This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (AST 5) (ΓΥΝΑΊΚΑ Ή ΆΝΤΡΑΣ) M/F

Τόπος : Βρυξέλλες
Τέλος δημοσίευσης στον εξωτερικό ιστότοπο : 23/12/2020 12:00
Υπηρεσία : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : ASSISTANT POUR LES RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS NATIONALES
Οδηγός προς τους υποψηφίους :

Γενικά

Πριν υποβάλετε αίτηση, διαβάστε προσεκτικά τον οδηγό για τους υποψηφίους που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση πρόσληψης.

Ο οδηγός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανακοίνωσης πρόσληψης. Σας βοηθά να κατανοήσετε τους κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες επιλογής τις οποίες οργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και εξηγεί τον τρόπο εφαρμογής τους

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α.               ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Β.               ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Γ.                ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:          ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

 

 

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

1.         Γενικές παρατηρήσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία για την πλήρωση προσωρινής θέσης βοηθού (AST 5) στις σχέσεις με τις εθνικές αρχές, για το ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα.

Η σύμβαση θα είναι αορίστου χρόνου. Η πρόσληψη θα γίνει στον βαθμό AST 5, πρώτο κλιμάκιο, με βασικό μισθό 4 883,11 EUR μηνιαίως. Ο μισθός αυτός υπόκειται στον κοινοτικό φόρο και στις λοιπές κρατήσεις που προβλέπονται στο καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004 (ΕΕ L 124 της 27.4.2004, σ. 1), και πιο πρόσφατα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22 Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15). Απαλλάσσεται από εθνικό φόρο. Το κλιμάκιο στο οποίο θα προσληφθεί ο επιτυχών υποψήφιος ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με την επαγγελματική πείρα του υποψηφίου. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, καταβάλλονται επιδόματα επιπλέον του βασικού μισθού.

Η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού έχει στόχο να εξασφαλίσει για το όργανο τις υπηρεσίες προσώπων με ικανότητες, απόδοση και ακεραιότητα υψηλότατου επιπέδου, προερχόμενων από την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική βάση μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών της Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών και δέχεται υποψηφιότητες χωρίς διάκριση βάσει φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού, προσωπικής ή οικογενειακής κατάστασης.

Στην παρούσα ανακοίνωση, κάθε αναφορά σε πρόσωπο αρσενικού γένους νοείται επίσης ως αναφορά σε πρόσωπο θηλυκού γένους, και αντιστρόφως.

Φύση της εργασίας

2.         Περιγραφή καθηκόντων

Εργαζόμενος στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, θα είστε, μεταξύ άλλων, υπεύθυνος για τη συνέχεια που θα δίνεται στις δραστηριότητες των ομάδων εργασίας σε διάφορους τομείς, όπως κτίρια, επικοινωνία ή ανθρώπινοι πόροι, σε σχέση με τις εθνικές αρχές, ιδίως στο Βέλγιο, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτούνται ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες. Η προηγούμενη πείρα σε κοινοβούλιο αποτελεί πλεονέκτημα. Θα εξασφαλίζετε την εφαρμογή των συμπερασμάτων των ομάδων εργασίας σε σχέση με τις εθνικές αρχές, ιδίως τις αρχές του Βελγίου, της Γαλλίας και του Λουξεμβούργου. Δεδομένου ότι η θέση περιλαμβάνει πολυάριθμες εσωτερικές και εξωτερικές επαφές, απαιτεί εξαιρετικές ικανότητες σύνταξης κειμένου, μεγάλη ευχέρεια στην επικοινωνία, και πολύ καλές διαπροσωπικές δεξιότητες. Η γλώσσα εργασίας είναι η γαλλική. Η καλή γνώση άλλων γλωσσών θα αποτελούσε πλεονέκτημα.

Η θέση έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες, αλλά μπορεί να μεταφερθεί σε έναν από τους άλλους τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου , θα καλείστε δε να ταξιδεύετε τακτικά μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο), καθώς και σε άλλα μέρη.

Τα κύρια καθήκοντα θα περιλαμβάνουν τα εξής:

-        επακολούθηση των δραστηριοτήτων των ομάδων εργασίας σε τομείς όπως τα κτίρια, η επικοινωνία, οι ανθρώπινοι πόροι, διαβίβαση πληροφοριών προς τα ανώτερα και τα κατώτερα επίπεδα ιεραρχίας

-        επαφές και διασύνδεση με τις εθνικές αρχές, ιδίως στο Βέλγιο, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο

-        παροχή συνδρομής στις ομάδες εργασίας με διάφορα διοικητικά καθήκοντα, ιδίως για τη σύνταξη πρακτικών

-        κατάρτιση φακέλων σύμφωνα με καθιερωμένες διαδικασίες, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, και παροχή στις αρχές λήψης αποφάσεων των τελικών φακέλων με τις σχετικές βασικές πληροφορίες, εφόσον απαιτείται

-        επακολούθηση αποφάσεων, παροχή πληροφοριών σε συνέχεια ερωτημάτων σχετικά με την πρόοδο υποθέσεων, σύνταξη περιλήψεων

-        εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στο πλαίσιο του πεδίου δραστηριοτήτων του τμήματος

Τα ανωτέρω καθήκοντα καθιστούν αναγκαίες τις ακόλουθες ικανότητες:

-        δεξιότητες οργάνωσης και προγραμματισμού

-        δεξιότητες ανάλυσης και κατανόησης

-        άκρα επιμέλεια

-        διαπροσωπικές δεξιότητες

-        εμπιστευτικότητα/διακριτικότητα

 

Όροι συμμετοχής

3.         Επιλεξιμότητα

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α) Γενικοί όροι

Κατά το άρθρο 12 παράγραφος 2 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΛΠ), οι υποψήφιοι πρέπει:

–          να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–          να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων,

–          να είναι εντάξει με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις βάσει της ισχύουσα νομοθεσίας περί στρατολογίας,

–          να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους,

β)        Ειδικοί όροι

i)       Προσόντα και δεξιότητες που απαιτούνται

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

–            επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενο από δίπλωμα/πτυχίο,

ή

–            επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενο με δίπλωμα το οποίο παρέχει πρόσβαση σε σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχετική, πιστοποιούμενη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών σε τομέα που άπτεται των καθηκόντων. Τα εν λόγω τρία έτη προϋπηρεσίας δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της κατωτέρω απαιτούμενης επαγγελματικής πείρας.

Η επιτροπή επιλογής θα λάβει υπόψη τις διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών. Παραδείγματα των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων παρατίθενται στον πίνακα που περιλαμβάνεται στον Οδηγό για τους υποψηφίους στις διαδικασίες επιλογής που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ii)      Απαιτούμενη επαγγελματική πείρα

Πρέπει, μετά την απόκτηση των ανωτέρω προσόντων, να έχετε αποκτήσει τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική πείρα σχετική με τα καθήκοντα. Η προηγούμενη πείρα σε κοινοβούλιο αποτελεί πλεονέκτημα.

iii)     Γνώση γλωσσών

Άριστη γνώση (τουλάχιστον σε επίπεδο C1) μιας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γλώσσα 1): αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική,

και

πολύ καλή γνώση (τουλάχιστον επιπέδου B2 ) της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας (γλώσσα 2).

Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι διαφορετική από την γλώσσα 1.

Οι υποψήφιοι πληροφορούνται ότι οι δύο επιλογές της γλώσσας 2 για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας επιλογής (αγγλική και γαλλική) καθορίστηκαν συμφώνως προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Λόγω των σχετικών καθηκόντων, η θέση βοηθού στις σχέσεις με τις εθνικές αρχές απαιτεί ειδικές ικανότητες: δεξιότητες οργάνωσης και προγραμματισμού, δεξιότητες ανάλυσης και κατανόησης, άκρα επιμέλεια, διαπροσωπικές δεξιότητες καθώς επίσης εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα.

Η γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας είναι αναγκαία προκειμένου ο υπάλληλος να μπορεί να ανταποκριθεί στις ευθύνες του στο πλαίσιο των καθηκόντων του. Θα πρέπει να αναπτύσσει σχέσεις εργασίας με ενδιαφερόμενους που μιλούν κυρίως αγγλικά ή γαλλικά, για την επίτευξη στόχων και την εκτέλεση σχεδίων που αφορούν ειδικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο έκτακτος υπάλληλος θα κληθεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του κυρίως στη γαλλική γλώσσα. Η γαλλική γλώσσα χρησιμοποιείται ευρέως στη γραπτή και προφορική επικοινωνία με τις πολιτικές και διοικητικές αρχές και τις άλλες γενικές διευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, η θέση περιλαμβάνει επίσης συχνές επαφές με ενδιαφερόμενα μέρη των οποίων η κύρια γλώσσα επικοινωνίας είναι η γαλλική.

Η αγγλική είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται συχνότερα στις σχέσεις με τις γενικές διευθύνσεις και τις πολιτικές και διοικητικές αρχές του Κοινοβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη σύνταξη εγγράφων.

Κατά συνέπεια, προκειμένου ο προσληφθείς να κατανοεί και να διεκπεραιώνει τα καθήκοντά του συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της μονάδας, θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τη διοίκηση, με τους συναδέλφους του και με εξωτερικούς συνομιλητές σε μία τουλάχιστον από τις δύο αυτές γλώσσες.

Επιπλέον, για λόγους ίσης μεταχείρισης, όλοι οι υποψήφιοι, ακόμη και αν έχουν μία από τις δύο αυτές γλώσσες ως πρώτη επίσημη γλώσσα τους, οφείλουν να έχουν ικανοποιητική γνώση μιας δεύτερης γλώσσας, η οποία πρέπει να είναι η άλλη από τις δύο αυτές γλώσσες.

 

Αποδοχή προς συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.         Αποδοχή για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία διεξάγεται βάσει τίτλων και εξετάσεων.

Εάν

–            πληροίτε τους γενικούς όρους συμμετοχής και

–            έχετε υποβάλει την αίτησή τους σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προϋποθέσεις και εντός των απαιτούμενων προθεσμιών,

η επιτροπή επιλογής θα εξετάσει την αίτησή σας ως προς τους ειδικούς όρους αποδοχής.

Εάν πληρούνται οι ειδικοί όροι αποδοχής, η επιτροπή επιλογής θα σας δεχθεί στη διαδικασία επιλογής.

Η επιτροπή επιλογής λαμβάνει τις αποφάσεις της βασιζόμενη αποκλειστικά στις πληροφορίες που έχουν δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας και τεκμηριώνονται με δικαιολογητικά έγγραφα (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. τον Οδηγό για τους υποψηφίους στις διαδικασίες επιλογής που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

Αξιολόγηση προσόντων

2.         Αξιολόγηση των προσόντων

Η επιτροπή επιλογής, με βάση πίνακα αξιολόγησης που έχει καθορίσει εκ των προτέρων, προβαίνει στην αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί προς συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τον πίνακα των 12 καλύτερων υποψηφίων, οι οποίοι θα κληθούν στη γραπτή εξέταση.

Κατά την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, η επιτροπή επιλογής συνεκτιμά ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία (που πρέπει να τεκμηριώνονται με συνημμένα στην αίτηση υποψηφιότητας δικαιολογητικά έγγραφα):

-        πρόσθετα προσόντα και διπλώματα/πτυχία σχετικά με τα καθήκοντα·

-        πείρα στην κατάρτιση φακέλων·

-        πείρα στη σύνταξη σημειωμάτων, περιλήψεων, πρακτικών·

-        πείρα σε επαφές με τις εθνικές αρχές·

-        πείρα στην παροχή συνδρομής σε διοικητικά καθήκοντα και στην επακολούθηση αποφάσεων·

-        επαγγελματική πείρα σε πολυπολιτισμικό και διεθνές περιβάλλον.

 

Βαθμολόγηση: από 0 έως 20 μονάδες.

 

Δοκιμασίες

3.         Εξετάσεις

Γραπτή εξέταση

α)      σύνταξη κειμένου στη γλώσσα 2 (αγγλική ή γαλλική), βάσει φακέλου, με στόχο να αξιολογηθούν η ικανότητα άσκησης των καθηκόντων που περιγράφονται στον τίτλο Α.2 και κατανόησης των απαιτήσεων της εργασίας, η ικανότητα παροχής λύσεων και η ικανότητα υποστήριξης των τελικών χρηστών.

Διάρκεια: 3 ώρες

Βαθμολόγηση: 0 έως 40 μονάδες (βάση: 20 μονάδες)

Η δοκιμασία αυτή θα οργανωθεί εξ αποστάσεως

Στις προφορικές εξετάσεις θα κληθούν οι έξι υποψήφιοι που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων, εφόσον έχουν περάσει τη βάση.

Προφορικές εξετάσεις

β)      Συνέντευξη με την επιτροπή επιλογής στη γλώσσα 2 (αγγλική ή γαλλική) για να αξιολογηθεί, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας, η καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων που περιγράφονται στον τίτλο A.2. Η επιτροπή επιλογής μπορεί να αποφασίσει να ελέγξει τις γλωσσικές γνώσεις που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας.

Διάρκεια: 45 λεπτά

Βαθμολόγηση: 0 έως 40 μονάδες (βάση: 20 μονάδες)

Η δοκιμασία αυτή μπορεί να οργανωθεί εξ αποστάσεως

γ)      Προσομοίωση ρόλου στη γλώσσα 2 (αγγλικά ή γαλλικά) για να μπορέσει η επιτροπή επιλογής να αξιολογήσει την προσαρμοστικότητα και τις διαπραγματευτικές δεξιότητες του υποψηφίου, καθώς και τις διαπροσωπικές δεξιότητές του.

Διάρκεια: 25 λεπτά

Βαθμολόγηση: 0 έως 20 μονάδες (βάση: 10 μονάδες)

Η δοκιμασία αυτή μπορεί να οργανωθεί εξ αποστάσεως

Πίνακας επιτυχόντων

4.         Πίνακας επιτυχόντων

Ο πίνακας επιτυχόντων θα περιέχει, κατά σειρά επιτυχίας, τα ονόματα των τριών υποψηφίων που έλαβαν τον υψηλότερο αριθμό μονάδων στο σύνολο της διαδικασίας (αξιολόγηση τίτλων και εξετάσεων), υπό τον όρο ότι έχουν περάσει καθεμία από τις εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ατομικά για τα αποτελέσματά τους.

Ο πίνακας επιτυχόντων θα αναρτηθεί στους επίσημους πίνακες ανακοινώσεων στα κτίρια του Κοινοβουλίου.

Από τους επιτυχόντες στους οποίες προσφέρεται θέση εργασίας μπορεί να ζητηθεί να προσκομίσουν τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα του συνόλου ή μέρους των απαιτούμενων εγγράφων, προς επαλήθευση.

Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2024· μπορεί, ωστόσο, να παραταθεί. Σε περίπτωση παράτασης, οι υποψήφιοι των οποίων τα ονόματα περιέχονται στον πίνακα θα ενημερωθούν εγκαίρως.

 

Κατάθεση υποψηφιοτήτων

Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πριν συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τον επισυναπτόμενο Οδηγό για τους υποψηφίους στις διαδικασίες επιλογής που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν στην διαδικτυακή πλατφόρμα Apply4EP.

Για την υποβολή αίτησης, ο υποψήφιος πρέπει να έχει λογαριασμό. Κάθε υποψήφιος μπορεί να έχει μόνον ΕΝΑΝ λογαριασμό.

Για να δημιουργήσετε αυτόν τον λογαριασμό, κάντε κλικ στην καρτέλα «Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης», αφού διαβάσετε την προκήρυξη κενής θέσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις

23 Δεκεμβρίου 2020, στις 12.00 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ για να πληροφορηθούν το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.