This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑΣ ΑΠΛΉΣ ΓΛΏΣΣΑΣ, ΑΓΓΛΙΚΉΣ ΓΛΏΣΣΑΣ (AD 7) M/F

Τόπος : Βρυξέλλες ; Λουξεμβούργο
Τέλος δημοσίευσης στον εξωτερικό ιστότοπο : 19/04/2021 17:30
Υπηρεσία : 09-Direction Générale de la traduction
Αναφορά : PE/255/S
Οδηγός προς τους υποψηφίους :

Γενικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ PE/255/S

 

 

Επαγγελματίας απλής γλώσσας, αγγλικής γλώσσας (AD 7)

 (γυναίκες ή άνδρες)

 

 

Πριν υποβάλετε υποψηφιότητα, οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό για τους υποψηφίους που προσαρτάται στην παρούσα ανακοίνωση πρόσληψης. Ο οδηγός, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης πρόσληψης, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες και τους όρους εγγραφής.

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Α.               ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

Β.               ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

 

Γ.                ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

 

 

Α. ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

1. Γενικά

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να κινήσει, βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαδικασία για την πλήρωση πέντε θέσεων μονίμων υπαλλήλων (AD 7) στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης. Το ζητούμενο προφίλ είναι το προφίλ επαγγελματία απλής γλώσσας, αγγλικής γλώσσας.

 

Οι θέσεις αυτές απαιτούν ειδικά προσόντα, τα οποία αναφέρονται στο σημείο Α.3 στοιχείο β) της παρούσας ανακοίνωσης.

 

Η πρόσληψη θα γίνει στον βαθμό AD 7, πρώτο κλιμάκιο, και οι βασικές αποδοχές ανέρχονται σε 6.294,84 ευρώ μηνιαίως. Οι αποδοχές αυτές υπόκεινται στον κοινοτικό φόρο και τις άλλες παρακρατήσεις που προβλέπει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαλλάσσονται παντός εθνικού φόρου. Ωστόσο, το κλιμάκιο στο οποίο θα προσληφθούν όσοι επιλεγούν μπορεί να προσαρμοσθεί συναρτήσει της επαγγελματικής τους πείρας. Επιπλέον, οι βασικές αποδοχές προσαυξάνονται, υπό ορισμένους όρους, με αποζημιώσεις.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει πολιτική ισότητας ευκαιριών και αποδέχεται τις υποψηφιότητες αδιακρίτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή οποιωνδήποτε άλλων φρονημάτων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ατομικής ή οικογενειακής κατάστασης.

 

Φύση της εργασίας

2. Φύση της εργασίας

 

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (ΓΔ TRAD) παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επικοινωνία σε κάθε μορφή, τόσο έντυπη όσο και ηλεκτρονική, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αποστολή της ΓΔ TRAD συνίσταται στα εξής:

  • να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα, σε όλες τις επίσημες γλώσσες ή τις γλώσσες εργασίας, του συνόλου των εγγράφων που σχετίζονται με τον ρόλο του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη και ως ενός από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η διαφάνεια της νομοθετικής και δημοσιονομικής διαδικασίας της Ένωσης·
  • να δίνει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της πολιτικής για την πολυγλωσσία, η οποία έχει ως στόχο να διασφαλίζεται ίση μεταχείριση των γλωσσών και να δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες της Ένωσης να επικοινωνούν με τα θεσμικά όργανα και να έχουν πρόσβαση στα έγγραφά των εν λόγω οργάνων στη γλώσσα τους·
  • να καθιστά τα κείμενα απλούστερα και πιο εύληπτα χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα, και έτσι να καθιστά το Κοινοβούλιο πιο προσιτό και προσβάσιμο στους πολίτες, μεταξύ άλλων με τη χρήση νέων μορφοτύπων που αντιστοιχούν στο πώς θα διαμορφωθεί η ανάγνωση στο μέλλον·
  • να διασφαλίζει ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.

 

Όραμα της ΓΔ TRAD είναι να οικοδομήσει γέφυρες μεταξύ διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών και να προωθήσει τη βιώσιμη πολυγλωσσία, ουσιαστική συνιστώσα του ευρωπαϊκού δημοκρατικού ιδεώδους.

Οι επαγγελματίες απλής γλώσσας θα εργάζονται στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες και θα είναι επιφορτισμένοι με τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους πολίτες, τη συντακτική επιμέλεια, την πραγματοποίηση προσαρμογών, περιλήψεων και αναθεωρήσεων κάθε είδους περιεχομένου εντός καθορισμένων προθεσμιών, καθώς και με την παροχή γλωσσικών συμβουλών, προφορικά και γραπτώς, για παράδειγμα από το τηλέφωνο ή σε συνεδρίαση.

Το κύριο καθήκον των επιτυχόντων υποψηφίων θα είναι η επιμέλεια ενός ευρέος φάσματος μη νομοθετικών κειμένων που έχουν συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και η αναθεώρηση της εργασίας άλλων επαγγελματιών απλής γλώσσας και ασκουμένων. Θα παρέχουν συντακτική υποστήριξη στα αγγλικά και υπηρεσίες απλής γλώσσας σε συντάκτες σε ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο πλαίσιο της ομάδας παροχής τηλεφωνικής βοήθειας για την αγγλική γλώσσα της υπηρεσίας τους, θα παρέχουν επίσης συμβουλές σχετικά με θέματα αγγλικής γλώσσας. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συμβάλουν στην ανάπτυξη και τη διεξαγωγή εργαστηρίων που θα απευθύνονται στους συναδέλφους του Κοινοβουλίου και θα αφορούν την ορθή χρήση της αγγλικής γλώσσας και την αποφυγή σφαλμάτων, καθώς και στην προσαρμογή περιεχομένου και την παραγωγή περιλήψεων στην αγγλική γλώσσα για ηχογραφήσεις και άλλους σκοπούς.

Τα αντικείμενα που καλύπτονται περιλαμβάνουν πολιτικά, νομικά, οικονομικά, χρηματοπιστωτικά, επιστημονικά και τεχνικά θέματα, τα οποία καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκτέλεση αυτών των καθηκόντων απαιτεί εντατική χρήση ειδικών εργαλείων πληροφορικής και σχετικών εργαλείων. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει επίσης γλωσσική και διαπολιτισμική διαμεσολάβηση σε σχέση με την παραγωγή και τον υποτιτλισμό οπτικοακουστικού περιεχομένου στα αγγλικά.

Η εργασία του επαγγελματία απλής γλώσσας απαιτεί ισχυρή αίσθηση προσαρμογής, ικανότητα κατανόησης προβλημάτων διαφορετικής και συχνά πολύπλοκης φύσης, ταχεία αντίδραση σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται τακτικά με εντατικό τρόπο, τόσο ανεξάρτητα όσο και ομαδικά, σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον εργασίας. Τέλος, θα πρέπει να φροντίζουν για την επαγγελματική τελειοποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

Όροι συμμετοχής

3. Όροι συμμετοχής

 

Κατά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας, πρέπει να ικανοποιείτε τους ακόλουθους όρους:

 

α)      Γενικοί όροι

 

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλετε ειδικότερα:

 

–          να είστε υπήκοος ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–          να απολαύετε των πολιτικών σας δικαιωμάτων,

–          να έχετε τακτοποιηθεί έναντι της νομοθεσίας της χώρας σας σε θέματα στρατολογίας,

–          να παρέχετε τα αναγκαία για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων σας εχέγγυα ήθους.

 

β)      Ειδικοί όροι

 

i) Τίτλοι σπουδών, διπλώματα και απαιτούμενες γνώσεις

 

α) εκπαιδευτικό επίπεδο που αντιστοιχεί σε έναν πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών, επικυρωμένο με δίπλωμα, όταν η κανονική διάρκεια των εν λόγω σπουδών είναι τέσσερα ή περισσότερα έτη,

 

ή

 

β) εκπαιδευτικό επίπεδο που αντιστοιχεί σε έναν πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών, επικυρωμένο με δίπλωμα, και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους όταν η κανονική διάρκεια των εν λόγω σπουδών είναι τουλάχιστον τρία έτη.

 

Η εν λόγω επαγγελματική πείρα δεν θα ληφθεί υπόψη κατά τη φάση αξιολόγησης των προσόντων που προβλέπεται στο σημείο B.2.

 

Μπορείτε να ανατρέξετε ιδίως στο παράρτημα I του Οδηγού για τους υποψηφίους σε διαδικασίες επιλογής που διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

 

ii) Γλωσσικές γνώσεις

 

Πρέπει να γνωρίζετε τουλάχιστον τρεις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην παρούσα ανακοίνωση πρόσληψης γίνεται αναφορά στις γλώσσες ως εξής:

 

  • γλώσσα 1 (κύρια γλώσσα): άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας·
  • γλώσσα 2 (πρώτη ξένη γλώσσα): σε βάθος γνώση μίας από τις 23 άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1 και από τη γλώσσα 3·
  • γλώσσα 3 (δεύτερη ξένη γλώσσα): σε βάθος γνώση μίας από τις 23 άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1 και από τη γλώσσα 2.

 

iii)     Απαιτούμενη επαγγελματική πείρα

 

Πρέπει να έχετε αποκτήσει, μετά την απόκτηση των προσόντων που απαιτούνται στο σημείο Α.3 στοιχείο β) σημείο i), επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 5 ετών στη μετάφραση κειμένων και οπτικοακουστικού περιεχομένου και/ή στον υποτιτλισμό, στην προσαρμογή κειμένων, στη συντακτική επιμέλεια, την αναθεώρηση ή στη μετεπιμέλεια.

 

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ότι, για την παρούσα διαδικασία επιλογής, η επιλογή της γλώσσας 1 και η απαίτηση γνώσης μιας τρίτης γλώσσας καθορίστηκαν συμφώνως προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Πράγματι, η θέση του επαγγελματία απλής γλώσσας αγγλικής γλώσσας απαιτεί ειδικά προσόντα λόγω της φύσης της εργασίας, όπως αναφέρεται στο σημείο Α.2 της παρούσας ανακοίνωσης πρόσληψης.

 

Κατά συνέπεια, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της υπηρεσίας της ΓΔ TRAD, όσοι θα προσληφθούν πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε τρεις γλώσσες.

Αποδοχή προς συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής

Β. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

 

  1. Αποδοχή προς συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής

 

Η διαδικασία διοργανώνεται βάσει τίτλων και δοκιμασιών.

 

Εάν

  • ικανοποιείτε τους γενικούς όρους αποδοχής,
  • έχετε υποβάλει τον φάκελό σας σύμφωνα με τους όρους και εντός των απαιτούμενων προθεσμιών,

 

η αίτησή σας θα διαβιβαστεί από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή στην επιτροπή επιλογής, η οποία θα εξετάσει τον φάκελό σας.

 

Εάν ικανοποιείτε τους ειδικούς όρους αποδοχής, η επιτροπή επιλογής θα σας δεχθεί στη διαδικασία επιλογής.

 

Προς τούτο, η επιτροπή βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που έχουν δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας και οι οποίες τεκμηριώνονται από σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα συνημμένα στην αίτηση υποψηφιότητας (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε τον οδηγό για τους υποψηφίους).

Αξιολόγηση προσόντων

2. Αξιολόγηση των προσόντων

 

Η επιτροπή επιλογής, με βάση πίνακα αξιολόγησης που έχει καθοριστεί εκ των προτέρων, προβαίνει στην αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων που έχουν γίνει δεκτοί προς συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τον πίνακα των 50 καλύτερων υποψηφίων οι οποίοι καλούνται στις γραπτές δοκιμασίες.

 

Κατά την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, η επιτροπή επιλογής λαμβάνει υπόψη, ιδίως, τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται με σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα συνημμένα στην αίτηση υποψηφιότητας:

 

- πρόσθετα προσόντα και διπλώματα που σχετίζονται με τα καθήκοντα·

- γνώση άλλων επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκή Ένωσης·

- επαγγελματική πείρα στη σύνταξη κειμένων που προορίζονται προς δημοσίευση·

- επαγγελματική πείρα στον τομέα της συντακτικής επιμέλειας ή της σύνταξης περιλήψεων·

- επαγγελματική πείρα σε γλωσσικό τομέα (π.χ. μετάφραση, διερμηνεία, υποτιτλισμός κ.λπ.)·

- επαγγελματική πείρα στον τομέα της επικοινωνίας σε απλή γλώσσα·

- επαγγελματική πείρα σε πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον.

 

 

Βαθμολόγηση: από 0 έως 20 μονάδες.

Δοκιμασίες

3. Εξετάσεις

 

Γραπτές δοκιμασίες

 

α)      Δοκιμασία συντακτικής επιμέλειας στην αγγλική γλώσσα: συντακτική επιμέλεια κειμένου που αφορά τις νομοθετικές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σκοπός της δοκιμασίας αυτής είναι να αξιολογηθούν οι ικανότητές σας στη συντακτική επιμέλεια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αντιστοιχούν σε εκείνες που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων, ιδίως όσον αφορά την άριστη γνώση των υφολογικών συμβάσεων της αγγλικής γλώσσας και την προσοχή σας στη λεπτομέρεια.

 

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμασίας: 60 λεπτά

Βαθμολόγηση: από 0 έως 40 μονάδες – Ελάχιστη απαιτούμενη βάση: 20/40

 

β)      Δοκιμασία σύνταξης στην αγγλική γλώσσα: σύνταξη, στην αγγλική γλώσσα, μιας περίληψης απευθυνόμενης στους πολίτες, με βάση ένα ανακοινωθέν τύπου ή απόσπασμα μελέτης στη γλώσσα 2. Σκοπός της δοκιμασίας αυτής είναι να αξιολογηθεί η γνώση της γλώσσας 2 και η ικανότητά σας να εντοπίζετε τα κύρια σημεία ενός κειμένου και να τα συνοψίζετε σε απλή γλώσσα.

 

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμασίας: 30 λεπτά

Βαθμολόγηση: από 0 έως 40 μονάδες – Ελάχιστη απαιτούμενη βάση: 20/40

 

γ)      Δοκιμασία σύνταξης στην αγγλική γλώσσα: σύνταξη, στην αγγλική γλώσσα, μιας περίληψης απευθυνόμενης στους πολίτες, με βάση ένα ανακοινωθέν τύπου ή απόσπασμα μελέτης στη γλώσσα 3. Σκοπός της δοκιμασίας αυτής είναι να αξιολογηθεί η γνώση της γλώσσας 3 και η ικανότητά σας να εντοπίζετε τα κύρια σημεία ενός κειμένου και να τα συνοψίζετε σε απλή γλώσσα.

 

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμασίας: 30 λεπτά

Βαθμολόγηση: από 0 έως 40 μονάδες – Ελάχιστη απαιτούμενη βάση: 20/40

 

δ)      Δοκιμασία αναδιατύπωσης στην αγγλική γλώσσα: αναδιατύπωση σύνθετου αγγλικού κειμένου σε απλή γλώσσα για τους πολίτες. Σκοπός της δοκιμασίας αυτής είναι να αξιολογηθεί η ικανότητά σας να καταστήσετε ένα κείμενο κατανοητό και προσβάσιμο στους πολίτες.

 

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμασίας: 60 λεπτά

Βαθμολόγηση: από 0 έως 40 μονάδες – Ελάχιστη απαιτούμενη βάση: 20/40

 

Οι εν λόγω δοκιμασίες με τη χρήση υπολογιστή μπορεί να διοργανωθούν εξ αποστάσεως.

 

Οι 20 υποψήφιοι που θα λάβουν τον υψηλότερο αριθμό μονάδων στις γραπτές δοκιμασίες θα κληθούν να συμμετάσχουν στις προφορικές δοκιμασίες, υπό τον όρο ότι θα έχουν λάβει τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε δοκιμασία.

 

Προφορικές δοκιμασίες

 

α)      Συνέντευξη με την επιτροπή επιλογής στις γλώσσες 1 και 2, ώστε η επιτροπή να μπορέσει να εκτιμήσει, βάσει όλων των στοιχείων που περιέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας, την καταλληλότητά σας για την άσκηση των καθηκόντων που περιγράφονται στην ενότητα «Φύση της εργασίας» εντός ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου.

 

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμασίας: 45 λεπτά.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 40 μονάδες – Ελάχιστη απαιτούμενη βάση: 20/40

 

β)      Δοκιμασία ομαδικής συζήτησης ή παιχνίδι ρόλων στην αγγλική γλώσσα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην επιτροπή επιλογής να αξιολογήσει την ικανότητα προσαρμογής σας, την αίσθηση διπλωματίας και τη συμπεριφορά σας στο πλαίσιο ομάδας ή απέναντι σε μια δεδομένη κατάσταση.

 

Η διάρκεια αυτής της δοκιμασίας θα καθοριστεί από την επιτροπή επιλογής σε συνάρτηση με την τελική σύνθεση των ομάδων.

Η μέγιστη διάρκεια της δοκιμασίας του παιχνιδιού ρόλων είναι 25 λεπτά.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 20 μονάδες – Ελάχιστη απαιτούμενη βάση: 10/20

 

Οι δοκιμασίες αυτές θα μπορούσαν να διοργανωθούν εξ αποστάσεως.

 

Θα λάβετε τις οδηγίες για τις γραπτές και προφορικές δοκιμασίες σε εύθετο χρόνο. Οι δοκιμασίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Εάν δεν απαντήσετε σε μια πρόσκληση, αν δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αν δεν παρουσιαστείτε σε δοκιμασία, θα αποκλειστείτε. Θα πρέπει να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που δίνονται. Η μη τήρηση των οδηγιών ή η συμπεριφορά που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό σας.

Πίνακας επιτυχόντων

4. Εγγραφή στον πίνακα επιτυχόντων

 

Βάσει των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, η επιτροπή επιλογής ορίζει τους 10 υποψηφίους που κρίνει καταλληλότερους για την άσκηση των καθηκόντων που αναφέρονται στην ενότητα «Φύση της εργασίας» της παρούσας ανακοίνωσης πρόσληψης και τους οποίους εγγράφει στον πίνακα επιτυχόντων. Αυτός περιλαμβάνει, κατ’ αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των 10 υποψηφίων που συγκεντρώνουν τον υψηλότερο αριθμό βαθμών για το σύνολο της διαδικασίας (αξιολόγηση των τίτλων και δοκιμασίες) και οι οποίοι έχουν πετύχει την ελάχιστη απαιτούμενη βάση σε κάθε μία από τις δοκιμασίες.

 

Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Μπορεί να παραταθεί με απόφαση της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επιτυχόντες που έχουν περιληφθεί στον πίνακα θα ενημερωθούν σε εύθετο χρόνο.

 

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ατομικά για τα αποτελέσματά τους, και ο πίνακας επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στο ενδοδίκτυο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Εάν σας προσφερθεί θέση εργασίας, οφείλετε να καταθέσετε, για λόγους πιστοποίησης, τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων εγγράφων, ιδίως των διπλωμάτων και των βεβαιώσεων εργασίας σας.

 

Η εγγραφή σε πίνακα επιτυχόντων δεν συνιστά δικαίωμα ούτε εγγύηση πρόσληψης.

Κατάθεση υποψηφιοτήτων

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση μέσω της πλατφόρμας Apply4EP.

 

Διαβάστε προσεκτικά τον Οδηγό για τους υποψηφίους σε διαδικασίες επιλογής που διοργανώνονται από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησής σας και υποβάλετε τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα.

 

Προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων

 

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η

 

19 Απριλίου 2021 στις 17.30, ώρα Βρυξελλών

 

 

Με την επικύρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας, θα σας αποσταλεί αυτομάτως βεβαίωση παραλαβής.

 

Παρακαλείστε NΑ ΜΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΤΕ για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.