This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

SELGE KEELE SPETSIALIST – INGLISE KEEL (AD 7) M/F

Koht : Brüssel ; Luxembourg
Publication end on external website : 19/04/2021 17:30
Teenistus : 09-Direction Générale de la traduction
Viide : PE/255/S
Juhend kandidaatidele :

Üldteave

TÖÖLEVÕTMISE TEADAANNE PE/255/S

 

 

Selge keele spetsialist – inglise keel (AD 7)

 

 

(naine või mees)

 

 

Enne kandideerimist lugege palun tähelepanelikult läbi käesoleva töölevõtmise teadaande lisas esitatud kandideerimise juhend. See on töölevõtmise teadaande lahutamatu osa ning aitab mõista valikumenetluste eeskirju ja kandideerimiskorda.

 

 

 

SISUKORD

 

 

A. TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

 

 

B. MENETLUSE KÄIK

 

 

C. KANDIDEERIMINE

 

LISA:         JUHEND EUROOPA PARLAMENDI KORRALDATUD     VALIKUMENETLUSTES OSALEVATELE KANDIDAATIDELE

 

 

A. TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

 

1. Üldine teave

 

Euroopa Parlament on otsustanud vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 29 lõikele 2 alustada menetlust viie ametikoha (AD 7) täitmiseks kirjaliku tõlke peadirektoraadis. Täidetav ametikoht on inglise keele selge keele spetsialist.

 

Sellel ametikohal vajalik erikvalifikatsioon on esitatud teadaande A osa punkti 3 alapunktis b.

 

Töölevõtmine toimub palgaastme AD 7 esimeses järgus, mille puhul on põhipalk 6294,84 eurot kuus. Nimetatud töötasult peetakse kinni ühenduse maks ja muud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjades ette nähtud maksud. Töötasu on vabastatud riiklikest maksudest. Väljavalitud kandidaadid võidakse võtta tööle ka muusse palgajärku, olenevalt nende töökogemusest. Põhipalgale lisanduvad teatud tingimustel hüvitised.

 

Euroopa Parlament rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ning võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel.

Tööülesanded

2. Tööülesanded

 

Kirjaliku tõlke peadirektoraat (DG TRAD) osutab Euroopa Parlamendile tõlketeenuseid, et võimaldada teabevahetust nii paberil kui ka elektrooniliselt kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

DG TRADi ülesanded on järgmised:

  • teha kõigis ametlikes ja töökeeltes kättesaadavaks dokumendid, mis on seotud parlamendi kui kaasseadusandja ja eelarvepädeva institutsiooni rolliga, et tagada Euroopa Liidu õigusloome- ja eelarveprotsessi seaduslikkus ja läbipaistvus;
  • võimaldada Euroopa Parlamendil täita mitmekeelsuse poliitikast tulenevaid kohustusi, mille eesmärk on tagada keelte võrdne kohtlemine, ning võimaldada kõigil kodanikel suhelda liidu institutsioonidega ja lugeda liidu dokumente oma keeles;
  • muuta tekste lihtsamaks ja kergemini loetavaks, kasutades selget keelt, ning tuua parlamenti sellega kodanikele lähemale, sealhulgas ka uute vormingute kaudu, võttes arvesse muutuvaid lugemisharjumusi;
  • tagada, et kõiki neid teenuseid osutataks võimalikult tõhusalt.

 

DG TRADi eesmärk on ehitada sildu eri keelte ja kultuuride vahel ning edendada kestvat mitmekeelsust, mis kuulub lahutamatult Euroopa demokraatiaideaali juurde.

 

Luksemburgis ja Brüsselis töötavate selge keele spetsialistide ülesanne on hõlbustada suhtlust kodanikega, toimetada tekste, kohandada ja vaadata läbi igat liiki sisu ning teha sellest kokkuvõtteid, järgides määratud tähtaegu, ning anda suuliselt ja kirjalikult (näiteks telefoni teel või koosolekul) keelenõu.

 

 

Valikumenetluse edukalt läbinud ja tööle võetud kandidaatide peamine ülesanne on toimetada mitmesuguseid muid kui seadusandlikke tekste, mis on koostatud inglise keeles, ning vaadata läbi teiste selge keele spetsialistide ja praktikantide tööd. Nad pakuvad Euroopa Parlamendi töötajatele abi teksti koostamisel inglise keeles ja selge keele teenuseid. Oma üksuse inglise keele abitelefonis annavad nad nõu ka inglise keele küsimustes. Samuti võivad nad aidata ette valmistada ja korraldada oma kolleegidele parlamendis seminare, kus käsitletakse inglise keele õiget kasutamist ja vigu, mida vältida, samuti mitmesuguse sisu kohandamist ja ingliskeelsete kokkuvõtete koostamist audio- ja muudel eesmärkidel.

 

Käsitletavad teemad puudutavad muu hulgas poliitilisi, õigus-, majandus-, rahandus-, teadus- ja tehnilisi küsimusi ning hõlmavad kõiki Euroopa Liidu tegevusvaldkondi. Tööülesannete täitmiseks on vaja intensiivselt kasutada spetsiaalseid IT-vahendeid ja nendega seotud vahendeid. Töö näeb ette ka keelelist ja kultuurilist vahendamist seoses audiovisuaalse sisu loomise ja subtitreerimisega inglise keeles.

 

Selge keele spetsialisti töö nõuab head kohanemisvõimet, oskust lahendada mitmesuguseid, sageli keerukaid probleeme ja reageerida kiiresti muutuvatele oludele ning head suhtlemisoskust. Kandidaadid peavad suutma töötada mitmekultuurilises töökeskkonnas nii iseseisvalt kui ka meeskonnas, sageli pingelises tempos. Lisaks sellele peab kandidaatidel olema soov end oma karjääri vältel pidevalt erialaselt täiendada.

Osalemistingimused

3. Kandideerimistingimused

 

Kandidaat peab kandideerimisavalduse esitamise tähtajal vastama järgmistele tingimustele.

 

a) Üldtingimused

 

Vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklile 28 peab kandidaat

 

–          olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik;

–          omama kõiki kodanikuõigusi;

–          olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused

–          ning tal peavad olema eelnimetatud tööülesannete täitmiseks vajalikud isikuomadused.

 

b) Eritingimused

 

i) Nõutav kvalifikatsioon, diplomid ja teadmised

 

a) lõpetatud ülikooliõppele vastav haridustase, mida tõendab diplom, kui selle omandamiseks vajalike õpingute tavaline kestus on neli aastat või rohkem,

 

või

 

b) lõpetatud ülikooliõppele vastav haridustase, mida tõendab diplom, ja vähemalt aastane erialane töökogemus, kui diplomi omandamiseks vajalike õpingute tavaline kestus on vähemalt kolm aastat.

 

Seda töökogemust ei võeta arvesse B osa punktis 2 ette nähtud kvalifikatsiooni hindamise etapis.

 

Vt Euroopa Parlamendi korraldatud valikumenetlustes osalevatele kandidaatidele mõeldud juhendi I lisa.

 

 

ii) Keeleoskus

 

Kandidaat peab valdama vähemalt kolme Euroopa Liidu ametlikku keelt. Käesolevas töölevõtmise teadaandes viidatakse keeltele järgmiselt:

 

  • keel (põhikeel): täielik inglise keele valdamine;
  • keel (esimene võõrkeel): Euroopa Liidu ülejäänud 23 ametlikust keelest veel ühe keele valdamine kõrgtasemel; see peab olema 1. ja 3. keelest erinev;
  • keel (teine võõrkeel): Euroopa Liidu ülejäänud 23 ametlikust keelest veel ühe keele valdamine kõrgtasemel; see peab olema 1. ja 2. keelest erinev.

 

iii)     Nõutav töökogemus

 

Pärast A osa punkti 3 alapunkti b alapunktis i nõutud kvalifikatsiooni omandamist peab kandidaat olema saanud vähemalt viieaastase töökogemuse tekstide ja audiovisuaalse sisu tõlkimisel ja/või subtiitritega varustamisel, tekstide kohandamisel, toimetamisel, läbivaatamisel või järeltoimetamisel.

 

Kandidaatidele antakse teada, et käesoleva valikumenetluse puhul määrati 1. keel ja kolmanda keele valdamise nõue kindlaks lähtuvalt teenistusüksuse huvidest. Inglise keele selge keele spetsialisti ametikohal on tööülesannete tõttu nõutav erikvalifikatsioon, nagu on osutatud käesoleva töölevõtmise teadaande A osa punktis 2.

 

Seepärast peavad tööle võetud isikud oma ülesannete täitmiseks ja DG TRADi teenistuse tõrgeteta toimimiseks olema suutelised töötama ja tõhusalt suhtlema kolmes keeles.

Valikumenetlusele lubamine

B. MENETLUSE KÄIK

 

 

1. Valikumenetlusele lubamine

 

Menetlus korraldatakse kvalifikatsiooni ja katsete alusel.

 

Kui kandidaat

  • vastab kandideerimise üldtingimustele ja
  • on esitanud ettenähtud tähtajaks nõuetekohase kandideerimisavalduse,

 

edastab ametisse nimetav asutus või ametiisik avalduse valikukomisjonile, kes vaatab selle läbi.

 

Kui kandidaat vastab ka eritingimustele, lubab valikukomisjon tal valikumenetluses osaleda.

 

Valikukomisjon toetub seejuures ainult kandideerimisavalduses esitatud teabele, mida kinnitavad avaldusele lisatud asjakohased tõendavad dokumendid (vt üksikasjalikumat teavet kandideerimise juhendis).

 

Kvalifikatsiooni hindamine

2. Kvalifikatsiooni hindamine

 

Valikukomisjon hindab eelnevalt kokkulepitud hindamistabeli põhjal valikumenetlusele lubatud kandidaatide kvalifikatsiooni ja koostab nimekirja, kuhu kannab 50 parimat kandidaati, kes kutsutakse kirjalikele katsetele.

 

Kandidaatide kvalifikatsiooni hindamisel võtab valikukomisjon arvesse eelkõige järgmisi kriteeriume, mida peavad kinnitama kandideerimisavaldusele lisatud asjakohased tõendavad dokumendid:

 

– tööülesannetega seotud täiendav kvalifikatsioon ja diplomid;

– teiste Euroopa Liidu ametlike keelte oskus;

– töökogemus avaldamiseks mõeldud tekstide koostamisel;

– töökogemus tekstide toimetamisel või kokkuvõtete koostamisel;

– töökogemus mõnes keelevaldkonnas (nt kirjalik või suuline tõlge, subtitreerimine jne);

– töökogemus selge keelekasutuse valdkonnas;

– töökogemus mitmekultuurilises või mitmekeelses keskkonnas.

 

 

Hindeskaala: 0–20 punkti.

 

Katsed

3. Katsed

 

Kirjalikud katsed

 

a) Toimetamise katse inglise keeles: Euroopa Parlamendi seadusandlikku tegevust käsitleva teksti toimetamine. Katse eesmärk on hinnata, kas kandidaadi toimetamisoskus vastab tööülesannete täitmiseks vajalikule. Eelkõige kontrollitakse, kas kandidaat valdab täielikult inglise keele stiilinõudeid ja pöörab tähelepanu üksikasjadele.

 

Katse kestab maksimaalselt 60 minutit.

Hindeskaala: 0–40 punkti. Nõutav minimaalne punktiarv on 20/40.

 

b) Teksti koostamise katse inglise keeles: kodanikele mõeldud kokkuvõtte koostamine inglise keeles, tuginedes pressiteatele või uuringu väljavõttele 2. keeles. Katse eesmärk on hinnata kandidaadi 2. keele oskust ning võimet kindlaks teha teksti põhipunktid ja need selges keeles kokku võtta.

 

Katse kestab maksimaalselt 30 minutit.

Hindeskaala: 0–40 punkti. Nõutav minimaalne punktiarv on 20/40.

 

 

c) Teksti koostamise katse inglise keeles: kodanikele mõeldud kokkuvõtte koostamine inglise keeles, tuginedes pressiteatele või uuringu väljavõttele 3. keeles. Katse eesmärk on hinnata kandidaadi 3. keele oskust ning võimet kindlaks teha teksti põhipunktid ja need selges keeles kokku võtta.

 

Katse kestab maksimaalselt 30 minutit.

Hindeskaala: 0–40 punkti. Nõutav minimaalne punktiarv on 20/40.

 

 

d) Ümbersõnastamise katse inglise keeles: keerulise ingliskeelse teksti kodanike jaoks selges keeles ümbersõnastamine. Katse eesmärk on hinnata kandidaadi võimet tekst kodanikele arusaadavaks muuta.

 

 

Katse kestab maksimaalselt 60 minutit.

Hindeskaala: 0–40 punkti. Nõutav minimaalne punktiarv on 20/40.

 

Need arvutipõhised katsed võidakse korraldada kaugteel.

 

Suulistele katsetele kutsutakse 20 kandidaati, kes said kirjalikel katsetel kõige rohkem punkte, tingimusel, et nad kogusid igal katsel vähemalt minimaalse nõutava punktisumma.

 

Suulised katsed

 

a) Vestlus valikukomisjoni liikmetega ja 2. keeles, et kõiki kandideerimisavalduses esitatud andmeid arvesse võttes hinnata, kas kandidaat suudab ELi institutsioonis töötades täita punktis „Tööülesanded“ kirjeldatud ülesandeid.

 

Katse kestab maksimaalselt 45 minutit.

Hindeskaala: 0–40 punkti. Nõutav minimaalne punktiarv on 20/40.

 

b) Rühmavestluse või rollimänguna toimuv katse inglise keeles. Katse käigus hindab valikukomisjon kandidaatide kohanemisvõimet ja läbirääkimisoskust ning käitumist rühmas või mõnes etteantud olukorras.

 

Valikukomisjon määrab rühmavestluse katse kestuse kindlaks olenevalt rühmade lõplikust koosseisust.

Rollimängu katse kestab maksimaalselt 25 minutit.

Hindeskaala: 0–20 punkti. Nõutav minimaalne punktiarv on 10/20.

 

Need katsed võidakse korraldada kaugosaluse teel.

 

Kirjalike ja suuliste katsete juhised saadetakse kandidaatidele aegsasti enne katsete toimumist. Katsed toimuvad kindlaksmääratud kuupäeval ja kellaajal. Katsele kutsutud kandidaat, kes kutsele või meilidele ei vasta või ei võta katsest osa, arvatakse valikumenetlusest välja. Saadud juhiseid tuleb täpselt järgida. Kui kandidaat juhiseid ei järgi või ei käitu nende kohaselt, arvatakse ta kohe valikumenetlusest välja.

Sobivate kandidaatide nimekiri

4. Sobivate kandidaatide nimekirja koostamine

 

Saadud tulemuste põhjal valib valikukomisjon 10 kandidaati, keda ta peab kõige sobivamaks käesoleva töölevõtmise teadaande punktis „Tööülesanded“ toodud ülesandeid täitma, ja kannab nad sobivate kandidaatide nimekirja. Nimekirja kantakse tähestiku järjekorras nende 10 kandidaadi nimed, kes said kogu menetluse kestel (kvalifikatsiooni hindamine ja katsed) kõige rohkem punkte ja kogusid igal katsel vähemalt minimaalse nõutava punktisumma.

 

Sobivate kandidaatide nimekiri aegub 31. detsembril 2024. Seda tähtaega võib ametisse nimetava asutuse või ametiisiku otsusega pikendada. Sellisel juhul antakse sellest nimekirja kantud kandidaatidele aegsasti teada.

 

Kandidaate teavitatakse tulemustest individuaalselt ja sobivate kandidaatide nimekiri avaldatakse Euroopa Parlamendi intranetis.

 

Kui kandidaadile tehakse tööpakkumine, tuleb tal kontrollimiseks esitada kõigi nõutavate dokumentide, eelkõige diplomite ja töötõendite originaalid.

 

Sobivate kandidaatide nimekirja kandmine ei anna ei õigust ega tagatist töökoha saamiseks.

Kandideerimisavalduste esitamine

C. KANDIDEERIMINE

 

Kandideerida tuleb platvormi Apply4EP kaudu.

 

Palume enne kandideerimisavalduse täitmist ja asjakohaste tõendavate dokumentide esitamist lugeda tähelepanelikult läbi Euroopa Parlamendi korraldatud valikumenetlustes osalemise juhend.

 

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg

 

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on

 

19. aprillil 2021 kell 17.30 Brüsseli aja järgi

 

 

Kui kandidaat on kandideerimisavalduse kinnitanud, saadetakse talle automaatselt vastuvõtuteatis.

 

Palume menetluse ajakava küsimuses MITTE HELISTADA.