This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PROFESSIONNEL DU LANGAGE CLAIR DE LANGUE ANGLAISE (AD 7) M/F

Място : Брюксел ; Люксембург
Край на публикуването на външен уебсайт : 19/04/2021 17:30
Отдел : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : PE/255/S
Ръководство на вниманието на кандидатите :

Общи положения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА РЕ/255/S

 

Специалист по ясен език с английски език (AD 7)

 

 (от женски или мъжки пол)

 

 

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно Ръководството на вниманието на кандидатите, приложено към настоящото обявление за наемане на работа. Ръководството, което e неразделна част от обявлението за наемане на работа, ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

А.                                                             

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:    РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

 

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

 

 

А.               ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

Б.                ПРОЦЕДУРА

В.               ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ                                                    

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:    РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

 

1. Общи положения

 

Европейският парламент взе решение да открие, въз основа на член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, процедура за заемане на 5 длъжности (AD 7) в Генерална дирекция за писмени преводи. Длъжностите са за специалист по ясен език с английски език.

 

За заемане на длъжностите са необходими специални квалификации, посочени в дял А, точка 3, буква б) от настоящото обявление.

 

Назначението ще се извърши на степен AD 7, първа стъпка, с основна месечна заплата от 6294,84 EUR. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. Тя се освобождава от национално облагане. Стъпката, на която ще бъдат назначени одобрените кандидати, може обаче да бъде съобразена с техния професионален опит. Освен това към основната заплата може да се прибавят, при определени условия, надбавки.

 

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без дискриминация на основата на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

Естество на служебните задължения

2. 

 

Генерална дирекция за писмени преводи (ГД TRAD) предоставя услуги за писмен превод на Европейския парламент за целите на неговата комуникация във всякакъв формат, както на хартия, така и в електронен вид, на всички официални езици на Европейския съюз.

Мисията на Генерална дирекция за писмени преводи се състои в следното:

  • да осигурява наличие на всички документи, свързани с ролята на Парламента като съзаконодател и едно от двете направления на бюджетния орган, на всички официални или работни езици, за да се гарантират законносттаи прозрачността на законодателната и на бюджетната процедура на Съюза;
  • да позволява на Парламента да спазва ангажиментите, свързани с политиката на езиково многообразие, която цели да се гарантира равно третиране на езиците и да се позволи на всички граждани на Съюза да общуват с институциите и да разполагат с документите на тези институции на собствения си език;
  • да прави текстовете по-прости и по-четивничрез ясен език и така да прави Парламента по-разбираем и по-достъпен за гражданите, включително посредством нови формати, ориентирани към бъдещите начини на четене;
  • да следи за това тези услуги да се предоставят максимално ефикасно.

 

Призванието на Генерална дирекция за писмени преводи е да създава мостове между различните езици и култури и да насърчава устойчиво езиково многообразие – съществен градивен елемент на европейския демократичен идеал.

 

С място на работа в Люксембург и в Брюксел, специалистите по ясен език имат задачата да улесняват комуникацията с гражданите, да извършват редакторски проверки, да изготвят адаптации, резюмета и да редактират всякакви видове съдържание в определените срокове, както и да дават устни и писмени езикови съвети, например по телефон или на заседания.

 

 

Избраните лица ще имат за основна задача да проверяват широка гама от незаконодателни текстове, съставяни на английски език, и да редактират материалите, създадени от други специалисти по ясен език и от стажанти. Те ще подпомагат авторите на текстове от целия Европейски парламент при съставянето на текстове на английски език и ще им предоставят услуги в областта на ясния език. Като част от екипа на своята служба за телефонно подпомагане за английски език те ще предоставят и съвети по въпроси на английския език. Те ще имат освен това възможността да допринасят за разработване и провеждане на семинари за колегите си от Парламента, посветени на правилната употреба на английския език и на грешките, които не трябва да се допускат, както и на адаптирането на съдържание и съставянето на резюмета на английски език за аудиоматериали и за други цели.

 

Темите, по които се работи, са, наред с другото, политически, юридически, икономически, финансови, научни и технически и обхващат всички сфери на дейност на Европейския съюз. За изпълнение на тези задачи се изисква интензивно използване на специфични инструменти на информационните технологии и свързани с тях инструменти. Работата включва и езикова и междукултурна медиация във връзка с производството и субтитрирането на аудио-визуално съдържание на английски език.

 

За изпълнението на задачите на специалист по ясен език се изисква развито чувство за адаптиране, способност да се разбират често сложни проблеми от различно естество, да се реагира бързо на променящи се обстоятелства и да се комуникира ефективно. Кандидатите трябва да могат редовно да работят интензивно, както самостоятелно, така и в екип, в мултикултурна работна среда. От тях ще се очаква да се развиват професионално през цялата си кариера.

Условия за допускане

3. Условия за допускане

Към крайния срок за подаване на кандидатурите трябва да отговаряте на следните условия:

а)      Общи условия

В съответствие с член 28 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз е необходимо:

—        да бъдете гражданин на една от държавите – членки на Европейския съюз,

—        да се ползвате от своите граждански права,

—        да сте изпълнили задълженията, наложени Ви от законите по отношение на военната служба,

—        да притежавате необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

б)      Специални условия

i) Необходими документи, удостоверяващи образователно-квалификационна степен, дипломи и познания

а) образователна степен, съответстваща на завършен пълен курс на университетско образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на съответното образование е четири години или повече,

или

б) образователна степен, съответстваща на завършен пълен курс на университетско образование, удостоверена с диплома, и съответен професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на съответното образование е най-малко три години.

Този професионален опит няма да бъде взет под внимание при оценяването на квалификациите по дял Б, точка 2.

За повече информация вижте по-специално приложение I към Ръководството на вниманието на кандидатите по процедурите за подбор, организирани от Европейския парламент.

ii) Езикови познания

Трябва да владеете най-малко три официални езика на Европейския съюз. В настоящото обявление за наемане на работа имаме предвид езиците в следния ред:

—  език 1 (основен език): перфектно владеене на английски език;

—  език 2 (първи чужд език): задълбочено владеене на един от 23-те други официални езика на Европейския съюз; този език трябва да е различен от език 1 и от език 3;

—  език 3 (втори чужд език): задълбочено владеене на един от 23-те други официални езика на Европейския съюз; този език трябва да е различен от език 1 и от език 2.

iii)     Необходим професионален опит

Трябва да сте придобили, след квалификацията, изисквана съгласно дял А, точка 3, буква б), подточка i), професионален опит с продължителност най-малко 5 години в областта на превода на текстове и аудио-визуално съдържание и/или на субтитрирането, адаптирането на текстове, редакторската проверка, редактирането или постредактирането.

Кандидатите се уведомяват, че за настоящата процедура за подбор изборът на език 1 и изискването за владеене на трети език са определени в съответствие с интереса на службата. На практика за длъжността специалист по ясен език с английски език е необходима специална квалификация поради естеството на служебните задължения, посочени в дял А, точка 2 от настоящото обявление за наемане на работа.

Следователно, за да изпълняват своите служебни задължения и да осигуряват доброто функциониране на службата в Генерална дирекция за писмени преводи, наетите лица трябва да бъдат способни да работят и да общуват ефикасно на три езика.

Допускане до процедурата за подбор

Б. ПРОЦЕДУРА

1. Допускане до процедурата за подбор

Процедурата е организирана по документи и с изпити.

Ако

—      отговаряте на общите условия за допускане и

—      сте подали своето досие за кандидатстване според изискваните условия и ред и в изисквания срок,

кандидатурата Ви ще бъде предадена от органа по назначаване на комисията за подбор, която ще разгледа досието Ви.

Ако отговаряте на специфичните условия за допускане, комисията за подбор ще Ви допусне до процедурата за подбор.

За тази цел комисията се основава изключително на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения, подкрепени със съответните удостоверителни документи, прикачени към формуляра за кандидатстване (за повече подробности вж. Ръководството на вниманието на кандидатите).

Оценяване на квалификациите

2. Оценяване на квалификациите

Комисията за подбор, въз основа на предварително определена скала за оценяване, пристъпва към оценяване на квалификациите на кандидатите, допуснати до процедурата за подбор, и изготвя списък на 50-имата най-добри кандидати, които биват поканени на писмените изпити.

При оценяването на квалификацията на кандидатите комисията за подбор отчита по-специално следните елементи, които трябва да бъдат подкрепени със съответните удостоверителни документи, прикачени към формуляра за кандидатстване:

— допълнителни квалификации и дипломи, които имат връзка със служебните задължения;

— владеене на други официални езици на Европейския съюз;

— професионален опит в изготвянето на текстове, предназначени за публикуване;

— професионален опит в редакторската проверка на текстове или съставянето на резюмета;

— професионален опит в свързана с езика област (например писмен превод, устен превод, субтитриране и т.н.);

— професионален опит в областта на комуникацията и ясния език;

— професионален опит в мултикултурна или многоезична среда.

Оценяване: от 0 до 20 точки.

Изпити

3. Изпити

Писмени изпити

а)      Изпит по редакторска проверка на английски език: редакторска проверка на текст относно законодателната дейност на Европейския парламент. Целта на този изпит е да се оценят Вашите способности за редакторска проверка, за да се гарантира, че те отговарят на изискванията за изпълняване на служебните задължения, а именно Вашето перфектно владеене на стилистичните конвенции на английския език и Вашето внимание към детайлите.

Максимална продължителност на изпита: 60 минути

Оценяване: от 0 до 40 точки – необходим минимум: 20/40

б)      Изпит по съставяне на текст на английски език: съставяне на резюме на английски език за гражданите въз основа на прессъобщение или откъс от проучване, написано на език 2. Целта на този изпит е да се оценят познанията Ви по език 2 и способността Ви да откриете основните пунктове в един текст и да ги резюмирате на ясен език.

Максимална продължителност на изпита: 30 минути

Оценяване: от 0 до 40 точки – необходим минимум: 20/40

в)      Изпит по съставяне на текст на английски език: съставяне на резюме на английски език за гражданите въз основа на прессъобщение или откъс от проучване, написано на език 3. Целта на този изпит е да се оценят познанията Ви по език 3 и способността Ви да откриете основните пунктове в един текст и да ги резюмирате на ясен език.

Максимална продължителност на изпита: 30 минути

Оценяване: от 0 до 40 точки – необходим минимум: 20/40

г)       Изпит по пренаписване на текст на английски език: пренаписване на сложен текст на английски език, така че да бъде пренаписан на ясен за гражданите език. Целта на този изпит е да се оцени способността Ви да направите даден текст разбираем и достъпен за гражданите.

Максимална продължителност на изпита: 60 минути

Оценяване: от 0 до 40 точки – необходим минимум: 20/40

Тези компютърни тестове може да бъдат организирани дистанционно.

20-имата кандидати, които са получили най-висок брой точки на писмените изпити, ще бъдат поканени на устните изпити, при условие че са получили изисквания минимум на всеки изпит.

Устни изпити

а)      Събеседване с комисията за подбор на език 1 и на език 2, за да се оцени, като се вземат предвид всички елементи от досието за кандидатстване, способността Ви да изпълнявате задачите, описани в точката „Естество на служебните задължения“ в европейска институция.

Максимална продължителност на изпита: 45 минути.

Оценяване: от 0 до 40 точки – необходим минимум: 20/40

б)      Изпит, състоящ се в разискване в група или ролева игра на английски език, за да се даде възможност на комисията за подбор да оцени способностите Ви за адаптиране, усета Ви за дипломатичност, както и поведението Ви в група или спрямо дадена ситуация.

Продължителността на изпита, състоящ се в разискване в група, ще бъде определена от комисията за подбор в зависимост от окончателния състав на групите.

Максималната продължителност на ролевата игра е 25 минути.

Оценяване: от 0 до 20 точки – необходим минимум: 10/20

Тези изпити биха могли да бъдат организирани дистанционно.

Ще получите своевременно инструкции за писмените и устните изпити. Провеждането на изпитите е предвидено за определена дата и час. Ако не отговорите на поканата, ако с Вас не може да бъде установена връзка по електронна поща или ако не се явите на даден изпит, ще бъдете дисквалифициран(а). Трябва стриктно да следвате инструкциите. Всеки случай на неспазване на инструкциите или на поведение, което не е в съответствие с инструкциите, води до незабавно дисквалифициране.

Списък на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати

4. Включване в списъка на успешно преминалите процедурата за подбор

Въз основа на получените резултати комисията за подбор определя 10-имата кандидати, които счита за най-подходящи да изпълняват задълженията, посочени в точката „Естество на служебните задължения“ от настоящото обявление за наемане на работа, и ги включва в списъка на успешно преминалите процедурата за подбор. Списъкът ще съдържа, по азбучен ред, имената на 10-имата кандидати, които са получили най-голям брой точки в цялостната процедура (оценяване на квалификацията и резултати от изпитите) и са достигнали определения минимален праг на всеки един от изпитите.

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор е валиден до 31 декември 2024 г. Валидността му може да бъде удължена с решение на органа по назначаване. В този случай лицата, включени в този списък, ще бъдат уведомени своевременно.

Кандидатите ще бъдат уведомени поотделно за резултатите си, а списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор ще бъде публикуван в интранета на Европейския парламент.

Ако Ви бъде предложена работа, трябва да представите, с цел удостоверяване на автентичността, оригиналите на всички изисквани документи, а именно Вашите дипломи и удостоверения за работа.

Фактът, че дадено име фигурира в списък на успешно преминалите процедура за подбор кандидати, не представлява нито право, нито гаранция за наемане на работа.

Подаване на кандидатурите

В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

Кандидатстването става чрез платформата Apply4EP.

Прочетете внимателно Ръководството на вниманието на кандидатите по процедурите за подбор, организирани от Европейския парламент, преди да попълните формуляра за кандидатстване и да предоставите съответните удостоверителни документи.

Краен срок за подаване на кандидатурите

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 19 април 2021 г., 17.30 ч. Брюкселско време.

Автоматично ще Ви бъде изпратено потвърждение за получаване веднага след валидирането на Вашия формуляр за кандидатстване.

Моля, НЕ СЕ ОБАЖДАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНА във връзка с графика на процедурата.