This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

AJUTINE TEENISTUJA RIIKLIKE AMETIASUTUSTEGA SUHTLEMISE EEST VASTUTAV ASSISTENT (AST 5) (NAINE VÕI MEES) M/F

Koht : Brüssel
Publication end on external website : 23/12/2020 12:00
Teenistus : 01 – Peasekretäri kantselei
Viide : ASSISTANT POUR LES RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS NATIONALES
Juhend kandidaatidele :

Üldteave

Enne kandideerimist lugege tähelepanelikult läbi käesoleva töölevõtmise teadaande lisas esitatud juhend kandidaatidele.

Juhend on töölevõtmise teadaande lahutamatu osa ning selgitab Euroopa Parlamendi korraldatavate valikumenetluste eeskirju ja kandideerimiskorda.

 

SISUKORD

 

A.               TÖÖÜLESANDED JA OSALEMISE TINGIMUSED

B.               MENETLUS

C.               KANDIDEERIMISAVALDUSED

 

 

LISA:         JUHEND EUROOPA PARLAMENDI KORRALDATAVATES VALIKUMENETLUSTES OSALEVATELE KANDIDAATIDELE

 

          


A. TÖÖÜLESANDED JA OSALEMISE TINGIMUSED

1.         Üldised märkused

Euroopa Parlament on otsustanud korraldada menetluse peasekretäri kantseleis riiklike ametiasutustega suhtlemise eest vastutava assistendi ajutise ametikoha (AST 5) täitmiseks.

Leping sõlmitakse tähtajatult. Assistent võetakse tööle palgaastme AST 5 esimesse järku, mille puhul on põhipalk 4883,11 eurot kuus. Palgast peetakse kinni ühenduse maks ja muud Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste kohaselt ette nähtud maksud (vt nõukogu määrust (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1), mida on muudetud nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 723/2004 (ELT L 124, 27.4.2004, lk 1) ning viimati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrusega (EL, Euratom) nr 1023/2013, millega muudetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 287, 29.10.2013, lk 15). Töötasu ei maksustata ühegi riikliku maksuga. Väljavalitud kandidaat võidakse võtta tööle ka muule palgaastmele, olenevalt tema töökogemusest. Põhipalgale võivad teatavatel tingimustel lisanduda ka hüvitised.

Ajutiste töötajate töölevõtmisel lähtutakse eesmärgist saada institutsiooni teenistusse võimalikult võimekad, tõhusad ja usaldusväärsed liidu liikmesriikide kodanikud, kes valitakse võimalikult laialt geograafiliselt alalt.

Euroopa Parlament kohaldab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude seisukohtade, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel.

Käesoleva teadaande teatavates keeleversioonides kasutatava meessoost vormiga hõlmatakse ka naissoost kandidaate ja vastupidi.

 

 

Tööülesanded

2.         Ametikoha kirjeldus

Peasekretäri kantseleis töötades vastutate muu hulgas selle eest, et aidata kaasa riiklike ametiasutustega, eelkõige Belgia, Prantsusmaa ja Luksemburgi ametiasutustega seotud töörühmade eesmärkide elluviimisele sellistes valdkondades nagu hooned, teabevahetus ja inimressursid. Selleks on vaja head organiseerimisvõimet. Kasuks tuleb varasem töökogemus parlamendis. Teil tuleb tagada riiklike ametiasutustega, eelkõige Belgia, Prantsusmaa ja Luksemburgi ametiasutustega koostööd tegevate töörühmade järelduste elluviimine. Kuna ametikoht eeldab palju sise- ja väliskontakte, on nõutav suurepärane kirjutamisoskus, suur vilumus teabe edastamisel ja väga hea suhtlemisoskus. Töökeeleks on prantsuse keel. Kasuks tuleb teiste keelte hea valdamine.

Ametikoht asub Brüsselis, kuid võidakse üle viia Euroopa Parlamendi teistesse töökohtadesse. Teilt nõutakse regulaarset reisimist Euroopa Parlamendi tavapärase kolme töökoha (Brüssel, Luxembourg ja Strasbourg) vahel ja ka mujale.

Peamised tööülesanded on järgmised:

–       töörühmade tegevusele kaasaaitamine sellistes valdkondades nagu hooned, teabevahetus, inimressursid; teabe edastamine hierarhias ülal- ja allpool asuvatele töötajatele;

–       kontaktide loomine ja suhtlemine riiklike ametiasutustega, eelkõige Belgias, Prantsusmaal ja Luksemburgis;

–       töörühmade abistamine mitmesuguste haldusülesannete täitmisel, eelkõige protokollide koostamisel;

–       dokumentide koostamine kindlaksmääratud korra kohaselt paberkandjal või elektrooniliselt ning lõplikult vormistatud dokumentide ja vajaduse korral asjakohase taustteabe esitamine otsuseid tegevatele asutustele;

–       otsustele järgnev tegevus, käimasoleva töö edenemist puudutavatele küsimustele vastamine, kokkuvõtete koostamine;

–       osakonna tegevusvaldkonda kuuluvate eriülesannete täitmine.

Tööülesanded eeldavad järgmisi oskusi:

–       planeerimis- ja organiseerimisoskus,

–       analüüsi- ja mõistmisoskus,

–       hoolikus,

–       suhtlemissoskus,

–       konfidentsiaalsus/diskreetsus.

 

Osalemistingimused

3.         Osalemistingimused

Kandidaadid peavad kandideerimisavalduste esitamise tähtajal vastama järgmistele tingimustele:

a) Üldtingimused

Kooskõlas Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 12 lõikega 2 peab kandidaat

–          olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik,

–          omama kõiki kodanikuõigusi,

–          olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused,

–          omama ülalnimetatud tööülesannete täitmiseks

vajalikke iseloomuomadusi.

 

b)        Eritingimused

i)       Nõutav kvalifikatsioon ja teadmised

Kandidaadil peab olema

–            diplomiga tõendatud keskharidusjärgne haridus

või

–            diplomiga tõendatud keskharidus, mis võimaldab jätkata õpinguid keskharidusjärgses õppeasutuses, ning vähemalt kolmeaastane asjakohane töökogemus. Neid kolme töökogemuse aastat ei võeta arvesse allpool nõutud töökogemuse hindamisel.

Valikukomisjon võtab arvesse liikmesriikide haridussüsteemide erinevusi. Nõutava miinimumkvalifikatsiooni näited on esitatud tabelis, mis on lisatud Euroopa Parlamendi korraldatavates valikumenetlustes osalevatele kandidaatidele koostatud juhendile.

ii)      Nõutav töökogemus

Lisaks eespool osutatud kvalifikatsioonile peab kandidaadil olema vähemalt 5-aastane töökogemus tööülesannetega seotud valdkonnas. Kasuks tuleb varasem töökogemus parlamendis.

iii)     Keeleoskus

Kandidaat peab valdama kõrgtasemel (vähemalt tasemel C1) ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt (1. keel): bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi või ungari keelt,

ning

väga heal tasemel (vähemalt tasemel B2) inglise või prantsuse keelt (2. keel).

2. keel peab olema 1. keelest erinev.

Kõnealuse valikumenetluse puhul valiti 2. keeleks sobivad kaks keelt, inglise ja prantsuse keel, lähtuvalt teenistusüksuse huvidest. Tööülesannetest lähtuvalt eeldab riiklike ametiasutustega suhtlemise eest vastutava assistendi ametikoht selliseid spetsiifilisi oskusi nagu korraldamis- ja planeerimisoskus, analüüsi- ja mõistmisoskus, hoolikus, suhtlemisoskus ning konfidentsiaalsus ja diskreetsus.

Inglise või prantsuse keele oskus on tööülesannete täitmiseks vältimatult vajalik. Ajutisel teenistujal tuleb tööga seotud eesmärkide täitmiseks ja Euroopa Parlamendi projektide elluviimiseks arendada töösuhteid peamiselt inglise või prantsuse keelt rääkivate sidusrühmadega.

Ajutine teenistuja peab täitma oma ülesandeid peamiselt prantsuse keeles. Prantsuse keelt kasutatakse ulatuslikult kirjalikus ja suulises suhtluses Euroopa Parlamendi poliitiliste ja haldusorganite ning teiste peadirektoraatidega. Lisaks eeldab asukoht sagedasi kontakte sidusrühmadega, kelle peamine suhtluskeel on prantsuse keel.

Inglise keelt kasutatakse kõige sagedamini suhtluses peadirektoraatide ning Euroopa Parlamendi poliitiliste ja haldusorganitega, eelkõige dokumentide koostamisel.

Seetõttu peab töölevõetud teenistuja oma tööülesannete mõistmiseks ja täitmiseks ning üksuse tegevuse tõrgeteta toimimise huvides olema võimeline tõhusalt suhtlema juhtkonna, kolleegide ja parlamendiväliste partneritega vähemalt ühes nendest kahest keelest.

Võrdse kohtlemise kaalutlustel peab iga kandidaat, isegi kui tema esimeseks ametlikuks keeleks on üks nimetatud kahest keelest, oskama rahuldaval tasemel teist nendest kahest keelest.

Valikumenetlusele lubamine

B. MENETLUS

1.         Valikumenetluses osalema lubamine

Menetlus põhineb kvalifikatsioonil ja katsetel.

Kui te

–  vastate üldistele osalemistingimustele ning

–  olete esitanud kandideerimisavalduse vastavalt kindlaksmääratud korrale ja nimetatud tähtajaks,

hindab valikukomisjon teie avaldust vastavalt eritingimustele.

Eritingimustele vastavatel kandidaatidel lubab valikukomisjon

valikumenetluses osaleda.

Valikukomisjon tugineb kandideerimisavalduste läbivaatamisel ainult kandideerimisavalduses toodud teabele, mille kohta on esitatud tõendavad dokumendid (vt üksikasjalikumat teavet juhendist Euroopa Parlamendi korraldatavates valikumenetlustes osalevatele kandidaatidele).

 

Kvalifikatsiooni hindamine

2.         Kvalifikatsiooni hindamine

Valikukomisjon hindab eelnevalt kindlaks määratud hindamistabeli põhjal valikumenetluses osalema lubatud kandidaatide kvalifikatsiooni ja koostab nimekirja, milles on toodud 12 parimat kandidaati, kes kutsutakse kirjalikele katsetele.

Kandidaatide kvalifikatsiooni hindamisel võtab valikukomisjon eelkõige arvesse järgmisi aspekte (mida peavad tõendama kandideerimisavaldusele lisatud tõendavad dokumendid):

–       ametiülesandeid arvestades asjakohased lisakvalifikatsioonid ja diplomid;

–       dokumentide koostamise kogemus;

–       märkmete tegemise, kokkuvõtete ja protokollide koostamise kogemus;

–       riiklike ametiasutustega suhtlemise kogemus;

–       haldusülesannete täitmisel abistamise ja otsustele järgneva tegevuse korraldamise kogemus;

–       töökogemus mitmekultuurilises ja mitmerahvuselises keskkonnas.

 

Hinnete skaala: 0 kuni 20 punkti.

Katsed

3.         Katsed

Kirjalik katse

a)      Dokumentidele tuginedes kirjaliku teksti koostamine 2. keeles (inglise või prantsuse keel), mille eesmärk on hinnata kandidaadi suutlikkust täita A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesandeid ning mõista tööandja vajadusi, pakkuda lahendusi ja toetada lõppkasutajaid.

Katse kestus: 3 tundi

Hinnete skaala: 0 kuni 40 punkti (läbimiseks nõutav vähemalt 20 punkti).

See test korraldatakse kaugosaluse teel.

Kõige rohkem punkte kogunud kuus kandidaati kutsutakse suulistele katsetele, tingimusel et nad kogusid katsel vähemalt vajaliku arvu punkte.

Suulised katsed

b)      Vestlus valikukomisjoniga 2. keeles (inglise või prantsuse keel). Vestluse käigus hinnatakse kõiki kandideerimisavalduses esitatud andmeid arvesse võttes kandidaadi suutlikkust täita A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesandeid. Valikukomisjon võib otsustada hinnata kandidaadi kandideerimisavalduses esitatud keeleoskust.

Katse kestus: 45 minutit

Hinnete skaala: 0 kuni 40 punkti (läbimiseks nõutav vähemalt 20 punkti).

See test võidakse korraldada kaugosaluse teel.

c)      Rollimäng 2. keeles (inglise või prantsuse keeles). Katse käigus hindab valikukomisjon kandidaadi kohanemisvõimet, läbirääkimis- ja suhtlemisoskust.

Katse kestus: 25 minutit.

Hinnete skaala: 0 kuni 20 punkti (läbimiseks nõutav vähemalt 10 punkti).

See test võidakse korraldada kaugosaluse teel.

Sobivate kandidaatide nimekiri

4.         Sobivate kandidaatide nimekiri

Sobivate kandidaatide nimekirja kantakse paremusjärjestuses nende kolme kandidaadi nimed, kes kogusid menetluses (kvalifikatsiooni hindamine ja katsed) kõige rohkem punkte, tingimusel et nad kogusid igal katsel vähemalt vajaliku arvu punkte.

Iga kandidaati teavitatakse tema tulemustest.

Sobivate kandidaatide nimekiri avaldatakse Euroopa Parlamendi hoonete teadetetahvlitel.

Menetluse edukalt läbinud kandidaatidel, kellele tehakse tööpakkumine, võidakse paluda esitada kontrollimiseks kõikide tõendavate dokumentide originaalid või kinnitatud koopiad.

Sobivate kandidaatide nimekiri aegub 31. detsembril 2024, kuid nimekirja kehtivusaega võidakse pikendada. Sellisel juhul antakse sellest nimekirja kantud kandidaatidele aegsasti teada.

Kandideerimisavalduste esitamine

C. KANDIDEERIMISAVALDUSED

Enne kandideerimisavalduse vormi täitmist lugege palun hoolikalt läbi sellele lisatud juhend Euroopa Parlamendi korraldatavates valikumenetlustes osalevatele kandidaatidele.

Kandideerida tuleb veebiplatvormil Apply4EP.

Kandideerimiseks peab teil olema konto. Teil võib olla ainult ÜKS konto.

Konto loomiseks klõpsake pärast vaba ametikoha teate lugemist väljal „Kandideeri veebis“.

 

Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg on

23 detsember 2020 kell 12.00 Brüsseli aja järgi.

 

Palume menetluse ajakava küsimuses MITTE HELISTADA.