamh go háirithe d’Iarscríbhinn I den Treoir d’Iarrthóirí maidir leis na nósanna imeachta roghnúcháin arna n-eagrú ag Parlaimint na hEorpa.

 

 

(ii)     Eolas ar theangacha

 

Ní mór duit máistreacht a bheith agat ar thrí theanga oifigiúla ar a laghad den Aontas Eorpach. San fhógra folúntais seo, déanaimid tagairt do theangacha mar a leanas:

 

  • teanga 1 (príomhtheanga): máistreacht fhoirfe ar an mBéarla;
  • teanga 2 (an chéad teanga eachtrach): eolas sármhaith ar cheann de 23 theanga oifigiúla eile an Aontais Eorpaigh; ní mór an teanga sin a bheith éagsúil le teanga 3;
  • teanga 3 (an dara teanga eachtrach): eolas sármhaith ar cheann de 23 theanga oifigiúla eile an Aontais Eorpaigh; ní mór an teanga sin a bheith éagsúil le teanga 1 agus le teanga 2;

 

(iii)   An taithí ghairmiúil is gá

 

Ní mór duit, tar éis na gcáilíochtaí a éilítear i bpointe A.3. b) i) a bheith bainte amach agat, taithí ghairmiúil 5 bliana ar a laghad in aistriú téacsanna agus ábhar closamhairc agus/nó fotheidealú, oiriúnú téacsanna, eagarthóireacht, athbhreithniú nó iar-eagarthóireacht a bheith faighte agat.

 

Cuirtear in iúl do na hiarrthóirí, maidir leis an nós imeachta seo, gur sainíodh rogha theanga 1 agus an riachtanas eolas a bheith ar thríú teanga de réir leasanna na seirbhíse. Go deimhin, éilítear cáilíochtaí speisialta le post an ghairmí um theanga shoiléir sa Bhéarla mar gheall ar chineál na ndualgas, mar a thagraítear dóibh i Roinn A.2 den fhógra folúntais seo.

 

Dá bhrí sin, chun a gcuid dualgas a chomhlíonadh agus dea-fheidhmiú sheirbhís AS TRAD a áirithiú, caithfidh na daoine a earcaítear a bheith in ann oibriú agus cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach i dtrí theanga.

Glacadh isteach chuig an nós imeachta roghnúcháin

B. FEIDHMIÚ AN NÓS IMEACHTA

 

 

1. Iontráil ar an nós imeachta roghnúcháin

 

Is ar bhonn cáilíochtaí agus trialacha a eagrófar an nós imeachta.

 

Más rud é:

  • go gcomhlíonann tú na coinníollacha ginearálta iontrála,
  • gur chuir tú do chomhad isteach de réir na socruithe agus faoin spriocdháta atá leagtha síos,

 

cuirfidh an t-údarás ceapacháin d’iarratas ar aghaidh chuig an gcoiste roghnúcháin, a scrúdóidh do chomhad.

 

Má chomhlíonann tú na coinníollacha sonracha iontrála, glacfaidh an coiste roghnúcháin isteach sa phróiseas roghnúcháin thú.

 

Bunóidh an coiste an cinneadh sin go huile agus go hiomlán ar an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil san fhoirm iarratais agus a dtugann na doiciméid tacaíochta ábhartha atá ag gabháil leis an bhfoirm iarratais bonn cirt di (le haghaidh tuilleadh mionsonraí, féach an Treoir d’Iarrthóirí).

Measúnú ar cháilíochtaí

2. Measúnú ar cháilíochtaí

 

Déanfaidh an coiste roghnúcháin, ar bhonn greille mheastóireachta a bheidh comhaontaithe roimh ré, measúnú ar cháilíochtaí na n-iarrthóirí a ghlacfar isteach sa nós imeachta roghnúcháin agus tarraingeoidh sé suas liosta den 50 iarrthóir is fearr, a dtabharfar cuireadh dóibh chuig na trialacha.

 

Agus measúnú á dhéanamh ag an gcoiste roghnúcháin ar cháilíochtaí na n-iarrthóirí, tabharfaidh sé aird ar leith ar na heilimintí seo a leanas nach mór a bheith á dtacú ag doiciméid tacaíochta ábhartha atá i gceangal leis an bhfoirm iarratais.

 

- na cáilíochtaí agus na dioplómaí breise a bhaineann leis na dualgais;

- an t-eolas ar theangacha oifigiúla eile de chuid an Aontais Eorpaigh;

-  an taithí ghairmiúil ar dhréachtú téacsanna le haghaidh foilsiú;

- an taithí ghairmiúil in eagarthóireacht a dhéanamh ar théacsanna nó in achoimrí a scríobh;

- an taithí ghairmiúil i réimse teanga (e.g. aistriúchán, ateangaireacht, fotheidealú, etc.);

- an taithí ghairmiúil i réimse na cumarsáide i dteanga shoiléir;

- an taithí ghairmiúil i dtimpeallacht ilchultúrtha agus ilteangach.

 

 

Marcanna: 0 go 20 pointe.

Trialacha

3. Trialacha

 

Trialacha scríofa

 

(a)     Triail eagarthóireachta sa Bhéarla: eagarthóireacht ar théacs a bhaineann le gníomhaíochtaí reachtacha Pharlaimint na hEorpa. Is é cuspóir na trialach sin do scileanna eagarthóireachta a mheas lena áirithiú go bhfreagraíonn siad dóibh siúd a éilítear chun dualgais an phoist a chomhlíonadh, lena n-áirítear máistreacht fhoirfe a bheith agat ar choinbhinsiúin stíle an Bhéarla agus aird a bheith agat ar mhionsonraí.

 

Uasfhad ama na trialach: 60 nóiméad

Marcanna: 0 go 40 pointe - Pasmharc: 20/40

 

(b)     Triail dréachtaithe sa Bhéarla: achoimre atá beartaithe do na saoránaigh a scríobh sa Bhéarla, bunaithe ar phreasráiteas nó sliocht staidéir i dteanga 2. Is é cuspóir na trialach sin meastóireacht a dhéanamh ar do chumas na príomhphointí a shainaithint agus achoimre a dhéanamh orthu i dteanga shoiléir.

 

Uasfhad ama na trialach: 30 nóiméad.

Marcanna: 0 go 40 pointe - Pasmharc: 20/40

 

 

(c)     Triail dréachtaithe sa Bhéarla: achoimre atá beartaithe do na saoránaigh a scríobh sa Bhéarla, bunaithe ar phreasráiteas nó sliocht staidéir i dteanga 3. Is é cuspóir na trialach sin meastóireacht a dhéanamh ar do chumas na príomhphointí a shainaithint agus achoimre a dhéanamh orthu i dteanga shoiléir.

 

Uasfhad ama na trialach: 30 nóiméad.

Marcanna: 0 go 40 pointe - Pasmharc: 20/40

 

 

(d)     Triail athscríbhneoireachta sa Bhéarla: téacs casta a athscríobh sa Bhéarla i dteanga shoiléir do na saoránaigh. Is é cuspóir na trialach sin meastóireacht a dhéanamh ar do chumas téacs a dhéanamh intuigthe agus soléite do na saoránaigh.

 

 

Uasfhad ama na trialach: 60 nóiméad

Marcanna: 0 go 40 pointe - Pasmharc: 20/40

 

Féadfar na trialacha sin ar an ríomhaire a eagrú go cianda.

 

Tabharfar cuireadh don 20 iarrthóir a fuair an líon is mó pointí sna trialacha scríofa chuig na trialacha cainte, ar choinníoll go bhfuair siad an pasmharc i ngach triail.

 

Trialacha cainte

 

(a)     Agallamh leis an gcoiste roghnúcháin i dteangacha 1 agus 2,lena bhféadfaidh an coiste sin, i bhfianaise na n-eilimintí go léir atá i do chomhad iarratais, d’oiriúnacht chun na dualgais a thuairiscítear faoi ‘Cúraimí an phoist’ a chomhlíonadh in institiúid Eorpach.

 

Uasfhad ama na trialach: 45 nóiméad

Marcanna: ó 0 go 40 pointe - pasmharc: 20/40

 

(b)     Triail díospóireachta grúpa rólimirt sa Bhéarla lena bhféadfaidh an coiste roghnúcháin d’oiriúnacht, do chiall taidhleoireachta chomh maith le d’iompraíocht i ngrúpa nó an chaoi a ndéileálann tú le staid ar leith a mheas.

 

Saineoidh an coiste roghnúcháin fad na trialach díospóireachta grúpa de réir chomhdhéanamh críochnaitheach na ngrúpaí.

Is é 25 nóiméad uasfhad thriail na rólimeartha.

Marcanna: ó 0 go 20 pointe - pasmharc: 10/20

 

D’fhéadfaí na trialacha sin a eagrú go cianda.

 

Gheobhaidh tú treoracha na dtrialacha scríofa agus cainte in am trátha. Tá na trialacha beartaithe le haghaidh dáta agus am ar leith. Mura bhfreagraíonn tú cuireadh, mura féidir teagmháil a dhéanamh leat trí ríomhphost, nó mura bhfreastalaíonn tú ar thriail, beidh tú dícháilithe. Beidh ort cloí go huile agus go hiomlán leis na treoracha a thugtar. Is é a bheidh mar thoradh ar aon sárú ar na treoracha nó iompraíocht nach gcomhlíonann na treoracha ná go ndícháileofar láithreach thú.

Liosta d’iarrthóirí oiriúnacha

4. Liosta d’iarrthóirí oiriúnacha

 

Déanfaidh an coiste roghnúcháin, ar bhonn na dtorthaí, an 10 n-iarrthóir a mheasann sé is oiriúnaí do na dualgais a léirítear i bpointe “Cineál na gcúraimí” an fhógra folúntais seo a ainmniú agus iad a chur ar liosta na n-iarrthóirí oiriúnacha. Áireofar air sin, in ord aibítre, ainmneacha an 10 n-iarrthóir ag a bhfuil an líon pointí is airde le haghaidh an nós imeachta go léir (meastóireacht ar na cáilíochtaí agus ar na trialacha), agus a shroich an tairseach íosta is gá do gach triail.

 

Rachaidh bailíocht an liosta d’iarrthóirí oiriúnacha in éag an 31 Nollaig, 2024. Féadfar síneadh a chur le bailíocht an liosta sin trí chinneadh ón údarás ceapacháin. Sa chás sin, cuirfear na hiarrthóirí rathúla ar an liosta ar an eolas in am trátha.

 

Cuirfear gach iarrthóir go leithleach ar an eolas faoina thorthaí, agus foilseofar liosta na n-iarrthóirí oiriúnacha ar inlíon Pharlaimint na hEorpa.

 

Má thairgtear post duit, beidh ort na doiciméid bhunaidh go léir a chur isteach chur isteach i gcomhair fíordheimhniú, go háirithe do dhioplómaí agus do dheimhniúcháin oibre.

 

Ní ceart ná ráthaíocht earcaíochta é a bheith ar liosta d’iarrthóirí oiriúnacha.

Iarratais a chur isteach

C. IARRATAIS A CHUR ISTEACH

 

Ní mór duit iarratas a dhéanamh tríd an ardán Apply4EP.

 

Iarrtar ort an Treoir d’Iarrthóirí maidir leis na nósanna imeachta roghnúcháin a eagraíonn Parlaimint na hEorpa a léamh go cúramach sula ndéanfaidh tú d’fhoirm iarratais a chomhlánú agus na doiciméid tacaíochta ábhartha a sholáthar.

 

Dáta deiridh le haghaidh iarratas

 

Is é an dáta deiridh le hiarratais a chur isteach ná an

 

19 Aibreán 2021 ar 17.30, am na Bruiséile.

 

Cuirfear admháil chugat go huathoibríoch a luaithe a bheidh d’fhoirm iarratais bailíochtaithe.

 

Ná CUIRTEAR GLAO TEILEAFÓIN faoin sceideal don nós imeachta.