This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

VÄLIAIKAINEN TOIMIHENKILÖ SUHTEISTA KANSALLISIIN VIRANOMAISIIN VASTAAVA AVUSTAJA (AST 5) M/F

Paikka : Bryssel
Publication end on external website : 23/12/2020 12:00
Yksikkö : 01-Cabinet du Secrétaire général
Viite : ASSISTANT POUR LES RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS NATIONALES
Opas hakijoille :

Yleistä

Hakijaa pyydetään lukemaan huolellisesti ennen hakemuksen jättämistä tämän palvelukseenottoilmoituksen liitteenä oleva opas valintamenettelyihin osallistuville hakijoille.

Kyseinen opas on erottamaton osa palvelukseenottoilmoitusta, ja sen tarkoituksena on selvittää Euroopan parlamentin järjestämiä valintamenettelyjä koskevia sääntöjä ja sitä, kuinka hakemus jätetään.

SISÄLTÖ

 

A.               TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

B.               MENETTELYN KULKU

C.               HAKEMUKSET

 

LIITE:        OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄRJESTÄMIIN VALINTAMENETTELYIHIN OSALLISTUVILLE HAKIJOILLE

 

 


A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

1.         Yleistä

Euroopan parlamentti on päättänyt järjestää menettelyn suhteista kansallisiin viranomaisiin vastaavan avustajan väliaikaisen toimen (AST 5) täyttämiseksi pääsihteerin kabinetissa.

Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Palvelukseen otettava hakija nimitetään palkkaluokan AST 5 ensimmäiseen palkkatasoon, jonka peruspalkka on 4 883,11 euroa kuukaudessa. Palkasta pidätetään unionille suoritettava vero ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaiset muut pidätykset (neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1), jota on muutettu 22. maaliskuuta 2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 723/2004 (EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1) ja viimeksi Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22. lokakuuta 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU, Euratom) N:o 1023/2013 (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 15). Palkasta ei pidätetä kansallista veroa. Palkkatasoa, johon palvelukseen otettava hakija nimitetään, voidaan mukauttaa hakijan työkokemuksen perusteella. Peruspalkan lisäksi voidaan myös tietyin edellytyksin maksaa muita korvauksia.

Ottamalla palvelukseen väliaikaisia toimihenkilöitä pyritään takaamaan se, että parlamentilla on palveluksessaan mahdollisimman päteviä, tehokkaita ja ehdottoman luotettavia virkamiehiä unionin jäsenvaltioiden kansalaisten keskuudesta maantieteellisesti mahdollisimman laajalta alueelta.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakemukset syrjimättä ketään sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, perhetilanteen tai muun sellaisen seikan perusteella.

Toimenkuva

2.         Toimenkuva

Pääsihteerin kabinetissa työskentelevä avustaja vastaa muiden tehtävien ohella työryhmien toiminnan seurannasta eri aloilla, kuten kiinteistöt, viestintä tai henkilöresurssit, kansallisten viranomaisten, erityisesti Belgian, Ranskan ja Luxemburgin viranomaisten, kanssa. Tämä edellyttää vahvaa organisointikykyä. Aiempi kokemus parlamentissa työskentelystä katsotaan eduksi. Tehtäviin kuuluu työryhmien päätelmien täytäntöönpanon varmistaminen kansallisten viranomaisten, erityisesti Belgian, Ranskan ja Luxemburgin viranomaisten, kanssa. Koska toimeen sisältyy paljon yhteydenpitoa sisäisiin ja ulkopuolisiin tahoihin, se edellyttää erinomaisia kirjallisia taitoja, erittäin sujuvia viestintätaitoja ja erittäin hyviä vuorovaikutustaitoja. Työkieli on ranska. Muiden kielten hyvä taito katsotaan eduksi.

Toimi, jonka asemapaikka on Bryssel, saatetaan siirtää jollekin muulle Euroopan parlamentin työskentelypaikkakunnalle. Työhön kuuluu säännöllisesti matkoja Euroopan parlamentin kolmen työskentelypaikkakunnan (Bryssel, Luxemburg ja Strasbourg) välillä sekä muihin paikkoihin.

Pääasialliset tehtävät:

–    työryhmien toiminnan seuranta eri aloilla, kuten kiinteistöt, viestintä tai henkilöresurssit, ja tietojen välittäminen eri hierarkiatasojen välillä

–    yhteyksien luominen ja yhteydenpito kansallisten viranomaisten, erityisesti Belgian, Ranskan ja Luxemburgin viranomaisten, kanssa

–    työryhmien avustaminen erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä, erityisesti pöytäkirjojen laatimisessa

–    asiakirjojen kokoaminen sähköisinä tai paperimuodossa vakiintuneita menettelyjä noudattaen ja valmiiden asiakirjojen toimittaminen päätöksentekoelimille tarvittaessa asiaan kuuluvien taustatietojen kanssa

–    päätösten seuranta, tietojen toimittaminen vastauksena asioiden edistymistä koskeviin kyselyihin, tiivistelmien laatiminen

–    erityistehtävien suorittaminen osaston toiminta-alalla.

Tehtävät edellyttävät seuraavia kykyjä:

–    organisointi- ja suunnittelukykyä

–    analysointi- ja päättelykykyä

–    huolellisuutta

–    vuorovaikutustaitoja

–    luotettavuutta ja harkintakykyä.

 

Osallistumisedellytykset

3.         Edellytykset valintamenettelyyn osallistumiselle

Hakijan on hakemusten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä täytettävä seuraavat edellytykset:

 

a) Yleiset edellytykset

Unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti

–          hakijan on oltava Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen

–          hakijalla on oltava täydet kansalaisoikeudet

–          hakijan on oltava täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa

–          hakijan on täytettävä tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat             vaatimukset.

 

b)        Erityisedellytykset

i)       Vaadittavat tutkinnot ja pätevyys

Hakijalla on oltava

–        korkea-asteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus,

tai

–        toisen asteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, joka oikeuttaa korkea-asteen koulutukseen, sekä toimenkuvaan suoraan liittyvä työkokemus vähintään kolmen vuoden ajalta. Tätä kolmen vuoden pituista työkokemusta ei oteta huomioon jäljempänä vaadittavaa työkokemusta arvioitaessa.

Valintalautakunta ottaa huomioon jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmien erot. Esimerkkejä vaadittavista vähimmäistutkinnoista löytyy taulukosta, joka sisältyy oppaaseen Euroopan parlamentin järjestämiin valintamenettelyihin osallistuville hakijoille.

ii)      Vaadittava työkokemus

Hakijalla on oltava edellä mainitun vaaditun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu, toimenkuvaan liittyvä vähintään 5 vuoden työkokemus. Aiempi kokemus parlamentissa työskentelystä katsotaan eduksi.

iii)     Kielitaito

Hakijalla on oltava perusteellinen taito (vähintään C1-taso) yhdessä Euroopan unionin virallisessa kielessä (kieli 1), joita ovat bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro,

ja

erittäin hyvä taito (vähintään B2-taso) englannissa tai ranskassa (kieli 2).

Kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1.

Tämän valintamenettelyn vaihtoehdot kieleksi 2 (englanti ja ranska) on valittu toimielimen edun mukaisesti. Suhteista kansallisiin viranomaisiin vastaavan avustajan tehtävät edellyttävät erityisesti organisointi- ja suunnittelukykyä, analysointi- ja päättelykykyä, huolellisuutta, vuorovaikutustaitoja sekä luotettavuutta ja harkintakykyä.

Englannin tai ranskan kielen taito on olennaisen tärkeää, jotta henkilöstön jäsen voi hoitaa tehtävänsä. Hänen on työskenneltävä pääasiassa englantia tai ranskaa puhuvien sidosryhmien kanssa Euroopan parlamentin tavoitteiden saavuttamiseksi ja hankkeiden toteuttamiseksi.

Väliaikaisen toimihenkilön on työskenneltävä pääasiassa ranskan kielellä. Ranskaa käytetään laajalti kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä parlamentin poliittisten ja hallinnollisten elinten ja muiden pääosastojen kanssa. Lisäksi toimeen kuuluu myös tiivistä yhteydenpitoa sellaisten sidosryhmien kanssa, joiden pääasiallinen viestintäkieli on ranska.

Englantia käytetään eniten hoidettaessa asioita pääosastojen sekä parlamentin poliittisten ja hallinnollisten elinten kanssa, erityisesti laadittaessa asiakirjoja.

Sen vuoksi palvelukseen otettavan henkilön on tehtäviensä ymmärtämiseksi ja hoitamiseksi ja osaston hyvän toiminnan varmistamiseksi pystyttävä kommunikoimaan tehokkaasti johdon, kollegoidensa ja ulkopuolisten henkilöiden kanssa ainakin toisella näistä kielistä.

Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi hakijan, jonka ensimmäinen kieli on jompikumpi näistä kahdesta kielestä, on silti osattava riittävästi toista kieltä, jonka on myös oltava jompikumpi näistä kahdesta kielestä.

Valintamenettelyyn hyväksyminen

B. MENETTELYN KULKU

 

1.         Valintamenettelyyn hyväksyminen

Menettely perustuu tutkintotodistuksiin ja kokeisiin.

Jos hakija

–        täyttää valintamenettelyyn osallistumisen yleiset edellytykset ja

–        on jättänyt asianmukaisen hakemuksen määräaikaan mennessä,

valintalautakunta arvioi hakemuksen valintamenettelyn erityisedellytysten perusteella.

Jos hakija täyttää erityisedellytykset, valintalautakunta hyväksyy hänet valintamenettelyyn.

Valintalautakunta perustaa päätöksensä ainoastaan hakijan hakulomakkeessa antamiin tietoihin, jotka on osoitettava oikeiksi asiakirjatodistein. (Lisätietoja on oppaassa Euroopan parlamentin järjestämiin valintamenettelyihin osallistuville hakijoille.)

 

Pätevyyden arviointi

2.         Pätevyyden arviointi

Valintalautakunta arvioi valintamenettelyyn hyväksyttyjen hakijoiden pätevyyttä aiemmin vahvistamiaan perusteita käyttäen ja laatii luettelon 12 parhaasta hakijasta, jotka kutsutaan kirjalliseen kokeeseen.

Hakijoiden pätevyyttä arvioidessaan valintalautakunta ottaa erityisesti huomioon seuraavat (hakemukseen liitetyin asiakirjatodistein oikeaksi osoitettavat) seikat:

–    toimenkuvaan liittyvät muut tutkintotodistukset

–    kokemus asiakirjojen kokoamisesta

–    kokemus muistioiden, tiivistelmien ja pöytäkirjojen laatimisesta

–    kokemus yhteydenpidosta kansallisiin viranomaisiin

–    kokemus avustamisesta hallinnollisissa tehtävissä ja päätösten seurannasta

–    työkokemus monikulttuurisessa ja monikansallisessa ympäristössä.

 

Pisteytys: 0–20 pistettä.

 

Kokeet

3.         Kokeet

Kirjallinen koe

a)      Tekstin laatiminen kielellä 2 (englanti tai ranska) asiakirjakokonaisuuden pohjalta. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa kuvatuista tehtävistä sekä ymmärtää toiminnalliset vaatimukset, löytää ratkaisuja ja tukea loppukäyttäjiä.

Kokeen kesto: 3 tuntia.

Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 20 pistettä).

Koe järjestetään etäyhteyttä käyttäen.

Ne kuusi hakijaa, jotka saavat kirjallisesta kokeesta korkeimmat pistemäärät, kutsutaan suullisiin kokeisiin edellyttäen, että he ovat saaneet vaaditun vähimmäispistemäärän.

 

Suulliset kokeet

b)      Valintalautakunta haastattelee hakijoita kielellä 2 (englanti tai ranska). Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijan kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa kuvatuista tehtävistä ottaen huomioon kaikki hakemuksesta esiin tulevat seikat. Valintalautakunta voi päättää testata hakijoiden hakulomakkeessa mainitsemaa muuta kielitaitoa.

Kokeen kesto: 45 minuuttia.

Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 20 pistettä).

Koe voidaan järjestää etäyhteyttä käyttäen.

c)      Roolipeli kielellä 2 (englanti tai ranska). Valintalautakunta arvioi kokeen avulla hakijoiden sopeutumiskykyä, neuvottelutaitoja ja vuorovaikutustaitoja.

Kokeen kesto: 25 minuuttia.

Pisteytys: 0–20 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 10 pistettä).

Koe voidaan järjestää etäyhteyttä käyttäen.

 

Soveltuvien hakijoiden luettelo

4.         Soveltuvien hakijoiden luettelo

Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjataan ansioituneisuusjärjestyksessä niiden kolmen hakijan nimet, jotka ovat saaneet menettelystä korkeimmat kokonaispistemäärät (tutkintotodistusten arviointi ja kokeet) ja jotka ovat saaneet jokaisesta kokeesta vaaditun vähimmäispistemäärän.

Tulokset ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti.

Soveltuvien hakijoiden luettelo on esillä Euroopan parlamentin rakennusten ilmoitustauluilla.

Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjattuja hakijoita, joille tarjotaan tointa, voidaan pyytää esittämään todentamista varten kaikki vaaditut asiakirjat tai osa niistä alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä.

Soveltuvien hakijoiden luettelo on voimassa 31. joulukuuta 2024 asti. Sen voimassaoloaikaa voidaan pidentää. Tässä tapauksessa luetteloon kirjatuille hakijoille ilmoitetaan asiasta aikanaan.

 

Hakemuksen jättäminen

C. HAKEMUKSET

Hakijaa pyydetään lukemaan huolellisesti ennen hakulomakkeen täyttämistä opas Euroopan parlamentin järjestämiin valintamenettelyihin osallistuville hakijoille.

Hakemus on jätettävä Apply4EP-verkkoalustalla.

Hakemuksen jättämistä varten hakijalla on oltava tili. Tilejä voi olla vain YKSI.

Palvelukseenottoilmoituksen luettuaan hakija voi luoda tilin napsauttamalla kohtaa ”Hae verkossa”.

Hakemuksen jättämisen määräaika on

23. joulukuuta 2020 klo 12.00 (Brysselin aikaa).

 

Hakijoita pyydetään OLEMAAN PYYTÄMÄTTÄ PUHELIMITSE tietoja valintamenettelyn aikataulusta.