This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ENGLANNINKIELINEN SELVÄKIELEN ASIANTUNTIJA (AD 7) M/F

Paikka : Bryssel ; Luxemburg
Publication end on external website : 19/04/2021 17:30
Yksikkö : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : PE/255/S
Opas hakijoille :

Yleistä

Palvelukseenottoilmoitus PE/255/S

 

Englanninkielinen selväkielen asiantuntija (AD 7)

 

 

Hakijoita kehotetaan lukemaan huolellisesti tämän palvelukseenottoilmoituksen liitteenä oleva opas ennen hakemuksen jättämistä. Kyseinen opas on erottamaton osa palvelukseenottoilmoitusta, ja sen tarkoituksena on selvittää menettelyjä koskevia sääntöjä ja osallistumisedellytyksiä.

 

 

 

SISÄLLYS

 

 

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

 

 

B. MENETTELYN KULKU

 

 

C. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

 

LIITE:        OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄRJESTÄMIIN VALINTAMENETTELYIHIN OSALLISTUVILLE HAKIJOILLE

 

 

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

 

1. Yleistä

 

Euroopan parlamentti on päättänyt aloittaa käännöspääosastossa olevien viiden viran (AD 7) täyttämismenettelyn Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tällä ilmoituksella haetaan englanninkielisiä selväkielen asiantuntijoita.

 

Näissä viroissa vaaditaan tämän ilmoituksen A osan 3 kohdan b alakohdassa esitettyä erityispätevyyttä.

 

Palvelukseen otettavat hakijat nimitetään palkkaluokan AD 7 ensimmäiseen palkkatasoon, jonka peruspalkka on 6 294,84 euroa kuukaudessa. Palkasta pidätetään unionille suoritettava vero ja Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaiset muut pidätykset. Siitä ei pidätetä kansallista veroa. Palkkatasoa, johon palvelukseen otettavat hakijat nimitetään, voidaan kuitenkin mukauttaa hakijoiden työkokemuksen perusteella. Peruspalkan lisäksi voidaan tietyin edellytyksin maksaa myös muita korvauksia.

 

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakijat syrjimättä ketään sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, perhetilanteen tai muun sellaisen seikan perusteella.

Toimenkuva

2. Toimenkuva

 

Käännöspääosasto (DG TRAD) tarjoaa käännöspalveluja Euroopan parlamentissa kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä kaikissa muodoissa – sekä paperilla että sähköisesti – tapahtuvaa viestintää varten.

Käännöspääosaston tehtävänä on

  • huolehtia siitä, että kaikki asiakirjat, jotka liittyvät parlamentin asemaan lainsäätäjänä ja budjettivallan käyttäjänä, ovat saatavilla kaikilla virallisilla kielillä tai työkielillä, jotta voidaan taata lainsäädäntä- ja talousarvioprosessin legitimiteetti ja avoimuus
  • mahdollistaa se, että parlamentti noudattaa monikielisyyspolitiikasta johtuvia sitoumuksia; monikielisyyspolitiikalla pyritään takaamaan kielten tasaveroinen kohtelu ja mahdollistamaan se, että kaikki unionin kansalaiset voivat viestiä toimielinten kanssa ja tutustua asiakirjoihin omalla kielellään
  • tehdä teksteistä yksinkertaisempia ja luettavampia selkeän kielen ansiosta, jotta parlamentti olisi kansalaisille helpommin lähestyttävä, myös käyttämällä uusia tekstimuotoja, jotka vastaavat tulevaisuuden lukukokemusta
  • huolehtia siitä, että nämä palvelut tarjotaan mahdollisimman tehokkaasti.

 

Käännöspääosaston keskeisenä tehtävänä on luoda yhteyksiä eri kielten ja kulttuurien välille ja edistää kestävää monikielisyyttä, joka on olennainen osa eurooppalaista demokratian ihannetta.

 

Selväkielen asiantuntijoiden asemapaikkoja ovat Luxemburg ja Bryssel. Heidän tehtäviinsä kuuluu helpottaa viestintää kansalaisten kanssa, editoida, mukauttaa ja tarkastaa kaiken tyyppisiä sisältöjä ja laatia niistä yhteenvetoja annetuissa määräajoissa sekä antaa kielellistä neuvontaa suullisesti ja kirjallisesti, esimerkiksi puhelimitse tai kokouksissa.

 

 

Palvelukseen otettujen henkilöiden pääasiallisena tehtävänä on editoida erilaisia englanniksi laadittuja muita kuin lainsäädäntötekstejä ja tarkastaa muiden selväkielen asiantuntijoiden ja harjoittelijoiden töitä. He auttavat englanninkielisten tekstien editoinnissa ja tarjoavat selväkielipalveluja tekstien laatijoille Euroopan parlamentissa. Toimiessaan yksikkönsä englannin kielen puhelinpalvelutiimissä he myös vastaavat englannin kieltä koskeviin kysymyksiin. Lisäksi heillä on mahdollisuus osallistua muille parlamentin työntekijöille tarkoitettujen, englannin kielen hyvää käyttöä ja vältettäviä virheitä käsittelevien työpajojen suunnitteluun ja vetämiseen sekä englanninkielisten sisältöjen mukauttamiseen ja yhteenvetojen laatimiseen audio- ja muihin tarkoituksiin.

 

Käsiteltävät aiheet ovat yleensä poliittisia, oikeudellisia, taloudellisia, rahoitukseen liittyviä, tieteellisiä tai teknisiä ja kattavat kaikki Euroopan unionin toiminnan alat. Näiden tehtävien suorittaminen edellyttää erityisten tietoteknisten ja niihin liittyvien välineiden intensiivistä käyttöä. Työhön kuuluu myös kielen- ja kulttuurinvälitystä englanninkielisten audiovisuaalisten sisältöjen tuottamiseen ja tekstitykseen liittyen.

 

Selväkielen asiantuntijalta edellytetään erinomaista sopeutumiskykyä, kykyä selvittää erilaisia ja usein monitahoisia ongelmia, reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin sekä viestiä tehokkaasti. Hakijoiden on pystyttävä säännöllisesti intensiiviseen työskentelyyn – sekä itsenäisesti että ryhmässä – monikulttuurisessa työympäristössä. Lisäksi heidän on huolehdittava ammattitaitonsa täydentämisestä koko uransa ajan.

 

Osallistumisedellytykset

3. Edellytykset valintamenettelyyn osallistumiselle

 

Hakijan on hakemusten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä täytettävä seuraavat edellytykset:

 

a) Yleiset edellytykset

 

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 28 artiklan mukaisesti

 

–          hakijan on oltava Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen

–          hakijalla on oltava täydet kansalaisoikeudet

–          hakijan on oltava täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa

–          hakijan on täytettävä tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

 

b) Erityisedellytykset

 

i) Vaadittavat tutkinnot, todistukset ja taidot

 

a) yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu tutkintotodistus, kun kyseisten opintojen tavanomainen kesto on vähintään neljä vuotta

 

tai

 

b) yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu tutkintotodistus ja vähintään vuoden pituinen soveltuva työkokemus, kun kyseisten opintojen tavanomainen kesto on vähintään kolme vuotta.

 

Tätä työkokemusta ei oteta huomioon B osan 2 kohdassa tarkoitetussa pätevyyden arvioinnissa.

 

Lisätietoja on Euroopan parlamentin järjestämiin valintamenettelyihin osallistuville hakijoille tarkoitetun oppaan liitteessä I.

 

 

ii) Kielitaito

 

Hakijan on osattava vähintään kolmea Euroopan unionin virallista kieltä. Tässä palvelukseenottoilmoituksessa kieliin viitataan seuraavasti:

 

  • kieli 1 (pääkieli): täydellinen englannin kielen taito
  • kieli 2 (ensimmäinen vieras kieli): jonkin Euroopan unionin 23 muun virallisen kielen perusteellinen taito; muu kuin kieli 1 ja kieli 3
  • kieli 3 (toinen vieras kieli): jonkin Euroopan unionin 23 muun virallisen kielen perusteellinen taito; muu kuin kieli 1 ja kieli 2.

 

iii)     Vaadittava työkokemus

 

Hakijalla on oltava A osan 3 kohdan b alakohdan i alakohdassa vaaditun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään 5 vuoden työkokemus tekstien ja audiovisuaalisten sisältöjen kääntämisestä ja/tai tekstityksestä, tekstien mukauttamisesta, editoinnista, kielentarkastuksesta tai jälkieditoinnista.

 

Hakijoille ilmoitetaan, että tässä valintamenettelyssä kieli 1 ja vaatimus kolmannen kielen taidosta on määritelty toimielimen edun mukaisesti. Englanninkielisen selväkielen asiantuntijan virka edellyttää tämän palvelukseenottoilmoituksen A osan 2 kohdassa esitetystä toimenkuvasta johtuen tiettyä pätevyyttä.

 

Sen vuoksi palvelukseen otettavien henkilöiden on tehtäviensä hoitamiseksi ja käännöspääosaston hyvän toiminnan varmistamiseksi pystyttävä työskentelemään ja viestimään tehokkaasti kolmella kielellä.

Valintamenettelyyn hyväksyminen

B. MENETTELYN KULKU

 

 

1. Valintamenettelyyn hyväksyminen

 

Menettely perustuu tutkintotodistuksiin ja kokeisiin.

 

Jos hakija

  • täyttää valintamenettelyyn osallistumisen yleiset edellytykset
  • on lähettänyt asianmukaisen hakemuksen määräaikaan mennessä

 

nimittävä viranomainen toimittaa hakemuksen valintalautakunnalle, joka käsittelee sen.

 

Jos hakija täyttää valintamenettelyyn osallistumisen erityisedellytykset, valintalautakunta hyväksyy hakijan valintamenettelyyn.

 

Valintalautakunta perustaa arvionsa ainoastaan hakulomakkeessa annettuihin tietoihin ja sen liitteenä toimitettuihin asianmukaisiin asiakirjatodisteisiin (lisätietoja on hakijoille tarkoitetussa oppaassa).

 

Pätevyyden arviointi

2. Pätevyyden arviointi

 

Valintalautakunta arvioi valintamenettelyyn hyväksyttyjen hakijoiden pätevyyttä ennalta laadittua arviointitaulukkoa käyttäen ja laatii luettelon 50 parhaasta hakijasta, jotka kutsutaan kirjallisiin kokeisiin.

 

Hakijoiden pätevyyttä arvioidessaan valintalautakunta ottaa erityisesti huomioon seuraavat, hakulomakkeen liitteenä toimitetuilla asianmukaisilla asiakirjatodisteilla oikeaksi osoitettavat seikat:

 

– muut toimenkuvaan liittyvät tutkinnot ja todistukset

– Euroopan unionin muiden virallisten kielten taito

– työkokemus julkaistaviksi tarkoitettujen tekstien laatimisesta

– työkokemus tekstien editoinnista tai yhteenvetojen laatimisesta

– työkokemus kielialalla (esimerkiksi kääntäminen, tulkkaus, tekstitys)

– työkokemus selkeällä kielellä tapahtuvan viestinnän alalla

– kokemus työskentelystä monikulttuurisessa tai monikielisessä ympäristössä.

 

 

Pisteytys: 0–20 pistettä.

 

Kokeet

3. Kokeet

 

Kirjalliset kokeet

 

a) Editointikoe englanniksi: Euroopan parlamentin lainsäädäntötoimintaa koskevan tekstin editointi. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijan editointikykyä ja varmistaa, että se on tehtävien edellyttämällä tasolla. Tähän kuuluvat muun muassa englannin kielen tyyliopin täydellinen hallinta ja tarkkuus.

 

Kokeen enimmäiskesto: 60 minuuttia

Pisteytys: 0–40 pistettä – vaadittu vähimmäismäärä: 20/40

 

b) Tekstinlaadintakoe englanniksi: kansalaisille tarkoitetun yhteenvedon laatiminen englanniksi kielellä 2 laaditusta lehdistötiedotteesta tai tieteellisestä tekstistä. Kokeen tarkoituksena on arvioida kielen 2 taitoa ja kykyä tunnistaa tekstin tärkeimmät ajatukset ja tiivistää ne selkeästi.

 

Kokeen enimmäiskesto: 30 minuuttia

Pisteytys: 0–40 pistettä – vaadittu vähimmäismäärä: 20/40

 

 

c) Tekstinlaadintakoe englanniksi: kansalaisille tarkoitetun yhteenvedon laatiminen englanniksi kielellä 3 laaditusta lehdistötiedotteesta tai tieteellisestä tekstistä. Kokeen tarkoituksena on arvioida kielen 3 taitoa ja kykyä tunnistaa tekstin tärkeimmät ajatukset ja tiivistää ne selkeästi.

 

Kokeen enimmäiskesto: 30 minuuttia

Pisteytys: 0–40 pistettä – vaadittu vähimmäismäärä: 20/40

 

 

d) Tekstin uudelleenkirjoituskoe englanniksi: monimutkaisen englanninkielisen tekstin kirjoittaminen uudelleen selkeällä kielellä kansalaisia varten. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijan kykyä tehdä tekstistä ymmärrettävää kansalaisille.

 

 

Kokeen enimmäiskesto: 60 minuuttia

Pisteytys: 0–40 pistettä – vaadittu vähimmäismäärä: 20/40

 

Nämä tietokoneella tehtävät kokeet voidaan järjestää etäyhteyden avulla.

 

Ne 20 hakijaa, jotka saavat kirjallisista kokeista korkeimmat pistemäärät, kutsutaan suullisiin kokeisiin, edellyttäen että he ovat saaneet kustakin kokeesta vaaditun vähimmäispistemäärän.

 

Suulliset kokeet

 

a) Valintalautakunta haastattelee hakijaa kielellä 1 ja kielellä 2. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijan kykyä suoriutua kohdassa ”Toimenkuva” kuvatuista tehtävistä Euroopan unionin toimielimessä ottaen huomioon kaikki hakemuksesta esiin tulevat seikat.

 

Kokeen enimmäiskesto: 45 minuuttia.

Pisteytys: 0–40 pistettä – vaadittu vähimmäismäärä: 20/40

 

b) Ryhmäkeskustelu- tai roolipelikoe englannin kielellä. Valintalautakunta arvioi kokeen avulla hakijoiden sopeutumiskykyä ja kykyä toimia hienovaraisesti sekä heidän käyttäytymistään ryhmässä tai tietyssä tilanteessa.

 

Valintalautakunta määrittää ryhmäkeskustelukokeen keston ryhmien lopullisen kokoonpanon perusteella.

Roolipelikokeen enimmäiskesto on 25 minuuttia.

Pisteytys: 0–20 pistettä – vaadittu vähimmäismäärä: 10/20

 

Nämä kokeet voidaan mahdollisesti järjestää etäyhteyden avulla.

 

Hakijoille annetaan aikanaan ohjeet kirjallisia ja suullisia kokeita varten. Kokeet järjestetään tiettynä määrättynä ajankohtana. Jos hakija ei vastaa kutsuun, ei ole tavoitettavissa sähköpostitse tai ei osallistu kokeeseen, hänet hylätään. Annettuja ohjeita on seurattava kirjaimellisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai toimiminen niiden vastaisesti johtaa hakijan hylkäämiseen välittömästi.

Soveltuvien hakijoiden luettelo

4. Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjaaminen

 

Saatujen tulosten perusteella valintalautakunta nimeää 10 hakijaa, jotka se arvioi sopivimmiksi suorittamaan tämän palvelukseenottoilmoituksen kohdassa ”Toimenkuva” ilmoitettuja tehtäviä ja jotka se kirjaa soveltuvien hakijoiden luetteloon. Luetteloon kirjataan aakkosjärjestyksessä niiden 10 hakijan nimet, jotka ovat saaneet korkeimmat kokonaispistemäärät koko menettelystä (pätevyyden arviointi ja kokeet) ja jotka ovat saaneet jokaisesta kokeesta vaaditun vähimmäispistemäärän.

 

Soveltuvien hakijoiden luettelo on voimassa 31. joulukuuta 2024 asti. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa nimittävän viranomaisen päätöksellä. Tässä tapauksessa luetteloon kirjatuille ilmoitetaan asiasta aikanaan.

 

Tulokset ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Soveltuvien hakijoiden luettelo julkaistaan Euroopan parlamentin intranet-sivustolla.

 

Hakijoiden, joille tarjotaan työpaikkaa, on todentamista varten esitettävä alkuperäisinä kaikki vaaditut asiakirjat, muun muassa tutkintotodistukset ja työtodistukset.

 

Soveltuvien hakijoiden luetteloon pääsy ei tarkoita sitä, että hakijalla olisi oikeus tulla otetuksi toimielimen palvelukseen, eikä anna siitä mitään takeita.

 

Hakemuksen jättäminen

  1. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

 

Hakemus on jätettävä Apply4EP-alustan kautta.

 

Hakijoita kehotetaan lukemaan huolellisesti opas Euroopan parlamentin järjestämiin valintamenettelyihin osallistuville hakijoille ennen hakulomakkeen täyttämistä ja liittämään hakulomakkeeseen asiaankuuluvat asiakirjatodisteet.

 

Hakemusten jättämisen määräaika

 

Hakemukset on jätettävä viimeistään

 

19. huhtikuuta 2021 klo 17.30 Brysselin aikaa.

 

 

Hakulomakkeen validoinnin jälkeen hakijalle lähetetään automaattisesti vastaanottotodistus.

 

Hakijoita pyydetään OLEMAAN PYYTÄMÄTTÄ PUHELIMITSE tietoja aikataulusta.