This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ENGELSKSPROGET SPECIALIST I KLART SPROG (AD 7) M/F

Tjenestested : Bruxelles ; Luxembourg
Publication end on external website : 19/04/2021 17:30
Enhed : 09-Direction Générale de la traduction
Reference : PE/255/S
Vejledning til ansøgere :

Generelt

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/255/S

 

 

Engelsksproget specialist i klart sprog (AD 7)

 

 

(m/k)

 

 

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, anbefales det nøje at læse den vejledning til ansøgerne, der er vedføjet denne bekendtgørelse om ledig stilling. Vejledningen er en integrerende del af bekendtgørelsen og vil gøre det lettere at forstå reglerne vedrørende proceduren og ansøgningsvilkårene.

 

 

 

INDHOLD

 

 

A. STILLINGSBESKRIVELSE, ADGANGSBETINGELSER

 

 

B. PROCEDURENS FORLØB

 

 

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

 

BILAG:      VEJLEDNING FOR ANSØGERE TIL UDVÆLGELSESPROCEDURER, DER ORGANISERES AF EUROPA-PARLAMENTET

 

 

A. STILLINGSBESKRIVELSE, ADGANGSBETINGELSER

 

1. Generelt

 

Europa-Parlamentet har på grundlag af artikel 29, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union besluttet at indlede proceduren for besættelse af fem tjenestemandsstillinger (AD 7) i Generaldirektoratet for Oversættelse. Jobprofil: engelsksproget specialist i klart sprog.

 

Disse stillinger kræver særlige kvalifikationer som beskrevet i afsnit A, punkt 3, litra b), i denne bekendtgørelse.

 

Ansættelse vil ske i lønklasse AD 7, første løntrin, hvor den månedlige grundløn andrager 6 294,84 EUR. Fra dette vederlag trækkes der EU-skat og andre tilbageholdelser i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Vederlaget er fritaget for national beskatning. Det løntrin, de udvalgte ansøgere ansættes i, kan dog tilpasses i forhold til de pågældendes erhvervserfaring. I visse tilfælde vil grundlønnen endvidere blive forhøjet med tillæg.

 

Europa-Parlamentet går ind for lige muligheder og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familieforhold.

Stillingsbeskrivelse

2. Stillingsbeskrivelse

 

Generaldirektoratet for Oversættelse (GD TRAD) leverer oversættelsestjenester for Europa-Parlamentet med henblik på kommunikation på alle Den Europæiske Unions officielle sprog, såvel på papir som elektronisk.

GD TRAD har følgende opgaver:

  • at sikre, at alle dokumenter, der berører Parlamentets rolle som lovgivningspart og en af budgetmyndighedens to grene, er tilgængelige på alle officielle sprog eller arbejdssprog for at sikre legitimiteten og gennemsigtigheden af Unionens lovgivnings- og budgetprocedure
  • at sætte Parlamentet i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til politikken for flersprogethed, som har til formål at sikre ligebehandling af sprogene og give alle EU-borgere mulighed for at kommunikere med institutionerne og få adgang til disses dokumenter på deres eget sprog
  • at gøre teksterne enklere og lettere at læse ved at benytte et klart sprog og dermed gøre Parlamentet mere nærværende og tilgængeligt for borgerne, herunder ved at benytte nye formater, der repræsenterer fremtidens måde at læse på
  • at sikre, at alle disse tjenester leveres så effektivt som muligt.

 

GD TRAD ser det som sit kald at bygge bro mellem forskellige sprog og kulturer og at fremme en varig flersprogethed, som er et centralt element i det europæiske demokratiske ideal.

Med tjenestested i Luxembourg og i Bruxelles har specialister i klart sprog til opgave at lette kommunikationen med borgerne, foretage redigering, lave tilpasninger, resuméer og revisioner af alle former for indhold inden for faste tidsfrister og levere sproglig rådgivning mundtligt og skriftligt, f.eks. pr. telefon eller på møder.   

I Europa-Parlamentet bliver redigeringsarbejde udført af jurist-lingvister (lovgivningsmæssigt indhold) og af specialister i klart sprog (ikkelovgivningsmæssigt indhold). Specialister i klart sprog arbejder i Generaldirektoratet for Oversættelse. Deres arbejde er en integrerende del af udarbejdelsen af tekster med henblik på oversættelse og/eller offentliggørelse.

De valgte ansøgere får hovedsagelig til opgave at redigere et bredt udvalg af ikkelovgivningsmæssige tekster, der er udarbejdet på engelsk, og at revidere arbejde fra andre specialister i klart sprog og praktikanter. De yder bistand ved engelsksproget udarbejdelse af tekster og giver vejledning i klart sprog til forfattere fra hele Europa-Parlamentet.  Inden for rammerne af det team, som deres tjenestegren har oprettet til at yde engelsksproget telefonisk bistand, leverer de desuden rådgivning om spørgsmål vedrørende det engelske sprog.  Endvidere får de mulighed for at deltage i tilrettelæggelsen og afholdelsen af workshops, der henvender sig til kollegerne i Europa-Parlamentet, og som har til formål at fremme god engelsk sprogbrug og forebygge gængse fejl, samt i tilpasning af indhold og udarbejdelse af resuméer på engelsk til audiorelaterede formål mv.

 

De relevante emner er bl.a. af politisk, juridisk, økonomisk, finansiel, videnskabelig og teknisk karakter og dækker således alle Den Europæiske Unions aktivitetsområder. Udførelsen af disse opgaver indebærer intensiv brug af specifikke IT-værktøjer og dertil knyttede værktøjer. Arbejdet omfatter også sproglig og interkulturel formidling i forbindelse med fremstilling og undertekstning af audiovisuelt indhold på engelsk.

 

Arbejdet som specialist i klart sprog kræver en veludviklet tilpasningsevne, evne til at sætte sig ind i problemer af varierende og ofte kompleks karakter, til at reagere hurtigt på skiftende omstændigheder og til at kommunikere effektivt. Ansøgerne skal være i stand til regelmæssigt at arbejde under pres, både selvstændigt og i et team, i et multikulturelt arbejdsmiljø. Endelig skal de være indstillet på løbende at efteruddanne sig.

Adgangsbetingelser

3. Adgangsbetingelser

 

Ved ansøgningsfristens udløb skal ansøgerne opfylde følgende betingelser:

 

a) Almindelige betingelser

 

I overensstemmelse med artikel 28 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union skal en ansøger:

 

–          være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater

–          være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder

–          have opfyldt sine forpligtelser efter de gældende love om værnepligt

–          opfylde de vandelskrav, der stilles for at udføre de planlagte opgaver.

 

b) Særlige betingelser

 

i) Nødvendige eksamensbeviser og kvalifikationer

 

a) en afsluttet uddannelse på universitetsniveau af en normal varighed på mindst fire år med bevis for afsluttet uddannelse

 

eller

 

b) en afsluttet uddannelse på universitetsniveau af en normal varighed på mindst tre år med bevis for afsluttet uddannelse samt mindst et års relevant erhvervserfaring.

 

Denne erhvervserfaring tages ikke i betragtning ved den bedømmelse af kvalifikationer, der er omhandlet i afsnit B, punkt 2.

 

Der henvises navnlig til bilag I til vejledningen for ansøgere til udvælgelsesprocedurer, der organiseres af Europa-Parlamentet.

 

 

ii) Sprogkundskaber

 

Ansøgerne skal have kendskab til mindst tre officielle EU-sprog. I denne bekendtgørelse om ledig stilling anvendes følgende betegnelser for sprog:

 

  • sprog 1(førstesprog): fuldstændig beherskelse af engelsk
  • sprog 2 (første fremmedsprog): indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions 23 andre officielle sprog, som skal være et andet end sprog 1 og sprog 3
  • sprog 3 (andet fremmedsprog): indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions 23 andre officielle sprog, som skal være et andet end sprog 1 og sprog 2.

 

iii)     Krævet erhvervserfaring

 

Efter opnåelse af de kvalifikationer, der kræves i henhold til afsnit A, punkt 3, litra b), nr. i), skal ansøgeren have mindst fem års erhvervserfaring inden for oversættelse af tekster og audiovisuelt indhold og/eller undertekstning, tilpasning af tekster, redigering, revision eller efterredigering.

 

Ansøgerne gøres opmærksom på, at valget af sprog 1 og kravet om beherskelse af et tredje sprog i forbindelse med denne udvælgelsesprocedure er blevet fastlagt ud fra tjenestens interesse. Stillingen som engelsksproget specialist i klart sprog kræver specifikke kvalifikationer, jf. stillingsbeskrivelsen i afsnit A, punkt 2, i denne bekendtgørelse om ledig stilling.

 

For at kunne udføre deres opgaver og sikre, at GD TRAD kan yde sine tjenester på bedste vis, skal de valgte ansøgere derfor være i stand til at arbejde og kommunikere effektivt på tre sprog.

Adgang til udvælgelsesproceduren

B. PROCEDURENS FORLØB

 

 

1. Adgang til udvælgelsesproceduren

 

Udvælgelsesprøven afholdes på grundlag af eksamensbeviser og prøver.

 

Hvis ansøgeren

  • opfylder de almindelige adgangsbetingelser,
  • har indgivet sin ansøgning efter reglerne og inden for fristen,

 

videresender ansættelsesmyndigheden ansøgningen til udvælgelseskomitéen, som gennemgår den.

 

Hvis ansøgeren opfylder de særlige adgangsbetingelser, vil udvælgelseskomiteen give vedkommende adgang til udvælgelsesproceduren.

 

Komitéen baserer sig i den forbindelse udelukkende på oplysningerne i ansøgningsskemaet og på dokumentationen herfor, som er vedlagt ansøgningsskemaet (nærmere oplysninger findes i vejledningen for ansøgere).

 

Bedømmelse af kvalifikationer

2. Bedømmelse af kvalifikationer

 

Udvælgelseskomitéen vil på grundlag af et evalueringsskema udarbejdet på forhånd vurdere kvalifikationerne hos de ansøgere, der har fået adgang til udvælgelsesproceduren, og opstille en liste over de 50 bedste ansøgere, der vil blive indkaldt til de skriftlige prøver.

 

Ved bedømmelsen af ansøgernes kvalifikationer vil udvælgelseskomitéen navnlig lægge vægt på følgende elementer, som skal være underbygget af den dokumentation, der er vedlagt ansøgningsskemaet:

 

– supplerende kvalifikationer og eksamensbeviser af relevans for stillingsbeskrivelsen

– kendskab til andre af Den Europæiske Unions officielle sprog

– erhvervserfaring inden for udarbejdelse af tekster til offentliggørelse

– erhvervserfaring inden for redigering af tekster eller udarbejdelse af resuméer

– erhvervserfaring inden for sprog (f.eks. oversættelse, tolkning, undertekstning osv.)

– erhvervserfaring inden for kommunikation i klart sprog

– erhvervserfaring inden for et multikulturelt og flersproget miljø.

 

 

Point: 0-20.

Prøver

3. Prøver

 

Skriftlige prøver

 

a) Prøve i redigering på engelsk: redigering af en tekst vedrørende Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige aktiviteter. Formålet med denne prøve er at bedømme ansøgerens færdigheder inden for redigering for at sikre, at de svarer til de færdigheder, der kræves for at udføre opgaverne, navnlig hvad angår en fuldstændig beherskelse af det engelske sprogs stilistiske konventioner og en omhyggelig udførelse af arbejdet.

 

Varighed: højst 60 minutter

Point: 0-40 (der kræves mindst 20/40

 

b) Prøve i skriftlig fremstilling på engelsk: udarbejdelse på engelsk af et resumé, der henvender sig til borgerne, på grundlag af et pressekommuniké eller et uddrag af en undersøgelse på sprog 2. Formålet med denne prøve er at bedømme ansøgerens kendskab til sprog 2 samt ansøgerens evne til at identificere de væsentligste punkter i en tekst og resumere dem i et klart sprog.

 

Varighed: højst 30 minutter

Point: 0-40 (der kræves mindst 20/40

 

 

c) Prøve i skriftlig fremstilling på engelsk: udarbejdelse på engelsk af et resumé, der henvender sig til borgerne, på grundlag af et pressekommuniké eller et uddrag af en undersøgelse på sprog 3. Formålet med denne prøve er at bedømme ansøgerens kendskab til sprog 3 samt ansøgerens evne til at identificere de væsentligste punkter i en tekst og resumere dem i et klart sprog.

 

Varighed: højst 30 minutter

Point: 0-40 (der kræves mindst 20/40

 

 

d) Prøve i omskrivning på engelsk: omskrivning af en kompleks tekst på engelsk til et klart sprog, der henvender sig til borgerne. Formålet med denne prøve er at bedømme ansøgerens evne til at gøre en tekst forståelig og tilgængelig for borgerne.

 

 

Varighed: højst 60 minutter

Point: 0-40 (der kræves mindst 20/40

 

Disse computerbaserede tests kan afholdes som fjerntestning.

 

De 20 ansøgere, der har opnået det højeste pointtal ved de skriftlige prøver, indkaldes til de mundtlige prøver, forudsat at de har opnået det krævede mindsteantal point i hver prøve.

 

Mundtlige prøver

 

a) Samtale med udvælgelseskomitéen på sprog 1 og 2 for på grundlag af samtlige elementer i ansøgerens dossier at vurdere dennes evne til at udføre de opgaver, der er anført i stillingsbeskrivelsen, i en EU-institution.

 

Varighed: højst 45 minutter.

Point: 0-40 (der kræves mindst 20/40

 

b) Prøve i form af en gruppediskussion eller et rollespil på engelsk med henblik på at bedømme ansøgerens tilpasningsevne, diplomatiske sans samt adfærd i en gruppe eller i en given situation.

 

Varigheden af gruppediskussionsprøven vil blive fastlagt af udvælgelseskomitéen alt efter gruppernes konkrete sammensætning.

Den maksimale varighed af rollespilsprøven er 25 minutter.

Point: 0-20 (der kræves mindst 10/20

 

Disse prøver kan afholdes som fjernprøver.

 

Ansøgerne vil i god tid modtage instrukser for såvel de skriftlige som de mundtlige prøver. Prøverne vil finde sted på en bestemt dato og på et bestemt tidspunkt. Ansøgere, som ikke reagerer på en indkaldelse, ikke kan kontaktes pr. e-mail eller ikke møder op til en prøve, udelukkes fra proceduren. Ansøgerne skal følge de modtagne instrukser til punkt og prikke. Enhver undladelse af at følge instrukserne eller adfærd, der ikke er i overensstemmelse hermed, medfører øjeblikkelig udelukkelse.

 

 

Liste over egnede ansøgere

4. Opførelse på listen over egnede ansøgere

 

På grundlag af de opnåede resultater udpeger udvælgelseskomitéen de 10 ansøgere, som den anser for at være de bedst egnede til at udføre de opgaver, der er anført i stillingsbeskrivelsen i denne bekendtgørelse om ledig stilling, og opfører dem på listen over egnede ansøgere. Navnene på de 10 ansøgere, som har opnået det højeste samlede pointtal i hele proceduren (bedømmelse af kvalifikationer og prøver) og tillige har opnået det krævede mindsteantal point i hver prøve, opføres i alfabetisk rækkefølge på listen.

 

Listen over egnede ansøgere er gyldig til og med 31. december 2024. Gyldighedsfristen kan forlænges ved afgørelse truffet af ansættelsesmyndigheden. I så fald vil personerne på listen blive rettidigt informeret herom.

 

Ansøgerne vil blive underrettet individuelt om deres resultater, og listen over egnede ansøgere vil blive offentliggjort på Europa-Parlamentets intranet.

 

En person på listen, der får tilbudt en stilling, skal i attesteringsøjemed forevise originalerne af alle de krævede dokumenter, navnlig eksamensbeviser og arbejdsattester.

 

Optagelse på en liste over egnede ansøgere giver ikke ret til eller garanti for ansættelse.

 

Indgivelse af ansøgninger

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

 

Ansøgninger indgives via Apply4EP-platformen.

 

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, anbefales det nøje at læse vejledningen for ansøgere til udvælgelsesprocedurer, der organiseres af Europa-Parlamentet. Husk endvidere at vedlægge de relevante bilag.

 

Ansøgningsfrist

 

Ansøgningsfristen udløber den

 

19.April 2021 kl. 17.30, Bruxelles-tid.

 

 

Der vil automatisk blive fremsendt en kvittering for modtagelsen, når ansøgningsskemaet er blevet valideret.

 

UNDLAD VENLIGST AT TELEFONERE for at få oplysninger om tidsplanen for proceduren.